รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงศุภัชญา  เม่งเอียด
 
1. นางสาวอังศุมาลิน   ศรีสงคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  พลประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุนทรี  คงสิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเสาวณี  เอี่ยมสำอาง
 
1. นางปิ่นมณี   ชัยวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงอรรัมภา  ชัยนี
 
1. นางสาวอังศุมาลิน   ศรีสงคราม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากอบ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ทองบุญ
 
1. นางละออง  ล่องแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญถาวร
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายเลิศวุฒิ  โพชสาลี
 
1. นางอำนวย  เสน่หา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเลียบ 1. เด็กหญิงอุสุมา  พุทธด้วง
 
1. นางสุมาลี  รักการ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 1. เด็กหญิงสุทิศา   ขอสุข
 
1. นายยงยุทธ์   แซ่ตั้น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลกริยา  พานิชกุล
2. เด็กหญิงเขมสิริ  ศรีเทพ
 
1. นางวาสนา  ทองรอด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ศรีประสิทธิ์
2. เด็กหญิงทิพย์ธาริน  บุญญา
 
1. นางสาวอมรา   การะนัด
2. นางสาวจิราณี  เรืองอินทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรวัต  บุญกิจ
 
1. นางประนอม  พนมรักษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เกื้อเสนาะ
 
1. นางสมจิตร  จงวิไลเกษม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงอัญเชิญ  เจริญกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  เพียรดี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 1. เด็กชายทิชานนท์  ช่วยชะนะ
2. เด็กหญิงปิยพัชร  ทองย้อย
3. เด็กหญิงพัชรพร  ขวัญสกุล
 
1. นางพรทิพย์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวทศพร  พูลผล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงนภาวัลย์  ลิ้มศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินทกูล
3. นางสาวเสกศิกานต์  เก่งเซี้ยว
 
1. นางจำเนียน  สุจริยา
2. นายณัฐพงศ์  มัธยม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนอารี 1. เด็กชายอติราช  อุปัชฌาย์
2. เด็กชายเอกพล  ดีเบา
3. เด็กชายเอกราช  ดีเบา
 
1. นายเขมกร  ศรประสิทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  ศรีเพิ่ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวปราถนา  อินทรักษ์
2. นางสาวพรพิมล  เขียงเขียว
3. นางสาวลดามณี  ขาวเหมาะ
 
1. นางอรวรรณ  ส่งแสง
2. นางรัชนีกร  แก้วละเอียด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 1. เด็กหญิงอมลณัฐ  ทองตาล่วง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองตาล่วง
 
1. นายสุระเชษฐ  ศรีสงคราม
2. นางสาวไผ่พนา  ธนูศิลป์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ดำรื่น
2. เด็กชายนิพนธ์  ชัยลือเลิศ
 
1. นางรัชนีกร  แก้วละเอียด
2. นางอรวรรณ  ส่งแสง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 1. เด็กหญิงกรกมล  ปราบภัย
 
1. นายถาวร  กลีบแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงปิยวลี  ใจซื่อดี
 
1. นางสาวนุชรี  อ่อนยิ่ง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายกฤษฎา  ตะเหลบ
 
1. นางสาวนัจญมีย์  ทะเลลึก
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณพิทักษ์
2. เด็กชายนราวิชญ์  จู่วัฒนาพงศ์
3. เด็กชายรัฐธีร์  นิธิกรอุดมวิทย์
 
1. นางพัณณ์ชิตา  นิธิกรอุดมวิทย์
2. นางสาวชนกนาถ  เผือกผ่อง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พุฒทอง
2. นางสาวพรพิมล  เขียงเขียว
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  กัณฑ์แก้ว
 
1. นางอนงค์  ทวิสุวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องหาร 1. เด็กหญิงพรศิริ  คงบัว
2. เด็กหญิงวาริสา  รักพวก
3. เด็กหญิงสุณิสา  จันศรี
 
1. นางสาวสิริขวัญ  ขวัญเมือง
2. นางธณิกา  ฝาดซิ้น
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปราบเขตต์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  คงขำ
3. เด็กหญิงสุทธิวรรณ  อินทร์เสนี
 
1. นายเอกสิทธิ์  ผลโสดา
2. นางณัฐธยาน์  ศรีเพชร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมุนวัง
2. เด็กหญิงอังคณา  โตเมฆ
3. เด็กหญิงเปรมกมล  ค้อชากุล
 
1. นายปกรณ์  นิ่มกาญจนา
2. นายสุรเชษฐ์  เภรีกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายชณินทร  ไชยลือเลิศ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พึ่งสระน้อย
3. เด็กชายวรเชษฐ์  ฉิมา
 
1. นางอุษา  สินกั้ง
2. นางสาวสาวิตรี  เดโชศาสตร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทลาด
2. เด็กหญิงพรสินี  ย่องหาญ
3. เด็กหญิงสุธาศิณี  ทองขาว
 
1. นางสายพิน  มณีโชติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายบัญญพนต์  แซ่โข้ย
2. เด็กชายวันชัย  ทองเฝือ
3. เด็กหญิงสุภนิดา  บัวทอง
 
1. นางสาวศศิธร  อิทธิสัน
2. นายพิษณุ  นาศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำด้วง
2. เด็กชายอลงกรณ์  ชูเกลี้ยง
 
1. นางสุทธิรา  ถิ่นชาญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายวรุฒ  แสงจันทร์
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  ขวัญเพชร์
 
1. นางรชฏนันท์  พระคง
2. นายธรรมทักษ์  เอ้งฉ้วน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแพะ 1. เด็กชายนที  พงศ์เดช
2. เด็กชายรัชชานนท์   ดำแก้ว
 
1. นายสราวุฒิ  เพ็ชรย้อย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กชายจิรภัทร  ช่วยดิษ
2. เด็กชายธนรัฐ  เมืองสีนุ่น
 
1. นายศักรินทร์  แก้วการ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 1. เด็กชายจิรายุ  รอดแข็ง
2. เด็กชายธีรภัทธ  เกตทอง
 
1. นายสุนันท์  เหมมัน
2. นางสาวเกศิรินทร์  สังแดหวา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนไทร 1. เด็กชายธีรพล  สาขยัง
2. เด็กชายอรุณ  โภคลาลัย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ส่งแสง
2. นายชอบ  โบยนวล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายธนาพนธ์  ยืนนาน
2. เด็กชายประเสริฐ  รัตนแก้ว
 
1. นางดวงกมล  หนูทอง
2. นางพิมพ์พร  คงประสม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชาลิณี  ชูเรือง
2. เด็กหญิงธัญชนก  ปั้นทอง
3. เด็กหญิงธิดาทิพย์  แท่นด้วง
4. เด็กหญิงประภัสสร  พรมขวัญ
5. เด็กหญิงภัทราพร  นิ่มนวล
 
