หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rng1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนิยรัตน์ อักษรศรีโรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวซูไฮลา สาเม๊าะโรงเรียนบ้านบามันกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพร หะวานนท์โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
4. นางจุไรพร ขำเกลี้ยงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสุชาดา พึ่งแย้มโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
6. นางศิริพรรณ รัชนิพนธ์โรงเรียนชนม์พัฒนากรรมการ
7. นางมลิวัลย์ อัครจิตตานนท์โรงเรียนมัชฌิมวิทยากรรมการ
8. นางพิมลพรรณ ศานติประพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
9. นางยวนศรี ทองเด็จโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
10. นางอรชร จันทเกตุโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
11. นางพัธนา จรัสบุษราคัมโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
12. นางสาวรัตน์ตะวัน รัตนวงศ์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
13. นางอาณา ฤทธิสังข์โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
14. นางสาวพัทยา ฤกษ์จำนงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
15. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางวันดี สุทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีณา มณีพันธ์โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ อบรมย์โรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
4. นางสุชาดา อินทร์ณรงค์โรงเรียนบ้านน้ำตกกรรมการ
5. นางวัลภา คงวิสัยโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
6. นางสุกัญญา ไชยกิจบำรุงโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
7. นายปรีชา อักษรพิบูลย์โรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
8. นางสาวพิณรัตน์ จันทลิกาโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
9. นางมนต์รัตน์ อัมมรดาราโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิตย์ พรหมเรืองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางธมลวรรณ ตองสู้โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกุลญารัตน์ พรหมเทพโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
4. นางยุพดี วรพนิชยวงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
5. นางวรรณกร พึ่งเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวกนกวรรณ บุตรศรีโรงเรียนบ้านราชกรูดประธานกรรมการ
2. นางพวงทิพย์ เมืองแก้วโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นายวิชัยรัตน์ หมินหมันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางสุนิดา สุวิวัฒน์โรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา จงใจโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
7. นางสุจินดา อัครจิตานนท์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
8. นางจิราพรรณ อิสโรโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวศิรินารี ศรีรักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางบุญตา เนตรรินทร์โรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี สืบแทนโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายประยูร ขันเงินโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นางจันทร์ขจร ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ ดุมลักษณ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
6. นางณทัย เครือสีดาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
7. นางอุษณีย์ หมัดหมานโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
8. นางลออ วัดขวางโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย แพละอองโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉริยา บุญโสภาสโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นางสาวเรณู ขนอมโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบังอร สระแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางวันทนี รัตน์นราทรโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ เทพจันทร์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
4. นางบุศรินทร์ นวเลิศปัญญาโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางอรวรรณ สิทธิพรโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
6. นางธนัญยา พลสังข์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
7. นางวลัยพรรณ จันทรมูลโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุจิน ข้ามสมุทรโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตา ยอดธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นางวาสนา พรหมโตโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
4. นางเรณู คงหาญโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว ลิ่มศิลาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
6. นางจินดา โกมลโรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
7. นางสาวเสาวคนธ์ ชูศรีโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านกำพวนประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุลณา ยกย่องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นางยุพดี วรพณิชยวงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ อังศุวิริยะโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร คุ้มตะกั่วโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอ่อนจิตร์ ปานกลางโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นางจงรักษ์ วิเศษโรงเรียนบ้านท่าฉางกรรมการ
4. นางนัยนา ใจหาญโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
5. นางณหทัย ขุนแผ้วโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ มีเพียรโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวยูรา แวอาลีโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางระรื่น ดิษฐประดับโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการ
4. นางสุนันท์ หอมสุวรรณโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
5. นางสาวกิตติมา จันทร์ลาวโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
6. นางปิยวรรณ บัวพันธ์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
7. นางสมรัตน์ ตรีพงศ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
8. นางพรทิพย์ เนตรแสงสีโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
9. นางสาววรรณา พูลสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุรีพร เทพทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นายบรรญชา พันธ์ทองโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ตวงสินโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนลพรรณ อนุรักษ์โรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ คชเชนทร์โรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอรอุมา ณ นครโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ ชัยเพชรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์โรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
4. นางบุษบา สาและโรงเรียนบ้านบางกล้่วยนอกกรรมการ
5. นางสุพิศ หวันเมืองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพันทิพา คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ณะมณีโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นายราชัญ สอดจิตร์โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยประธานกรรมการ
2. นายสุรพรหม อักษรโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ แก้วหนูนวลโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
5. นางกันลิกา กมรานนท์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยประธานกรรมการ
2. นายสุรพรหม อักษรโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ แก้วหนูนวลโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
5. นางกันลิกา กมรานนท์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยประธานกรรมการ
2. นายสุรพรหม อักษรโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ แก้วหนูนวลโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
5. นางกันลิกา กมรานนท์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยประธานกรรมการ
2. นายสุรพรหม อักษรโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ แก้วหนูนวลโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
5. นางกันลิกา กมรานนท์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายบรรลือ ภิกษาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ สารพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
