หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411-413, 415 20 ก.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, ห้องแข่งขัน 412-413 ห้องเก็บตัว 411 และ 415
2 000031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416, 418-410 20 ก.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, ห้องแข่งขัน 416 และ 418 ห้องเก็บตัว 419-410
3 000032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 20 ก.ค. 2556 13.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
4 000007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 20 ก.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
5 000008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332, 334 20 ก.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
6 000009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 20 ก.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
7 000036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 20 ก.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, ห้องแข่งขัน 223 ห้องเก็บตัว 222
8 000037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 20 ก.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที, ห้องแข่งขัน 224, ห้องเก็บตัว 225
9 000038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
10 000041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ค. 2556 09.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
11 000046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413-414 20 ก.ค. 2556 13.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที
12 000047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 20 ก.ค. 2556 13.00 นักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่มแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นงลักษณ์ ทองบางหรง, ถลัชนันน์ อินริสพงษ์ โทร.0-7780-0026
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]