1. นางจิราวรรณ  ช้าชำนาญ
2. นางพรพรรณ  เพชรจำรัส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงจุรีพร  ผ่อล้วน
2. เด็กหญิงณพาภรณ์  จงไกรจักร
3. เด็กหญิงมุกสุดา  เอียดชูทอง
4. เด็กชายวราวุธ  หนูแก้ว
5. เด็กหญิงศิริรินทร์  มีสุข
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หนูจรเพชร์
2. นางสาวจิรัฏฐิกาลย์  ชูเพ็ง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. นางสาวนันทิชา  บัวทอง
2. เด็กหญิงประภานิช  สรรพจักร
3. นางสาวปิยธิดา  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงสุชาดา  เพชรศิริ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุมนทิพย์  นุ่นชูผล
2. นางสาวเบญจมาศ  เครือจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากอบ 1. เด็กหญิงณัชชา  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงณีรนุช  ตั้งเคี้ยน
3. เด็กหญิงปานคิ้ว  อินทรเอียด
4. เด็กหญิงมุกรินทร์  ชูแก้วร่วง
5. เด็กหญิงอลิสรา  ทองศักดิ์
 
1. นางรัษฎา  คำทอง
2. นางสาวนัฏกาญจน์  จิตรแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากอบ 1. เด็กหญิงธัญญสุข  ด้วงจิตต์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขการ
3. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์แก้ว
4. เด็กหญิงอนัดดา  ผกาแก้ว
5. เด็กหญิงอรปรียา  แจ้งจุน
 
1. นางรัษฎา  คำทอง
2. นางสาวเอกฤทัย  พรหมณะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงจิราภา  พรหมเงิน
2. เด็กหญิงชนาเนตร  หนูคล้าย
3. เด็กหญิงชลิตา  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงบุญญิสา  บุญมาก
5. เด็กหญิงวริษา  พรมทอง
 
1. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
2. นายกรีธศักดิ์  รอดรัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   หลีสู
2. เด็กชายทิวากร   กุลมาด
3. เด็กชายวรุตม์   ดะโสย
4. นางสาวสิริลักษณ์  พรมจันทร์
5. เด็กชายเรวุฒิ   บุสู
 
1. นางสาวจริยา   ทะเลลึก
2. นางสาววิไลลักษณ์   ปลอดเถาว์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 1. เด็กชายธนศักดิ์  ช่วยธรรม
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก้วเอียด
3. เด็กชายบุญเพชร  เมืองหลวง
4. เด็กหญิงพรพัฒน์  สัตถาภรณ์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  รักใหม่
 
1. นายวิรัตน์  จรูญศักดิ์
2. นายจรัส  สีสายทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงคณาสิริ  คงนคร
2. เด็กหญิงชิษญา  ภีสระ
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สังข์สุวรรณ
4. เด็กหญิงฐานิกาญจน์  วายุนิจ
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ด้วงแก้ว
6. เด็กหญิงทิวาณี  เส้งตั้น
7. เด็กหญิงนฤมล  ภักดีโชติ
8. เด็กชายพฤติพงศ์  ประจงไสย์
9. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  ตันสมรส
10. เด็กชายพีรวิชญ์  บัวหลวง
11. เด็กชายภาณุกร  ตันฑสันติกุล
12. เด็กหญิงมลฑิฌา  ล่องตี้
13. เด็กหญิงรัตนวดี  แสงเพชร
14. เด็กหญิงวรนิษฐา  ชินสงคราม
15. เด็กหญิงศศิมา  นิ่มกาญจนา
16. เด็กชายศุภณัฐ  ทองประดับ
17. เด็กชายอิสระ  ด้วงงาม
18. เด็กชายเขมทัต  กายาวงศ์
19. เด็กชายเจริญมั่น  ณัฐวิทย์สกุล
20. เด็กหญิงโยษิตา  ลูกเมือง
 
1. นางสาวสุนิษา  ศรีสงค์
2. นางวาสนา  ทองรอด
3. นางจิรพร  เจียวสกุลวัฒนา
4. นางจิราวรรณ  ช้าชำนาญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายกฤตพร  กลิ่นเพชร
2. เด็กชายคเชน  ชุมพล
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  พาโส
4. เด็กหญิงจีรนันท์  รอดเมือง
5. เด็กหญิงทัศนีย์   นวลศรี
6. เด็กชายธรรมวิสิทธิ์  จักรัส
7. เด็กชายธีระศักดิ์  บัวหลวง
8. เด็กหญิงนันทิกานต์  พันเกตุ
9. เด็กหญิงนิชดา  กุลจิ
10. เด็กชายปฏิพล  แดงขาว
11. เด็กชายปัญญพนต์  หัวหิน
12. เด็กชายพิธาน  ตรงมะตัง
13. เด็กหญิงวรรณิสา  กิ่งเกาะยาว
14. เด็กชายวัชรพงษ์  บัวทอง
15. เด็กชายสรวิชญ์  เพียรดี
16. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเสน
17. เด็กชายสุริยา  ทองประดับ
18. เด็กหญิงอันสานา  นวลศรี
19. เด็กชายเจษฎา  ชตาฤกษ์
20. เด็กชายเฉลิมชัย  เลิศวงศ์หัตถ์
 
1. นางสาวณัฏฐริฌา  ศิริพันธ์
2. นางจุรินทร์  พึ่งบุุญ
3. นางปัญญา  พรหมทอง
4. นางเรวดี  สงรักษ์
5. นางพจนา  นิลแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  อุยสุย
 
1. นางชญานิศ  สังข์ทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปานสุข
 
1. นางสุภาวนา  คงด้วง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงศรัญย์รอง  บุญวัติ
 
1. นางกนกกร  พงศ์ยี่ล่า
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายกันต์กวี  คันธรักษา
2. เด็กหญิงนาขวัญ  เกตุแก้ว
 
1. นางยุวภา  เพชรสีช่วง
2. นางกัลยา  ฮึ้งฮก
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กชายพีรณัฐ  ปราบภัย
2. เด็กหญิงสุมนฑา  ชมภูแก้ว
 
1. นางสาวปรีญาวดี  วัชรวีรเกษม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงกุลสินี  ขาวแสง
2. เด็กชายวรากร  ทองขวัญ
 
