หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

[ ทั้งหมด   20 ก.ค. 2556   21 ก.ค. 2556   4 ส.ค. 2556   17 ส.ค. 2556   18 ส.ค. 2556   24 ส.ค. 2556   25 ส.ค. 2556   29 ส.ค. 2556   30 ส.ค. 2556   31 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ก.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411-413, 415 20 ก.ค. 2556 09.00
2 000031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416, 418-410 20 ก.ค. 2556 09.00
3 000032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 20 ก.ค. 2556 13.00
4 000007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 20 ก.ค. 2556 09.00
5 000008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332, 334 20 ก.ค. 2556 09.00
6 000009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 20 ก.ค. 2556 09.00
7 000036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 20 ก.ค. 2556 09.00
8 000037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 20 ก.ค. 2556 09.00
9 000038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ค. 2556 09.00
10 000041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ค. 2556 09.00
11 000046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413-414 20 ก.ค. 2556 13.00
12 000047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 20 ก.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312-314 20 ก.ค. 2556 09.00
2 000090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 20 ก.ค. 2556 09.00
3 000093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 20 ก.ค. 2556 09.00
4 000095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 20 ก.ค. 2556 09.00
5 000099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม ใต้ถุนห้องสมุด 20 ก.ค. 2556 09.00
6 000174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงยิมเทศบาลเมืองระนอง 20 ก.ค. 2556 09.00
7 000184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิมเทศบาลเมืองระนอง 20 ก.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นงลักษณ์ ทองบางหรง, ถลัชนันน์ อินริสพงษ์ โทร.0-7780-0026
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]