หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-trg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
3. นางปริญญา จูช่วยครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
4. นางจำลอง พิบูลย์ครูโรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายฉลอง ศาสนาอภิชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะภรณ์ สุจิตราภรณ์ครูโรงเรียนบ้านพรุจูดกรรมการ
3. นางจินดา กลัวผิดครูโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางปิ่นมณี ชัยวงศ์ครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอรทัย เกิดภิบาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากอประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา สุทธิรักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นางพรรณวณี ปรางดำครูโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นางสาวพจนา คงทองครูโรงเรียนบ้านวังหลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวจริน ปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาลี ถวายครูโรงเรียนบ้านไสต้นวากรรมการ
3. นางสาวปริศนา จริงจิตรครูโรงเรียนบ้านบางหมากน้อยกรรมการ
4. นางสุจินต์ บูก๋งครูโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายธนนนท์ ลดารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา จันตุดครูโรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการ
3. นางวาสนา ทองรอดครูโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางทิพวรรณ ชัยภักดีครูโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ทรงกิติพิศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมอประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์หทัย มากแก้วครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
3. นายจตุพร เนียมชูครูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
4. นางสาวบังอร ทองอ่อนครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุดคนึง อาจชอบการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางนงนภัส ทับเที่ยงครูโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางอัมพร หลีซี่โรงเรียนครูวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร ยอแสงครูโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ยอดยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางจินดา สุดสายครูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางสาววราห์ ศันสนะวีรกุลครูโรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการ
4. นางอุบล พัฒนโกครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายคำใบ สุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเตาประธานกรรมการ
2. นางพริ้มเพรา ทองสุขครูโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการ
3. นางสาวปิย์ชญพร ยิ่งขจรครูโรงเรียนบ้านควนตังกรรมการ
4. นางสาวศิวิมล สุทธิ์มีครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมาลา ทองหนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาวประธานกรรมการ
2. นางทติยา เกื้อเดชครูโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ เทพเฉลิมครูโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
4. นายศราวุธ สิทธิกรลีลาครูโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายจารุพันธ์ ยงประเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสต้นวาประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา กาสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
3. นางมยุรี สงสุดครูโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐกรรมการ
4. นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายอุดม กลับขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำประธานกรรมการ
2. นางภัชรพรรณ รัตนะครูโรงเรียนบ้านคลองชีล้อมกรรมการ
3. นางสาวอัญชุลี กาพย์เกิดครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา จิตตามัยครูโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมดตะนอยประธานกรรมการ
2. นางศิราณี เกร็ดกฤษครูโรงเรียนวัดนํ้าฉ่ากรรมการ
3. นายสมยศ สังขฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
4. นางวรรณี วงศ์วิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ดีจุฑามณีครูโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
6. นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์ครูโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็นประธานกรรมการ
2. นางฉลวย ศรีมุขครูโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางมยุรี อ่อนรู้ที่ครูโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
4. นางนฤมล มากทองน้อยครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางสมใจ ระเบียบดีครูโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ เนียมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวงประธานกรรมการ
2. นางอรุณน้อย เย่าเฉื้องครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
4. นายภูริภัทร หมาดนุ้ยครูโรงเรียนบ้านนํ้าราบกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ สุทธินุ้ยครูโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
6. นางจินตนา ไชยมลครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
7. นางชนิกานต์ อรรณพครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
8. นางปิ่นประภา เลื่อนรามครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายติณณ์ รักษามั่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ไชยมลครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายมนัส ศรีทองครูโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ใจแข็งครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นายวิชิต เหล่าตระกูลงามครูโรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการ
6. นางพิรมย์ แก้วหนูครูโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายประสาน สุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นางผ่องใส อั้นเต้งครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรตราวดี เกิดไก่แก้วครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสาววิสุ ช่วยมณีครูโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
5. นางรัชราพร ทองรักศรีครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
6. นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึกครูโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
7. นางสาวบุญเกื้อ ถาวรอนุมาศครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายติณณ์ รักษามั่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ใจแข็งครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายวิชิต เหล่าตระกูลงามครูโรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์เพชรครูโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
5. นายมนัส ศรีทองครูโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
6. นางนิมิตา ทองดียิ่งครูโรงเรียนวัดวารีวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายประสาน สุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ สีใหมครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางผ่องใส อั้นเต้งครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสุภัทรตราวดี เกิดไก่แก้วครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นางสาววิสุ ช่วยมณีครูโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
6. นางรัชราพร ทองรักศรีครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
7. นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึกครูโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
8. นางสาวบุญเกื้อ ถาวรอนุมาศครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผมเด็นประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ เพ็ชรรัตน์ทองครูโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
3. นายชาประดิษฐ์ คำเสนครูโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
4. นางสาวสุปราณี บุญพรหมครูโรงเรียนวัดควนธานีกรรมการ
5. นายสุระเชษฐ์ ศรีสงครามครูโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทินประภาครูโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการ
3. นางจำเนียน สุจริยาครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพียรดีครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
5. นางรัชนีกร แก้วละเอียดครูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
6. นางอรวรรณ ส่งแสงครูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
7. นางนุชนาถ ชมช่วยธานีครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
8. นางฐิติยา คงเอียดครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประเจียด กิตตินนทิกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายประยูร นิ่มกาญจนาครูโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางนลินี ฉิมเพชร์ครูโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
4. นายนิคม เลิศประสานครูโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
5. นายถาวร กลีบแก้วครูโรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการ
6. นางสมร ดาบทองครูโรงเรียนบ้านบางเตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางกานดา เหมือนพรรณรายรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้มประธานกรรมการ
2. นางสุขใจ สุริยะกาญจน์ครูโรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ หนูนุ่มครูโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางสาวลดาภรณ์ ชุมอักษรครูโรงเรียนบ้านกลิ้งกลองกรรมการ
5. นางวิชุตา สุขแก้วครูโรงเรียนบ้านบางเตากรรมการ
6. นางสาวฉัตรากร พลขัณฑ์ครูโรงเรียนบ้านพรุจูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายคำนึง พลเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณา แก้วระยับครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางปนัสยา ศุภศรีครูโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางสาวนุชรี อ่อนยิ่งครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นางพรทิพย์ สุวรรณรัตน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการ
6. นางสมปอง ทินประภาครูโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
7. นางเตือนใจ อั้นทองครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
8. นายสมบัติ เรืองรายครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตยประธานกรรมการ
2. นางสุวรินทร์ รัมณัจจะครูโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางปณัฐศวรรณ์ ศรีทองชื่นครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางสาวสาริกา สีขนุนครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
5. นางสาวนุศรา หล๊ะหมูดครูโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมาตา แก้วเซ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ทวิสุวรรณครูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางชนิกานต์ อรรณพครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
4. นายอุดม ลีลาวรกุลครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
5. นางจริญญา รอดบุตรครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกนุช โตสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมวงประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เต็มแก้วครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
3. นายเธียรพงศ์ วัชราภิรักษ์ครูโรงเรียนจิจิกกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ไกรเทพครูโรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
5. นายรักชาติ นาคช่วยครูโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมควร จันทร์เพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนหาดปากเมงประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี ภักดีครูโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
3. นางณัฐธยาน์ ศรีเพชรครูโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสุวกร คำเสนครูโรงเรียนกมลศรีกรรมการ
5. นางสาวหทัยทิพย์ หยงสตาร์ครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทวัน แจ้งจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนธาดาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย จิตรแก้วครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสุวนิตย์ หาญกล้าครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสุนีย์ รักหอมครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
5. นางศิริวรรณญา แก้วมณีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือประธานกรรมการ
2. นายวิโชค อินเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายพิษณุ นาศรีครูโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
4. นางอุษา สินกั้งครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวจิราภา สิทธิชัยครูโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลามประธานกรรมการ
2. นางสาวสงบ พุทธสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็นกรรมการ
3. นางมณี เรืองขำครูโรงเรียนบ้านหนองยูงกรรมการ
4. นางสาวอิศริยา เสียมไหมครูโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
5. นางสุเทวี ลัคนาศิโรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเคลือบ เผือกจีนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาวัลย์ นวลใยครูโรงเรียนบ้านวังหลามกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ อะหลีแอครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นางสุธีรา ถิ่นชาญครูโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
5. นายอุดม ลีลาวรกุลครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจริน ปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ จันทร์ทิพย์ครูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางรชฏนันท์ พระคงครูโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นายพสิษฐ์ บุญยอดครูโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501)กรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ หลงเศษครูโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สีใหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนํ้าพรายประธานกรรมการ
2. นายอาหลี รอเกตุครูโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ผลโสดาครูโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นางยศิรินทร์ สุวรรณชาตรีครูโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
5. นางดวงกมล หนูทองครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุธี ธุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียนประธานกรรมการ
2. นายทวี จันทร์แดงครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. นางสุพรรษา โอมแก้วครูโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
4. นายประพันธ์ อุตตสุรดีครูโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
5. นางสาววิภา บานจะครูโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกรศิวัชร์ อินทร์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดีประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ ปานสังข์ครูโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
3. นายวรวุธ ชูช่วยครูโรงเรียนวัดนํ้าฉ่ากรรมการ
4. นายสาธิต สโขวัฒนกิจครูโรงเรียนบ้านวังหลามกรรมการ
5. นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมืองครูโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมโชค คงสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นายกิตติ์ธเนศ นิติกรอุดมวิทย์ครูโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ ขาวเชื้อครูโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี เดโชศาสตร์ครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวดวงใจ ไกรเทพครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย สุนทรเต็มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวอาซาน๊ะ หลงสมันครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ผลโสดาครูโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวนูฤตา เส็นจิตรครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
5. นายอาหลี รอเกตุครูโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค สินกั้งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
2. นายวิโชค อินเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายบุญเสริม คงพลครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
4. นางสาวจิราภา สิทธิชัยครูโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายพิษณุ นาศรีครูโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประสาท เหมนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางมลทิพย์ พลไกรครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา ทิ้งหลีครูโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
4. นางสาวผกามาศ พินทองครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
5. นางสาวสมจิตร์ ทับทองครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ ธานีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ ทองคำครูโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นางสุพัตรา ศรีปานครูโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นายจิระพันธ์ เพ็ชรสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นางปรานี สุคติภูมิครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
3. นางเจิมขวัญ สิทธิชัยครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
4. นางสาวบังอร ทองอ่อนครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรรณิภา ไพรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ จริงจิตรครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางธนพร ศรีวรกุลวิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านแตะหรำกรรมการ
4. นายจรินทร์ หาดเด็นครูโรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประพนธ์ ปานชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตังใต้ประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร แก้วเนินครูโรงเรียนวัดเขากรรมการ
3. นางสุรัสวดี จันทร์ฝากครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
4. นางจุรี เป้าทองครูโรงเรียนบ้านกันตังใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิลเลี่ยม คงเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสุวีณา ทองอ่อนครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวทิพภาพร มะนะโสครูโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
4. นางรัษฎา คำทองครูโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย สุนทรเต็มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร จงรักษ์ครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
3. นางสาวผกาวัลย์ ชูแก้วครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
4. นายสว่าง โข้ยนึ่งครูโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวินิจ อัครสุวรรณกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง คงรอดครูโรงเรียนบ้านทุ่งต่อกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ตรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ วัฒนสินครูโรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ วัฒนสินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตียวประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐฏริมา ศิริพันธ์ครูโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ส่งแสงครูโรงเรียนวัดไม้ฝาดกรรมการ
4. นางสาวสมจิตร ตูลเพ็งครูโรงเรียนบ้านพรุจูดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสำอาง ทรงกิติพิศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมอประธานกรรมการ
2. นางจรุง เกื้อสกุลครูโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้ากรรมการ
3. นางสาวธัญสรณ์ พลรักษ์ครูโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางวิมลพรรณ สังข์สุวรรณครูโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำประธานกรรมการ
2. นางสาวพนาวรรณ ทองด้วงครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
3. นางชุลีภรณ์ จำปาครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
4. นายสะอาด พิพิธวงศารัตน์ครูโรงเรียนวัดบางดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายคำนึง อัตตศุภนาพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายจำรัส ก้องเจริญครูโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสาวสงบ ห่วงจริงครูโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามกรรมการ
4. นางสาวสุจิรา ศิริพันธ์ครูโรงเรียนบ้านลำแพะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยา วงษ์มากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆประธานกรรมการ
2. นางจรรยา รุณแสงครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสุนีย์ จันดีครูโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามกรรมการ
4. นางเนตรธิดา ภักดีโชติครูโรงเรียนบ้านลำแพะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสาลัย เทวบินผู้อำนวยโรงเรียนวัดปากแจ่มประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ มัธยมครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
3. นางอัจจิมา สุจริตครูโรงเรียนวัดปากแจ่มกรรมการ
4. นางยุวภา เพชรสีช่วงครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางปณิสรา คงคาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระม่วงประธานกรรมการ
2. นางยุพิน พลบุญครูโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา แซ่สุ้งครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
4. นางอรุณ ต้องเซ่งกี่ครูโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพิทยา ทองย้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหมากประธานกรรมการ
2. นางกนกกร พงศ์ยี่ล่าครูโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางสาวธราทิพย์ ตังตกาญจนาครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
4. นางกาญจนี ไชยนนท์ครูโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. พระครู บวรธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดสวนกรรมการ
2. นายประชุม บัวมาศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนํ้าฉ่ากรรมการ
3. นายพงษ์ชิตพล คงรอดครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายบุญให้ เพ็งดำครูโรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ โยธาครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดลายมือภาษาอาหรับ(คัดอลิฟ-ยา จำนวน 2 จบ ป.1-ป.3
1. นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ หาดเด็นครูโรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการ
3. นายสหัส อิทธิสันวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้ากรรมการ
4. นางสาวอารี หมาดเหล่วิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
5. นางยาวีหย๊ะ สามะครูโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการ
6. นางสาวนันทวัน หยีสันพนักงานราชการโรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
7. นางสาวอาเส๊าะ สาแหมครูโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
8. นางพรทิพย์ ตรงมาตังครูโรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
9. นางสาวสุพินญา หมาดเหล่ครูโรงเรียนบ้านจุปะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดลายมือภาษาอาหรับ(คัดซูเราะห์อัลอิคลาส จำนวน 2 จบ ป.4-ป.6
1. นายสุริยา วงษ์มากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี ยีอาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
4. นางสาวเรวดี หยีสันครูโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
5. นางสาวเกศิรินทร์ สังแดหวาครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
6. นางสาวอุใหม่ สัญกูลครูโรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการ
7. นางดารัตน์ สังแดหวาครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
8. นางจินดา ทิพย์จันทาครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดลายมือภาษาอาหรับ(คัดซูเราะห์ฟาติฮะห์ จำนวน 2 จบ ม.1-ม.3
1. นายสอ้าน กูมุดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแตะหรำประธานกรรมการ
2. นายมนัส เจริญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. นางสาวมีนา เชื้อเพชรวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
4. นางสาววิไล ไมหมาดครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
5. นางสาวอารียา อารับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกันตังใต้กรรมการ
6. นางสาวนริศรา สัญกูลครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
7. นางฑิฆัมพร บุญญาครูโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา จับปลั่งครูโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
9. นางสาววันเพ็ญ ทะเลลึกวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการและเลขานุการ
ท่องจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ จำนวน 1 จบ ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ จับปรั่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธานกรรมการ
2. นางนัทรียา อวนข้องครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
3. นางสาวดารีย๊ะห์ มาหะมะครูโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
4. นางสาววรรลี ไมหมาดครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ หลีแคล้ววิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านนำ้ราบกรรมการ
6. นางสาวอุไร นันตสินธ์ุครูโรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการ
7. นางปิยมาศ ภู่เพชรครูโรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
8. นางสาวสุติญา สุวรรณวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีมานะ เกตุพจน์ครูโรงเรียนบ้านจุปะกรรมการและเลขานุการ
ท่องจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ จำนวน 1 จบและท่องจำความหมาย ป.4-ป.6
1. นายสมุทร นันตสินธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดยาวประธานกรรมการ
2. นายมูญาฮีดีน เลงสะครูโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
3. นายอับดุล พระคงวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการ
4. นางสาวอาอิฉะ เส็นหมาดครูโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
5. นางปรีดาพร เกตุพจน์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
6. นายเราะหมาน ขุนรักษาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
7. นางสาวสิทธินี นวลศรีครูโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการ
8. นางกนกกร พงศ์ยี่ล่าครูโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
9. นายมนูญ ทิ้งเหมวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรมศาสนาอิสลาม ป.4-ป.6
1. นางกานดา เหมือนพรรณรายรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้มประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์ครูโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
3. นางสาวสุทธิมา บาหยันวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
4. นางสาวลินดา หมินหมูดวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
5. นางจินดา ทิพย์จันทาครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
6. นางสาวอนัญญา ทิ้งหลีครูโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
7. นางสาววัลลภา ดาหลายครูโรงเรียนบ้านแตะหรำกรรมการ
8. นางอินทิรา อิทธิสันครูโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
9. นางอนงค์ เก้าเอี้ยนครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการและเลขานุการ
แข่งขันอาซาน ป.4-ป.6
1. นายประพนธ์ ปานชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตังใต้ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ อวนข้องครูโรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
3. นายนิสิต ชัยฤทธิ์วิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นายอับดุลวาฮับ สาดสายวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
5. นายกูล๊ะ กูมุดาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
6. นายสุวิทย์ คุ่ยปรังครูโรงเรียนบ้านคลองชีล้อมกรรมการ
7. นายอุสา อิทธิสันครูโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
8. นายสุนันท์ เหมมันครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
9. นายนครินทร์ ตรงมาตังวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านฉางหลางกรรมการและเลขานุการ
กล่าวสุนทรพจน์คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม(ภาษาไทย) ม.1-ม.3
1. นายทรงวิทย์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปาบประธานกรรมการ
2. นายมนัส หลังเจะนุ้ยครูโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้ากรรมการ
3. นายอับดุลวาเหด หยังสูวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านเกาะลิบงกรรมการ
4. นายอับดลลาห์ คลังข้องวิทยากรอิสลามโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
5. นายอับดุลหวาหาบ ยุโสะวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการ
6. นายอ้าบัด เวลาดีครูโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
7. นายชัยสิทธิ์ มะสุนีครูโรงเรียนบ้านปาเตกรรมการ
8. นายลาปัน ดำพิลาครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
9. นายไชยตรี รักไทรทองวิทยากรโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอิสลาม ป.4-ป.6
1. นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผมเด็นประธานกรรมการ
2. นางสาวอรดา ตรงมาตังครูโรงเรียนบ้านฉางหลางกรรมการ
3. นางฮาลีม๊ะ ไชยมลวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
4. นางสาวทิพาวัลย์ ตรงมาตังวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ ดาหลายครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
6. นางสาวฟาติมะ ใบกอเด็มครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
7. นางสาวเดือน ระเด่นครูโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
8. นางอาลิมะ เยะหมันวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
9. นายวิจัย ขำทิพาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอิสลาม ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ รามศิริรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชมาศ มีเล็กครูโรงเรียนวัดวารีวงกรรมการ
3. นายยูโสบ จิเระวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
4. นางสปานี ยาสาลีครูโรงเรียนบ้านนํ้าราบกรรมการ
5. นายฮัสสัน จิตรบรรทัดครูโรงเรียนบ้านในปงกรรมการ
6. นายสรายุทธิ์ ทวยเดชครูโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
7. นางสากีนา กรมเมืองครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
8. นายหยะหยา บุญญาวิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการ
9. นางสาวปารียา สุวรรณวัฒน์วิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอาซาน ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิเพลิน ชุมพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนํ้าฉาประธานกรรมการ
2. นางสุวิญชา หนองหัดครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