3. นายกัมพล ยอดมงคลโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ยัสสระโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
5. นายสมภาร เอมเสียงเพราะโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริรัตน์ ไชยดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวแกมกาญจน์ คชวงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นางสาวจิรัสสา ไสยแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวุฒิดนัย ฟุ้งนาคมรกตโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นายอาริยะ ดำช่วยโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสมพิศ ชูภู่โรงเรียนมัชฌิมวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา นรดีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
5. นางอุทุมพร จันทร์ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเด่น เสนาะเสียงโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์วดี นุ้ยสอนโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นางนิฟัดฮียะห์ คงยศโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
5. นายคณิต เค้าษาวงศ์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
6. นางอุทุมพร จันทร์ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
7. นางกรฎา โถวสกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
8. นายสราวุฒิ บ่อม่วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุษา ราชยอดโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษญา ศรีชายโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นางสาวนัดดา ทองดำโรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
4. นางจิราวรรณ เส้งคิ้วโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการ
5. นางสุพัชริดา ดีดวงพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
6. นางสุภาวดี ใจดีโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย เสวตบุตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ประธานกรรมการ
2. นายอนิวัตต์ ตั้งธีรโชติกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นายธันวา ศิริบัณฑูรย์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
4. นายอภิชัย ไชยทิพย์โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
5. นางอลิษา รัตนคชโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเพียงจิตต์ บุญช่วยโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60ประธานกรรมการ
2. นางเมตตา พรหมเนตรโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางสาวนิตยา หึงษาชูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
4. นางสาววรวรรษ วีระโสโรงเรียนทอนเสียดวิทยาคารกรรมการ
5. นางกันยา เครือสนิทโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
6. นางสาวเอมอร ชุมพลโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพิมลพรรณ ถุงทองโรงเรียนบ้านบางมันประธานกรรมการ
2. นายณัฐกรณ์ โพธ์ทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางเอกรัช เฉลิมพลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นางอารีย์ แก้วหนูนวลโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
5. นายคมกฤษ ทิพย์ศรีโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายไกรยุสิทธิ์ ด่อนศรีโรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ หลังยาหน่ายโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูีรโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
4. นางสาวสายพิศ จันทวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นางปาริฉัตร ตั้งวิตต์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิสรา กังสังข์โรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ธรรมบำรุงโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวรรณี ผิวขาวโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ประธานกรรมการ
2. นายยศกฤต ช่วยนุกูลโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ขุนแผนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวทิพยวัลย์ หมวดทรัพย์โรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
5. นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์โรงเรียนหมิงซินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเกษศิริ อริยประยูรโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษญา ศรีชายโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นายณัฐกรณ์ ทองใหม่โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวฐานิศ หริกจันทร์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
5. นางอรุณศรี ลิ่มสืบเชื้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูลโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ อำพพันธ์โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
3. นางสุมาลี เรืองช่วยโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางละอองวรรณ เศวตบุตรโรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นางฟัครียะห์ โสะอ้นโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
3. นางศิรินภา แก้วอักษรโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุทฤศยา สุขสำราญโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
5. นางสาวอภิสรา กังสังข์โรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวีราภรณ์ เบญจประเสริฐโรงเรียนบ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี นวลหนูโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นางสุนารี คงหาญโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ศรีรัตน์โรงเรียนหมิงซินกรรมการ
4. นางสาววาสนา บรรเทาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
6. นางกษมา หนูทองโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
7. นางสาวนัยนา วรรณุทัศน์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
8. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
9. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสาวอังศุมาลิน นิยมโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
12. นายมนัส จั่นสกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
13. นายมานิตย์ ชูสกุลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ ศรีรัตน์โรงเรียนหมิงซินกรรมการ
3. นางสาววาสนา บรรเทาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
5. นางกษมา หนูทองโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
6. นางสาวนัยนา วรรณุทัศน์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
7. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
8. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางสาวอังศุมาลิน นิยมโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
11. นายมนัส จั่นสกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
12. นายมานิตย์ ชูสกุลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ ศรีรัตน์โรงเรียนหมิงซินกรรมการ
3. นางสาววาสนา บรรเทาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
5. นางกฒมา หนูทองโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
6. นางสาวนัยนา วรรณุทัศน์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
7. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
8. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางสาวอังศุมาลิน นิยมโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
11. นายมนัส จั่นสกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
12. นายมานิตย์ ชูสกุลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธรรมรักษ์ คธาิเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ผยองศักดิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ศรีรัตน์โรงเรียนหมิงซินกรรมการ
4. นางสาววาสนา บรรเทาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
6. นางกษมา หนูทองโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
7. นางสาวนัยนา วรรณุทัศน์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
8. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
9. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสาวอังศุมาลิน นิยมโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
12. นายมนัส จั่นสกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
13. นายมานิตย์ ชูสกุลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ ศรีรัตน์โรงเรียนหมิงซินกรรมการ
