รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
ระหว่าง วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กันตังกุล
 
1. นางพิณญา  เพ็งสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1. เด็กชายภัคพล  หวานพลู
 
1. นางนฤมล  สีสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงธวัลพร  ชุมเชื้อ
 
1. นางฉลวย  อ่อนคง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงจันทรวดี  ช่วยอินทร์
 
1. นางจุรีรัตน์  ทองคง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยวน 1. เด็กหญิงทิพย์ราตรี  แต้มประสิทธิ์
 
1. นางวันดี  เกตุด้วง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์พุ่ม
 
1. นางสาวอัจฉรา  ไทรงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายกฤษกร  คงบัน
 
1. นางสุวรรณี  พลรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงอรณิชา  บุญชัย
 
1. นางสุภนิต  วัฒนาสันติกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงภควรรณ  คำควร
 
1. นางบุญแก้ว  เกิดความสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงทิชากร  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินวังราช
3. เด็กหญิงเกศกนก  เพชรมณี
 
1. นางบุญแก้ว  เกิดความสุข
2. นางสุรีรัตน์  เที่ยงธรรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ้ยภิรมย์
2. เด็กชายเมธี  ชูทิพย์
 
1. นางบุญเรือน  สุดเม่ง
2. นางวนิดา  ฤทธิเดช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันเพชร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ง่วนสน
 
1. นางอัจฉรา  วิโรจน์ศิริ
2. นางสุรีรัตน์  เที่ยงธรรม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายอริยวงศ์  คงนคร
 
1. นางสุรางรัตน์   โสธานิตย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายปรินทร  สุวรรณทวี
 
1. นางสาวสุพร  พละบุญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  คูเปี่ยมรัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเดช
3. เด็กชายวสุพล  กาเยาว์
 
1. นางนิตยา  รอดบุญ
2. นางกาญจนา  ไชยรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  เนาว์ไพร
2. เด็กหญิงผกามาศ  ผ่าผลู
3. เด็กชายพงศกร   ช่วยนวน
 
1. นายธีรศานติ์  กาญจนศรีเมฆ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยก 1. เด็กชายภูมินทร์  น้อยหนู
2. เด็กชายฮัยดัช  ชายทุ่ย
3. เด็กหญิงเกศกนก  กังแฮ
 
1. นางสมใจ  เสียมใหม
2. นางสุกัลยา  เวชสิทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงณัฐยา  อั้นซ้าย
2. เด็กหญิงนันทิยา  ปานพงศ์
 
1. นางสาวณธษา  ชุมพล
2. นางสาวภาวนา  ดำเกาะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กชายธันยเทพ  สังข์ทอง
2. เด็กชายเอกรัตน์  แซ่ซิ้ม
 
1. นางพรทิพย์  สุภาพ
2. นางสุพิศ  นิธิวรนันท์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายกฤษฏา  ชูแสง
 
1. นายอาริยะ  ดำช่วย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1. เด็กหญิงธัญสินี  มะนะโส
 
1. นางจุฑารัตน์  โสภณพลศาล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 1. เด็กหญิงไปรยา  บุญช่วยนาง
 
1. นางจรงศรี  สุขตะโก
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายจงกล  รุ่งเชวง
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุทธผล
3. เด็กหญิงฟ้าใส  งามไตรไร
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นิ่มละมัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1. นางสาวชัญญานุช  คงที่
2. นายพิทวัส  รัตนมณี
3. นางสาวสุพรรณิกา  สิทธิพิสัย
 
1. นางชนิดา   รักษศรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยูงงาม 1. เด็กชายพันธวัช  รักยิ่ง
2. เด็กหญิงมลฑาทิพย์  มิตรเดช
3. เด็กหญิงแพรพลอย  รอดพันธ์
 
1. นางสาวอัญชลี  จำเริญรักษ์
2. นางสาวสิรินภา  จาวิสูตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กชายวงศกร  ชูดวง
2. เด็กหญิงศิริพร  ศรีวิเชียร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รักคง
 
1. นางสุภาภร  แสงผะกาย
2. นางวิมล  ประดู่
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงชญาภา  ศิลาวัชนาไนย
2. เด็กชายภัทรนนท์  สามห้วย
3. เด็กหญิงศศิพิมล  ปานสิทธิ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นิ่มละมัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สีแก้ว
2. เด็กหญิงผกามาศ  บุญสร้าง
3. เด็กชายอรรถพล  อ่อนแท้
 
1. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
2. นางเจตยา  บุญสะกันต์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในควน 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  เดชอรัญ
2. เด็กหญิงวรรัตน์  ฤทธิไกร
3. เด็กหญิงศิขรินธาร  สุวรรณวัฒ
 
1. นางธนัชชา  ศรีสวัสดิ์
2. นางอัจฉราพร  เจตนา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. นางสาวธนิษฐา  แก้วท่าแค
2. เด็กชายนพรัตน์  คงแก้ว
3. เด็กหญิงปุณฑริกา  ใหมทอง
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เพชรแก้ว
2. นางสาวคุณภัทร  ช่อทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ส่งช่วย
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มุขศรี
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เพชรแก้ว
2. นางสาวฐิติพร  คงแย้ม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายกองพล  พงศ์ประยูร
2. เด็กหญิงเจียระไน  มณีทอง
 
1. นางอังศุมาลิน  แสงศรีจันทร์
2. นางสุรีย์  แก้วรักษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1. เด็กชายจักรี  ฤทธิ์หมุน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  หูเขียว
 
1. นางสาวจรีวรรณ  วะนะกะ
2. นางกาญจนา  ฤทธิ์หมุน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล 1. เด็กชายธีรพงศ์  คงแก้ว
2. เด็กชายเจษฎา  อินทรัสพงษ์
 
1. นายประภาศ  ฤทธิเดช
2. นายอนันต์  หมื่นอะเส็ม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ปราบโรค
2. เด็กชายสุรเกียรติ  สงเสือ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เสียบไหม
2. นางสาวเพียงตะวัน  วิคบำเพิง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายพงศธร  โพธิกุล
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สงขัย
 
1. นางณัฐกานต์  แสงประดับ
2. นางสาวลัคนา  พรมทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายกิตติธัช  สาราบรรณ์
2. เด็กชายวีระพงษ์  ทองย้อย
 
1. นางณัฐกานต์  แสงประดับ
2. นางสาวลัคนา  พรมทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงญรินดา  พรรษาคร
2. เด็กหญิงทาริกา  จิตรเพชร
3. เด็กหญิงปิยาภัทร  เส้งขาว
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีจันทร์
5. เด็กหญิงโมนา  ปรังเจะ
 
1. นางชุลีภรณ์  นาคช่วย
2. นางประภา  ธีระกุลพิศุทธิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเจือ
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทพแก้ว
3. เด็กหญิงรินรวี  ทองใย
4. เด็กหญิงเบญญาภา  ปรียธาดา
5. เด็กหญิงเปรมสินี  ฤทธิ์ฉิม
 
1. นางชุลีภรณ์  นาคช่วย
2. นางสาวสุนิตย์  เอ้งฉ้วน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเรือน
2. เด็กหญิงทิพย์ไพรวัลย์  กันทิพย์
3. เด็กหญิงนาราภัทร  บุญเรือน
4. เด็กหญิงวัลภา  เที่ยงธรรม
5. เด็กหญิงอัญชิตา  หนูวงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  อินทร์มาก
2. นางบุญแก้ว  เกิดความสุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพียรมิตร
2. เด็กหญิงมนัสชนันท์  รองเดช
3. เด็กหญิงรินลณี  นกแก้ว
4. เด็กหญิงสุชาณี  สงไข
5. เด็กหญิงอภิวรรณ์   สันติเพชร
 
1. นายบุญเหลือ  ชายภักตร์
2. นางสาวจีรวรรณ  พิชัยรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสุข
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ขุนนุ้ย
3. เด็กหญิงชิดชนก  ทองหลิม
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีทรสุทธิ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  เย็นใจ
 
1. นางพรเพ็ญ  ชูหลิน
2. นางสุรีย์  คำนวน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  แสงรวม
2. เด็กหญิงญาณิศา  ขาวเขียว
3. เด็กชายปิยวัช  เทพพูนผล
4. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  พลอินทร์
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  เตียวย่อง
 
1. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
2. นางมาลี  ราชภิรมย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  สมาธิ
2. เด็กชายจักริน  มณีสิงห์
3. เด็กหญิงวาสิณี  โกยดุลย์
4. เด็กชายอธินันต์  เส็นโรจน์
5. เด็กหญิงเกษรินทร์  เมืองสิ้น
 
1. นางสาวจิราณี  เป็นสุข
2. นางสาวชนิตา   ดำปิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นิลเพชร
2. เด็กหญิงธันย์วรินทร์  เตียวธาดากุล
3. เด็กหญิงนรีกานต์  ประจง
4. เด็กชายนุฎน  สกุลคง
5. เด็กหญิงอนุสรา  เก้าเอี้ยน
 
1. นางสาวชีรานันท์  แซ่จุ้ง
2. นางสาวภาวนา  ดำเกาะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1. เด็กชายกิตติทัต  ขวัญนิมิตร
2. เด็กชายจิรทีปต์  ขาวคง
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  ทองรอด
4. เด็กหญิงชนันดา  เอี้ยวถึ้ง
5. เด็กชายชยางกูร  บาลทิพย์
6. เด็กชายชัยชนะ  ฤทธิ์หมุน
7. เด็กหญิงธัญธิชา  ชูแสง
8. เด็กชายนิติลักษณ์  เครือวัน
9. เด็กชายพรหมมินทร์  องศารา
10. เด็กชายพลพล  ยาลัน
11. เด็กหญิงพิมพกานต์  สันติเพ็ชร
12. เด็กชายภูวดล  ไชยมล
13. เด็กชายวีรภัทร  พลสังข์
14. เด็กชายศราวุฒิ  ละอองรักษ์
15. เด็กชายศุภชัย  คงเลิศ
16. เด็กหญิงหทัยภัทร  ชูแก้ว
17. เด็กหญิงอังศุมาลิน  สินติเพชร
18. เด็กชายอาชานนท์  นุ่นศรี
19. เด็กหญิงอาริยา  พาเก่าน้อย
20. เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  ปิติรัตนวรรณ
 
1. นายยงยุทธ  นาคช่วย
2. นางนิรุสลินดา  ชายภักตร์
3. นางสาวบราลี  ชัยสิริ
4. นางสุวิมล  ปาระณะ
5. นางสาวจรีวรรณ  วะนะกะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายกฤตานนท์  รักษ์งาม
2. เด็กหญิงทัตสรวง  มีแก้ว
3. เด็กหญิงธนัชชา  ทองเอียบ
4. เด็กหญิงนภัทธิญา  รักษ์งาม
5. เด็กหญิงนันทน์ณิชา  หยังหลัง
6. เด็กหญิงปรุงชนัญ  ตลาทอง
7. เด็กหญิงปวีณ์รัศ  ใจตรง
8. เด็กชายพงศ์พณิช  อัตถกิจมงคล
9. เด็กชายพชร  ชัยคช
10. เด็กชายพลกฤต  เจริญฤทธิ์
11. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กลิ่นหอม
12. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชยันต์
13. เด็กชายภัทรวุฒิ  นิลวงษ์
14. เด็กชายมเหศักดิ์  ไทรงาม
15. เด็กชายลัญจกร  เอี่ยมประเสริฐกุล
16. เด็กชายศฎาศักย์ศรณ์  อนันท์
17. เด็กหญิงสิริมา  หนูเอี่ยม
18. เด็กหญิงสิริยากร  จำปา
19. เด็กชายอกฤกษณ์  ชูเดช
20. เด็กชายเตชินท์  เดชอรัญ
 
1. นางสาวนิภาพร  เพ็งจิตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  สาวะดี
3. นางสุนทรี  ทับเที่ยง
4. นายชาญณรงค์  คงปรือ
5. นายนรุตม์  ยั่งยืน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 1. เด็กหญิงพิมลดา  ดำจุ้ย
 
1. นางยุพา  ตั้งสถิตพร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กหญิงแพทองธาร  ชูทิพย์
 
1. นางอาจารีย์  ณ สงขลา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายวัชรพงษ์  รุ่งเรือง
 
1. นางมยุรา  สุวรรณศิลป์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงวรรธนพร  มั่นคง
2. เด็กชายศุทกานต์  พลประสิทธิ์
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ร่มคำ
2. นางชฎาพร  ผลาญไกรเพชร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  รวมทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงชนกานต์  จันสุข
 