1. นางกนกกร  พงศ์ยี่ล่า
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเลียบ 1. เด็กหญิงกวินทรา  เรืองสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองรอด
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ภัตศรี
4. เด็กหญิงปวีณา  มหาสุข
5. เด็กหญิงภาวิณี  ใยอุ่น
6. เด็กหญิงสิริมา  แก้วคชชา
7. เด็กหญิงสุนิสา  ย่องซื่อ
8. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  อ่อนน้อม
9. เด็กหญิงอุสุมา  พุทธด้วง
10. เด็กหญิงโสภิดา  โชติรัตน์
 
1. นางปราณี  คงรอด
2. นางสาวอุปสรา  คงรอด
3. นายบุญมี  แก้วห้าประกาาร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินนาฎ   จันทร์บุญแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิจารณ์
3. เด็กหญิงชาลิสา  หนูน้อย
4. เด็กหญิงนภัสสร  ถิ่นนิคม
5. เด็กหญิงพิชาญา  ซิ้วกุ้ง
6. เด็กหญิงวรรณพร  จูห้อง
7. เด็กหญิงวรัญญา  พลเดช
8. เด็กหญิงวาฐยา  ปลื้มศรี
9. เด็กหญิงวาริพิณม์  เทพสุวรรณ์
10. เด็กหญิงศศิเกตุ  อินทร์วิเศษ
11. เด็กหญิงสุชาวดี  พลบุญ
12. เด็กหญิงสุภนิดา  ชูยก
13. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่ส่อ
14. เด็กหญิงอรสา  เขียวบรรจง
15. เด็กหญิงอัญชลี  วงศ์ยาง
 
1. นางนริศรา  บุญแสวง
2. นางสาวนันท์นภัส  ตูแวหมะ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. นางสาวกมลชนก  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวคัทลียา  ชาวนา
3. นางสาวณัฐนันท์  ทองนวล
4. นางสาวทาริกา  ด้วงจิตต์
5. นางสาวธมลวรรณ  พงษ์ธนู
6. นางสาวนรินทิพย์  นาเลื่อน
7. นางสาวปณิตา  ขวดแก้ว
8. นางสาวปาจรีย์  ขวดแก้ว
9. นางสาวพัตรพิมล  จันสุต
10. เด็กชายพิสิษฐ์  สุขบุญส่ง
11. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองแท้
12. นางสาวศิริภัสสร  ขวัญข้าว
13. นายศุภชัย  ด้วงจิตต์
14. นางสาวสุพิชชา  ทองวิมล
15. นางสาวเสาวณี  เอี่ยมสำอาง
 
1. นายสมพงษ์  สงสังข์
2. นางนิภา  ศรีพะเนิน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1. เด็กชายนันทกร  บุญชากร
2. เด็กหญิงนิศากร  ฉัตรมาศ
 
1. นางสุจิรา  จริยาโสวรรณ
2. นายสมยศ  สังขฤทธิ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวนภัสสรา  ด้วงไชย
2. นางสาวสุนิสา  เพ็งจำรัส
 
1. นายกรีธศักดิ์  รอดรัตน์
2. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายรณกฤต  จิตรชูชื่น
 
1. นางชารี  วรรณบวร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายคณิศร  ทองหอม
 
1. นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กชายศุภกิจ  หมาดทิ้ง
 
1. นางสาวนวลอนงค์  จีนฉิ้ม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายอนุสรณ์  เส้งสง
 
1. นางชารี  วรรณบวร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  มณีศรี
 
1. นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงอฐิติญา  นามโสม
 
1. นายวุฒิชัย  แกล้วกล้า
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กชายนันทวิทย์  นัครีพงศ์
 
1. นายสมหมาย  มณีทับ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูเกลี้ยง
 
1. นายสุเทพ  ซุ่นอื้อ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากแจ่ม 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์   สุดกิจ
2. เด็กหญิงอารยา   พรมทอง
 
1. นางอัจจิมา  สุจริต
2. นางสาวกัญญาภัทร  ประกัน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กหญิงมาลาตี  นันตพงศ์
2. เด็กหญิงมุทิตา  นันตพงศ์
 
1. นางจิตตินาถ  ทองอ่อน
2. นางสุวนิตย์  หาญกล้า
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  หมาดปินัง
2. เด็กชายอภิเชษฐ์   บูรณ์ชะนะ
 
1. นางปิยะภา   ศรีจันทร์อ่อน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. นายกิตตภูมิ  แดงหย้ง
 
1. นางสาวจันทรา  มณีนูน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุจูด 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ทองบัว
2. เด็กชายพงศกร  ดำทั่ว
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  ดวงดาว
 
1. นางหทัยกาญจน์  รำมะนา
2. นางมาลี  ชูเวชะ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กชายนัฐพงษ์  แซ่ค้าง
2. เด็กชายสถาพร  คงยง
3. เด็กชายโภคิน  เรืองหนู
 
1. นายประกาศิต  ยอดศรี
2. นางจิตตินาถ  ทองอ่อน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. นายชานนท์   ดำเกาะ
2. เด็กชายณัฐพล   ยวงแก้ว
3. เด็กชายอธิษฐ์  นวลศรี
 
1. นางสาวดาริญญา   หาขุน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายเอกลักษณ์   สระทองจันทร์
 
1. นายศุภชัย   ปลอดเหล็ก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. นางสาวน้ำฝน  ยี่เส้ง
 
1. นางสาวดาริญญา  หาขุน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายวุฒิชัย   อักขนิฐ
 
1. นายศุภชัย   ปลอดเหล็ก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กชายธนกฤต  ขุนอินทร์
 
1. นายณัฐพงศ์  มัธยม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายภัทร   มากเพ็ชร์
 
1. นายศุภชัย   ปลอดเหล็ก
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อักขนิฐ
 
1. นายศุภชัย   ปลอดเหล็ก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงเนตรดาว   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กชายก้องวิชย์  แก้วศรี
 
1. นายณัฐพงศ์  มัธยม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา   วรรณบวรณ์
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงจิราพร  คงศรีอ่อน
 
1. นางสาวดาริญญา  หาขุน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงศุภวรรณ   ห่วงจริง
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงเกศรา  สุุขสนาน
 
1. นางวิภาวัลย์  รอดริน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ชัยนาเคน
 
1. นายปิยะภัทร  อักษรชู
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สงเสือ
 
1. นางจำเนียน  สุจริยา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงสัณฤทัย   ปราบเขตต์
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. นางสาวสุุวิภา  จีนสมส่ง
 
1. นางวิภาวัลย์  รอดริน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอัครมณี  อันมาก
 
1. นายสมชาย  คิดรอบ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุวรรณา  วรรณบวร
 
