หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

[ ทั้งหมด   20 ก.ค. 2556   21 ก.ค. 2556   4 ส.ค. 2556   17 ส.ค. 2556   18 ส.ค. 2556   24 ส.ค. 2556   25 ส.ค. 2556   29 ส.ค. 2556   30 ส.ค. 2556   31 ส.ค. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411-413, 415 20 ก.ค. 2556 09.00
2 000031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416, 418-410 20 ก.ค. 2556 09.00
3 000032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 20 ก.ค. 2556 13.00
4 000007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 20 ก.ค. 2556 09.00
5 000008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332, 334 20 ก.ค. 2556 09.00
6 000009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 20 ก.ค. 2556 09.00
7 000036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 20 ก.ค. 2556 09.00
8 000037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 20 ก.ค. 2556 09.00
9 000038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ค. 2556 09.00
10 000041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ค. 2556 09.00
11 000046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413-414 20 ก.ค. 2556 13.00
12 000047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 20 ก.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 233-234 (ป.5/1-ป.5/2) 24 ส.ค. 2556 09.00
2 000123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 231-232 (ป.5/3-ป.5/4) 24 ส.ค. 2556 09.00
3 000124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 2 ห้อง 221 (ป.6/4) 24 ส.ค. 2556 09.00
4 000125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 24 ส.ค. 2556 09.00
5 000126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 24 ส.ค. 2556 09.00
6 000710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 24 ส.ค. 2556 09.00
7 000711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 24 ส.ค. 2556 09.00
8 000129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 2556 09.00
9 000130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 24 ส.ค. 2556 09.00
10 000132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2556 09.00
11 000133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 24 ส.ค. 2556 13.00
12 000134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 24 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312-314 20 ก.ค. 2556 09.00
2 000085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 21 ก.ค. 2556 09.00
3 000090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 20 ก.ค. 2556 09.00
4 000091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 21 ก.ค. 2556 09.00
5 000093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 20 ก.ค. 2556 09.00
6 000094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 21 ก.ค. 2556 09.00
7 000095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 20 ก.ค. 2556 09.00
8 000096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 21 ก.ค. 2556 09.00
9 000099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม ใต้ถุนห้องสมุด 20 ก.ค. 2556 09.00
10 000100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม ใต้ถุนห้องสมุด 21 ก.ค. 2556 09.00
11 000174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงยิมเทศบาลเมืองระนอง 20 ก.ค. 2556 09.00
12 000181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงยิมเทศบาลเมืองระนอง 21 ก.ค. 2556 09.00
13 000184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิมเทศบาลเมืองระนอง 20 ก.ค. 2556 09.00
14 000190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิมเทศบาลเมืองระนอง 21 ก.ค. 2556 09.00
15 000191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงยิมเทศบาลเมืองระนอง 21 ก.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 4 ส.ค. 2556 09.00
2 000142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 4 ส.ค. 2556 09.00
3 000143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 5 ห้อง ห้องศิลปะ 4 ส.ค. 2556 09.00
4 000144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 4 ส.ค. 2556 09.00
5 000145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 4 ส.ค. 2556 09.00
6 000146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 4 ส.ค. 2556 09.00
7 000147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 2556 09.00
8 000148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 2556 09.00
9 000149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
-
10 000150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
11 000152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
12 000153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
13 000154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 4 ส.ค. 2556 09.00
14 000155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 4 ส.ค. 2556 09.00
15 000156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 4 ส.ค. 2556 13.00
16 000164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 4 ส.ค. 2556 09.00
17 000165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 4 ส.ค. 2556 09.00
18 000166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 4 ส.ค. 2556 09.00
19 000169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 4 ส.ค. 2556 09.00
20 000170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 24 ส.ค. 2556 09.00
2 000390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
-
3 000391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 24 ส.ค. 2556 09.00
4 000392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 24 ส.ค. 2556 09.00
5 000393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332, 334-335 24 ส.ค. 2556 09.00
6 000394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324-325 24 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 30 ส.ค. 2556 09.00
2 000263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 30 ส.ค. 2556 13.00
3 000265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 31 ส.ค. 2556 09.00
4 000268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง สุขศึกษาและพลศึกษา 30 ส.ค. 2556 09.00
5 000269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง สุขศึกษาและพลศึกษา 30 ส.ค. 2556 13.00
6 000271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 31 ส.ค. 2556 09.00
7 000721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 31 ส.ค. 2556 09.00
8 000300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 31 ส.ค. 2556 13.00
9 000307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 30 ส.ค. 2556 09.00
10 000308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 30 ส.ค. 2556 13.00
11 000309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 31 ส.ค. 2556 09.00
12 000310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 31 ส.ค. 2556 13.00
13 000311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 30 ส.ค. 2556 09.00
14 000312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 30 ส.ค. 2556 13.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 31 ส.ค. 2556 13.00
16 000314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารดนตรี ชั้น 1 30 ส.ค. 2556 09.00
17 000315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
18 000316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
19 000317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
20 000323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
21 000324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
22 000325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
23 000326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
24 000327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารดนตรี 30 ส.ค. 2556 09.00
25 000328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
26 000329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารดนตรี 30 ส.ค. 2556 09.00
27 000330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
28 000331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารดนตรี 30 ส.ค. 2556 09.00
29 000332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
30 000333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารดนตรี 30 ส.ค. 2556 09.00
31 000334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
32 000335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารดนตรี 30 ส.ค. 2556 09.00
33 000336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
34 000337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารดนตรี 30 ส.ค. 2556 09.00
35 000338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
36 000339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
-
37 000340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
