สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=15 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 ธาดาอนุสรณ์ 13 9 4 26 43 12 4 5 59
2 บ้านทุ่งศาลา 12 9 3 24 28 14 5 2 47
3 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 12 5 6 23 24 9 6 8 39
4 บ้านคลองมวน 9 7 12 28 43 31 11 5 85
5 วัดเจริญร่มเมือง 8 2 5 15 16 10 4 7 30
6 บ้านเกาะเคี่ยม 7 5 8 20 27 9 8 7 44
7 บ้านต้นปรง 7 2 4 13 31 9 7 6 47
8 จุ๋งฮัวโซะเซียว 6 6 4 16 34 12 4 4 50
9 บ้านควนพญา 6 4 3 13 24 7 5 7 36
10 วิวัฒน์วิทยา 5 7 9 21 37 12 5 4 54
11 หาดปากเมง 5 6 2 13 21 13 8 2 42
12 บ้านบางพระ 5 5 6 16 16 10 7 8 33
13 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 5 4 1 10 18 8 5 1 31
14 บ้านหนองเสม็ด 5 3 4 12 16 10 6 7 32
15 บ้านเกาะมุกด์ 5 2 2 9 19 8 4 5 31
16 วัดเขาวิเศษ 5 2 1 8 14 13 7 8 34
17 วัดควนเมา 4 4 5 13 18 15 8 11 41
18 บ้านเขากอบ 4 4 2 10 19 5 3 3 27
19 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 4 3 3 10 23 10 7 2 40
20 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 4 3 1 8 9 12 5 3 26
21 วัดไตรสามัคคี 4 1 2 7 17 6 8 7 31
22 บ้านหนองชุมแสง 4 1 2 7 13 9 5 9 27
23 วัดโคกเลียบ 4 1 0 5 12 10 6 7 28
24 บ้านนาเกลือ 3 7 3 13 21 8 4 3 33
25 วัดควนไทร 3 2 1 6 7 4 2 4 13
26 บ้านโคกยาง 3 2 1 6 4 6 5 6 15
27 บ้านหลังเขา 3 1 1 5 14 5 10 5 29
28 บ้านซา 3 1 1 5 10 4 2 0 16
29 บ้านควนเลียบ 3 1 0 4 9 3 2 0 14
30 บ้านทอนเหรียน 3 0 0 3 9 5 7 5 21
31 บ้านควนอารี 3 0 0 3 5 2 1 1 8
32 บ้านบางสัก 2 2 1 5 15 8 5 5 28
33 บ้านในปง 2 2 1 5 7 9 1 1 17
34 บ้านลำช้าง 2 2 0 4 16 8 3 1 27
35 บ้านหนองหมอ 2 2 0 4 6 7 6 10 19
36 บ้านมดตะนอย 2 1 2 5 13 12 6 5 31
37 บ้านบาตูปูเต๊ะ 2 1 1 4 11 10 1 7 22
38 บ้านพรุจูด 2 1 0 3 9 5 2 2 16
39 บ้านนาเมืองเพชร 2 1 0 3 6 9 4 9 19
40 บ้านหนองสองพี่น้อง 2 0 2 4 10 8 6 3 24
41 บ้านแหลมมะขาม 1 3 4 8 14 16 9 6 39
42 วัดคีรีวิหาร 1 3 3 7 10 6 7 8 23
43 ประชาวิทยา 1 3 1 5 18 12 9 5 39
44 วัดเขาพระ 1 2 6 9 13 9 6 7 28
45 วิเศษกาญจน์ 1 2 4 7 18 19 3 3 40
46 บ้านลำภูรา 1 2 3 6 15 8 3 4 26
47 วัดปากแจ่ม 1 2 1 4 8 7 2 2 17
48 วัดนาวง 1 1 3 5 14 11 8 1 33
49 บ้านช่องหาร 1 1 2 4 6 2 3 0 11
50 บ้านคลองโตน 1 1 1 3 7 3 1 4 11
51 บ้านวังหลาม 1 1 1 3 5 10 1 3 16
52 บ้านไสมะม่วง 1 1 1 3 2 3 9 2 14
53 บ้านดุหุน 1 1 0 2 11 7 4 1 22
54 บ้านต้นไทร 1 1 0 2 9 12 4 3 25
55 บ้านบางเป้า 1 1 0 2 9 5 4 4 18
56 บ้านโตน 1 1 0 2 9 4 1 1 14
57 บ้านหน้าเขา 1 1 0 2 8 3 4 2 15
58 กมลศรี 1 1 0 2 4 13 4 2 21
59 บ้านกลิ้งกลอง 1 1 0 2 4 1 2 1 7
60 บ้านไร่ออก 1 1 0 2 3 4 7 1 14
61 บ้านควนหนองยาง 1 0 1 2 8 5 2 6 15
62 บ้านควนหนองกก 1 0 1 2 7 7 4 4 18
63 บ้านพรุใหญ่ 1 0 1 2 7 6 5 1 18
64 บ้านห้วยต่อ 1 0 1 2 7 4 1 2 12
65 บ้านคลองคุ้ย 1 0 1 2 4 4 9 5 17
66 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 0 1 2 3 2 0 1 5
67 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
68 บ้านลำแพะ 1 0 1 2 2 5 2 0 9
69 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 1 0 0 1 5 3 3 2 11
70 บ้านไสบ่อ 1 0 0 1 3 4 1 1 8
71 บ้านเกาะเต่า 0 4 0 4 9 6 2 8 17
72 วัดบางดี 0 3 2 5 12 4 3 2 19