1. นายสมชาย  คิดรอบ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา   วรรณบวรณ์
2. เด็กชายธนกร   มีศรี
3. เด็กชายธนภัทร   กลับใจ
4. เด็กหญิงรัศวิวรรณ   ชัยเพชร
5. เด็กหญิงศิรภัสสร   ทองวล
6. เด็กหญิงศุภวรรณ   ห่วงจริง
7. เด็กหญิงสัณฤทัย   ปราบเขตต์
8. เด็กชายสุภพ   ข้อตั้น
9. เด็กหญิงเนตรดาว   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
2. นางอุไรวรรณ  ทองในแก้ว
3. นายเอกชัย  บูลการณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เดชอรัญ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ขึงสันเที๊ยะ
3. เด็กชายธนพงศ์  จ่าโทรัตน์
4. เด็กชายนนทวัฒน์  พันธ์เศษ
5. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อ่อนแก้ว
6. เด็กชายปุรินทร์  สันดานดี
7. เด็กชายพลพล  ทองแก้ว
8. เด็กหญิงพัทธนันท์  ขวัญดำ
9. เด็กชายภาสกร  ทองแก้ว
10. เด็กชายศักรินทร์  ชุมนาคราช
11. เด็กชายอภิชัย  ชนะพาล
12. เด็กหญิงเกตสุดา  เรืองมาก
13. เด็กหญิงเกศรา  พรมคนซื่อ
14. เด็กชายเดโชชัย  ชีวะโรรส
15. เด็กชายเด่นชัย  โยธา
 
1. นายปราโมทย์  โยธา
2. นายทนงศักดิ์  คงประสม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กหญิงกรวรรณ   เกลี้ยงรัตน์
2. เด็กชายชัยวัฒน์   ทองโอเอี่ยม
3. เด็กชายณัฐพล   พัดสี
4. เด็กชายณัฐพล   เรืองเดช
5. เด็กชายธนกฤต   อ่อนรู้ที่
6. เด็กชายธนธรณ์   ดำล้วน
7. เด็กชายธนวัตน์   มากนคร
8. เด็กชายธนโชติ   หงษ์ลักษณ์
9. เด็กหญิงปรางทิพย์   หมั่นกิจ
10. เด็กชายพิษณุ   ทองดียิ่ง
11. เด็กชายภัทร   มากเพ็ชร์
12. เด็กหญิงรจนี   เนียวย้อย
13. เด็กชายวงศกร   ภัติศิริ
14. เด็กชายศรายุทธ   ชูอ่อน
15. เด็กหญิงสิตานัน   เพชรขัน
16. เด็กชายสุทธิพร   คงการ
17. เด็กหญิงสุมิตรา   ดำคชรัตน์
18. เด็กหญิงอาริสา   แก้วแสงขวัญ
19. เด็กชายเฉลิมพล   พรหมนคร
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   จำปา
 
1. นายศุภชัย   ปลอดเหล็ก
2. นายสุรชัย   ทองอ่อน
3. นายสมเกียรติ   กาลสุวรรณ์
4. นางทัศนีย์   เต็มแก้ว
5. นางปริมภาพร   แกล้วกล้า
6. นางสุพรรณี   สีนา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณะ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงกฤติกา  อ้นชู
4. เด็กหญิงกอล์ฟ  ประดิษฐ์
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชิตชลธาร
6. เด็กชายกิตติชัย  เกษสิน
7. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมั่น
8. เด็กหญิงจันทิมา  บุตรแสน
9. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดชุม
10. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขิกขำ
11. เด็กหญิงฑิตฐิตา  เชียรชม
12. เด็กชายณัฐชนน  ผอมแก้ว
13. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เอี่ยมสะอาด
14. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เจริญ
15. เด็กหญิงตวิษา  ยอดชุม
16. เด็กชายทะนงศักดิ์  เพ็ชรคงทอง
17. เด็กหญิงธัญรดา  คลายทุกข์
18. เด็กหญิงนภาภรณ์  อ่อนทอง
19. เด็กหญิงบงกชทิพย์  กลิ่นวัง
20. เด็กหญิงปานตะวัน  จินดาวงศ์
21. เด็กหญิงพนิดา  จินดาวงค์
22. เด็กชายภูวนัย  คงสบาย
23. เด็กหญิงมนทิชา  หนูขาว
24. เด็กหญิงยุวดี  มีสุข
25. เด็กหญิงลลิดา  รักษาศรี
26. เด็กหญิงลัดดา  ชัยมงคล
27. เด็กหญิงวราพร  ผลเศรษฐี
28. เด็กหญิงวิยะดา  หนูวงค์
29. เด็กหญิงศศิวิวรรณ์  จิตใจภักดิ์
30. เด็กหญิงศุกร์กมล  อุดมรัตน์
31. เด็กชายอภิชาต  เอียดภิรมย์
32. เด็กหญิงอรทัย  กลับจิตร
33. เด็กหญิงอรอมล  ทองอ่อน
34. เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณกิจ
35. เด็กหญิงอุไรพร  สมจิตรด้วง
36. เด็กหญิงเกวลิน  ควนวิไล
37. เด็กหญิงเบญทิพย์  รักษาศรี
38. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มงชู
39. เด็กหญิงเรวดี  ขวัญช่วย
40. เด็กหญิงเรวดี  ขวัญช่วย
 
1. นายอุเทน  ซุ่นยะโม
2. นายสมใจ  คงเหลือ
3. นางกรศิวรรณ์  สุคนธ์
4. นางสาวสุภาพร  สมใจนึก
5. นางสาวนภาลัย  นาคฤทธิ์
6. นายอภิรักษ์  นาวารี
7. นางสาวปิยฉัตร์  ขำสุข
8. นางสาวนิติมา  เสาวรัตน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายกิตติกร  ขาวปี้
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  รอดเมือง
3. เด็กชายศุภฤกษ์  ซิ้นมุก
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  แดงขาว
5. เด็กชายอนุรักษ์  แก้วพิทักษ์
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
2. นายสุพล  กระสังข์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนโชติ  มณีสิงห์
 
1. นายสุริยัน  ดำแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนไทร 1. เด็กหญิงพาขวัญ  สาขยัง
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายปาราเมศ  อักษรชู
 
1. นายปิยะภัทร  อักษรชู
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงพรลภัส  หวังจิ
 
1. นางสุจิรา  อินเรือง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กชายอนวัช   วังหิน
 
1. นางอัมพิกา  กาสุวรรณ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงธิติมา   ขาวงาม
 
1. นายประสาร   ทองปรวน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนโชติ   มณีสิงห์
 
1. นายสุริยัน  ดำแก้ว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. นางสาวพลอยสีรุ้ง  เจนสมุทร
 
1. นายภาคภูมิ  ชมช่วยธานี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชาย ปาราเมศ  อักษรชู
 
1. นายปิยะภัทร  อักษรชู
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงอัจฉริยา   พนมรักษ์
 