3. นางสาววาสนา บรรเทาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
5. นางกษมา หนูทองโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
6. นางสาวนัยนา วรรณุทัศน์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
7. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
8. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางสาวอังศุมาลิน นิยมโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
11. นายมนัส จั่นสกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
12. นายมานิตย์ ชูสกุลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิมนต์โรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง สุดแน่นโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ฟุ้งฟ้าโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิมนต์โรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง สุดแน่นโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ฟุ้งฟ้าโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิมนต์โรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง สุดแน่นโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ ฟุ้งฟ้าโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจรัญ อินทนาศักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ เชื้อนุ่นโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุธาทิพย์ จูงศิริโรงเรียนบ้านเกาะเหลาประธานกรรมการ
2. นางนริสา ปูชนียกุลโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
3. นางสาวประวีณา จั๊บโปรยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อินทนาศักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ เชื้อนุ่นโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางรติรัตน์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านขจัดภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมา อุไรกิจโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
3. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางรติรัตน์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านขจัดภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมา อุไรกิจโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
3. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพัษราภรณ์ นวลสีขาวโรงเรียนบ้านบางนาประธานกรรมการ
2. นางชื่นจิตต์ พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช พัดต้นโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอภิญา ทองสงโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รักษ์รงค์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางอิสรา เพชรคนชมโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอภิญา ทองสงโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รักษ์รงค์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางอิสรา เพชรคนชมโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางบังอร สระแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางอุทัย มหามนตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
3. นางสาวภณิตา เกิดทรัพย์โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุมาลี เพชรไทยโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
5. นางสุภาวดี ธูปเถื่อนโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนภัสวรรณ วงศ์กวีวิทย์โรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางฐานา ดำรงโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
3. นางพรทิพย์ ลิ่มปนกติกาโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
4. นางรำพึง หยองบางไทรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางสาวสุดที่รัก เพชรสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ คงสีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ศิริประทุมโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
3. นายปัญญา เสมาพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นางวรุณี คงกลับโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางสาวปลื้มใจ จันทร์มาโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ คชเชนทร์โรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางพรพิมล ย้อยเมืองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
4. นางศิภิตา กรรมแ่ต่งโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวิจักขณ์ ตรีวัฒน์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวปลื้มใจ จันทร์มาโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ คชเชนทร์โรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นางพรพิมล ย้อยเมืองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางศิภิตา กรรมแ่ต่งโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวชญานันท์ มุ่งยอดกลางโรงเรียนทับไชยาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวปานใจ ม่วงหีตโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาววิภาวดี แก้วอักษรโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
5. นางสาวนิธิวดี คำลือโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
6. นางจตุพร สุทธิรัตน์โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
7. นายภานุพงศ์ ไกรทองโรงเรียนบ้านเกาะเหลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ รอดสีเสนโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางจันเทวี สุขวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นางสาวเหนือสุชา อนันทกุลโรงเรียนทอนเสียดวิทยาคารกรรมการ
4. นายชนะ พรหมม่วงโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นายจักรพงศ์ เกียงเตียดโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ รอดสีเสนโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เทวี สุขวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นางสาวเหนือสุชา อนันทกุลโรงเรียนทอนเสียดวิทยาคารกรรมการ
4. นายชนะ พรหมม่วงโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นายจักรพงศ์ เกียงเตียดโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ศรีสกุลโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นางวัชรี สงสมโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายไพรสณ สิงอุดมโรงเรียนทอนเสียดวิทยาคารกรรมการ
5. นายธราธิป ชัยชาญโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา ดีประเสริฐโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
7. นายธีรศักดิ์ รัชนิพนธ์โรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
8. นายสำราญ ศิริชาติโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทะนงศักดิ์ เกาะยอโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นายกรวิทย์ สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นางสุวรรณา ใจดีโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางอารยา บุญช่วยโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นางสุลวรรณ์ สุดแน่นโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวิจักษณ์ ตีรวัฒน์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ตันติวิวัฒน์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นายโชคดี เซ่งเหลียนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวิจักษณ์ ตีรวัฒน์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ตันติวิวัฒน์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นายโชคดี เซ่งเหลียนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิจักษณ์ ตีรวัฒน์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ตันติวิวัฒน์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นายโชคดี เซ่งเหลียนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางแหวสง ซื่อตรงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกประธานกรรมการ
2. นายพินิตย์ ริ่มไทยสงค์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นางมัธณี พรหมดวงโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
4. นางสาวศรีสุดา วรสิงห์โรงเรียนกระบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพ จำเริญโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางณัฐรดา อ่ำศรีโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ชำนาญมากโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
4. นางอุมา รสเกิดโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางแหวสง ซื่อตรงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกประธานกรรมการ
2. นางมัธณี พรหมดวงโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา วรสิงห์โรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐศักดิ์ พรมชัยโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐศักดิ์ พรมชัยโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นางสุนารี คงหาญโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวรัติการ ขุนนะราโรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางสายสุนีย์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นางสุนารี คงหาญโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ ตันติวิวัฒน์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายจารึก พลเดชโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐศักดิ์ พรมชัยโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นางสาวอลิษา ทองเจริญโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายจารึก พลเดชโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐศักดิ์ พรมชัยโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นางสาวอลิษา ทองเจริญโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจารึก พลเดชโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐศักดิ์ พรมชัยโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นางสาวอลิษา ทองเจริญโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ พลรบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ พลรบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ พลรบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ พลรบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ พลรบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ พลรบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธีรเมต บูรทการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ พลรบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
7. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นายเชน ชูชัยโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
9. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
10. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
5. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
7. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นายเชน ชูชัยโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
9. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
10. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
4. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
7. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นายเชน ชูชัยโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
9. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
10. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
7. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นายเชน ชูชัยโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
9. นางธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
10. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
7. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นายเชน ชูชัยโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
9. นางธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
10. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
4. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
7. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นายเชน ชูชัยโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
9. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
10. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
7. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นายเชน ชูชัยโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
9. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
10. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
11. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
7. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นายเชน ชูชัยโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
9. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
10. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
7. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นายเชน ชูชัยโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
9. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
10. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
7. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นายเชน ชูชัยโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
9. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
10. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ สถาปนานันท์โรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
5. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
7. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นายเชน ชูชัยโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
9. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
10. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านคลองของประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐพิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สงประหยัดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา คงแก้วโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
6. นายปรีดา ขำจิตต์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
7. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนทอนเสียดวิทยาคารกรรมการ
8. นางวาสนา ซื่อตรงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
9. นางสาวรุ่งทิวา รบศึกโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านคลองของประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐพิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สงประหยัดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา คงแก้วโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
6. นายปรีดา ขำจิตต์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
7. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนทอนเสียดวิทยาคารกรรมการ
8. นางวาสนา ซื่อตรงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
9. นางสุวัจนา บูรทการโรงเรียนบ้านปลายคลองวันกรรมการ
10. นางสาวรุ่งทิวา รบศึกโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านคลองของประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐพิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สงประหยัดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา คงแก้วโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
6. นายปรีดา ขำจิตต์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
7. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนทอนเสียดวิทยาคารกรรมการ
8. นางวาสนา ซื่อตรงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
9. นางสาวรุ่งทิวา รบศึกโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านคลองของประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐพิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สงประหยัดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา คงแก้วโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
6. นายปรีดา ขำจิตต์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
7. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนทอนเสียดวิทยาคารกรรมการ
8. นางวาสนา ซื่อตรงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
9. นางสาวรุ่งทิวา รบศึกโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านคลองของประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐพิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สงประหยัดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา คงแก้วโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
6. นายปรีดา ขำจิตต์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
7. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนทอนเสียดวิทยาคารกรรมการ
8. นางวาสนา ซื่อตรงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
