ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE 1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 5 0 29 19 1 2 7 22
2 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 17 5 0 22 22 0 0 0 22
3 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 14 12 2 28 24 2 1 2 27
4 ชุมพรปัญญานุกูล 10 1 4 15 14 2 0 1 16
5 ภูเก็ตปัญญานุกูล 8 15 12 35 26 8 4 2 38
6 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 8 8 6 22 17 3 3 1 23
7 สงขลาพัฒนาปัญญา 7 8 5 20 17 5 2 1 24
8 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 5 4 0 9 8 0 0 1 8
9 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 0 0 3 3 0 0 0 3
10 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 0 1 1 2 1 0 1 0 2
รวม 96 59 30 185 151 21 13 15 185