1. นายพรเทพ  สรรพจักร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ซิ้นมุก
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงธัญรดา  ศรีบุญนาค
 
1. นางสาวระพีพรรณ  หลงชู
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. นายศรัญญู  ยั่งยืน
 
1. นายสุริยัน  ดำแก้ว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงสุฤทัย  หมันหมีน
 
1. นางสุจิรา  อินเรือง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. เด็กชายซูฟิศ   หะยีหามิ
 
1. นางสุนทรี   โสมณะ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงธิติมา   ขาวงาม
 
1. นายประสาร   ทองปรวน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองงาม
2. เด็กหญิงกรกช  รักช่วย
3. เด็กชายกิตติภัทท์  แก้วมณี
4. เด็กชายจิรสิน  ประมวลศิลป์
5. เด็กหญิงจิระนันท์  ปริงทอง
6. เด็กหญิงจุรีรัตน์  หนูเซ่ง
7. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แฟ้มแช่ม
8. เด็กหญิงฉวีวรรณ  จริงจิตร
9. เด็กหญิงชลธิชา  ป้องเมือง
10. เด็กชายชโนทัย  คงเรือง
11. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์พุ่ม
12. เด็กหญิงณัฐชนก  จันทร์ถิ
13. เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์ผ่อง
14. เด็กชายทินภัทร  แข่จะวัต
15. เด็กชายธีรพันธ์  จันทร์ผ่อง
16. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  แก้วกล้า
17. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีประสิทธิ์
18. เด็กชายพิมพรรณ  ทองคล้าย
19. เด็กหญิงพิมวสา  อุดมศักดิ์
20. เด็กชายภัทรพล  แก่นเมือง
21. เด็กหญิงมินตราวดี  สุขสง
22. เด็กชายรัชชานนท์  ทองแท้
23. เด็กชายรัชพล  รักช่วย
24. เด็กหญิงลลิตา  ทองมั่น
25. เด็กชายวิสิทธิ์  ซ่วนเซ่ง
26. เด็กชายวีรภัทร  ทองมั่น
27. เด็กหญิงศุภิสรา  จีนเดิม
28. เด็กหญิงสิรินดา  นวลโข้ย
29. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วรักษ์
30. เด็กหญิงสุญาดา  สีอ่อน
31. เด็กหญิงสุธาสินี  วิรุลศรี
32. เด็กชายอนวัช  ช่วยแป้น
33. เด็กชายอนิรุท  ลิ้มหยัด
34. เด็กชายอนิวรรตน์  สุขสง
35. เด็กหญิงอภัสสรณ์  มากมูล
36. เด็กหญิงอรยา  โตกำ
37. เด็กหญิงเกศมณี  แก่นเมือง
38. เด็กหญิงเกศแก้ว  ขวัญเมือง
39. เด็กหญิงเบญจภรณ์  อินทร์ช่วย
40. เด็กชายเบญจรงค์  ส่งแสง
 
1. นางสาวพรศิริ  พงษ์อร่าม
2. นางวัลดา  แก้วกังวาล
3. นางสุเทวี  ลัคนาศิโรรัตน์
4. นางณิชมน  มีแก้ว
5. นายปกรณ์  อาจสมโภชน์
6. นายธีรพล  ดิสโร
7. นางจิรวรรณ  ปานุราช
8. นายธีรวิทย์  สีสุข
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา   เกิดไกรแก้ว
2. เด็กหญิงกานดา   อยู่เพชร
3. เด็กหญิงจิราภา   ฉิมพงษ์
4. เด็กชายจิรายุทธ  สุธรรม
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จุ้ยเฒ่า
6. เด็กชายณัฐภูมิ  หวานพร้อม
7. เด็กชายธนพล  คงพล
8. เด็กหญิงนริศรา    จำเริญ
9. เด็กชายนวกร  เจริญกิจ
10. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์   ทองรอด
11. เด็กหญิงปิยะฉัตร   จันทร์ดำ
12. เด็กหญิงปิยะดา   หนูพันธ์
13. เด็กหญิงพรธวัล   เซียงจัง
14. เด็กหญิงพลอยไพลิน   รัตนธน
15. เด็กหญิงภัทรวรรธ  จิตรชูชื่น
16. เด็กชายยศศักดิ์  ใหมศรี
17. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ทองศักดิ์
18. เด็กหญิงศศิวิมล   ชายชาติ
19. เด็กชายศิริวัฒน์  วสะยสิทธ
20. เด็กหญิงสรณีย์   แต้มเพ็ชร
21. เด็กหญิงสิตานัน  ช่วยขวัญ
22. เด็กหญิงสิริมา    สามารถ
23. เด็กหญิงสุชาฎา   สองเมือง
24. เด็กหญิงสุธาทิพย์   อิ่มจิตร
25. เด็กชายอธิราช  ด้วงเขียว
26. เด็กหญิงอภิชญา   นาสา
27. เด็กชายอัมรินทร์  ทองประดับ
28. เด็กชายอำนาจ  ศรีเพ็ญ
29. เด็กชายเอกชัย  แก้วระยับ
30. เด็กชายเอกชัย  หัสวาที
31. เด็กหญิงโชษิตา   สีทองฉ่ำ
32. เด็กชายโสภณวิชญ์  ฉุ้นลิ้ม
 
1. นายสิทธิศักดิ์   เด่นสุวรรณรังษี
2. นายเสริม  คชกูล
3. นางอุบลทิพย์  คชกูล
4. นางสุพรรณี  เส้งตุ้ง
5. นางสาวณัฐวดี  นาคแท้
6. นายปริญญา  เดชทองคำ
7. นางสาวชุติมา  มีศรี
8. นางสาวสุรีรัตน์  อับดนเหล๊าะ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. นายจิรายุส  ประมวลศิลป์
2. เด็กหญิงชยุดา  อ่อนชาติ
3. นางสาวณัฐพร  ไชยฤทธิ์
4. นางสาวนงลักษณ์  บรรณกิจ
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ไทยท่าบะ
6. เด็กชายพรพิชญุตณ์  มูสิกา
7. เด็กหญิงสุภนันท์  บัวแดงดี
8. นายไตรเทพ  สารบรรณ
 
1. นางพรรณผกา  รองวัง
2. นางพนมวัลย์  ศรีโภคา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเลียบ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ทองประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยแก้ว
3. เด็กชายธีรวัฒน์  สมบูรณ์
4. เด็กชายนิธิกร  ทองรอด
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมาธิ
6. เด็กชายบุญเลิศ  บัวทอง
7. เด็กชายพรภวิษย์  ทองประดับ
8. เด็กหญิงวริศรา  คงชิด
9. เด็กชายวัชรินทร์  เดชภักดี
10. เด็กหญิงสุนิสา  ย่องซื่อ
 