73 บ้านไชยภักดี 0 3 1 4 13 12 8 3 33
74 บ้านแหลมไทร 0 2 1 3 12 8 6 1 26
75 บ้านหนองคล้า 0 2 1 3 8 1 5 2 14
76 วัดเขา 0 2 1 3 6 11 3 6 20
77 บ้านเกาะลิบง 0 2 1 3 6 2 3 1 11
78 บ้านจุปะ 0 2 0 2 9 6 0 1 15
79 วัดไม้ฝาด 0 2 0 2 4 1 1 1 6
80 วัดสิทธิโชค 0 2 0 2 3 1 1 0 5
81 บ้านพระม่วง 0 1 3 4 7 3 3 7 13
82 อนุบาลกันตังศึกษา 0 1 2 3 21 13 5 6 39
83 บ้านหัวหิน 0 1 1 2 10 10 1 4 21
84 บ้านไทรบ่วง 0 1 1 2 5 7 0 2 12
85 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 1 1 2 5 3 0 3 8
86 บ้านบางค้างคาว 0 1 1 2 5 2 2 5 9
87 บ้านนํ้าพราย 0 1 1 2 3 7 2 2 12
88 บ้านบางเตา 0 1 0 1 10 11 3 7 24
89 บ้านโพธิ์น้อย 0 1 0 1 8 8 2 1 18
90 บ้านทุ่งยาง 0 1 0 1 8 4 1 4 13
91 บ้านคลองลุ 0 1 0 1 7 7 13 2 27
92 บ้านแหลม 0 1 0 1 6 5 2 4 13
93 วัดทุ่งใหญ่ 0 1 0 1 5 8 3 3 16
94 บ้านหาดยาว 0 1 0 1 4 2 3 1 9
95 บ้านคลองชีล้อม 0 1 0 1 4 2 2 1 8
96 บ้านเหนือคลอง 0 1 0 1 4 2 2 1 8
97 บ้านป่าเตียว 0 1 0 1 4 0 1 1 5
98 บ้านไร่ใหญ่ 0 1 0 1 2 3 1 0 6
99 บ้านเขาไม้แก้ว 0 1 0 1 2 1 2 2 5
100 บ้านห้วยไทร 0 1 0 1 1 3 0 0 4
101 บ้านปาเต 0 1 0 1 1 0 1 0 2
102 บ้านหนองศรีจันทร์ 0 0 2 2 8 4 4 3 16
103 บ้านควนตุ้งกู 0 0 2 2 7 9 3 6 19
104 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 0 2 2 6 2 0 2 8
105 บ้านพรุเตย 0 0 1 1 9 9 6 5 24
106 อนุบาลรัษฎา 0 0 1 1 8 10 9 4 27
107 บ้านฉางหลาง 0 0 1 1 8 5 4 2 17
108 บ้านนํ้าราบ 0 0 1 1 7 12 1 2 20
109 บ้านสายควน 0 0 1 1 6 4 3 5 13
110 วัดศรีรัตนาราม 0 0 1 1 4 7 3 3 14
111 บ้านวังลำ 0 0 1 1 4 4 8 3 16
112 บ้านหนองราโพ 0 0 1 1 3 1 1 2 5
113 บ้านบ่อหิน 0 0 1 1 2 5 4 2 11
114 บ้านทุ่งยางงาม 0 0 1 1 2 0 2 0 4
115 บ้านป่ากอ 0 0 1 1 1 2 2 2 5
116 บ้านท่ามะปราง 0 0 1 1 1 0 2 3 3
117 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 0 6 5 7 11
118 วัดวารีวง 0 0 1 1 0 5 7 3 12
119 บ้านท่าส้ม 0 0 0 0 15 10 11 6 36
120 บ้านท่าปาบ 0 0 0 0 6 5 4 6 15
121 บ้านเขาโอน 0 0 0 0 6 0 3 4 9
122 บ้านผมเด็น 0 0 0 0 4 6 4 0 14
123 บ้านบางหมาก 0 0 0 0 4 6 3 6 13
124 วัดถํ้าพระพุทธ 0 0 0 0 4 5 3 2 12
125 บ้านทุ่งอิฐ 0 0 0 0 4 4 4 3 12
126 บ้านควนตัง 0 0 0 0 3 7 5 4 15
127 บ้านทุ่งต่อ 0 0 0 0 3 6 6 5 15
128 บ้านนํ้าฉา 0 0 0 0 3 4 3 1 10
129 บ้านไสต้นวา 0 0 0 0 2 3 2 3 7
130 บ้านหนองมวง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
131 วัดนํ้าฉ่า 0 0 0 0 2 1 2 3 5
132 บ้านจิจิก 0 0 0 0 2 1 0 5 3
133 บ้านเขาพรุเสม็ด 0 0 0 0 2 0 1 4 3
134 บ้านห้วยนํ้าเย็น 0 0 0 0 2 0 0 3 2
135 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
136 บ้านช่องลม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
137 บ้านบางคราม 0 0 0 0 0 7 2 4 9
138 บ้านทุ่งสมอ 0 0 0 0 0 6 1 3 7
139 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 0 4 2 3 6
140 บ้านกันตังใต้ 0 0 0 0 0 3 3 2 6
141 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 0 2 2 3 4
142 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 0 0 0 0 2 1 2 3
143 วัดควนธานี 0 0 0 0 0 2 1 1 3
144 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
145 บ้านแตะหรำ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
รวม 215 196 178 589 1,276 892 537 490 2,705