3. นายศรชัย สุขเจริญครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสุธรรม หนูแป้นครูโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
5. นายสุธารักษ์ พันธ์ุวงศ์รัตน์ครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ ศรีกระจ่างครูโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
7. นางเกสร ขวัญนิมิตรครูโรงเรียนบ้านคลองชีล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ กองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เรืองรายครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ส่งแสงครูโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการ
4. นายราชันย์ ทิพย์จันทาครูโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นายบรรจง แปลงดีครูโรงเรียนวัดไม้ฝาดกรรมการ
6. นางบังอร รองวังครูโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ นกแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501)ประธานกรรมการ
2. นางสาววีรินทร์ ไชยศรครูโรงเรียนบ้านทุ่งต่อกรรมการ
3. นางสุจิรา จริยาโสวรรณครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
4. นายเจริญ สกุลทิพย์แท้ครูโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการ
5. นายชาติคมศักดิ์ บุญพรหมครูโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ อุยสุยครูโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสง่า วรรณบวรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อประธานกรรมการ
2. นายสุธี ชูกระชั้นครูโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นายสว่าง โข้ยนึ่งครูโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ดำเนินการครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
5. นางอุุบลทิพย์ คชกูลครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
6. นายสมพงษ์ สงสังข์ครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสาคร แสงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหนือประธานกรรมการ
2. นางอลิศรา รัศมีพงศ์ครูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ พรเดชอนันต์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
4. นายโยสาน ชัยณรงค์ครูโรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสาคร แสงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหนือประธานกรรมการ
2. นางอลิศรา รัศมีพงศ์ครูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ พรเดชอนันต์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
4. นายโยสาน ชัยณรงค์ครูโรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสาคร แสงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหนือประธานกรรมการ
2. นางอลิศรา รัศมีพงศ์ครูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ พรเดชอนันต์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
4. นายโยสาน ชัยณรงค์ครูโรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรัญญู ฉิมเพชร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชัชชญา ตรีรัตนประเสริฐครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสุรชัย เมฆคตครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการ
4. นายฤชา สุนทรนนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวรัญญู ฉิมเพชร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชัชชญา ตรีรัตนประเสริฐครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสุรชัย เมฆคตครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการ
4. นายฤชา สุนทรนนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรัญญู ฉิมเพชร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชัชชญา ตรีรัตนประเสริฐครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสุรชัย เมฆคตครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการ
4. นายฤชา สุนทรนนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สุดสนิทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาโอนประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิดา เต่าหิมครูโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
3. นางนุชรี ตั้งเคียนครูโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการ
4. นายไชยเวช เสรีรักษ์ครูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สุดสนิทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาโอนประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิดา เต่าหิมครูโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการ
3. นางนุชรี ตั้งเคียนครูโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการ
4. นายไชยเวช เสรีรักษ์ครูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสายัณห์ นิ่มนวลรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามประธานกรรมการ
2. นายทวี จันทร์แดงครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. นางปิยะภา ศรีจันทร์อ่อนครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ สีมาครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ นิ่มนวลรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามประธานกรรมการ
2. นายทวี จันทร์แดงครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. นางปิยะภา ศรีจันทร์อ่อนครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ สีมาครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ นิ่มนวลรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามประธานกรรมการ
2. นายทวี จันทร์แดงครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. นางปิยะภา ศรีจันทร์อ่อนครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ สีมาครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สุดสนิทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาโอนประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พญารังครูโรงเรียนบ้านนํ้าฉากรรมการ
3. นายสุเทพ ซุ่นอื้อครูโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นางสาวจันทรา มณีนูนครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ เกลาเกลี้ยงผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา บานจะครูโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ทองเทพครูโรงเรียนบ้านหนองราโพกรรมการ
4. นางสาวดาริญญา หาขุนครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ เกลาเกลี้ยงผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา บานจะครูโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ทองเทพครูโรงเรียนบ้านหนองราโพกรรมการ
4. นางสาวดาริญญา หาขุนครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ เกลาเกลี้ยงผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา บานจะครูโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ทองเทพครูโรงเรียนบ้านหนองราโพกรรมการ
4. นางสาวดาริญญา หาขุนครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประภาส นวลจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมาประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประภาส นวลจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมาประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาววิมาลา ทองหนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาวประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาววิมาลา ทองหนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาวประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หาดสุดครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรครูโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิมาลา ทองหนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาวประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมาลา ทองหนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาวประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หาดสุดครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรครูโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายญาณพนธ์ เต็มสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายญาณพนธ์ เต็มสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หาดสุดครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรครูโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายญาณพนธ์ เต็มสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายญาณพนธ์ เต็มสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หาดสุดครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรครูโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายญาณพนธ์ เต็มสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายญาณพนธ์ เต็มสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หาดสุดครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรครูโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สงชูครูโรงเรียนบ้านเขาโอนกรรมการ
3. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายบุญชิต ชูชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรครูโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายบุญชิต ชูชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรครูโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายบุญชิต ชูชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรครูโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางนิสา นคราวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์ครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายพรเทพ สรรพจักรครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางนิสา นคราวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์ครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายพรเทพ สรรพจักรครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ทองส่งโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ คงแก้วครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ คงประสมครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางนฤมล หนูอินทร์แก้วครูโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ทองส่งโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ คงแก้วครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ คงประสมครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางนฤมล หนูอินทร์แก้วครูโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ทองส่งโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กาสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
