หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
-
2 000273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
-
3 000274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
-
4 000275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
-
5 000276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
6 000277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
-
7 000278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
-
8 000279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
-
9 000280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
-
10 000281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
2 000283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
-
3 000284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
-
4 000285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
-
5 000621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
-
6 000622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
-
7 000286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
-
8 000287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
-
9 000288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
-
10 000289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-
2 000291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
-
3 000292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
-
4 000293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
-
5 000294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
-
6 000295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
-
7 000296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
-
8 000297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
-
9 000298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-
10 000299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
-
11 000325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
-
12 000326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
-
13 000327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
-
14 000328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
-
2 000301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
-
3 000302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
4 000303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
-
5 000304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
-
6 000305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
7 000306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
8 000307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
9 000308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
-
10 000309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
-
11 000310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
-
12 000311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
-
2 000033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
-
3 000034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
-
4 000035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
-
5 000036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
-
2 000044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
-
3 000045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
-
4 000046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
-
5 000629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
-
6 000048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
-
7 000049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
-
8 000050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
-
9 000052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
-
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
-
11 000055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
-
12 000057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
-
13 000058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
-
14 000116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
15 000117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
-
16 000065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
17 000066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
-
18 000067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
19 000068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
-
20 000069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
21 000070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
-
22 000071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
23 000072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
-
24 000087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
25 000088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
-
26 000094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
27 000095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
-
28 000098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
-
29 000099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
-
30 000105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
31 000106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
-
32 000109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
33 000110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
-
34 000120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
-
35 000124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
36 000128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
37 000129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
38 000135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
-
39 000136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
-
40 000138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
41 000139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
-
42 000140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
43 000141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
-
44 000156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
45 000157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
-
46 000158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
47 000159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
-
48 000611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
49 000612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
-
50 000613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
51 000614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
-
52 000160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
53 000161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
-
54 000270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
55 000271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
-
56 000258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
57 000259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
-
58 000260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
59 000261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
-
60 000262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
61 000263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
-
62 000264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
-
63 000265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
-
64 000266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
65 000267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
-
66 000268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
-
67 000269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
-
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
-
3 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
4 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
-
5 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
-
6 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
-
7 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
-
8 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
-
9 000606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
-
10 000084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
-
11 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
12 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
-
13 000623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
-
14 000624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
-
15 000609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
-
16 000115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
-
17 000610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
18 000123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
-
19 000040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
-
20 000053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
21 000635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
-
22 000063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
23 000064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
-
24 000080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
-
25 000089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
-
26 000104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
-
27 000634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
-
28 000114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
-
29 000121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
-
30 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
31 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
-
32 000134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
-
33 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
34 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
-
35 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
36 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
-
37 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
-
38 000627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
39 000628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
-
2 000313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
-
3 000314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
-
4 000315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
-
5 000316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
-
6 000317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
-
7 000318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
-
8 000319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
-
9 000321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
-
10 000322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
-
11 000320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
12 000323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
13 000324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
-
14 000329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
15 000601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
16 000632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
-
17 000633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
2 000192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
3 000198 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
4 000199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.4-ม.6
-
5 000202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
6 000203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
-
9 000625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
10 000626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
-
11 000330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
12 000331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
13 000332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
14 000333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
15 000334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
16 000335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
17 000336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
18 000337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
19 000630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
20 000631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
2 000149 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
3 000615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
4 000151 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
5 000152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
6 000616 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
-
7 000154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
8 000155 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
9 000164 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
10 000165 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
-
11 000170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
12 000174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
13 000177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
14 000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
15 000182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 000186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
17 000187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000215 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
2 000216 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
3 000218 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
4 000219 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
-
5 000221 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
6 000222 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
7 000226 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
8 000227 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
-
9 000229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
10 000230 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
11 000231 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
12 000232 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
2 000130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
4 000132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 000133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000248 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
2 000251 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 000254 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
4 000255 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 000256 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
6 000257 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
2 000020 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
-
3 000021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
4 000022 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
5 000025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
6 000026 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
-
7 000027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
8 000028 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
9 000029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
10 000030 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
-
11 000037 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
-
12 000038 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
-
13 000041 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
-
14 000042 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
-
15 000051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 000059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
17 000075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
18 000078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
19 000081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
20 000090 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
-
21 000092 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
-
22 000096 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
-
23 000619 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
-
24 000102 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000144 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
2 000145 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
3 000146 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
4 000147 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
5 000617 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
6 000162 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
7 000167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
8 000168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
9 000172 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
10 000181 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
11 000184 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
12 000185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
13 000188 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
14 000189 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
15 000190 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 000193 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
17 000194 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
18 000195 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
19 000196 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
20 000197 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
21 000618 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
22 000200 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
23 000201 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
24 000204 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
25 000205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
26 000208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
27 000209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
28 000212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
29 000213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
30 000214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
31 000217 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
32 000220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
33 000223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
34 000224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
35 000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
36 000228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
37 000233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
38 000234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
39 000235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
40 000236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
41 000237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]