1. นางสุุมาลี  รักการ
2. นางปราณี  ทองรอด
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  คีรีรักษ์
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  เพ็ญแก้ว
3. เด็กหญิงธันยพร  สิทธิฤกษ์
4. เด็กหญิงพิชชาพร  วงศาสตร์
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีเกื้อ
6. เด็กหญิงศิรินันท์  นกศรีแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  สงชู
2. นางอุไรวรรณ  ไชยสง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. นางสาวกิตติวรา  นุ่นชูผล
2. นางสาวจิราวดี  ช่วยมี
3. นางสาวธัญรดา  ศรีบุญนาค
4. นางสาวปนัดดา  ชูเพ็ชร
5. นางสาวอังคณา  คงกำเหนิด
6. นางสาวอุไรวรรณ  ทองสาย
7. นางสาวเบญญาภา  ทองดียิ่ง
8. นางสาวโสรญา  คงยง
 
1. นางสาวระพีพรรณ  หลงชู
2. นางสาวศิริวรรณ  ยนประสิทธิ์
3. นายราชันย์  ทิพย์จันทา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงจิติมา   ไล่สุด
2. เด็กหญิงจิติมาภรณ์   แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงธิดาทิพย์   ทรัพย์ส่ง
4. เด็กหญิงนรีกานต์   ชัยสีคง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   ไตรสงคราม
6. เด็กหญิงอภิสรา   ถกแง่น
7. เด็กหญิงโชษิตา   เชื่องชยะพันธ์
 
1. นางจินดา  สุดสาย
2. นางอลิศรา  รัศมีพงศ์
3. นางสาวปวีณา  คงเขียว
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   สีดี
2. เด็กหญิงจิราพัชร   แก่นเมือง
3. เด็กหญิงณัฐกมล   รอดริน
4. เด็กหญิงธัญรดา   รักษาแก้ว
5. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  คงประวัติ
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  ไทยถนอม
7. เด็กหญิงรัตนา  หมินหมูด
8. เด็กหญิงวรวรรณ   มะลิสะ
9. เด็กหญิงวรัญญา  ขิกขำ
10. เด็กหญิงสิรินุช   ทองวารี
11. เด็กหญิงอภิญญา  ทองทศ
12. เด็กหญิงอารียา   ศรีประสิทธิ์
 
1. นางพริยาภรณ์  เกลี้ยงจิตร
2. นางสาวอรนภา   พลเวร
3. นายกฤษณพงษ์   ควรเกิด
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายฐิตินันท์  สุวรรณวัฒน์
2. เด็กชายธนพงษ์  หลีศาลา
3. เด็กชายนนทวัฒน์  หวันมุสา
4. เด็กหญิงบุุษริน  ทรัพย์ส่ง
5. เด็กชายอานันท์  เจริญ
 
1. นายภาคภูมิ  ชมช่วยธานี
2. นายลาปัน  ดำพิลา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุจูด 1. เด็กหญิงสริตา  โทธรรม
 
1. นางหทัยกาญจน์  รำมะนา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิศัลยา  สุขไชยะ
 
1. นางวัลลาภ  ธนูศิลป์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 1. เด็กหญิงจินตนาพร   กำเหนิด
 
1. นางสาวพิราวรรณ  ชูคง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายทศพร  จิตรแก้ว
 
1. นางละออง  ชุมนวล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชินวงศ์
 
1. นางพัชรา  เกลี้ยงเกิด
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนไทร 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเปี่ยม
 
1. นางวรรณี  บุญยเกียรติ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงวนิดา  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวเบญจพร  ปุญญะเพ็ชร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงกนกพร  ชูเนตร
 
1. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ยอดทอง
 
1. นางสุชาดา  ฮั่นพิพัฒน์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. นายศักรินทร์  ทรัพย์ส่ง
 
1. นางนัทรียา   อวนข้อง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงภัทรภร  แก่นเมือง
 
1. Mr.Peng  Bin
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงนันตารี  ชลธาร
 
1. นางวัลลีย์  โปซิว
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงจินตพร  บุญเนื่อง
2. เด็กหญิงพุทธธิดา  สุภาสน
 
1. นางสุชาดา  ฮั่นพิพัฒน์
2. นายวิจักษณ์  ฮั่นพิพัฒน์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ออก 1. เด็กชายชานนท์  สงเสน
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แกล้วทนงค์
3. เด็กชายณัฐพล  วิประจง
4. เด็กชายธนภัทร  เสดสม
5. เด็กชายพชร  ดำเนียม
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ณะรัตน์โช
 
1. นายพงศ์พันธ์  กิตติเวชวรกุล
2. นางสาวสินีนุช  วานิช
3. นายณัฐพงษ์  จันทร์เพชร
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายกฤษฎา  ลักษวุช
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญรักษ์
3. เด็กชายปารุสก์  หมาดหวา
4. เด็กชายพีรทัต  รักราวี
5. เด็กชายสรรเสริญ  ประกอบกิจ
6. เด็กชายสิรวิชญ์  ทองรอด
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญรักษ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายชากีรีน  เหล่หมุด
2. เด็กชายนูรุดดีน  หาบหา
3. เด็กชายพงศ์ดนัย  เสียมไหม
4. เด็กชายพิสิษฐ์  สิโปด
5. เด็กชายฟารุต  เหล่หมุด
6. เด็กชายสมโชค  สิโปด
7. เด็กชายอภิเชษฐ์  หาบหา
8. เด็กชายอังกุระ  สังฆรักษ์
 
1. นายภาณุวัฒน์  รักราวี
2. นายสมควร  สม่าพงษ์
3. นายก้องเกียรติ  สุคติภูมิ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. นางสาวนภาพร  บางจาก
2. เด็กหญิงพรลภัส  หวังจิ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ศรีนอง
4. เด็กหญิงภาลิณี  หวังโสะ
5. เด็กหญิงวนิตา   เอียดตรง
6. เด็กหญิงวาสนา  เทพแก้ว
7. เด็กหญิงสุพัตรา  จิตรหลัง
8. เด็กหญิงสุฤทัย  หมันหมีน
9. เด็กหญิงอาทิตยา  มะเส็น
10. เด็กหญิงเนื้อทอง  พงษ์สำราญ
 
1. นายไชยตรี  รักไทรทอง
2. นางสาวกาญจนา  ใจแข็ง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลาม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไพลดำ
2. เด็กชายณรงค์เกียรติ  วุ่นชุม
3. เด็กหญิงธัญสุดา  พลผอม
4. เด็กหญิงนะลินนิพา  หัสชัย
5. เด็กหญิงปวิณ์ธิดา  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงพิมญาดา  สีสลับ
7. เด็กหญิงวรนุช  แสงแก้ว
8. เด็กหญิงอรอุมา  แสงสุวรรณ
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขอนันต์
10. เด็กชายไชยวัฒน์  บริพันธ์
 
