สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 43 31 11 5 85
2 ธาดาอนุสรณ์ 43 12 4 5 59
3 วิวัฒน์วิทยา 37 12 5 4 54
4 จุ๋งฮัวโซะเซียว 34 12 4 4 50
5 บ้านต้นปรง 31 9 7 6 47
6 บ้านทุ่งศาลา 28 14 5 2 47
7 บ้านเกาะเคี่ยม 27 9 8 7 44
8 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 24 9 6 8 39
9 บ้านควนพญา 24 7 5 7 36
10 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 23 10 7 2 40
11 หาดปากเมง 21 13 8 2 42
12 อนุบาลกันตังศึกษา 21 13 5 6 39
13 บ้านนาเกลือ 21 8 4 3 33
14 บ้านเกาะมุกด์ 19 8 4 5 31
15 บ้านเขากอบ 19 5 3 3 27
16 วิเศษกาญจน์ 18 19 3 3 40
17 วัดควนเมา 18 15 8 11 41
18 ประชาวิทยา 18 12 9 5 39
19 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 18 8 5 1 31
20 วัดไตรสามัคคี 17 6 8 7 31
21 บ้านบางพระ 16 10 7 8 33
22 บ้านหนองเสม็ด 16 10 6 7 32
23 วัดเจริญร่มเมือง 16 10 4 7 30
24 บ้านลำช้าง 16 8 3 1 27
25 บ้านท่าส้ม 15 10 11 6 36
26 บ้านบางสัก 15 8 5 5 28
27 บ้านลำภูรา 15 8 3 4 26
28 บ้านแหลมมะขาม 14 16 9 6 39
29 วัดเขาวิเศษ 14 13 7 8 34
30 วัดนาวง 14 11 8 1 33
31 บ้านหลังเขา 14 5 10 5 29
32 บ้านไชยภักดี 13 12 8 3 33
33 บ้านมดตะนอย 13 12 6 5 31
34 วัดเขาพระ 13 9 6 7 28
35 บ้านหนองชุมแสง 13 9 5 9 27
36 วัดโคกเลียบ 12 10 6 7 28
37 บ้านแหลมไทร 12 8 6 1 26
38 วัดบางดี 12 4 3 2 19
39 บ้านบาตูปูเต๊ะ 11 10 1 7 22
40 บ้านดุหุน 11 7 4 1 22
41 บ้านบางเตา 10 11 3 7 24
42 บ้านหัวหิน 10 10 1 4 21
43 บ้านหนองสองพี่น้อง 10 8 6 3 24
44 วัดคีรีวิหาร 10 6 7 8 23
45 บ้านซา 10 4 2 0 16
46 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 9 12 5 3 26
47 บ้านต้นไทร 9 12 4 3 25
48 บ้านพรุเตย 9 9 6 5 24
49 บ้านเกาะเต่า 9 6 2 8 17
50 บ้านจุปะ 9 6 0 1 15
51 บ้านทอนเหรียน 9 5 7 5 21
52 บ้านบางเป้า 9 5 4 4 18
53 บ้านพรุจูด 9 5 2 2 16
54 บ้านโตน 9 4 1 1 14
55 บ้านควนเลียบ 9 3 2 0 14
56 อนุบาลรัษฎา 8 10 9 4 27
57 บ้านโพธิ์น้อย 8 8 2 1 18
58 วัดปากแจ่ม 8 7 2 2 17
59 บ้านฉางหลาง 8 5 4 2 17
60 บ้านควนหนองยาง 8 5 2 6 15
61 บ้านหนองศรีจันทร์ 8 4 4 3 16
62 บ้านทุ่งยาง 8 4 1 4 13
63 บ้านหน้าเขา 8 3 4 2 15
64 บ้านหนองคล้า 8 1 5 2 14
65 บ้านนํ้าราบ 7 12 1 2 20
66 บ้านควนตุ้งกู 7 9 3 6 19
67 บ้านในปง 7 9 1 1 17
68 บ้านคลองลุ 7 7 13 2 27
69 บ้านควนหนองกก 7 7 4 4 18
70 บ้านพรุใหญ่ 7 6 5 1 18
71 วัดควนไทร 7 4 2 4 13
72 บ้านห้วยต่อ 7 4 1 2 12
