หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
-
-
2 000044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
-
-
3 000045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
-
-
4 000046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
-
-
5 000629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
-
-
6 000048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
-
-
7 000049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
-
-
8 000050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
-
-
9 000052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
-
-
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
-
-
11 000055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
-
-
12 000057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
-
-
13 000058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
-
-
14 000116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
15 000117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
-
-
16 000065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
17 000066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
-
-
18 000067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
19 000068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
-
-
20 000069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
21 000070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
-
-
22 000071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
23 000072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
-
-
24 000087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
25 000088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
-
-
26 000094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
27 000095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
-
-
28 000098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
-
-
29 000099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
-
-
30 000105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
-
31 000106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
-
-
32 000109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
-
33 000110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
-
-
34 000120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
-
-
35 000124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
-
36 000128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
-
37 000129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
-
38 000135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
-
-
39 000136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
-
-
40 000138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
-
41 000139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
-
-
42 000140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
-
43 000141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
-
-
44 000156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
-
45 000157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
-
-
46 000158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
-
47 000159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
-
-
48 000611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
-
49 000612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
-
-
50 000613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
-
51 000614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
-
-
52 000160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
-
53 000161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
-
-
54 000270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
-
55 000271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
-
-
56 000258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
-
57 000259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
-
-
58 000260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
59 000261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
-
-
60 000262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
61 000263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
-
-
62 000264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
-
-
63 000265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
-
-
64 000266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
-
65 000267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
-
-
66 000268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
-
-
67 000269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]