หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rng1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

 

000001 ภาษาไทย

1.  000030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 2.  000031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
3.  000032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 4.  000007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
5.  000008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 6.  000009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
7.  000036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 8.  000037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
9.  000038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 10.  000041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
11.  000046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 12.  000047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3

000002 คณิตศาสตร์

1.  000122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2.  000123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3.  000124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  000125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
5.  000126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 6.  000710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
7.  000711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 8.  000129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
9.  000130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 10.  000132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
11.  000133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12.  000134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

000003 วิทยาศาสตร์

1.  000086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 2.  000085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3.  000090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 4.  000091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
5.  000093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 6.  000094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
7.  000095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 8.  000096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
9.  000099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 10.  000100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11.  000174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 12.  000181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
13.  000184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14.  000190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
15.  000191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  000141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2.  000142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3.  000143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  000144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5.  000145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6.  000146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7.  000147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 8.  000148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
9. 000149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 10. 000150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
11. 000152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 12. 000153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
13.  000154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 14.  000155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
15.  000156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 16.  000164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
17.  000165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 18.  000166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
19.  000169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 20. 000170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  000389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 2. 000390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
3.  000391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 4.  000392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5.  000393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 6.  000394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

000006 ศิลปะ

1.  000262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 2.  000263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
3.  000265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 4.  000268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5. 000269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6.  000271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7.  000721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 8.  000300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9.  000307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 10.  000308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11.  000309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12.  000310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
13.  000311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 14.  000312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
15.  000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 16.  000314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
17. 000315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 18. 000316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
19. 000317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 20. 000323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
21. 000324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 22. 000325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
23. 000326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 24.  000327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
25. 000328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 26.  000329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
27. 000330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 28.  000331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
29. 000332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 30.  000333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
31. 000334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 32.  000335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
33. 000336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 34.  000337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
35. 000338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 36. 000339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
37. 000340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 38. 000341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
39. 000342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 40. 000343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
41. 000344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 42. 000345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
43. 000346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 44. 000347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
45.  000348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 46.  000352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
47.  000353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 48.  000370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
49.  000371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 50.  000357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
51.  000360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 52.  000364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
53.  000368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 54.  000602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
55.  000603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 56.  000604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
57.  000605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 58.  000369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
59.  000373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 60.  000372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
61.  000374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62.  000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
63.  000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 64.  000376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
65.  000377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66. 000378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
67. 000379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 68.  000395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
69.  000396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70.  000398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
71. 000399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.  000400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
73. 000404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 2.  000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3.  000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 4.  000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
5.  000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 6.  000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7.  000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 8.  000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
9.  000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 10.  000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11.  000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 12.  000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
13.  000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 14.  000033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
15.  000034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 16.  000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
17.  000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 18.  000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
19.  000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 20.  000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
21.  000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 22.  000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
23.  000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 24.  000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
25.  000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 26.  000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
27.  000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 28.  000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
29.  000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 30.  000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
31.  000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 32.  000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
33.  000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 34.  000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

000009 ภาษาต่างประเทศ

1.  000052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 2.  000053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
3.  000054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 4.  000055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
5.  000056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 6.  000057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
7.  000058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 8.  000059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
9.  000060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 10.  000061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
11.  000063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 12.  000064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
13. 000065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 14. 000066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
15.  000714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 16.  000722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  000010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2.  000051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
3.  000062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 4.  000071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
5. 000070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 6.  000092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
7.  000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 8.  000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
9.  000708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 10. 000709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
11.  000511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 12.  000513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
13.  000510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 14.  000514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
15.  000512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 16.  000515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
17.  000509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 18.  000516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
19.  000718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 20. 000719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

000013 ปฐมวัย

1.  000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 2.  000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
3.  000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

000016 เรียนร่วม - ภาษาไทย

1. 000088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 2. 000704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3. 000075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 4. 000080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
5.  000084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 6. 000705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
7. 000089 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 8. 000074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
9. 000079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 10.  000081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
11. 000097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 12.  000101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
13.  000105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 14. 000098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
15.  000104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 16.  000108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
17.  000109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

000017 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

1.  000120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 2. 000110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
3. 000112 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 4. 000114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
5. 000116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 6.  000118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7. 000113 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 8. 000115 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
9. 000117 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 10. 000119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
11. 000121 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 12. 000111 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

000018 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  000135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 2. 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
3. 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 4.  000136 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
5. 000128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

000019 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  000151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 2. 000138 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
3. 000140 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 4. 000157 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
5. 000137 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 6. 000139 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

000020 เรียนร่วม - ศิลปะ

1. 000233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2. 000234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3.  000236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 4.  000237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5.  000239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 6. 000240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7.  000241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8.  000242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9.  000248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 10.  000249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11. 000253 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6 12. 000254 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
13. 000255 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 14. 000256 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
15. 000257 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 16. 000258 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
17. 000266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 18. 000267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
19.  000274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 20. 000275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
21. 000276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 22.  000277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
23.  000280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 24. 000285 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
25. 000286 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 26. 000281 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
27. 000282 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 28. 000283 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
29. 000284 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30.  000287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
31. 000288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 32. 000291 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
33. 000292 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

000021 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  000160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 2.  000162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
3. 000159 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 4. 000161 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
5. 000158 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 6. 000167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
7. 000171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 8. 000163 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
9. 000168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 10. 000175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
11.  000177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 12. 000173 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
13. 000176 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 14. 000178 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
15. 000172 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 16. 000183 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
17. 000186 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 18. 000179 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
19. 000182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 20.  000185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
21. 000180 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 22. 000195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
23. 000197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 24. 000192 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
25. 000196 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 26. 000209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
27.  000214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 28. 000208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
29.  000213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30. 000204 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
31. 000220 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 32.  000226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
33. 000223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 34. 000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
35. 000227 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 36. 000224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
37. 000232 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 38. 000230 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
39. 000228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 40.  000231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
41. 000229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นงลักษณ์ ทองบางหรง, ถลัชนันน์ อินริสพงษ์ โทร.0-7780-0026
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]