1. นางสุลักขณา  เกิดผล
2. นางฐิติมา  บูก๋ง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายนนทพัทธ์  จำเริญ
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ถิ่นนา
 
1. นายประทีป   ชัยเพชร
2. นางจิรา  โจ้งจาบ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงญาดา  พลผอม
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดรัก
4. เด็กหญิงมนต์ธิดา  ขาวสังข์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  พุทธรักษ์
6. เด็กหญิงรุจิรา  อภัยพงศ์
7. เด็กหญิงวิภาวัลย์  สมจริง
8. เด็กหญิงสุพัชชา  ชัยสงคราม
9. เด็กหญิงอนุธิดา  ขาวสังข์
10. เด็กหญิงเกศวรินทร์  แต้มเฒ่า
 
1. นายบุญเลิศ  เพชรทองขาว
2. นางชนากานต์  รอบคอบ
3. นางชฎาพร  ผลาญไกรเพชร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ชุมเชื้อ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เลิศไกร
3. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วละเอียด
4. เด็กหญิงชลิตา  อินทร์ตา
5. เด็กหญิงณัฐภัทร  สมบัวชื่น
6. เด็กหญิงนันทนัช  ทองโอ
7. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองโอ
8. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วรักษ์
9. เด็กหญิงพรชิตา  เพ็ชรประสิทธิ์
10. เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วกล้า
11. เด็กหญิงวิมลนา  สุขขัน
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์รัตน์
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วสินธุ์
14. เด็กหญิงสุรัชชา  กิ่งเกาะยาว
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูศรีนวน
 
1. นางอาจิน  ทิพย์จันทา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กหญิงญาดา  นาคิน
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  รักไทย
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทศมาตร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพชรหนู
5. เด็กหญิงนันทิชา  สีนา
6. เด็กหญิงปานกมล  เอียดวะณะ
7. เด็กหญิงภัญญ์วรา  สุขสนาน
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพชรเล็ก
9. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ส่งเสริม
10. เด็กหญิงสิตตานันท์  สีดาพรมมา
11. เด็กหญิงสุน้นทา  บัวคง
12. เด็กหญิงอนุสรา  ชำนาญเครียด
13. เด็กหญิงอภิญญา  ทองผุด
14. เด็กหญิงอุมาพร  ชุมจันทร์
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  ชำนาญเครียด
 
1. นางตวงรัตน์  รื่นยุทธ์
2. นางจงกล  ลุกเซ็น
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เกตุพล
2. เด็กหญิงธวัลหทัย  เวชยันต์
 
1. นายวันชาติ  วิประกษิต
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กหญิงจินตพร  รอดรักษ์
2. เด็กหญิงมานิกา  ศรีชัยภูมิ
 
1. นายชรินทร์  ณะสงค์
2. นางนฤมล  พึ่งบุญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไกรเทพ
 
1. นางชวนพิศ  นิลธนาภิรัฐ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ผุดผ่อง
 
1. นายสุชาติ  สำนักพงศ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. นายสุพจน์  สุดเดช
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ดับพันธ์
 
1. นายเอกรินทร์  ถิ่นนา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เฉลิมกิตติยาภรณ์
 
1. นายพรนิรัตน์  ลีสุรพงศ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุดเดช
 
1. นายอาคม  ดำปิน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เนาวรัตน์
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. นายสมพงศ์  คงโคก
 
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ขาวดี
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองดี
 
1. นางพยอง  ตู้ดำ
2. นางสาวตานตะวัน  นานช้า
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 1. เด็กหญิงณัฐพร  สมจริง
2. เด็กหญิงสุนิตา  ควนวิไล
 
1. นางประณีต  อึ่งทอง
2. นางอุรา  เปาะทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. นายธีธัช  เจริญสุข
2. เด็กหญิงวารุณี  กุดเขียวอาจ
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
2. นายอาคม  ดำปิน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. นายตะวันชัย  จันทร์ด้วง
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 1. เด็กชายคีตพัฒน์  สรรเพชร
2. เด็กชายประวัติ  ทองกัน
3. เด็กชายวราเทพ  คงสามารถวัฒนา
 