4. นายบุญส่ง หลีซี่ครูโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ทองส่งโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กาสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
4. นายบุญส่ง หลีซี่ครูโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ พิกุลครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางคำนึง หนูเกื้อครูโรงเรียนบ้านไสต้นวากรรมการ
4. นางสุจิตร์ วัชราภิรักษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ พิกุลครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางคำนึง หนูเกื้อครูโรงเรียนบ้านไสต้นวากรรมการ
4. นางสุจิตร์ วัชราภิรักษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ พิกุลครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางคำนึง หนูเกื้อครูโรงเรียนบ้านไสต้นวากรรมการ
4. นางสุจิตร์ วัชราภิรักษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ พิกุลครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางคำนึง หนูเกื้อครูโรงเรียนบ้านไสต้นวากรรมการ
4. นางสุจิตร์ วัชราภิรักษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางพรรณิภา ไพรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นายประสาน ทองปรวนครูโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นายอุเทน ซุ่นยะโมครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายสุริยัน ดำแก้วครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางพรรณิภา ไพรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นายประสาน ทองปรวนครูโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นายอุเทน ซุ่นยะโมครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายสุริยัน ดำแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรรณิภา ไพรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นายประสาน ทองปรวนครูโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นายอุเทน ซุ่นยะโมครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายสุริยัน ดำแก้วครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรรณิภา ไพรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นายประสาน ทองปรวนครูโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นายอุเทน ซุ่นยะโมครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายสุริยัน ดำแก้วครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิสา นคราวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์ครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายพรเทพ สรรพจักรครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิสา นคราวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์ครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายพรเทพ สรรพจักรครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางนิสา นคราวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์ครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายพรเทพ สรรพจักรครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางนิสา นคราวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์ครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายพรเทพ สรรพจักรครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นายประสาน ทองปรวนครูโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นายอุเทน ซุ่นยะโมครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายสุริยัน ดำแก้วครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นายประสาน ทองปรวนครูโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นายอุเทน ซุ่นยะโมครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายสุริยัน ดำแก้วครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวารุณี สัตยากูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางปรีดา เจือกโว้นครูโรงเรียนบ้านทุ่งยางกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ วุ่นคงครูโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
4. นางสาวกัลยา วีระสุขครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวารุณี สัตยากูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางพรรณผกา รองวังครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางปริมภาพร แกล้วกล้าครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สุขขะครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวารุณี สัตยากูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล ปานอ่อนครูโรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการ
3. นางกิตต์รวี จารุธนาทวีวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านป่าเตียวกรรมการ
4. นางถิรดา ฐานิโกฐครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวิกา อุปฐากรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณผกา รองวังครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางปริมภาพร แกล้วกล้าครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
4. นางสาวกัลยา วีระสุขครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวิกา อุปฐากรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณผกา รองวังครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางปริมภาพร แกล้วกล้าครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
4. นางสาวกัลยา วีระสุขครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวิกา อุปฐากรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางนวลศรี สงชูครูโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เกษราครูโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
4. นางสมถวิล ปานอ่อนครูโรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวิกา อุปฐากรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางนวลศรี สงชูครูโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เกษราครูโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
4. นางสมถวิล ปานอ่อนครูโรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวิกา อุปฐากรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางกิตต์รวี จารุธนาทวีวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านป่าเตียวกรรมการ
3. นางถิรดา ฐานิโกฐครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
4. นางนุชรินทร์ วุ่นคงครูโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางวิภาภรณ์ ตาเดอินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลิ้งกลองประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา ด้วนรู้ที่ครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นายไพศาล พรหมจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางสาวอรุณี ชูช่วยครูโรงเรียนบ้านกันตังใต้กรรมการ
5. นางสุมาลี หีดสินครูโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางกานดา เหมือนพรรณรายรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้มประธานกรรมการ
2. นางสาวศรธนวรรณ์ ขวัญข้าวครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นางหทัยกาญจน์ รำมะนาครูโรงเรียนบ้านพรุจูดกรรมการ
4. นางอัญชลี รอดเสนครูโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ สาโส๊ะครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา สุขขีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจูดประธานกรรมการ
2. นางมีนา ทองประดับครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีเพชรครูโรงเรียนบ้านผมเด็นกรรมการ
4. นางสนทยา หัทยานนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางศรธนพรรณ์ นิลนาคครูโรงเรียนบ้านวัดนํ้าฉ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายพีรภัทร ซุ้นสั้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมไทรประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พิไล จินดามณีครูโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายนิคม ตูลเพ็งครูโรงเรียนบ้านฉางหลางกรรมการ
4. นางสาวเบญจพร ปุญญะเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
5. นางสาวนิภาพร กองกุหลาบครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นางวัลดา แก้วกังวาลครูโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ พรมเขตครูโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
4. นายสุรชัย ชูกระชั้นครูโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นายสมคิด ชนะกุลครูโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายจรรยา ส่งศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดีประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร ปุญญะเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา รามเพ็ชรครูโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางอุไร คงชูผลครูโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นางสาวพิราวรรณ ชูคงครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนันทิกา นครพรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา อุดรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านในปงกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ เนียมสมครูโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นายณรงค์ ด้วงเรืองครูโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
5. นายสุพล กระสังข์ครูโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศศิกานต์ ส่งแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ รักรู้ครูโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นางสาวอาอิฉะ เส็นหมาดครูโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นายพิทยา หวานขันครูโรงเรียนบ้านทุ่งต่อกรรมการ
5. นางพลอยพิดา ศรีรัตนโชติครูโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางฤทัย ช่วยหนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ นาเหนือครูโรงเรียนวัดไม้ฝาดกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา พุ่มช่วยครูโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
4. นางสาวสิรินยา คงชูผลครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นางฉ่าหรี่ฝ๊ะ อ่อนชาติครูโรงเรียนบ้านวังหลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพรรณิภา ไพรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ชูกระชั้นครูโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางสาวคณิตศาสตร์ ขวัญดีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวจิราพร อมรกุลครูโรงเรียนบ้านทุ่งยางกรรมการ
