หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกมลศรี 32 57 42
2 003 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 39 62 41
3 005 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 8 22 15
4 006 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 9 19 13
5 015 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 27 46 24
6 016 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 11 18 12
7 018 โรงเรียนบ้านคลองมวน 99 237 147
8 019 โรงเรียนบ้านคลองลุ 31 71 51
9 017 โรงเรียนบ้านคลองโตน 15 34 26
10 020 โรงเรียนบ้านควนตัง 20 34 24
11 021 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 27 53 29
12 022 โรงเรียนบ้านควนพญา 44 95 58
13 024 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 22 46 25
14 025 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 22 35 29
15 026 โรงเรียนบ้านควนอารี 9 21 14
16 023 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 15 33 18
17 028 โรงเรียนบ้านจิจิก 9 18 15
18 029 โรงเรียนบ้านจุปะ 18 26 22
19 030 โรงเรียนบ้านฉางหลาง 19 38 28
20 031 โรงเรียนบ้านช่องลม 4 6 6
21 032 โรงเรียนบ้านช่องหาร 15 31 21
22 034 โรงเรียนบ้านซา 17 46 30
23 035 โรงเรียนบ้านดุหุน 23 35 24
24 038 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 12 15 13
25 037 โรงเรียนบ้านต้นปรง 55 135 87
26 036 โรงเรียนบ้านต้นไทร 28 83 33
27 041 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 27 70 44
28 046 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 12 33 16
29 047 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 30 88 44
30 048 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 18 49 32
31 049 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 4 9 7
32 050 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 64 114 81
33 051 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 10 24 13
34 052 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 16 23 17
35 043 โรงเรียนบ้านท่าปาบ 23 41 24
36 044 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 6 11 8
37 045 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 45 134 49
38 042 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 32 59 46
39 054 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 40 80 65
40 055 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 30 48 32
41 056 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 5 10 5
42 058 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา 11 21 12
43 059 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 15 40 19
44 060 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ 24 47 23
45 062 โรงเรียนบ้านบางคราม 13 23 20
46 063 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 16 37 26
47 066 โรงเรียนบ้านบางพระ 46 92 62
48 067 โรงเรียนบ้านบางสัก 36 87 50
49 069 โรงเรียนบ้านบางหมาก 23 43 29
50 068 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย 0 0 0
51 064 โรงเรียนบ้านบางเตา 34 70 52
52 065 โรงเรียนบ้านบางเป้า 30 44 40
53 070 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 64 113 84
54 061 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 13 20 14
55 073 โรงเรียนบ้านปาเต 2 2 2
56 071 โรงเรียนบ้านป่ากอ 8 39 17
57 149 โรงเรียนบ้านป่ายาง 0 0 0
58 072 โรงเรียนบ้านป่าเตียว 6 13 6
59 074 โรงเรียนบ้านผมเด็น 14 27 21
60 075 โรงเรียนบ้านพระม่วง 21 29 22
61 076 โรงเรียนบ้านพรุจูด 18 27 22
62 077 โรงเรียนบ้านพรุเตย 35 57 51
63 078 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 22 42 28
64 080 โรงเรียนบ้านมดตะนอย 38 77 53
65 081 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 8 13 8
66 085 โรงเรียนบ้านลำช้าง 33 73 53
67 087 โรงเรียนบ้านลำภูรา 31 101 44
68 086 โรงเรียนบ้านลำแพะ 10 19 11
69 088 โรงเรียนบ้านวังลำ 22 51 24
70 089 โรงเรียนบ้านวังหลาม 20 55 29
71 090 โรงเรียนบ้านสายควน 18 33 27
72 094 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 16 29 22
73 095 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 48 115 57
74 097 โรงเรียนบ้านหนองบัว 20 76 26
75 096 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 10 22 12
76 098 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 7 4
77 099 โรงเรียนบ้านหนองมวง 6 8 6
78 100 โรงเรียนบ้านหนองยูง 0 0 0
79 101 โรงเรียนบ้านหนองราโพ 8 22 14
80 102 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 20 44 24
81 103 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 32 69 43
82 105 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 32 64 45
83 104 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 58 119 75
84 106 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 18 35 28
85 107 โรงเรียนบ้านหลังเขา 38 81 42
86 111 โรงเรียนบ้านหัวหิน 25 60 33
87 112 โรงเรียนบ้านหาดยาว 11 21 13
88 108 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 16 44 26
89 110 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 6 24 9
90 109 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 4 11 4
91 009 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 42 71 55
92 010 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 15 24 19
93 007 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 54 122 64
94 008 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 31 76 40
95 011 โรงเรียนบ้านเขากอบ 30 57 39
96 012 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 7 25 10
97 014 โรงเรียนบ้านเขาโอน 16 29 24
98 013 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 7 14 11
99 113 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 9 15 12
100 039 โรงเรียนบ้านแตะหรำ 4 9 5
101 116 โรงเรียนบ้านแหลม 18 36 21
102 115 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 50 87 63
103 114 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 29 66 39
104 027 โรงเรียนบ้านโคกยาง 29 73 45
105 040 โรงเรียนบ้านโตน 15 42 26
106 079 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 19 29 24
107 057 โรงเรียนบ้านในปง 21 38 25
108 033 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 36 61 38
109 053 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 15 28 18
110 084 โรงเรียนบ้านไร่ออก 15 31 18
111 083 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 6 14 8
112 082 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 13 23 14
113 091 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 10 18 10
114 092 โรงเรียนบ้านไสบ่อ 10 31 13
115 093 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 16 34 21
116 118 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 4 14 4
117 123 โรงเรียนวัดควนธานี 4 12 6
118 124 โรงเรียนวัดควนเมา 57 110 75
119 122 โรงเรียนวัดควนไทร 23 35 30
120 125 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 35 97 47
121 129 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ 14 27 14
122 130 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 22 48 32
123 131 โรงเรียนวัดนาวง 38 74 58
124 132 โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า 8 20 13
125 133 โรงเรียนวัดบางดี 23 83 43
126 134 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 21 52 34
127 136 โรงเรียนวัดวารีวง 15 36 20
128 137 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 17 28 20
129 138 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 5 6 5
130 139 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 6 25 7
131 140 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 45 89 48
132 119 โรงเรียนวัดเขา 30 74 40
133 120 โรงเรียนวัดเขาพระ 43 86 68
134 121 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 43 117 74
135 127 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 41 82 56
136 126 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 38 70 58
137 128 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 38 87 59
138 135 โรงเรียนวัดไม้ฝาด 7 14 8
139 143 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 6 37 7
140 145 โรงเรียนหาดปากเมง 47 104 58
141 144 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 51 115 64
142 002 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 60 144 71
143 004 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 64 219 81
144 117 โรงเรียนประชาวิทยา 48 103 56
145 141 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 58 122 76
146 142 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 46 119 52
147 146 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 46 116 57
148 147 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 31 62 31
รวม 3546 7735 4696
12431

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]