1. นางศรินรัตน์  จิตเที่ยง
2. นางกุลวดี  ใจสมุทร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายขจรภพ   กั้นฉ่อง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ขาวเขียว
3. เด็กชายมนัส   บัวเพชร
 
1. นายธเนศ  จำเนียรกิจ
2. นางถนอมศรี  แคนยุกต์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่พั่ง
2. เด็กชายตะวัน  จันทร์สุตะ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทร์สุตะ
 
1. นายธเนศ  จำเนียรกิจ
2. นางสาวศิราวรรณ  คงแก้ว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ทับเที่ยง
 
1. นางสาวสุณิษา  พิชัยรัตน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ลิ่มเส้ง
 
1. นายสมพล  มีพฤกษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงกัทลี  ใจสมุทร
2. เด็กชายกิตติธร  ศรีสุข
3. เด็กชายกิตติวัฒน์  ช่วยเกลี้ยง
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยิ่งขจร
5. เด็กชายธีรภัทร  พลสังข์
6. เด็กหญิงนรีกานต์  คงรักษ์
7. เด็กชายภูวไนย  นพวงศ์
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะวัฒน์
9. เด็กหญิงลลิตา  คงรักษ์
10. เด็กชายวัชรพล  รองเดช
11. เด็กหญิงศศิธร  เอ้งฉ้วน
12. เด็กหญิงสิรีธร  ฤทธิ์เดชา
13. เด็กหญิงสุธิดา  บริรักษ์พัฒนกุล
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิ์เดชา
15. เด็กหญิงเมธาวี  ภูวดลรังสรรค์
 
1. นายอาธร  หนูหมาด
2. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
3. นางสาวอมลวรรณ  ทับเที่ยง
4. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงกัทลี  ใจสมุทร
2. เด็กชายกิตติธร  ศรีสุข
3. เด็กชายกิตติวัฒน์  ช่วยเกลี้ยง
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยิ่งขจร
5. เด็กชายธีรภัทร  พลสังข์
6. เด็กหญิงนรีกานต์  คงรักษ์
7. เด็กชายภูวไนย  นพวงศ์
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะวัฒน์
9. เด็กหญิงลลิตา  คงรักษ์
10. นายศุภสิน  สร้างผล
11. เด็กหญิงสุธิดา  บริรักษ์พัฒนกุล
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิ์เดชา
 
1. นายอาธร  หนูหมาด
2. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
3. นางสาวอมลวรรณ  ทับเที่ยง
4. นางศมลวรรณ  เชาว์ทวี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายชยธร  เพ็งเผา
 
1. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กหญิงหยาดฝน  เสียมไหม
 
1. นายวิเชษ  นุ่นสง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบันได 1. เด็กชายศราวุฒิ  มะสุนี
 
1. นางสาวเกตนิกา  ยาพันธ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงกุลยา  ฟองงาม
 
1. นางธนารีย์  นาคพล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไทรทอง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็ชรประเสริฐ
 
1. นายมนัสพงศ์  ไชยรุตม์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชำนิธุระการ
 
1. นางสาวสุณิษา  พิชัยรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายธนภัทร  โพธิกุล
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กหญิงอโนชา  อรรถรัฐ
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 1. เด็กชายวรภัทร  รอดไกร
 
1. นายบุญชัย  บุญญา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  จันทนพันธ์
 
1. นางพรพิศ  พรหมสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กหญิงมัณฑิรา  ศรีอินทร์
 
1. นางอุมาพร  ดีสมุทร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายชยธร  เพ็งเผา
 
1. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บัพตา
 
1. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงสิน
 
1. นางเพียงใจ   สำแดง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิรุณ  บุญชัด
 