5. นางสาวอรุณี ชูช่วยครูโรงเรียนบ้านกันตังใต้กรรมการ
6. นางวัลลีย์ โปซิวครูโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอมร ทองไสยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอุรา เสียมไหมครูโรงเรียนบ้านเกาะลิบงกรรมการ
3. นางวรรณี บุญยเกียรติครูโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการ
4. นางสาวเอิบพร อารีย์กุลครูโรงเรียนวัดเขากรรมการ
5. นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนีครูโรงเรียนบ้านนํ้าราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวมลุลี สำนุตโตครูโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสริตา ทองประดับครูโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายจำรงศักดิ์ ศรีสมัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายควนประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก ชูมณีครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
3. นางราตรี คลายทุกข์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
4. นางสิรินทิพย์ กลับขันครูโรงเรียนบ้านบางเตากรรมการ
5. นางสาวสุติมา สิงห์ชูครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางอมราพร ทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุนประธานกรรมการ
2. นายมนัส เจริญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
3. นายวิทยา เหม่นแก้วครูโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501)กรรมการ
4. นางสุชาดา ฮั่นพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปริญญา เดชทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหารประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ แสงศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านซากรรมการ
3. นายนิตย์ แสงแป้นครูโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
4. นางเพลินพิศ บุญตามช่วยครูโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ จันทร์สร้างครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
6. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
7. นางชุลีพร บัวมาศครูโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สุขศรีเพ็งครูโรงเรียนวัดนํ้าฉ่ากรรมการ
9. นายสมปอง จิ้วล้อครูโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
10. นายบรรจงรักษ์ บุญตามช่วยครูโรงเรียนวัดควนธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวีรจิตร ชนสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาประธานกรรมการ
2. นายสมพาน พัฒนาครูโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ รักราวีครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
4. นายสำเริง ปานจรครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นายคมสันต์ หนองตรุดครูโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
6. นายบัณฑิต ชิดงานครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
7. นายสุวิชา คีรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
8. นายรพินทร์ ไชยสงครามครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
9. นายขจรศักดิ์ รามศิริรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
10. นายบุญรอด ผนึกทรัพย์สกุลครูโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ เนียมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวงประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ ทองย้อยครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
3. นายถิรพัฒน์ ชูชมชื่นครูโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรมครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
5. นายเสริม คชกูลครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ยอดยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ สันเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
3. นางสาวฐิตินันท์ เอ้งฉ้วนครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นายอุดม ศรีคงครูโรงเรียนวัดปากแจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ยอดยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางอุบล วุ้นกิ้มครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
3. นายสัญญา คงแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
4. นายอุทัย บุญถาวรครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ใจแข็งครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นางโสณิศวรา อนันตวงศ์ครูโรงเรียนวัดนํ้าฉ่ากรรมการ
4. นางวินิตย์ มากมาครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร ตันเจี๋ยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิศ พันธิ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
3. นางสาวพรณพิชญ์สินี ไชยภักดีครูโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางจารุณี ทองแดงครูโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิทยา ทองย้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหมากประธานกรรมการ
2. นางปริศนา เดชภักดีครูโรงเรียนวัดเขากรรมการ
3. นางกันยา อาจชอบการครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายบวร สงยอดครูโรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำประธานกรรมการ
2. นางอุส่าห์ แก้วสอนครูโรงเรียนบ้านคลองชีล้อมกรรมการ
3. นางสุจิรา อินเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
4. นางภิญญา ณ นครครูโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสอ้าน กูมุดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแตะหรำประธานกรรมการ
2. นางวิภา ยอดแก้วครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา)กรรมการ
3. นางวิไล ธนพิสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
4. นางสาวทศพร พูลผลครูโรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมโชค คงสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นายจรัญ พึ่งบุญครูโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา รามแก้วครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายชวลา ตันตรัตนพงษ์ครูโรงเรียนวัดไม้ฝาดกรรมการ
5. นางสาวรวงทอง ใจกระจ่างครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวินิจ อัครสุวรรณกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ เสียงเลิศครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
3. นายภานุพันธุ์ ขาวสังข์ครูโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สมใจนึกครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายสมภพ พาณิชศิลป์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค สินกั้งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา คงสมุทรครูโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
3. นางภูริยา อารีย์วงศ์ครูโรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา เรืองพุฒครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางเยาวพา วัลลิยสัจจกุลครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค สินกั้งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายศุภพงษ์ คงอ่อนศรีครูโรงเรียนบ้านคลองโตนกรรมการ
3. นางสาวจริญญา อร่ามเมืองครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นางเยาวพา วัลลิยสัจจกุลครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
5. นางสาวมัทนา โพธิ์ถาวรครูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงวิทย์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปาบประธานกรรมการ
2. นางกานดา สวนจันทร์ครูโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
3. นายวุฒิชัย บุญขันครูโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
4. นายปกรณ์ นิ่มกาญจนาครูโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
5. นางพนิตา จันทรมาศครูโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุธรรม หาขุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาภัทร์ พรหมดนตรีครูโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร สมใจนึกครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายณัฐธร เหล็กเพชรครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
5. นางนันท์นภัส บรรสารครูโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุดคนึง อาจชอบการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล ฮ่องช่วนครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายสุทัด ทองพิมลครูโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
4. นายณัฐธร เหล็กเพชรครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
5. นายเสริมศักดิ์ รักใหม่ครูโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางอรุณศรี บัวขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสุุพรรณี สีนาครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
3. นางสุวรรณี เกื้อเส้งครูโรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธกรรมการ
4. นายศุภชัย พิทักษ์วงศ์ครูโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดมครูโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอมราพร ทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุนประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถยา สินไชยครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
3. นางนุชรี แสวงชอบครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายปวร ทองบัวครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
5. นางทวีพร เจียรบุตร์ครูโรงเรียนบ้านโตนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม วัดโคกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล ฮ่องช่วนครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นางสาววาสนา ศรีเปาระยะครูโรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการ
4. นางพนิตา จันทมาศครูโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
5. นางสาวณชกนก ศรีทองครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทรงวิทย์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปาบประธานกรรมการ
2. นายสมโชค โข้ยนึ่งครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางกนกภรณ์ พรหมสุขครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
4. นางสุนทรี โสมณะครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา วิพลชัยครูโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เจือกโว้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตังประธานกรรมการ
2. นายกิตติ บุญศรีครูโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
3. นางสาววรกานต์ พรหมภักดีครูโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นายชาญชัย เสาร์แก้วครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายเอกราช รันศรีครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางอมราพร ทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุนประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถยา สินไชยครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
3. นางนุชรี แสวงชอบครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นายปวร ทองบัวครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
5. นางทวีพร เจียรบุตร์ครูโรงเรียนบ้านโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวินิจ อัครสุวรรณกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย บุญขันครูโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นางสาววราพร จงรักษ์ครูโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สมใจนึกครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายสมภพ พาณิชศิลป์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนิวัติ ไกรนทีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยภักดีประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ พรสินศิริรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายศรีสุวรรณ เปาะทองครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นายจรูญ เจริญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านควนเลียบกรรมการ
5. นางสาวศิราพร วังขุนพรหมครูโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ ไกรนทีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยภักดีประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สังวระครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางจุรีย์ ช่วยชาติครูโรงเรียนบ้านคลองโตนกรรมการ
4. นางสุมาลี รักขพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหัวหินกรรมการ
5. นางสาวนฤมล กังแฮครูโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเหิม ช่วยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องหารประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ จันดีครูโรงเรียนบ้านควนอารีกรรมการ
3. นางเจียมจิต แก้วแกมทองครูโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
4. นางสิริกร อ่อนสนิทครูโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
5. นายปริญญา นะนุ่นครูโรงเรียนบ้านฉางหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต แก้วระยับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เพชรที่วังครูโรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการ
3. นายสุชาติ ชูแก้วครูโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายประจบ เต็มสังข์ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นางเกสร จิตรแก้วครูโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวินิจ อัครสุวรรณกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นางเอื้อนจิต เรืองชูครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ แสงจงครูโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางดุษฎี รอดรัตน์ครูโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ จิตรเพชรครูโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม วัดโคกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะประธานกรรมการ
2. นางเอื้อนจิต เรืองชูครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางศุภรัตน์ แสงจงครูโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางดุษฎี รอดรัตน์ครูโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ จิตรเพชรครูโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเชาวรัตน์ มัธยางกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐนันท์ ศิริพันธ์ครูโรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการ
3. นายสุรชัย ทองอ่อนครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
4. นางศดานัน จันทรมาศครูโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ บุญคงแก้วครูโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทรงวิทย์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปาบประธานกรรมการ
2. นายประยูร ไชยสงครูโรงเรียนวัดนํ้าฉ่ากรรมการ
3. นางอุไร สัญวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
4. นายศุภกิจ แก้วหมุนครูโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
5. นางจงกล เกิดรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสวาท เจ้ยทองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในปงประธานกรรมการ
2. นางกัลยารัตน์ เพ็ชรมาตศรีครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นางสาวอุนุกูล เพชรรักษ์ครูโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
4. นางราศรี วังขุนพรหมครูโรงเรียนบ้านป่าเตียวกรรมการ
5. นางนิภารัตน์ สังข์สุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองราโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุธรรม หาขุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ อรรถสงเคราะห์ครูโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางศิริลาวัลย์ แก้วระยับครูโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ทองย้อยครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
5. นายสาธร ทิพย์รัตน์ครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอมราพร ทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุนประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ บุญตามช่วยครูโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
3. นางสาวจิรพันธ์ ล้อเตียนครูโรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการ
4. นางจุติพร มัคสิงห์ครูโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวรัชนีพร มากขาวครูโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอมราพร ทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุนประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ บุญตามช่วยครูโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการ
3. นางสาวจิรพันธ์ ล้อเตียนครูโรงเรียนบ้านนํ้าพรายกรรมการ
4. นางจุติพร มัคสิงห์ครูโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวรัชนีพร มากขาวครูโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอรุณศรี บัวขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางพนม สินธุ์ประจิมครูโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นางนิตยา พลเดชครูโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
4. นางศิขริน เดชเจริญครูโรงเรียนบ้านหนองมวงกรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ บุญเนื่องครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี บัวขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางพนม สินธุ์ประจิมครูโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นางนิตยา พลเดชครูโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
4. นางศิขริน เดชเจริญครูโรงเรียนบ้านหนองมวงกรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ บุญเนื่องครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุดคนึง อาจชอบการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ นุ่นเอียดครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
3. นางติยาภรณ์ อุดมดีครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
4. นางอรุณี ส่งศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
5. นางสาวรัชฎาวรรณ ธีรธิติครูโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุดคนึง อาจชอบการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ นุ่นเอียดครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
3. นางติยาภรณ์ อุดมดีครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
4. นางอรุณี ส่งศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
5. นางสาวรัชฎาวรรณ ธีรธิติครูโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายดุสิต รักดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองราโพประธานกรรมการ
2. นางกรวิวรรณ บุญเจริญครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสุวรรณา อั้นเต้งครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางวรรณา บูรณ์เจริญครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
5. นางจินตนา แก้วคุ้มภัยครูโรงเรียนบ้านในปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต รักดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองราโพประธานกรรมการ
2. นางกรวิวรรณ บุญเจริญครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวรรณี บุญยเกียรติครูโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการ
4. นางหวานใจ จันทร์ฝากครูโรงเรียนบ้านบางหมากน้อยกรรมการ
5. นางวรรณา บูรณ์เจริญครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายสมใจ ชูแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูราประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิต สะดีครูโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
3. นางสาวกัลยา เพชราครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ บัวเพชรครูโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางชะมัยพร ดวงเดือนครูโรงเรียนวัดวารีวงกรรมการ
6. นางสาวกรวิกา ขุนสุยครูโรงเรียนวัดเขากรรมการ
7. นางจินทนา เหมะรักษ์ครูโรงเรียนกมลศรีกรรมการ
8. นางนิจศีล ชอบธรรมครูโรงเรียนวัดปากแจ่มกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายประพันธ์ พิสิฐบรรยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญาประธานกรรมการ
2. นางกานดา ขาวปลอดครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวกุสุมา เบญจวรางกูลครูโรงเรียนบ้านทุ่งต่อกรรมการ
4. นางศรีสุดา รัตนะครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นางชุติมา หนูพรหมครูโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
6. นางสาววันวิสาข์ เพชรเจ้ยครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
7. นางสาวสุภาณีย์ แสงไพฑูรย์ครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
8. นางจรรยา แก้วกล้าครูโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
9. นางวราภรณ์ ธานีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