1. นางรัชนี  แก้วการ
2. นางจินดา  ธรรมเมธากุล
3. นางสาววันเพ็ญ  สุขรักษา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  อินทรพรหม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ลิ่นชุม
3. เด็กชายทวีชัย  อ่อนแก้ว
4. เด็กชายนรินทร  บูก้ง
5. เด็กหญิงสิรินทรา  ชูทอง
 
1. นางสาวเนตรชนก  เพ็งเล็ง
2. นางสาวปาจรีย์  จริงจิตร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์เพชร  จั่นแค้น
2. เด็กหญิงสุทธิดา  นุ่นเศษ
3. เด็กหญิงเบญจพร  เกียรติลือเลื่อง
 
1. นางนุสรา  ลั่นสิน
2. นางสาวรุ่งนภา  อำพันธ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายทิชากร  จันทร์ปาน
2. เด็กหญิงสุวรรณา  วรรณบวร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จงทอง
 
1. นางสาวอุษา  รัตนพรรณ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากอบ 1. เด็กหญิงจิรากานต์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงอรณิชา  แดงหรา
3. เด็กหญิงเกร็ดมณี  ชูเมือง
 
1. นางละออง  ล่องแก้ว
2. นางทิพวรรณ  ไชยภักดี
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายพงษ์วิชย์  คงสมุทร
2. เด็กชายอติชาติ  ไชยกาล
 
1. นายชาญชัย  เสาร์แก้ว
 
146 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กชายตะวัน   เบ็ญจะ
2. เด็กหญิงสุรัญชนา   หยังโสะ
 
1. นางสาวรวงทอง   ใจกระจ่าง
2. นางสาวจริญญา   อร่ามเรือง
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กชายธวัชชัย  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงนภาวัลย์  ลิ้มศรี
3. เด็กหญิงเกศรา  สุขสนาน
 
1. นายปวร  ทองบัว
2. นางราตรี  คลายทุกข์
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กชายพงศ์ภัค  สีปล้อง
2. เด็กชายภานุกร  เพ็ชรไทย
 
1. นายภาณุพันธุ์  ขาวสังข์
 
149 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นายพิฌชากรณ์  หนองตรุด
2. นายอดิรุจ  อินทร์ดำ
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1. เด็กชายมนัญชัย  เพาะผล
2. เด็กหญิงวรรณณิสา  หมาดหมิ่น
 
1. นายเสริมศักดิ์   รักใหม่
2. นายณรงค์ศักดิ์  ด่านอุดม
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นายธีระยุทธ  ว้องวุ่น
2. นายพงศธร  ศรีรอด
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1. เด็กหญิงฟารีดา  หวังดี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  เอ้งฉ้วน
 
1. นายเสริมศักดิ์   รักใหม่
2. นายณรงค์ศักดิ์  ด่านอุดม
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กชายธนภัทร  ลี
2. เด็กชายศุภเสกข์   หะแดง
 
1. นางสาวศศิวิมล  ฮ่องช่วน
2. นางสาวจันทรา  มณีนูน
 
154 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1. เด็กชายปิยพงศ์   คุณทอง
2. เด็กชายอมัจจ์  เดชสงคราม
 
1. นายเสริมศักดิ์   รักใหม่
2. นายณรงค์ศักดิ์  ด่านอุดม
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายพงษ์วิชย์  คงสมุทร
2. เด็กชายอติชาติ  ไชยกาล
 
1. นายชาญชัย  เสาร์แก้ว
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กหญิงกมลศิริ   อ่อนรู้ที่
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์เกื้อ
 
1. นายภาณุพันธุ์  ขาวสังข์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กชายชญานนท์  ไกรสิน
2. เด็กชายนิรุตม์  หลวงคลัง
3. เด็กชายยุทธชัย  เพียรดี
 
1. นายปกรณ์  นิ่มกาญจนา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนราทิพย์  เยาว์สนิท
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนอารี 1. เด็กชายณัฐชัย  นันทวงศ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนียมสม
3. เด็กชายวรากร  บุญถาวร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไร  เพ็ชรสุข
2. นางสาวอรอุมา  ทิพรัตน์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กชายกฤษฎารินทร์  ช่างวาด
2. เด็กชายพนิต  เพิ่งระนัย
3. เด็กชายเอกวุฒิ  ดิษฐ์เสถียร
 
1. นางวรรณา  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวปรัศนีย์  มุกแก้ว
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1. เด็กหญิงศศิกานต์   แก้วท่าแค
2. เด็กหญิงศุภนุช   คงเอียด
3. เด็กหญิงสินีนาฏ   รักษ์จันทร์
 
1. นายศุภพงค์   คงอ่อนศรี
2. นางรัชชนันท์   กันภัยชร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เคียมพันธ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วีระสุข
3. เด็กชายเอกวุฒิ  ดิษฐเสถียร
 
1. นางวรรณา  บูรณ์เจริญ
2. นายเอกราช  รันศรี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หนูวัน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ธิวานนท์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วทองสวน
4. เด็กหญิงพัชริดา  ประสาน
5. เด็กหญิงสุณิสา  หอยสังข์
6. เด็กหญิงอมราวดี  จินดาแก้ว
 
1. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์
2. นางสาวกิติญาดา  มัสแหละ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤติกา  ปรีชา
2. เด็กหญิงนภัสสร   มิ่งเมือง
3. เด็กหญิงนิภาวัลย์   แท่นอ่อน
4. เด็กหญิงสุปราณี   พึ่งสระน้อง
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สาระสี
6. เด็กหญิงแพรวิไล   ขุนทอง
 
1. นางจินตนา  ไชยกุล
2. นางหทัยภัทร  ไชยมนตรี
3. นางโสภา  เดชภักดี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายจันธรักษ์  ตันสกุล
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุริวงศ์
3. เด็กหญิงศิริการย์  เนียมชูชื่น
 
1. นางเรณู  จันทร์แย้ม
2. นางสาวณชกนก  ศรีทอง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 1. เด็กชายกิตติภณ  เรืองกิจชู
2. เด็กหญิงธีราพร  ทองโอเอี่ยม
3. เด็กชายวีรพงศ์  หางาน
 
1. นายยุคุล  มัคสิงห์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  หลีสู
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   หมาดบู
3. เด็กชายเรืองศักดิ์   บุญแก้ว
 
1. นายวันเฉลิม   กัณหะกุล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายคณิศร  ไชยคำ
2. เด็กชายนฤชัย  จิตรอักษร
3. เด็กชายศตวรรษ  เลื่อนแก้ว
 