1. นางประภาพรรณ  ณ พัทลุง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  จำปา
2. เด็กหญิงกรกนก  พิมลเดชกุล
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  ไกรแก้ว
4. เด็กชายกิตติภัทท์  จันทร์ปาน
5. เด็กชายชลพรรษ  ภู่สันติสัมพันธ์
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พิณโกศล
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลับรักษ์
8. เด็กหญิงดารัญญา  จันทมุณี
9. เด็กชายธนกร  ดีเบา
10. เด็กหญิงธัญจิรา  ขจรอุดมเดช
11. เด็กหญิงธิดาวรรณ  จูฮุ้ง
12. เด็กชายธิติวุฒิ  หนูสม
13. เด็กชายธีรพัฒน์  จำปา
14. เด็กชายบดินทร์  หะจิ
15. เด็กหญิงบุญยาพร  บุญเจริญ
16. เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิชัย
17. เด็กหญิงปภานิจ  สิทธิชัย
18. เด็กหญิงประภาวรินทร์  บุตรศรี
19. เด็กชายพงศกร  หวนสิน
20. เด็กชายภัคธร  พรหมฤทธิ์
21. เด็กหญิงภัสรา  จันมัด
22. เด็กชายมณฑล  โฟฉิว
23. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญมา
24. เด็กหญิงลักษิกา  เต็งรัง
25. เด็กชายวัชรวิชญ์  จีรัฐติกุล
26. เด็กชายวัยวัฒน์  แหมะหวัง
27. เด็กชายศิวัช  อนุพันธนันท์
28. เด็กชายสิทธิโชค  สราญชื่่น
29. เด็กชายสิริภัทร  ภักดี
30. เด็กหญิงสุกฤตา  ลั่นสิน
31. เด็กหญิงสุวพัชร  มาลารัตน์
32. เด็กชายสุวพิชญ์  นานอน
33. เด็กชายอชิระ  สมาพงค์
34. เด็กชายอติชาติ  จงภักดี
35. เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทธิมา
36. เด็กหญิงอรอนงค์  สิทธิชัย
37. เด็กหญิงอัคราวรรณ  พิทักษ์ศานต์
38. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  ธรรมชาติ
39. เด็กชายเนติวัฒน์  สิริสมพิพัฒน์
40. เด็กหญิงเพ็ญสุภัค  สิงหราชันย์
 
1. นายประยูร  อุ้ยใจดี
2. นายสนั่น  ลำยอง
3. นายปรีชา  มหาโพธิ์สอง
4. นายวัชรินทร์  มากช่วย
5. นางจรัสศรี  บุณยรัตน์
6. นางดวงจันทร์  รัตนแคล้ว
7. นางนิตยา  รำไพรุจิพงษ์
8. นางวีรนุช  ธรรมวัฒน์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏริกา  มุกคะตา
3. เด็กชายธนเดช  ศุภมณีกุล
4. เด็กหญิงนันทิมาภรณ์  คงทอง
5. เด็กชายพงศกร  เพชรย้อย
6. เด็กหญิงสุภาพร  จำปา
7. เด็กชายเฉลิมชนม์  หนองตรุด
8. เด็กหญิงเบญญาภา  สมาธิ
 
1. นางสาววีรนุช  จิตรบุญ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัฐการ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขมี
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูทอง
4. เด็กหญิงดลลชา  กำเนิด
5. เด็กชายทัตพงศ์  โอทอง
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขคุ้ม
7. เด็กชายปัญญธร  ชัยมี
8. เด็กชายพฤษธวัช  ไกรเทพ
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  วัฒนสถิตย์นุกูล
10. เด็กชายเอกรินทร์  วัฒนสถิตย์นุกูล
 
1. นางสาวอตินุช  สรรเกียรติกุล
2. นางนิตยา  รอดบุญ
3. นางกาญจนา  ไชยรัตน์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเป็ด 1. เด็กหญิงกฤตยา  เยาดำ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มาศเสถียร
3. เด็กหญิงฑุลิกา  หนูแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สมบัติทอง
5. เด็กหญิงนุชณี  สังข์ขาว
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  เผือกชาย
7. เด็กหญิงพรรษชล  นาทุ่งนุ้ย
8. เด็กหญิงวิลัยวัลย์  พลวัฒน์
9. เด็กหญิงสุธินี  ส่งเสริม
10. เด็กหญิงสุธิมา  ทองขวิด
11. เด็กหญิงอัมภาวดี  จันทร์ฝาก
12. เด็กหญิงเบญจมาศ  นวนจันทร์
 
