หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน
2 นายอุดม ภักดีโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
3 นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
4 นางชุลีกร ยิ้มสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
5 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
6 นายเอกคณิต รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
7 นางอรัญญา ณ ถลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
8 นายสันติภัทร โคจีจุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
9 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
10 นายวิศิษฐ์ นิลบวร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการแข่งขัน
11 นายสมคิด ดำคง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
12 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการแข่งขัน
13 นางนันทิดา รักษ์นุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
14 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
15 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการแข่งขัน
16 นายรัชพล มณีบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการแข่งขัน
17 นายสุจริต ทองสาม ประธานเครือข่ายห้วยยอด 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
18 นายภูวเนศร์ จันทรมาศ ประธานเครือข่ายห้วยยอด 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
19 นายประสาน สุวรรณวัฒน์ ประธานเครือข่ายกันตัง 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
20 นายวิโรจน์ จับปรั่ง ประธานเครือข่ายกันตัง 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
21 นายประภาส นวลจันทร์ ประธานเครือข่ายรัษฎา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
22 นายสง่า พิรามวิทวัส ประธานเครือข่ายวังวิเศษ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
23 นายบุญชิต ชูชาติ ประธานเครือข่ายสิเกา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
24 นางสาวละมัย แป้นจุลสี ประธานกลุ่มคุรุกิจศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
25 นายปรีชา ยอดยิ่ง ประธานกลุ่มเสมาสามัคคี กรรมการอำนวยการแข่งขัน
26 นายอนันต์ นกแก้ว ประธานกลุ่มอุดรวิทย์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
27 นุายสุรินทร์ ส่งแสง ประธานกลุ่มทักษิณวรวิทย์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
28 นายสอ้าน กูมุดา ประธานกลุ่มบูรพาอันดามัน 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
29 นายประเจียด กิตตินนทิกร ประธานกลุ่มบูรพาอันดามัน 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
30 นายสาคร แสงสี ประธานกลุ่มสายนํ้าตรัง กรรมการอำนวยการแข่งขัน
31 นายกำจัด จังเม่ง ประธานกลุ่มอันดามัน กรรมการอำนวยการแข่งขัน
32 นายพิทักษ์ จอมเมือง ประธานกลุ่มรัษฎาเรืองวิทย์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
33 นายไพรัตน์ สามัคคี ประธานกลุ่มรัษฎาผดุงวิทย์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
34 นายวินิจ อัครสุวรรณกุล ประธานกลุ่มวิเศษวิทย์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
35 นายวรัญญู เนียมชูชื่น ประธานกลุ่มวังวิเศษ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
36 นางสาววิมาลา ทองหนู ประธานกลุ่มอันดามันเจริญวิทย์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
37 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ประธานกลุ่มวิจิตรอันดามัน กรรมการอำนวยการแข่งขัน
38 นางยุพิน ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
39 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
40 นางชุลีกร ยิ้มสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
41 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการระดับปฐมวัย กรรมการจัดการแข่งขัน
42 นางสาวญาณิศา ขวัญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
43 นายสธร พรมชู ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
44 นางนิสา นคราวงศ์ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
45 นางณฐวรกร รักนาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
46 นายพรชัย ดาบทอง ปรธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
47 นายคำนึง พลเดช ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
48 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
49 นายจรรยา ส่งศรีจันทร์ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
50 นายเคลือบ เผือกจีน ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
51 นายสมคิด ดำคง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
52 นายอุดม กลับขันธ์ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
53 ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
54 นายจำนง สุนทรเต็ม ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
55 นายวศะพิชญ์ ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
56 นายจำนง สุนทรเต็ม ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
57 นายสุรินทร์ ส่งแสง ปรธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
58 นางสาวอนุสนธิ์ บุญงามสม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
59 นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
60 นายอนันต์ เกลาเกลี้ยง ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับมัธยมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
61 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
62 นายสง่า พิรามวิทวัส ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
63 นายอนันต์ เกลาเกลี้ยง ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโฯโลยีระดับมัธยมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
64 นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
65 นางชยุดา ศานติชาติศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
66 นายรังษี ณ นคร ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
67 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
68 นายประยม แก้วจุลศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
69 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ประธานศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
70 นายปริญญา เดชทองคำ ประธานศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
71 นายวาสนา สาราบรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
72 นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ประธานศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) กรรมการจัดการแข่งขัน
73 นางสาวสุเมตตา คงสง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
74 นายคำนึง พลเดช ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน
75 นายมนพันธ์ ตั้งคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
76 นางยุพิน ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
77 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
