สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ธาดาอนุสรณ์ 43 12 4 5 59
2 บ้านคลองมวน 37 29 11 5 77
3 วิวัฒน์วิทยา 37 12 5 4 54
4 จุ๋งฮัวโซะเซียว 34 12 4 4 50
5 บ้านทุ่งศาลา 28 14 5 2 47
6 บ้านเกาะเคี่ยม 27 9 8 7 44
7 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 24 9 6 8 39
8 บ้านต้นปรง 23 6 7 5 36
9 หาดปากเมง 21 13 8 2 42
10 อนุบาลกันตังศึกษา 21 13 5 6 39
11 บ้านเกาะมุกด์ 19 8 4 5 31
12 บ้านนาเกลือ 19 8 4 3 31
13 บ้านเขากอบ 19 5 3 3 27
14 วิเศษกาญจน์ 18 19 3 3 40
15 ประชาวิทยา 18 12 9 5 39
16 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 18 9 7 1 34
17 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 18 8 5 1 31
18 วัดไตรสามัคคี 17 6 8 7 31
19 วัดควนเมา 16 14 8 11 38
20 บ้านบางพระ 16 10 7 8 33
21 บ้านหนองเสม็ด 16 10 6 7 32
22 บ้านควนพญา 16 7 5 7 28
23 บ้านลำภูรา 15 8 3 4 26
24 บ้านแหลมมะขาม 14 16 9 6 39
25 วัดเขาวิเศษ 14 13 7 8 34
26 บ้านลำช้าง 14 8 3 1 25
27 บ้านหลังเขา 14 5 10 5 29
28 บ้านมดตะนอย 13 12 6 5 31
29 บ้านท่าส้ม 13 10 11 6 34
30 วัดเจริญร่มเมือง 12 10 4 7 26
31 บ้านแหลมไทร 12 8 6 1 26
32 วัดบางดี 12 4 3 2 19
33 บ้านบาตูปูเต๊ะ 11 10 1 7 22
34 วัดเขาพระ 11 9 6 7 26
35 บ้านหนองชุมแสง 11 9 5 9 25
36 บ้านบางสัก 11 8 5 5 24
37 บ้านดุหุน 11 7 4 1 22
38 วัดนาวง 10 11 8 1 29
39 บ้านบางเตา 10 11 3 7 24
40 วัดโคกเลียบ 10 10 6 7 26
41 บ้านหัวหิน 10 10 1 4 21
42 วัดคีรีวิหาร 10 6 7 8 23
43 บ้านต้นไทร 9 12 4 3 25
44 บ้านไชยภักดี 9 11 8 3 28
45 บ้านพรุเตย 9 9 6 5 24
46 บ้านจุปะ 9 6 0 1 15
47 บ้านพรุจูด 9 5 2 2 16
48 บ้านควนเลียบ 9 3 2 0 14
49 อนุบาลรัษฎา 8 10 9 4 27
50 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 8 10 5 3 23
51 บ้านหนองสองพี่น้อง 8 7 6 3 21
52 วัดปากแจ่ม 8 7 2 2 17
53 บ้านบางเป้า 8 5 4 4 17
54 บ้านฉางหลาง 8 5 4 2 17
55 บ้านควนหนองยาง 8 5 2 6 15
56 บ้านหนองศรีจันทร์ 8 4 4 3 16
57 บ้านทุ่งยาง 8 4 1 4 13
58 บ้านหนองคล้า 8 1 5 2 14
59 บ้านนํ้าราบ 7 12 1 2 20
60 บ้านควนตุ้งกู 7 9 3 6 19
61 บ้านคลองลุ 7 7 13 2 27
62 บ้านพรุใหญ่ 7 6 5 1 18
63 บ้านเกาะเต่า 7 5 2 8 14
64 วัดควนไทร 7 4 2 4 13
65 บ้านซา 7 4 2 0 13
66 บ้านห้วยต่อ 7 4 1 2 12
67 บ้านหน้าเขา 7 3 4 2 14
68 บ้านพระม่วง 7 3 3 7 13
69 บ้านคลองโตน 7 3 1 4 11
70 วัดเขา 6 11 3 6 20
71 บ้านนาเมืองเพชร 6 9 4 9 19
72 บ้านหนองหมอ 6 7 6 10 19
