หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2557   15 ก.ย. 2557   16 ก.ย. 2557   17 ก.ย. 2557   18 ก.ย. 2557   19 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล1/1 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล1/2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกกลาง ห้อง วิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกกลาง ห้อง ป.4/2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกกลาง ห้อง ป.6 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกหลัง ห้อง ป.1/1 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล2/1 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง อนุบาล2/2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกกลาง ห้อง ประชุมเล็ก 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกหลัง ห้อง ประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกกลาง ห้อง ป.3/1 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกหลัง ห้อง ป.2/2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 543 ปฏิบัติการ 3 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 547 ทฤษฎี 7 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 534 ,535 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 534 ,535 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 541 ,545 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ ห้อง โสตชั้น 2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ ห้อง โสตชั้น 2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 9 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6/1-ป.6/3 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 9 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้ั้น 2 ห้อง ป.1/4-ป.1/5 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 6 ลานเอนกประสงค์ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 9 ชั้น ชั้น 1 ห้อง เอนกประสงค์ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.2/2 ,ม.3/1 ,ม.3/2 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.1/2 ,ม.2/1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.1/1 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.1/2 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.4/1 ,ป.4/2 ,ป.5/1 ,ป.5/2 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.6/1 ,ป.6/2 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เวทีกลาง 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เวทีกลาง 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมเล็ก 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมเล็ก 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมเล็ก 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมเล็ก 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เวทีกลาง 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
12 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เวทีกลาง 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมใหญ่ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ เต๊นท์กลางสนามโรงเรียนบ้านเขากอบ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ เต๊นท์กลางสนามโรงเรียนบ้านเขากอบ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขากอบ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขากอบ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขากอบ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]