1. นายสมวุฒิ  กุลพุทธสาร
2. นางสาววิลาวัลย์  แก้ววิเชียร
3. นางสาวจิราวี  เขาแก้ว
4. นางกาญจนา  พลสังข์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กหญิงพริตา  นาวาเดช
2. เด็กหญิงยุพาวดี  ชิตแก้ว
3. เด็กหญิงรัญรวีร์  เรืองเดช
4. เด็กหญิงศกลรัตน์  เมืองแก้วกุล
5. เด็กหญิงศศิชา  มลยงค์
6. เด็กหญิงอภิญญา  เมืองแก้วกุล
7. เด็กหญิงอัมพวัน  แก้วศรี
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองเหมือน
 
1. นางสาวบุญฑิตา  ก่อกฤตยา
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเป็ด 1. เด็กหญิงกฤตยา  เยาดำ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มาศเสถียร
3. เด็กหญิงฑุลิกา  หนูแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สมบัติทอง
5. เด็กหญิงนุชนี  สังข์ขาว
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  เผือกชาย
7. เด็กหญิงพรรษชล  นาทุ่งนุ้ย
8. เด็กหญิงวิลัยวัลย์  พลวัฒน์
9. เด็กหญิงสุธินี  ส่งเสริม
10. เด็กหญิงสุธิมา  ทองขวิด
11. เด็กหญิงอัมภาวดี  จันทร์ฝาก
12. เด็กหญิงเบญจมาศ  นวนจันทร์
 
1. นางสาวผิวเดือน  หลงเส็ง
2. นางสาวธัญญารัตน์  ทองมา
3. นายสมวุฒิ  กุลพุทธสาร
4. นางสาวสุคนธ์  ช่วยธรรม
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโหละคล้า 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันทร์ชุม
2. เด็กหญิงกาญจนา  อินทรเสนี
3. เด็กหญิงกุสุมา  จันทร์ชุม
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองแท้
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุณโยดม
6. เด็กหญิงผกาวดี  หนูอินทร์
7. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  สงสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  รักยิ่ง
 
1. นางลักขณา  นันทวงค์
2. นายวิเชียร  ศรีเพชร
3. นายบุญเลิศ  ขวัญนิมิตร
4. นางสุภาภรณ์  ตันอาวัชนการ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เพชรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ยงวิริยกุล
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ถาวรีย์จีรทีปต์
4. เด็กหญิงณัฎฐนิช  มืดเกิด
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  มืดเกิด
6. เด็กหญิงตรีชฎา  จารุปกรณ์วงศ์
7. เด็กหญิงธนพร  หลักเพชร
8. เด็กหญิงธันยมัย  จิ้วตั้น
9. เด็กหญิงบัวชมพู  เครือเตียว
10. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงสุวรรณ
11. เด็กหญิงมุฑิตา  หนูเหมือน
12. เด็กหญิงสุนทราภรณ์  ครุประทีป
13. เด็กหญิงอนุธิดา  ตั้งคำ
14. เด็กหญิงอังคณา  ชูค้ำ
15. เด็กหญิงอัจจิมา  วงศ์น้อย
16. เด็กหญิงไอรดา  บุญชูช่วย
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวอังคณา  รอดรักษ์
3. นายเอกชัย  ไมตรี
4. นางชื่นจิต  ชูเอน
5. นางสาวดรุณี  ยิ้มแก้ว
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  จันด้วง
2. เด็กหญิงกิตติมา  ชูโชติ
3. เด็กหญิงชาลิสา  ช่วยพันธ์
4. เด็กหญิงชาลิสา  โฟฉิว
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองคง
6. เด็กหญิงพิชชาพร  จำปา
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ใจบุญ
8. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วลาย
9. เด็กหญิงภุมริน  เขียดแก้ว
10. เด็กหญิงมัณฑนา  แสนเวียง
11. เด็กหญิงรัญชิดา  โรจน์ชัยนิธิ
12. เด็กหญิงศิรดา   บุณโยดม
13. เด็กหญิงสุณัฏฐา  แดงเอียด
14. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมี
15. เด็กหญิงเนติมา  ด้วงสุข
16. เด็กหญิงเบญจพร  นวลสุวรรณ
 
1. นายกิตติ์เนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นายเอกชัย  ไมตรี
3. นางสาวอังคณา  รอดรักษ์
4. นางปรีดา  มุสิกะรังสี
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงณภัทรา  จารุพานิช
 
1. นางวไลพร  คชรักษ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงนิสภานันท์  บุญยรัตน์
 