-
38 000341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
39 000342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
40 000343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
41 000344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
42 000345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
43 000346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
44 000347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
45 000348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านบางหิน 29 ส.ค. 2556 13.00
46 000352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00
47 000353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 31 ส.ค. 2556 09.00
48 000370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00
49 000371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 31 ส.ค. 2556 09.00
50 000357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00
51 000360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00
52 000364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 31 ส.ค. 2556 09.00
53 000368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 31 ส.ค. 2556 09.00
54 000602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00
55 000603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 31 ส.ค. 2556 09.00
56 000604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00
57 000605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 31 ส.ค. 2556 09.00
58 000369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00
59 000373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 31 ส.ค. 2556 09.00
60 000372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00
61 000374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 31 ส.ค. 2556 09.00
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 09.00
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 13.00
64 000376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 31 ส.ค. 2556 08.30
65 000377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 31 ส.ค. 2556 08.30
66 000378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
67 000379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
68 000395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 31 ส.ค. 2556 10.00
69 000396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 31 ส.ค. 2556 10.00
70 000398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 31 ส.ค. 2556 11.00
71 000399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
72 000400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 31 ส.ค. 2556 13.00
73 000404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคารห้องสมุด 24 ส.ค. 2556 09.00
2 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคารห้องสมุด 24 ส.ค. 2556 09.00
3 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 25 ส.ค. 2556 13.00
4 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 25 ส.ค. 2556 13.00
5 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 2 24 ส.ค. 2556 09.00
6 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 2 24 ส.ค. 2556 09.00
7 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ใต้ห้องสมุด 24 ส.ค. 2556 13.00
8 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 2 25 ส.ค. 2556 13.00
9 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ใต้ห้องสมุด 24 ส.ค. 2556 13.00
10 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 2 25 ส.ค. 2556 09.00
11 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารคหกรรม ห้อง ห้องคหกรรม 25 ส.ค. 2556 13.00
12 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารคหกรรม ห้อง ห้องคหกรรม 25 ส.ค. 2556 13.00
13 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 25 ส.ค. 2556 09.00
14 000033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารคหกรรม ห้อง ห้องคหกรรม 24 ส.ค. 2556 09.00
15 000034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ห้องอุตสาหกรรม 24 ส.ค. 2556 09.00
16 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 24 ส.ค. 2556 09.00
17 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 24 ส.ค. 2556 09.00
18 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารคหกรรม ห้อง ห้องคหกรรม 24 ส.ค. 2556 13.00
19 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารคหกรรม ห้อง ห้องคหกรรม 24 ส.ค. 2556 13.00
20 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 2556 11.30
21 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 24 ส.ค. 2556 13.00
22 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ส.ค. 2556 13.00
23 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 2, อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องสมุด 24 ส.ค. 2556 09.00
24 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 25 ส.ค. 2556 09.00
25 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 2556 11.30
26 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 24 ส.ค. 2556 13.00
27 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 2556 11.30
28 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 25 ส.ค. 2556 13.00
29 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 2556 13.00
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 24 ส.ค. 2556 13.00
31 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ลานอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2556 09.00
32 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ลานอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2556 09.00
33 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ลานอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2556 09.00
34 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ลานอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 4 ส.ค. 2556 09.00
2 000053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 4 ส.ค. 2556 09.00
3 000054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 4 ส.ค. 2556 11.00
4 000055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 4 ส.ค. 2556 13.00
5 000056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 4 ส.ค. 2556 13.00
6 000057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 4 ส.ค. 2556 13.00
7 000058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 4 ส.ค. 2556 13.00
8 000059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 4 ส.ค. 2556 13.00
9 000060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 4 ส.ค. 2556 13.00
10 000061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 4 ส.ค. 2556 13.00
11 000063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมศิษย์เก่า 4 ส.ค. 2556 09.00
12 000064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมศิษย์เก่า 4 ส.ค. 2556 10.00
13 000065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
14 000066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
15 000714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 4 ส.ค. 2556 09.00
16 000722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418 4 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 17 ส.ค. 2556 09.00
2 000051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม สนามฟุตบอล 17 ส.ค. 2556 09.00
3 000062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม สนามฟุตบอล 17 ส.ค. 2556 09.00
4 000071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 17 ส.ค. 2556 09.00
5 000070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
6 000092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 18 ส.ค. 2556 09.00
7 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 17 ส.ค. 2556 09.00
8 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม โรงอาหาร 18 ส.ค. 2556 09.00
9 000708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 17 ส.ค. 2556 09.00
10 000709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
11 000511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 17 ส.ค. 2556 09.00
12 000513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 18 ส.ค. 2556 09.00
13 000510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 17 ส.ค. 2556 09.00
14 000514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 18 ส.ค. 2556 09.00
15 000512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 17 ส.ค. 2556 09.00
16 000515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 18 ส.ค. 2556 09.00
17 000509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 17 ส.ค. 2556 09.00
18 000516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 18 ส.ค. 2556 09.00
19 000718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคารอเนกประสงค์ 17 ส.ค. 2556 13.00