9. นางสาวรุ่งทิวา รบศึกโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านคลองของประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐพิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สงประหยัดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา คงแก้วโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
6. นายปรีดา ขำจิตต์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
7. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนทอนเสียดวิทยาคารกรรมการ
8. นางวาสนา ซื่อตรงโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
9. นางสาวรุ่งทิวา รบศึกโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพัษราภรณ์ นวลสีขาวโรงเรียนบ้านบางนาประธานกรรมการ
2. นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นางอัญชลี ตันตระการย์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ พรหมเกิดโรงเรียนบ้านบางสองรากรรมการ
5. นางสาววณิชกุล ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านทับจากกรรมการ
6. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
7. นางนิตยา พงศ์ชูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
8. นางสาวฐานิศ หริกจันทร์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพัษราภรณ์ นวลสีขาวโรงเรียนบ้านบางนาประธานกรรมการ
2. นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นางอัญชลี ตันตระการย์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ พรหมเกิดโรงเรียนบ้านบางสองรากรรมการ
5. นางสาววณิชกุล ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านทับจากกรรมการ
6. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
7. นางนิตยา พงศ์ชูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
8. นางสาวฐานิศ หริกจันทร์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอรุณ เกิดศิลานนท์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา พัฒนาโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ เทพประดิษฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ นาควิเชียรโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นายบุญชัด จันทร์โทโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
6. นางทิพย์สมาพร บุญเชื้อโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
7. นางธีรดา อินทร์พรหมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ เกิดศิลานนท์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา พัฒนาโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ เทพประดิษฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
4. นายบุญชัด จันทร์โทโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
5. นางทิพย์สมาพร บุญเชื้อโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ นาควิเชียรโรงเรียนบ้านนากรรมการ
7. นายชวลิต ศรีม่วงโรงเรียนบ้านบกกรายกรรมการ
8. นางธีรดา อินทร์พรหมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา เพชรสุขโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา วรสิงห์โรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางกุสุมา สีสร้อยโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการ
4. นางสมมิตร อรุณโชติโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
5. นางสุหัทยา ค้ามีโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
6. นางยลดา น้ำจันทร์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
7. นางสานิตย์ เพชรเรืองโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา เพชรสุขโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา วรสิงห์โรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางกุสุมา สีสร้อยโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการ
4. นางสมมิตร อรุณโชติโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
5. นางสุหัทยา ค้ามีโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
6. นางยลดา น้ำจันทร์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
7. นางสานิตย์ เพชรเรืองโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพา กาหลงโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
2. นางพรพิมล ย้อยเมืองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นายเผื่อน ภูมิไชยาโรงเรียนบ้านลำเลียงกรรมการ
4. นางธวัลหทัย อภิรักษ์วรากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
5. นางกันลิกา ภมรานนท์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
6. นางอิสรา เพชรคนชมโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
7. นางมณรัตน์ อัมมรดาราโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพา กาหลงโรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ย้อยเมืองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นายเผื่อน ภูมิไชยาโรงเรียนบ้านลำเลียงกรรมการ
4. นางธวัลหทัย อภิรักษ์วรากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
5. นางกันลิกา ภมรานนท์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
6. นางอิสรา เพชรคนชมโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
7. นางมณรัตน์ อัมมรดาราโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายศักดา แสงแป้นโรงเรียนบ้านราชกรูดประธานกรรมการ
2. นายพเยาว์ ทิพย์แสงโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
3. นายภัทราวุธ พัวพันธ์โรงเรียนหมิงซินกรรมการ
4. นายวิจักษณ์ ตีรวัฒน์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
5. นายยุทธชัย ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ พรหมรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
7. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
8. นายสมหมาย ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศักดา แสงแป้นโรงเรียนบ้านราชกรูดประธานกรรมการ
2. นายพเยาว์ ทิพย์แสงโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
3. นายภัทราวุธ พัวพันโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
4. นายวิจักษณ์ ตีรวัฒน์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
5. นายยุทธชัย ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ พรหมรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการ
7. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
8. นายสมหมาย ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันทนา จิตมุสิกโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสุรียา ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางจินตนา เพียรทองโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเนียมโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางมณฑา อวยชัยโรงเรียนมัชฌิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางเสาวภา ภูบาลโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นายพลาำกร ธีรกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา จันทร์ค้อมโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ฉั่ววิเชียรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นางกรองการ แสงแก้วโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
6. นางสาวพรพรรณ เพชรทองโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนันทนา จิตมุสิกโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสุรียา ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางจินตนา เพียรทองโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเนียมโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางมณฑา อวยชัยโรงเรียนมัชฌิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริกุล เพชรพรหมโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นางชุติพร สิทธิผลโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เพชรกลัดโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการ
4. นางละออ วัดขวางโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบุญยืน อึ้งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบางสีกิ้มกรรมการ
6. นางจีรวรรณ ชนสุตโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
7. นางลัดดา ทองสะพรั่งโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นางขนิษฐา รัตนสุนทรโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
9. นางเพ็ญพิชชา ช่วยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริกุล เพชรพรหมโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. นางชุติพร สิทธิผลโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เพชรกลัดโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการ
4. นางละออ วัดขวางโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบุญยืน อึ้งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบางสีกิ้มกรรมการ
6. นางจีรวรรณ ชนสุตโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
7. นางลัดดา ทองสะพรั่งโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
8. นางขนิษฐา รัตนสุนทรโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
9. นางเพ็ญพิชชา ช่วยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุมนา ศิริมังคลาโรงเรียนบ้านเกาะเหลาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพร สายแก้วโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นางสุจิน ข้ามสมุทรโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นางสมใจ คงสีโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการ
5. นางสุภาพร สิงโตโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
6. นางวรรณรวี อนันต์นวัฒน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
7. นางจินตนา ศิริเรศโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุมนา ศิริมังคลาโรงเรียนบ้านเกาะเหลาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพร สายแก้วโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นางสุจิน ข้ามสมุทรโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นางสมใจ คงสีโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการ
5. นางสุภาพร สิงโตโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
6. นางวรรณรวี อนันต์นวัฒน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
7. นางจินตนา ศิริเรศโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนิภา อุตราโรงเรียนทอนเสียดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรกนก เกราะเหล็กโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
3. นางบุปผา ทัพเมืองโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ บุตรศรีโรงเรียนบ้านราชกรูดกรรมการ
5. นางอัคณา ธราพรโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
6. นางสุนันทา เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิภา อุตราโรงเรียนทอนเสียดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรกนก เกราะเหล็กโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
3. นางบุปผา ทัพเมืองโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ บุตรศรีโรงเรียนบ้านราชกรูดกรรมการ
5. นางอัคณา ธราพรโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
6. นางสุนันทา เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายษณกร เสนาะเสียงโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะพยามกรรมการ
3. นางสาวลักขณาพร สมสุขโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้งโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางอโณทัย ทองส่องแก้วโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
6. นางสาวสุวิมล ปฏิมินต์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
7. นางกมลทิพย์ จิรักษาโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
8. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
3. นางสาวภัททิรา ทองชุมโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
4. นางสาวมรกต ขวัญทองโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ พูลแก้วโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายณัฐพงศ์ วงษาโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางกรองการ แสงแก้วโรงเรียนบ้านสำนักประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ฉั่ววิเชียรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาวดี หวังดีกลางโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ แสงสุวรรณโรงเรียนมัชฌิมวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
5. นางสาวปริณดา ณ ระนองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา พึ่งน้ำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
4. นายอภิเชษฐ์ พูลแก้วโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์โรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาวดี หวังดีกลางโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ แสงสุวรรณโรงเรียนมัชฌิมวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
5. นางสาวปริณดา ณ ระนองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายษณกร เสนาะเสียงโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะพยามกรรมการ
3. นางสาวลักขณาพร สมสุขโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้งโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางอโนทัย ทองส่องแก้วโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
6. นางสาวสุวิมล ปฏิมินต์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
7. นางกมลทิพย์ จิรักษาโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
8. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายษณกร เสนาะเสียงโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเกาะพยามกรรมการ
3. นางสาวลักขณาพร สมสุขโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้งโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางอโณทัย ทองส่องแก้วโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
6. นางสาวสุวิมล ปฏิมินต์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
7. นางกมลทิพย์ จิรักษาโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
8. นางนิลชฎา หีบเพชรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา ภูบาลโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัดดา จันทร์ค้อมโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ เพชรทองโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอโรงเรียนบ้านชนะบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวภัททิรา ทองชุมโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ วงษาโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
4. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองพลอยโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
3. นางสาวภัททิรา ทองชุมโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
4. นางสาวมรกต ขวัญทองโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ พูลแก้วโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายณัฐพงศ์ วงษาโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายปรีชาพล ทองพลอยโรงเรียนบ้านรังแตนประธานกรรมการ
2. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้กรรมการ
3. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร แซ่ฮ้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
6. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายปรีชาพล ทองพลอยโรงเรียนบ้านรังแตนประธานกรรมการ
2. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้กรรมการ
3. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นางสาวมรกต ขวัญทองโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
6. นางสาวสุภาพร แซ่ฮ้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
7. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายปรีชาพล ทองพลอยโรงเรียนบ้านรังแตนประธานกรรมการ
2. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้กรรมการ
3. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นางสาวมรกต ขวัญทองโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร แซ่ฮ้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
6. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายปรีชาพล ทองพลอยโรงเรียนบ้านรังแตนประธานกรรมการ
2. นายภูชิต จินาเกตุโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้กรรมการ
3. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นางสาวมรกต ขวัญทองโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร แซ่ฮ้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
6. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวขนิษฐา ด้วงนิลโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ทองขาวโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวพรวิพัชร์ ธนาฒย์วงศ์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางนฤมล เลื่องชื่อโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวออมจิตร พรหมมุณีโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวกอบกุล กุลมลิวัลย์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอโณทัยโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