10. นางอนงค์ กระสังข์ครูโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
11. นางสาวจุฑาภรณ์ เชื้อเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
12. นางวรรณภา เอียดเสนครูโรงเรียนบ้านนํ้าฉากรรมการ
13. นางวรนุช ชนาเกียรติครูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายโชคดี กลับสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวนประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ มะลิแก้วครูโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้ากรรมการ
3. นางสาวนวลน้อย มณีทับครูโรงเรียนวัดนํ้าฉ่ากรรมการ
4. นางอารี สิงหเสมครูโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
5. นางสาวศรีสุดา เกื้อเมฆครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี นาคแท้ครูโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
7. นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
8. นางสาวดาว กะตะโทครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
9. นางพนิดา เพชรทิพย์ครูโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
10. นางสาวเดือน ระเด่นครูโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
11. นางสาวสิทธินี นวลศรีครูโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการ
12. นางสมจิตร ปิ่นทองครูโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
13. นางสาววันดี ภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายสุนทร ประเสริฐกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหินประธานกรรมการ
2. นางปัญจา อำนักมณีครูโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์กรรมการ
3. นางปฐมาพร บัวมาศครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางสาวอรดา ตรงมาตังครูโรงเรียนบ้านฉางหลางกรรมการ
5. นางนพวรรณ แต่นสุ่ยครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
6. นางสาวณิชานันท์ เดชภักดีครูโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
7. นางจิรายุ วิมลเมืองครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
8. นางพูนศรี หาญพัฒนเจริญครูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
9. นางสาวญาณิศา ขวัญทองศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
3. นางสาวรัชนี อยู่เด็นครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นางดุษฎี สงสังข์ครูโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
3. นางสาวรัชนี อยู่เด็นครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นางดุษฎี สงสังข์ครูโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
3. นางรัชนี อยู่เด็นครูโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นางดุษฎี สงสังข์ครูโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเหิม ช่วยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องหารประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี จันณรงค์ครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางปราณี ไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
4. นางปราณี คำแหงครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเหิม ช่วยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องหารประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี จันณรงค์ครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางปราณี ไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
4. นางปราณี คำแหงครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเหิม ช่วยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องหารประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี จันณรงค์ครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางปราณี ไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
4. นางปราณี คำแหงครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางวิจิตรา แดงอุ้ยครูโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางสาวปรัศนีย์ มุกแก้วครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดคนึง อาจชอบการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาววรกานต์ พรหมภักดีครูโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
3. นางรื่นฤดี ตันประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
4. นางสาวสกุลรัตน์ เอียดทองครูโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิสา นคราวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางจินดา ทิพย์จันทาครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นางสาวสาลิกา รายาครูโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
4. นางสาวมณฑาทิพย์ สร้างอำไพครูโรงเรียนวัดวารีวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิสา นคราวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลิกา รายาครูโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
3. นางจินดา ทิพย์จันทาครูโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
4. นางสาวมณฑาทิพย์ สร้างอำไพครูโรงเรียนวัดวารีวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร จันทรปานครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชัยชนะครูโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา เสิศเสนครูโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร จันทรปานครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชัยชนะครูโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา เสิดเสนครูโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร จันทรปานครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชัยชนะครูโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา เสิดเสนครูโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาตา แก้วเซ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางจันทรา แสงรัตน์ครูโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
3. นางสาวศุภรทิพย์ ไทรงามครูโรงเรียนวัดเขากรรมการ
4. นางสาวมุกดา ลั่นสินครูโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร จันทรปานครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชัยชนะครูโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา เสิดเสนครูโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุธี ธุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียนประธานกรรมการ
2. นางรื่นฤดี ตันประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
3. นางวิไลวัลย์ สุกใสครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการ
4. นางสาวสุจินดา สุขเสนครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุธี ธุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียนประธานกรรมการ
2. นางรื่นฤดี ตันประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
3. นางวิไลวัลย์ สุกใสครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการ
4. นางสาวสุจินดา สุขเสนครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุธี ธุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียนประธานกรรมการ
2. นางรื่นฤดี ตันประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
3. นางวิไลวัลย์ สุกใสครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการ
4. นางสาวสุจินดา สุขเสนครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุธี ธุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียนประธานกรรมการ
2. นางรื่นฤดี ตันประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
3. นางวิไลวัลย์ สุกใสครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการ
4. นางสาวสุจินดา สุขเสนครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางอุุบล วุ้นกิ้มครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
3. นางชุลีพร บัวมาศครูโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ชาติกระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรรณิภา ไพรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นางอุบล วุ้นกิ้มครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
3. นางเขมรัตน์ เนียมชูชื่นครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ บินหมูดครูโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกำจัด จังเม่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสักประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ทองในแก้วครูโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
3. นางสาวสกุลรัตน์ เอียดทองครูโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
4. นางสาวมารี จิตบรรจงครูโรงเรียนบ้านโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกานดา เหมือนพรรณรายรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้มประธานกรรมการ
2. นางอรพา กลับขันครูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นายอุทัย นํ้าแก้วครูโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นางสาวสายชล สิกขาจารย์ครูโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรชัย จันณรงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรงประธานกรรมการ
2. นางตรีธาทิพย์ ย่องซื่อครูโรงเรียนบ้านซากรรมการ
3. นางวรรณา บูรณ์เจริญครูโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนราทิพย์ เยาว์สนิทครูโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสธร พรมชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบประธานกรรมการ
2. นายสุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์ครูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางสาวหทัยทิพย์ หยงสตาร์ครูโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์เพชรครูโรงเรียนบ้านควนอารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประภาส นวลจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมาประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยาน์ เพ็ชรสุขครูโรงเรียนบ้านควนหนองกกกรรมการ
3. นายจตุพร เนียมชูครูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
4. นางอรุณศรี แซ่จิ้วครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุคนธ์ กองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายฮัสสัน จิตรบรรทัดครูโรงเรียนบ้านในปงกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ พ้นภัยครูโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมืองครูโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]