หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2557   15 ก.ย. 2557   16 ก.ย. 2557   17 ก.ย. 2557   18 ก.ย. 2557   19 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 545 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 534 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 534 ,535 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารชวน หลีกภัย ห้อง 541 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ ห้อง โสตชั้น 2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 9 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6/1-ป.6/4 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 9 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้ั้น 2 ห้อง ป.1/4-ป.1/5 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 6 ลานเอนกประสงค์ 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/1-ป.1/3 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.2 18 ก.ย. 2557 08.30-16.30
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.5 18 ก.ย. 2557 08.30-16.30
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม อาคาร 2 ห้อง ป.6 18 ก.ย. 2557 08.30-16.30
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม เวที 18 ก.ย. 2557 08.30-16.30
5 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 วัดศรีรัตนาราม ศาลาการเปรียญ 18 ก.ย. 2557 08.30-16.30
6 742 การประกวดลายมือภาษาอาหรับ(คัดอลิฟ-ยา จำนวน 2 จบ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
7 743 การประกวดลายมือภาษาอาหรับ(คัดซูเราะห์อัลอิคลาส จำนวน 2 จบ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
8 744 การประกวดลายมือภาษาอาหรับ(คัดซูเราะห์ฟาติฮะห์ จำนวน 2 จบ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
9 745 ท่องจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ จำนวน 1 จบ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
10 746 ท่องจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ จำนวน 1 จบและท่องจำความหมาย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
11 747 เล่านิทานคุณธรรมศาสนาอิสลาม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
12 748 แข่งขันอาซาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
13 749 กล่าวสุนทรพจน์คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม(ภาษาไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
14 750 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอิสลาม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
15 751 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอิสลาม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
16 752 การแข่งขันอาซาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ห้อง ประชุม 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ห้อง ประชุม 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารเรียนชวน หลีกภัย ห้อง 532 ,533 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารเรียนชวน หลีกภัย ห้อง 534 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.2/2 ,ม.3/1 ,ม.3/2 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.1/2 ,ม.2/1 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.4/1 ,ป.4/2 ,ป.5/1 ,ป.5/2 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.6/1 ,ป.6/2 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.4/1 ,ป.4/2 ,ป.5/1 ,ป.5/2 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป. ตรัง เขต 2 ห้อง ประชุมอันดามัน 2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมเล็ก 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เวทีกลาง 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมเล็ก 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมเล็ก 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
12 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีเล็ก หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง 2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
13 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีเล็ก หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง 2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
14 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 เวทีเล็ก หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง 2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้อง ประชุมใหญ่ 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้อง ประชุม 17 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 21

18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 22 - 41
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกหลัง ห้อง ป.1/2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารเรียน 2 ชั้นตึกหลัง ห้อง ป.1/2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารสำนักงาน ห้อง ป.4 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ อาคารสำนักงาน ห้อง ป.4 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขากอบ โรงอาหาร 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ สพป.ตรัง 2 ได้ที่นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-272373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]