5. นางสิริกร บัวบานโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายนภวิชญ์ ขำเกลี้ยงโรงเรียนบ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราภรณ์ หัตถาโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นางสาวมารีนี วาแมงโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. Mr.Marcell Johnsonโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสาวเพียงพิศ รัตนะโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์ พรพงษ์โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกอบกุล กุลมลิวัลย์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
3. นางสาววิรัญญา โงกเขาโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นางสาวนภัทรศกานต์ บุญเชิญโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ด้วงนิลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวออมจิตร พรหมมุณีโรงเรียนทับไชยาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางมาติกา ภูริปายะนันท์โรงเรียนบ้านเกาะช้างกรรมการ
3. นายไตเย็บ ปฏิมินทร์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางศิริพร คนหมั่นโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้กรรมการ
5. นางผกามาศ โอภาศโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวรออีสะห์ สาลีโรงเรียนบ้านกำพวนประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา มัฏฐาพันธ์โรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางสาวฤดีวรรณ ไชยแขวงโรงเรียนมัชฌิมวิทยากรรมการ
4. นางสาวยาจิตร ลาภทวีโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายนภวิชญ์ ขำเกลี้ยงโรงเรียนบ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ทองขาวโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางนฤมล เลื่องชื่อโรงเรียนบ้านเขานางหงส์กรรมการ
4. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช อำพันธ์โรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราภรณ์ หัตถาโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นางอัมพร สุมณฑาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
4. นางสาวมารีนี วาแมงโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นางสาวนงภรณ์ เทิงสูงเนินโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤมล พิลาคำโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. MissRissa Waltersโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นางสาวณัชณัญช์ สุวรรณน้อยโรงเรียนบ้านทรายแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงพิศ รัตนะโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายธนู ราบบำเพิงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. Mr.Marcell Johnsonโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นางพัชรี พิกุลทองโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนก สมใจโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธนู ราบบำเพิงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นางอารมย์ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
4. นางสาวปัถยา กาลปักษ์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางนงนุช อำพันธ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ ชูเชื้อสำนัีกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นางอรพินท์ คงทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤมล พิลาคำโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวรออีสะห์ สาลีโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นางผกามาศ โอภาศโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางอัมพร สุมณฑาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายไตเย็บ ปฏิมินทร์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นางสาวยาจิตร ลาภทวีโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธีรพันธ์ ควรวินิจโรงเรียนบ้านบางกลางประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
3. นางมิตรอารีย์ ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
4. นางสาวลัดดา นิยมไทยโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
5. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุขสำราญ ตันสกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางอารยา บุญช่วยโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นางยลดา น้ำจันทร์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
5. นายสุรัตน์ พลรบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
6. นายสมบัติ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
7. นางเบญจมาศ วงศ์พัฒนกุลโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ชูสกุลโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นายสำราญ ศิริชาติโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เทพประดิษฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรีสกุลโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ เทพประดิษฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นางสาวสุดที่รัก เพชรสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางวิไล ภัทรพิทักษ์โรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางสาวปณพร เขียวหวานโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจรรยา ริ่มไทยสงค์โรงเรียนบ้านบางปรุประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา ไชยรักษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นางวัลภา คงวิสัยโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
4. นายปริญา สุขวิสุทธิ์โรงเรียนมัชฌิมวิทยากรรมการ
5. นางระรื่น ดิษฐประดับโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางทิพยากร เศษคงโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดา จันทร์ละอองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางมนต์รัตน์ อัมมรดาราโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางเยาวนิตย์ พรหมเรืองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ ชูศรีโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางนันธิกา เหล่าเส็นโรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางปราณี ซื่อตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ ทองสุยโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นายธนู ราบบำเพิงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
6. นางสาวยาจิตร ลาภทวีโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตณา ตันติสาครเขตโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร อุณหศิริกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นายนภวิชญ์ ขำเกลี้ยงโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวธนิดา ตอวิเชียรโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
5. นางสาวรออีสะห์ สาลีโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางนลพรรณ อนุรักษ์โรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ คชเชนทร์โรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางนลพรรณ อนุรักษ์โรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพา กาหลงโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ คชเชนทร์โรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายปรีชา อักษรพิบูลย์โรงเรียนบ้านบางริ้นประธานกรรมการ
2. นางธมลวรรณ ตองสู้โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพวงทิพย์ เมืองแก้วโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา อักษรพิบูลย์โรงเรียนบ้านบางริ้นประธานกรรมการ
2. นางธมลวรรณ ตองสู้โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพวงทิพย์ เมืองแก้วโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา รักชูโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
3. นายกัมพล ยอดมงคลโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ชุมฉิมโรงเรียนบ้านเขาฝาชีประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ คชเชนทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นางสาวจงรักษ์ เชื้อสายโรงเรียนบ้านบกกรายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นายวิัจักษณ์ ตรีวัฒน์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
4. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
5. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางรัมภา สรรพกุลโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดา คงทองโรงเรียนชนม์พัฒนากรรมการ