20 000719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 1 (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 24 ส.ค. 2556 09.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 1 (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 113-118 (อ.1/1-อ.2/3) 24 ส.ค. 2556 09.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 1 และ 2 ห้อง 311-312, 315, 321-322 24 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00
2 000704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
3 000075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
4 000088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
5 000080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
6 000079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
7 000089 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
8 000081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00
9 000705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
10 000074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
11 000104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ห้อง ห้องอัจฉริยะ 30 ส.ค. 2556 09.00
12 000097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
13 000101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ห้อง ห้องอัจฉริยะ 30 ส.ค. 2556 09.00
14 000105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง 2 (สีฟ้า) ห้อง ห้องอัจฉริยะ 30 ส.ค. 2556 09.00
15 000098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 000108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ห้อง ห้องสมุด 30 ส.ค. 2556 09.00
17 000109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ห้อง ห้องสมุด 30 ส.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง 322 31 ส.ค. 2556 09.00
2 000112 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
3 000120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง 322 31 ส.ค. 2556 09.00
4 000114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
5 000116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
6 000110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
7 000121 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
8 000115 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
9 000117 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
10 000111 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
11 000119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
12 000113 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000136 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 30 ส.ค. 2556 09.00
2 000128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 000135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 30 ส.ค. 2556 09.00
4 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000157 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
2 000139 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 000151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 11.00
4 000138 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 000140 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
6 000137 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
2 000234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
3 000236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง 321 31 ส.ค. 2556 13.00
4 000237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง 321 31 ส.ค. 2556 13.00
5 000239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง 321 31 ส.ค. 2556 13.00
6 000240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
7 000241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง 321 31 ส.ค. 2556 13.00
8 000242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง 321 31 ส.ค. 2556 13.00
9 000248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง 321 31 ส.ค. 2556 13.00
10 000249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 2 ห้อง 321 31 ส.ค. 2556 13.00
11 000253 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
12 000254 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
13 000255 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
14 000256 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
15 000257 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
16 000258 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
17 000266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
18 000267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
19 000274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 30 ส.ค. 2556 13.00
20 000275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
21 000276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
22 000277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 30 ส.ค. 2556 13.00
23 000280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 30 ส.ค. 2556 13.00
24 000285 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
25 000286 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
26 000281 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
27 000282 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
28 000283 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
29 000284 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
30 000287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 10.00
31 000288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
32 000291 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
33 000292 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000161 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
2 000158 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 000160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง โรงอาหาร 31 ส.ค. 2556 09.00
4 000162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง โรงอาหาร 31 ส.ค. 2556 09.00
5 000159 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
6 000171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
7 000163 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
8 000168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
9 000167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
10 000178 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
11 000175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
12 000177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคารอเนกประสงค์ 31 ส.ค. 2556 09.00
13 000173 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
14 000176 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
15 000172 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 000186 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
17 000182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
18 000185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคารอเนกประสงค์ 31 ส.ค. 2556 09.00
19 000180 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
20 000183 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
21 000179 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
22 000196 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
23 000195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
24 000197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
25 000192 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
26 000214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 (สีเหลือง) ห้อง ห้องสมุด 31 ส.ค. 2556 09.00
27 000208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
28 000213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้องสมุด 31 ส.ค. 2556 09.00
29 000204 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
30 000209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
31 000220 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
32 000227 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
33 000224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
34 000226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคารอเนกประสงค์ 31 ส.ค. 2556 09.00
35 000223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
36 000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
37 000230 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
38 000228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
39 000231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคารอเนกประสงค์ 31 ส.ค. 2556 09.00
40 000229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
41 000232 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นงลักษณ์ ทองบางหรง, ถลัชนันน์ อินริสพงษ์ โทร.0-7780-0026
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]