ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 5 0 29 19 1 2 7 22
2 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 17 5 0 22 22 0 0 0 22
3 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 14 12 2 28 24 2 1 2 27
4 ชุมพรปัญญานุกูล 10 1 4 15 14 2 0 1 16
5 ภูเก็ตปัญญานุกูล 8 15 12 35 26 8 4 2 38
6 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 8 8 6 22 17 3 3 1 23
7 สงขลาพัฒนาปัญญา 7 8 5 20 17 5 2 1 24
8 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 5 4 0 9 8 0 0 1 8
9 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 0 0 3 3 0 0 0 3
10 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 0 1 1 2 1 0 1 0 2
รวม 96 59 30 185 151 21 13 15 185