78 นางทิพวรรณ จันดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการจัดการแข่งขัน
79 นางสมปอง ทินประภา ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการจัดการแข่งขัน
80 นางทิพวรรณ ไชยภักดี ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการจัดการแข่งขัน
81 นายปรีดา จิตรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการจัดการแข่งขัน
82 นางสาวเอกฤทัย พรหมณะ ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการจัดการแข่งขัน
83 นางละออง ล่องแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการจัดการแข่งขัน
84 นางสาววริษา รัตนแก้ว ธุรการโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการจัดการแข่งขัน
85 นายชำนาญ เดชภักดี ครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) กรรมการจัดการแข่งขัน
86 นางจรรยา รุณแสง ครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) กรรมการจัดการแข่งขัน
87 นางอารีย์ พันธ์คีรี ครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) กรรมการจัดการแข่งขัน
88 นางสาวอุษา รัตนพรรณ์ ครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) กรรมการจัดการแข่งขัน
89 นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น กรรมการจัดการแข่งขัน
90 นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า กรรมการจัดการแข่งขัน
91 นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย กรรมการจัดการแข่งขัน
92 นางสาวละมัย แป้นจุลสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซา กรรมการจัดการแข่งขัน
93 นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี กรรมการจัดการแข่งขัน
94 นางสาวสุชาดา เดชภักดี ครูโรงเรียนวัดบางดี กรรมการจัดการแข่งขัน
95 นางสาวนูฤตา เส็นจิต ครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ กรรมการจัดการแข่งขัน
96 นายสฤษฏ์ เดโชศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดบางดี กรรมการจัดการแข่งขัน
97 นางโสวารี ขำรอด ครูโรงเรียนวัดเขาพระ กรรมการจัดการแข่งขัน
98 นางสาวจิราวรรณ สุทธินุ้ย ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการจัดการแข่งขัน
99 นางสาวจีรนันท์ ขาวเชื้อ ครูโรงเรียนวัดบางดี กรรมการจัดการแข่งขัน
100 นางสาวเพ็ญนภา นิพัทธิ์นนท์ ครูโรงเรียนวัดบางดี กรรมการจัดการแข่งขัน
101 นางณัฐชยาน์ ศรีเพชร ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการจัดการแข่งขัน
102 นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปราง กรรมการจัดการแข่งขัน
103 นายประสาท เหมนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม กรรมการจัดการแข่งขัน
104 นายสมหมาย สุนทรเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด กรรมการจัดการแข่งขัน
105 นายปรีชา ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา กรรมการจัดการแข่งขัน
106 นายพิเศษ คงวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนไทร กรรมการจัดการแข่งขัน
107 นายสาลัย เทวบิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากแจ่ม กรรมการจัดการแข่งขัน
108 นางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ กรรมการจัดการแข่งขัน
109 นางสาวจงจิตต์ เพชรมุณี ครูโรงเรียนบ้านวังลำ กรรมการจัดการแข่งขัน
110 นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง ครูโรงเรียนบ้านวังลำ กรรมการจัดการแข่งขัน
111 นางสาววราพร จงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังลำ กรรมการจัดการแข่งขัน
112 นายวิระพันธ์ เพ็ชรสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านนาเกลือ กรรมการจัดการแข่งขัน
113 นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนํ้าฉา กรรมการจัดการแข่งขัน
114 นายสง่า วรรณบวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ กรรมการจัดการแข่งขัน
115 นายวินิจ อัครสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า กรรมการจัดการแข่งขัน
116 นายสมโชค คงสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการจัดการแข่งขัน
117 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปาบ กรรมการจัดการแข่งขัน
118 นายสุธรรม หาขุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาง กรรมการจัดการแข่งขัน
119 นางสุดคนึง อาจชอบการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง กรรมการจัดการแข่งขัน
120 นางอรุณศรี บัวขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ กรรมการจัดการแข่งขัน
121 นายดุสิต รักดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองราโพ กรรมการจัดการแข่งขัน
122 นายเชาวรัตน์ มัธยางกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขัน
123 นายศุภโชค สินกั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ กรรมการจัดการแข่งขัน
124 นายสวาท เจ้ยทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในปง กรรมการจัดการแข่งขัน
125 นายนิวัติ ไกรนที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยภักดี กรรมการจัดการแข่งขัน
126 นางอมราพร ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุน กรรมการจัดการแข่งขัน
127 นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ กรรมการจัดการแข่งขัน
128 นางศศิกานต์ ส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทร กรรมการจัดการแข่งขัน
129 นายสมพงษ์ เจือกโว้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตัง กรรมการจัดการแข่งขัน
130 นายประจบ เต็มสังข์ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
131 นางวิมล เผือกจีน ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
132 นายสถาพร อัมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
133 นางนพวรรณ แต๋นสุ่ย ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
134 นางอรุณศรี แซ่จิ้ว ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
135 นางอภิรพร จินตวิเศษ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
136 นางปริมภาพร แกล้วกล้า ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
137 นางชุลีภรณ์ จำปา ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
138 นางปราณีต อมรวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
139 นางสาวสิรินยา คงชูผล ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
140 นางนพวรรณ ศรีเมฆ พนักงานราชการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
141 นางสาวจิราภรณ์ คงอินทร์แก้ว ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
142 นางจารุณี แก้วกุล ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
143 นางสิริลักษณ์ ขวัญเมือง ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
144 นายสุรชัย ทองอ่อน ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
145 นายสมเกียรติ กาลสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
146 นางสุชาดา ผลชอบ ธุรการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน
147 นายวรัญญู ฉิมเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง กรรมการจัดการแข่งขัน