3. นางประวีณา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางวรรณดา ภุมรินทร์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา คล้ายอุดมโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
6. นางสาวปนัดดา คงแก้วโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
7. นางสาวเพียงรวี จอมเทพมาลาโรงเรียนบ้างบางริ้นกรรมการ
8. นางสาววัชราภรณ์ ดุมลัีกษณ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
9. นางสาววชิราภรณ์ หัตถาโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
10. นางสาวสุวรรณี คงทองจีนโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
11. นางสาวอามิตตา มีแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอรพรรณ ทาศรีนุชโรงเรียนบ้านหาดจิกประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ชูเรืองโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
3. นางปรานอม สหธาราโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
4. นางปัทมา พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
5. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
6. นางสาวปณพร เขียวหวานโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
7. นางวรางคณา เพ็ชรฉวีโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
8. นางสาวสราลี สือมะโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
9. นางสาวดารารัตน์ เจริญนามโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
10. นางอุษารัตน์ ศรีสังข์โรงเรียนหมิงซินกรรมการ
11. นางจุฬาลักษณ์ วีรวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
12. นางธวัลหทัย อภิรักษ์วรากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
13. นางพรพิมล วรโยธาโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
14. นางสุนีรัตน์ ผุดวรรณาโรงเรียนบ้านบ้านขจัดภัยกรรมการ
15. นางสาวกัลยารัตน์ สงวนศักดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
16. สิบโทหญิงพัฒน์นรี วชิระโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
17. นางศศิธร อินทรประเสริฐโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
18. นางสาวภัทรวรรณ บุญพิศโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
19. นางอลิสา โนรัตน์โรงเรียนหมิงซินกรรมการ
20. นางจันทร์จิรา หอมหวนโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายพรศักดิ์ อุปการดีโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ อ่อนคำโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ จิตพลโรงเรียนบ้านเกาะเหลากรรมการ
4. นางสาวพัฒนา ผึ่งผายโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวเกาวลี ทองศรีโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
6. นางสาวลัดดา นิยมไทยโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
7. นางสาวขวัญตา ตนคลังโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
8. นางลักขณา ภู่ไชยเจริญโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
9. นางบรรณสรณ์ แสนแก้วโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ จินดาโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
11. นางจิตรา ตรีเทพโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
12. นางฉวีวรรณ ช่วยสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
13. นางสาวปาลิดา พยุงวัฒนกิจโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
14. นางสาวภณิตา เกิดทรัพย์โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นางสาวสุกัญญา ใจเย็นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
16. นางสาวแคทสุลียา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
17. นางสาวธัญฑ์สุภัค พรหมทองโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
18. นางสาววรรณวี จารณะโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
19. นางจรินทร์ เพิงมากโรงเรียนบ้านทรายแดงกรรมการ
20. นางพาณี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
21. นางจิราภรณ์ รัตนพรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
22. นางชุติพร สิทธิผลโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
23. นางสาววรรณนิสา เภาวิเศษโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
24. นางสุภาวดี แก้วพินิจโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
25. นางสุวรรณา ผอมคงโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
26. นางจินดา จงเจริญโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ แสงสึกโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางสาวทวี โลหะรุจิโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ แสงสึกโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางสาวทวี โลหะรุจิโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
4. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูีรโรงเรียนบ้านขจัดภัยประธานกรรมการ
2. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูีรโรงเรียนบ้านขจัดภัยประธานกรรมการ
2. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูรโรงเรียนบ้านขจัดภัยประธานกรรมการ
2. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพยอม ธรรมณีโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางพรพิมล ย้อยเมืองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพยอม ธรรมณีโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางพรพิมล ย้อยเมืองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางโศรณี โต๊ะเอ็มโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกประธานกรรมการ
2. นายนิวัตร หนูภักดีสพป.ระนองกรรมการ
3. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโศรณี โต๊ะเอ็มโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกประธานกรรมการ
2. นายนิวัตร หนูภักดีสพป.ระนองกรรมการ
3. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางปานใจ แคล้วภัยโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
3. นายชญานิน ธรรมประเสริฐโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางจิตรฤทัย รอดอุ่นโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปราณี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางปานใจ แคล้วภัยโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
3. นายชญานิน ธรรมประเสริฐโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางจิตรฤทัย รอดอุ่นโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฐปนีย์ นาคบำรุงโรงเรียนบ้านบางกลางประธานกรรมการ
2. นางจิตรฤทัย รอดอุ่นโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมใจ คงสีโรงเรียนบ้านรังแตนประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมใจ คงสีโรงเรียนบ้านรังแตนประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมใจ คงสีโรงเรียนบ้านรังแตนประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรจนา ภูริวิทย์วัฒนาโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวเกวลี ทองศรีโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
4. นางสมใจ คงสีโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมนา ศิริมังคลาโรงเรียนบ้านเกาะเหลาประธานกรรมการ
2. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายบารมี บุญธรรมสพป.ระนองกรรมการ
4. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมนา ศิริมังคลาโรงเรียนบ้านเกาะเหลาประธานกรรมการ
2. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายบารมี บุญธรรมสพป.ระนองกรรมการ
4. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ตะโฉโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นางสาวฮารีบ๊ะ หลีอารัญโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
4. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ตะโฉโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นางสาวฮารีบ๊ะ หลีอารัญโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
4. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกำพล หล่อวิทยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ์ กาญจนรุ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกำพล หล่อวิทยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ์ กาญจนรุ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุทัย ภูริปาณิกโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายวิจักษณ์ ตีรวัฒน์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุทัย ภูริปาณิกโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นงลักษณ์ ทองบางหรง, ถลัชนันน์ อินริสพงษ์ โทร.0-7780-0026
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]