1. นายชำนาญ  เดชภักดี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ใจตรง
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สวัสดิมลคล
 
1. นางอาริยา   จุลสัตย์
2. นางจินตนา  ไชยกุล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนไชยทัน
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เดชภักดี
3. เด็กหญิงภัทราพร  สมบูรณ์
 
1. นางประภารัตน์  ณ สุวรรณ
2. นางวิลาสินี  เพชรเครือ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จิตมาต
2. เด็กหญิงอรุณทิพย์  ไพรสณฑ์
3. เด็กหญิงโชษิตา  โชติรัตน์
 
1. นางปติมา  พลประสิทธ์
2. นางรัตนา  ก้องเสียง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. นางสาวธนภร  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวศศิวิมล  ไพบูลย์
3. นางสาวสรัลรัตน์  นบน้ำรอบ
 
1. นางโสภา  เดชภักดี
2. นางจินตนา  ไชยกุล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซา 1. เด็กชายณัชพล  โยติกา
2. เด็กหญิงรัศวรรณ  วิมลเมือง
3. เด็กหญิงวิพรทิพย์  ไชยโคตร
 
1. นางวิมลพรรณ  สังข์สุวรรณ
2. นางอุษา  ชละมณี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. นายณัฐพงศ์  บุญชากร
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  เรืองรอง
3. นางสาวสุกัลยา  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางอังสนา  ชูงาน
2. นางชัชฎา  บริพันธ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กชายปฏิพล  โทกง
2. เด็กหญิงปิยนุช  บุญรงค์
3. เด็กหญิงวิยะดา  พันธ์เพี้ย
 
1. นางเมษา  ชุมแก้ว
 
175 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1. เด็กหญิงศรุตยา   เกื้อบุญส่ง
 
1. นางอรุณี   ส่งศรีจันทร์
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายรามิล  เจ๊ะสะนิ
2. เด็กชายวัฒนศิลป์  ศรีเพ็ญ
3. เด็กชายเจษฎาพร  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวจรวย  ท่อแก้ว
2. นางสาวทัศน์วรรณ  แสงศรีจันทร์
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นไทร 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  สมนึก
3. เด็กหญิงอวัสดา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางชุติมา  หนูพรหม
2. นางสมจิต  ปิ่นทอง
 
178 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  รอดคืน
 
1. นางสาวอุรา  ปักษี
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายบารมี  พรหมแทนสุด
 
1. นางสาวกนกพร  จันทรปาน
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิศักดิ์
 
1. นางตรีธาทิพย์  ย่องซื่อ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายสมพร  แก่นแก้ว
 
1. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงตติยาภรณ์  แสงแก้ว
 
1. นางสุภาพร  ยอแสง
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงณัฐชา  คลายทุกข์
 
1. นางสาวกนกพร  จันทรปาน
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  พูดเพราะ
2. เด็กหญิงนาถยา  คีรีรักษ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  เพชรทอง
 
1. นางสาวกนกพร  จันทรปาน
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวนดำ
2. เด็กชายสรวิชญ์  น้ำแก้ว
 
1. นางกนกภรณ์  พรหมสุข
2. นางรื่นฤดี  ตันประดิษฐ์
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงกิรติยา  ชนะพาล
2. นายไกรวิน  กายเพ็ชร
 
1. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
2. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้ววิมล
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สังโชติ
 
1. นางสาวปรีญาวดี  วัชรวีรเกษม
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  หวาหาบ
 
1. นางจินดา  ทิพย์จันทา
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนอารี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวสด
 
1. นางสาวจุรีพร  รองเดช
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสบ่อ 1. เด็กชายราเมศ  พุ่มช่วย
 
1. นายธวัชชัย  เสน่หา
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงชญาณี  อินทโร
2. เด็กหญิงภาวดี  คงเกิด
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  พรหมศร
4. เด็กชายสมพร  แก่นแก้ว
5. เด็กชายอนุชา  ไชยต้นเทือก
6. เด็กหญิงอัมลิน  ขุ้ยด้วง
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรืองวร
 
1. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
2. นางสาวจิรัฎฐิกาลย์  ชูเพ็ง
3. นางสาวเบญจวรรณ  สุขขะ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายชัยอรุณ  ผลงาม
 
1. นายเอกภพ  ชูช่วย
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายสมคิด  อินทฤทธิ์
 
1. นางสาวสุนิศา  ภักดิ์จันทร์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กหญิงนงนภัส  นะกุด
 
1. นางจันทรา  แสงรัตน์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซา 1. เด็กชายกิตติ  อินทร์ฤทธิื์
 
1. นางวิมลพรรณ  สังข์สุวรรณ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. นางสาวธนวรรณ  เตชะวงค์
 
1. นางสาวสุนิศา  ภักดิ์จันทร์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยุทธวารี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  หอยแก้ว
3. เด็กหญิงชณัฐฎา  นาคแก้ว
 
1. นางชลนิชา  ทองคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนราทิพย์  เยาว์สนิท
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุมศรี
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ทรงกิจ
3. เด็กหญิงอภัสสรา  บัวเพ็ชร
 
1. นางวันเเรม  พิลึก
2. นางถิรดา  ถานิโกฐ
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในปง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ยกย่อง
2. เด็กชายยศพนธ์  คงหน่อ
3. เด็กชายเกียรติพงษ์  น้อย
 
1. นายฮัสสัน  จิตรบรรทัด
2. นายชอบ  อ่อนจง
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กชายจารุกิตต์  รักธรรม
2. เด็กชายปิยะดล  นาคทอง
3. เด็กชายสันติ  แดงเวชงาม
 
1. นางวรรณา  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวปรัศนีย์  มุกแก้ว
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กชายวรวุธ  คงสง
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  คตนาเคน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  นรินทร์ส่ง
 
1. นางจำปา  ปุญญะเพ็ชร
2. นางสาวมารี  จิตบรรจง
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายชลิน  เพชรสนั่น
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ลิ้มเจริญชัยชนะ
 
1. นางสาวขัตติยา  ฮ่องช่วน
2. นางสาวสาลิกา  รายา
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในปง 1. เด็กชายภูวเดช  อินทร์ตา
2. เด็กชายอนุสรณ์  แก้วเมือง
3. เด็กชายอริยเทพ  เสนี
 
1. นายฮัสสัน  จิตรบรรทัด
2. นางสาวชนิกานต์  วังวิเศษกุศล
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนหนองกก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สมนึก
2. เด็กชายสุชาครีย์  สุวรรณชาตรี
3. เด็กชายสุรวีย์  นาคสมมุติ
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อัศวชโนดม
2. นางณัฐชยาน์  เพ็ชรสุข