73 บ้านท่าปาบ 6 5 4 6 15
74 บ้านแหลม 6 5 2 4 13
75 บ้านสายควน 6 4 3 5 13
76 บ้านโตน 6 4 1 1 11
77 บ้านเกาะลิบง 6 2 3 1 11
78 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 6 2 0 2 8
79 บ้านเขาโอน 6 0 3 4 9
80 บ้านวังหลาม 5 10 1 3 16
81 วัดทุ่งใหญ่ 5 8 3 3 16
82 บ้านโพธิ์น้อย 5 8 2 1 15
83 บ้านควนหนองกก 5 7 4 4 16
84 บ้านไทรบ่วง 5 7 0 2 12
85 บ้านทอนเหรียน 5 5 7 5 17
86 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 5 3 3 2 11
87 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 5 3 0 3 8
88 บ้านบางค้างคาว 5 2 2 4 9
89 กมลศรี 4 13 4 2 21
90 วัดศรีรัตนาราม 4 7 3 3 14
91 บ้านในปง 4 7 1 1 12
92 บ้านโคกยาง 4 6 5 6 15
93 บ้านผมเด็น 4 6 4 0 14
94 บ้านบางหมาก 4 6 3 6 13
95 วัดถํ้าพระพุทธ 4 5 3 2 12
96 บ้านคลองคุ้ย 4 4 9 5 17
97 บ้านวังลำ 4 4 8 3 16
98 บ้านทุ่งอิฐ 4 4 4 3 12
99 บ้านหาดยาว 4 2 3 1 9
100 บ้านช่องหาร 4 2 3 0 9
101 บ้านคลองชีล้อม 4 2 2 1 8
102 บ้านเหนือคลอง 4 2 2 1 8
103 บ้านกลิ้งกลอง 4 1 2 1 7
104 วัดไม้ฝาด 4 1 1 1 6
105 บ้านป่าเตียว 4 0 1 1 5
106 บ้านควนตัง 3 7 5 4 15
107 บ้านนํ้าพราย 3 7 2 2 12
108 บ้านทุ่งต่อ 3 6 6 5 15
109 บ้านไร่ออก 3 4 7 1 14
110 บ้านนํ้าฉา 3 4 3 1 10
111 บ้านควนอารี 3 2 1 1 6
112 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 3 2 0 1 5
113 บ้านหนองราโพ 3 1 1 2 5
114 วัดสิทธิโชค 3 1 1 0 5
115 วัดกาญจนบริรักษ์ 3 0 0 1 3
116 บ้านบ่อหิน 2 5 4 2 11
117 บ้านลำแพะ 2 5 2 0 9
118 บ้านไสบ่อ 2 4 1 1 7
119 บ้านไสมะม่วง 2 3 9 2 14
120 บ้านไสต้นวา 2 3 2 3 7
121 บ้านหนองมวง 2 2 1 1 5
122 วัดนํ้าฉ่า 2 1 2 3 5
123 บ้านเขาไม้แก้ว 2 1 2 2 5
124 บ้านจิจิก 2 1 0 5 3
125 บ้านทุ่งยางงาม 2 0 2 0 4
126 บ้านเขาพรุเสม็ด 2 0 1 4 3
127 บ้านห้วยนํ้าเย็น 2 0 0 3 2
128 บ้านห้วยไทร 1 3 0 0 4
129 บ้านป่ากอ 1 2 2 2 5
130 บ้านนาเหนือ 1 2 2 0 5
131 บ้านช่องลม 1 1 2 0 4
132 บ้านท่ามะปราง 1 0 2 3 3
133 บ้านปาเต 1 0 1 0 2
134 บ้านบางคราม 0 7 2 4 9
135 บ้านหนองบัว 0 6 5 7 11
136 บ้านทุ่งสมอ 0 6 1 3 7
137 วัดวารีวง 0 4 7 3 11
138 บ้านหนองบัวน้อย 0 4 2 3 6
139 บ้านกันตังใต้ 0 3 3 2 6
140 บ้านไร่ใหญ่ 0 3 1 0 4
141 บ้านย่านซื่อ 0 2 2 3 4
142 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 2 1 2 3
143 วัดควนธานี 0 2 1 1 3
144 บ้านหนองปรือ 0 2 0 2 2
145 บ้านแตะหรำ 0 1 1 1 2
รวม 1,187 877 537 487 3,088