73 บ้านพระม่วง 7 3 3 7 13
74 บ้านคลองโตน 7 3 1 4 11
75 วัดเขา 6 11 3 6 20
76 บ้านนาเมืองเพชร 6 9 4 9 19
77 บ้านหนองหมอ 6 7 6 10 19
78 บ้านท่าปาบ 6 5 4 6 15
79 บ้านแหลม 6 5 2 4 13
80 บ้านสายควน 6 4 3 5 13
81 บ้านเกาะลิบง 6 2 3 1 11
82 บ้านช่องหาร 6 2 3 0 11
83 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 6 2 0 2 8
84 บ้านเขาโอน 6 0 3 4 9
85 บ้านวังหลาม 5 10 1 3 16
86 วัดทุ่งใหญ่ 5 8 3 3 16
87 บ้านไทรบ่วง 5 7 0 2 12
88 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 5 3 3 2 11
89 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 5 3 0 3 8
90 บ้านบางค้างคาว 5 2 2 5 9
91 บ้านควนอารี 5 2 1 1 8
92 กมลศรี 4 13 4 2 21
93 วัดศรีรัตนาราม 4 7 3 3 14
94 บ้านโคกยาง 4 6 5 6 15
95 บ้านผมเด็น 4 6 4 0 14
96 บ้านบางหมาก 4 6 3 6 13
97 วัดถํ้าพระพุทธ 4 5 3 2 12
98 บ้านคลองคุ้ย 4 4 9 5 17
99 บ้านวังลำ 4 4 8 3 16
100 บ้านทุ่งอิฐ 4 4 4 3 12
101 บ้านหาดยาว 4 2 3 1 9
102 บ้านคลองชีล้อม 4 2 2 1 8
103 บ้านเหนือคลอง 4 2 2 1 8
104 บ้านกลิ้งกลอง 4 1 2 1 7
105 วัดไม้ฝาด 4 1 1 1 6
106 บ้านป่าเตียว 4 0 1 1 5
107 บ้านควนตัง 3 7 5 4 15
108 บ้านนํ้าพราย 3 7 2 2 12
109 บ้านทุ่งต่อ 3 6 6 5 15
110 บ้านไร่ออก 3 4 7 1 14
111 บ้านนํ้าฉา 3 4 3 1 10
112 บ้านไสบ่อ 3 4 1 1 8
113 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 3 2 0 1 5
114 บ้านหนองราโพ 3 1 1 2 5
115 วัดสิทธิโชค 3 1 1 0 5
116 วัดกาญจนบริรักษ์ 3 0 0 1 3
117 บ้านบ่อหิน 2 5 4 2 11
118 บ้านลำแพะ 2 5 2 0 9
119 บ้านไสมะม่วง 2 3 9 2 14
120 บ้านไสต้นวา 2 3 2 3 7
121 บ้านไร่ใหญ่ 2 3 1 0 6
122 บ้านหนองมวง 2 2 1 1 5
123 วัดนํ้าฉ่า 2 1 2 3 5
124 บ้านเขาไม้แก้ว 2 1 2 2 5
125 บ้านจิจิก 2 1 0 5 3
126 บ้านทุ่งยางงาม 2 0 2 0 4
127 บ้านเขาพรุเสม็ด 2 0 1 4 3
128 บ้านห้วยนํ้าเย็น 2 0 0 3 2
129 บ้านห้วยไทร 1 3 0 0 4
130 บ้านป่ากอ 1 2 2 2 5
131 บ้านนาเหนือ 1 2 2 0 5
132 บ้านช่องลม 1 1 2 0 4
133 บ้านท่ามะปราง 1 0 2 3 3
134 บ้านปาเต 1 0 1 0 2
135 บ้านบางคราม 0 7 2 4 9
136 บ้านหนองบัว 0 6 5 7 11
137 บ้านทุ่งสมอ 0 6 1 3 7
138 วัดวารีวง 0 5 7 3 12
139 บ้านหนองบัวน้อย 0 4 2 3 6
140 บ้านกันตังใต้ 0 3 3 2 6
141 บ้านย่านซื่อ 0 2 2 3 4
142 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 2 1 2 3
143 วัดควนธานี 0 2 1 1 3
144 บ้านหนองปรือ 0 2 0 2 2
145 บ้านแตะหรำ 0 1 1 1 2
รวม 1,276 892 537 490 2,705