148 นายสาคร แสงสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหนือ กรรมการจัดการแข่งขัน
149 นายประภาส นวลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา กรรมการจัดการแข่งขัน
150 นางสาวิกา อุปฐาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) กรรมการจัดการแข่งขัน
151 นางพรรณผกา รองวัง ครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) กรรมการจัดการแข่งขัน
152 นางกรวิวรรณ์ บุญเจริญ ครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) กรรมการจัดการแข่งขัน
153 นายประพันธ์ พิสิฐบรรยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา กรรมการจัดการแข่งขัน
154 นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขัน
155 นายสุนทร ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน กรรมการจัดการแข่งขัน
156 นางพูนศรี หาญพัฒนเจริญ ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน กรรมการจัดการแข่งขัน
157 นางวรนุช ชนาเกียรติ ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน กรรมการจัดการแข่งขัน
158 นางสาววันดี ภิรมย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน กรรมการจัดการแข่งขัน
159 นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง กรรมการจัดการแข่งขัน
160 นายวีรจิตร ชนสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการจัดการแข่งขัน
161 นายเสริม คชกูล ครูโรงเรียนวัดคีรีวิหาร กรรมการจัดการแข่งขัน
162 นายสุรชัย ชูกระชั้น ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง กรรมการจัดการแข่งขัน
163 นางพลอยพิดา ศรีรัตนโชติ ครูโรงเรียนหาดปากเมง กรรมการจัดการแข่งขัน
164 นางวัลลีย์ โปซิว ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง กรรมการจัดการแข่งขัน
165 สุพล กระสังข์ ครูโรงเรียนหาดปากเมง กรรมการจัดการแข่งขัน
166 นายสุธน โข้ยนึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตน กรรมการจัดการแข่งขัน
167 นายพรชัย จันณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง กรรมการจัดการแข่งขัน
168 นางจำปา ปุญญะเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านโตน กรรมการจัดการแข่งขัน
169 นางอุไรวรรณ ทองในแก้ว ครูโรงเรียนบ้านควนพญา กรรมการจัดการแข่งขัน
170 นางเขมรัตน์ เนียมชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง กรรมการจัดการแข่งขัน
171 นางสาวสุจินดา สุขเสน ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง กรรมการจัดการแข่งขัน
172 นายสุริยา วงษ์มาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ กรรมการจัดการแข่งขัน
173 นายสอ้าน กูมุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแตะหรำ กรรมการจัดการแข่งขัน
174 นายวิโรจน์ จับปรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ กรรมการจัดการแข่งขัน
175 นายสมุทร นันตสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดยาว กรรมการจัดการแข่งขัน
176 นางอารีย์ กูมุดา ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม กรรมการจัดการแข่งขัน
177 นางปิยา ตั้งคำ ครูโรงเรียนบ้านปาเต กรรมการจัดการแข่งขัน
178 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ สุวรรณรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านปาเต กรรมการจัดการแข่งขัน
179 นางสาวชุติมา คงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า กรรมการจัดการแข่งขัน
180 นางทัศนีย์ ไตรบุญ ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า กรรมการจัดการแข่งขัน
181 นายอุดม ลีลาวรกุล ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า กรรมการจัดการแข่งขัน
182 นายสมบัติ เรืองราย ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า กรรมการจัดการแข่งขัน
183 นายตรีจักร เรืองราย ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า กรรมการจัดการแข่งขัน
184 นางปิ่นประภา เลื่อนราม ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า กรรมการจัดการแข่งขัน
185 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ สุวรรณรัตน์ ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านบางเป้า กรรมการจัดการแข่งขัน
186 นางชนม์ชนก เทพทวี ธุรการโรงเรียนบ้านบางเป้า กรรมการจัดการแข่งขัน
187 นางชัชฎาวรรณ หลีสู เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการแข่งขัน
188 นางดวงฤดี หอมตระกูล ครูโรงเรียนบ้านบางเป้า กรรมการจัดการแข่งขัน
189 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา กรรมการจัดการแข่งขัน
190 นายนิตย์ แสงแป้น ครูโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม กรรมการจัดการแข่งขัน
191 นายบรรเทือง ถวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ออก กรรมการจัดการแข่งขัน
192 นางสาวอรอุมา ทิพรัตน์ ธุรการโรงเรียนวัดบางดี กรรมการจัดการแข่งขัน
193 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
194 นางสาวสุมล นาคบรรพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
195 นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
196 นางมยุรี รอดราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
197 นางเฉลียว คีรีเดช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
198 นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
199 นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านจิจิก กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
200 นางสุชาดา ชอบผล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
201 นางปิยะวรรณ เทพกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
202 นางสาวจุฑามาศ เทียนเสรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังลำ กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
203 นางสาวจิราพร ชาติกระพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซา กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
204 นางสาวสุคนธ์ สิงห์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองราโพ กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
205 นางสาวรัตนา รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนํ้าพราย กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
206 นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนาวง กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
207 นางสาวณัฐยาภา สิทธิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
208 นางสาวกุลลัดดา จิตรอักษร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
209 นางเรณู ชูสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
210 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
211 นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ ลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
212 นางชัชฎาวรรณ หลีสู ลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการจัดการบันทึกคะแนนและรายงานผล
213 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการการรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]