1. นางวไลพร  คชรักษ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กหญิงศจีมาศ  สังขพราหมณ์
 
1. นางพนา  พลอินทร์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายติณณภัชน์  ศรีเพ็ง
 
1. นางเมย์วดี  มะนะโส
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กชายปลายพฤษภ์  รัตนนิรมสกุล
 
1. นางสาวณัฐพร  สง่า
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิพัง 1. เด็กชายปรัตถกร  อุมาจิ
 
1. นางเตือนใจ  หะหมาน
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงพิชาสินี  มะนะสุทธิ์
 
1. นางบังอร  จิตรา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะเหลียน 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ควนวิลัย
 
1. นางกุสุมา  สมมาตย์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงพรรษนันท์  ทุ่งปรือ
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ไทรงาม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงวรรณพร  ทองขาว
 
1. นางราชาวดี  คงเอียด
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงอรชพร  ขจรสิริสิน
 
1. นายนิรันดร์  แซ่ย่อ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พรมเพชร
2. เด็กหญิงภัศรา  หุ่นบำรุง
 
1. นางสาวฐณิชชา  แสงระยับ
2. นางขวัญสุดา  เครือเตียว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงมรกต  จันทฤทธิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สังข์วิสุทธิ์
 
1. นางหัสวรี  สุรัติศักดิ์
2. นางศุทธินี  ศรีณวัฒน์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผักฉีด 1. เด็กหญิงดวงตา  โลหะสาน
2. เด็กชายบุญยอด  รุ่งเรือง
3. เด็กชายสหรัฐ  สันติเพชร
4. เด็กหญิงสุภานุช  มงคลงำ
5. เด็กชายเอ  สุริยะวงษา
6. เด็กชายโอ  สุริยะวงษา
 
1. นายประเสริฐ  หนูนวล
2. นายสิทธิพงษ์  เก้าเอี้ยน
3. นางนวธรภร  ชูแก้ว
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยา 1. เด็กหญิงครองขวัญ  คงโคก
2. เด็กหญิงจิดาภา  โพชสาลี
3. เด็กหญิงภคพร  ทองนวน
4. เด็กหญิงสุธิดา  หนูฉ้ง
5. เด็กหญิงอพัชชา  ยอดยิ่ง
6. เด็กหญิงเนตรดาว  หนูทอง
 
1. นายประพจน์  เสียมไหม
2. นายศราวุธ  ทองโอ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิพัง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  รักธรรม
2. เด็กชายนนธวัช  หนูหมาด
3. เด็กชายบารอกัต  นวลแก้ว
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  พลพัง
5. เด็กชายภูวดล  เป้าทอง
6. เด็กชายฤทธิชัย  ชัยศิริ
7. เด็กชายวีรพัฒน์  ทองแป้น
8. เด็กชายสุไลหมาน  แซะอาหลี
 
1. นายนิพนธ์  จิตเที่ยง
2. นายขจรวิทย์  ศิริพันธ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไทรงาม
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กิ้มมาบุตร
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สังยวน
4. เด็กหญิงณิชกุล  วรรณา
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  อินนุพัฒน์
6. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  โพธิ์จันทร์
7. เด็กหญิงสุกานดา  ทองแป้น
8. เด็กหญิงสุจิตรา  หาญแก้ว
9. เด็กชายอรรถชัย  นพวงศ์
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สัญกูล
 
1. นางสุภาภร  แสงผะกาย
2. นายประเสริฐ  หนูนุ่ม
3. นายวาสนา  คงบัน
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รัตนะ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจบุญ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  มลยงค์
4. เด็กหญิงวิมลสิริ  หนูทอง
5. เด็กหญิงศศินา  ย้ิมย่อง
6. เด็กหญิงสิริธรณ์  รอดสุด
7. เด็กชายสุรเสก  ซำฮกตัน
8. เด็กหญิงอันดามัน  บุญฤทธิ์
9. เด็กหญิงเมวิกา   ศรีเมฆ
10. เด็กชายเอกรัตน์  ดำทับ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์
2. นางสาวฐิติมา  มุสิกะพันธ์
3. นางสาวนฤมล  รอดสุด
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงวิวรรณรัตน์  หมั่นกสิกรรม
2. เด็กชายอนุวัตน์  หมาดหมีน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้ววิมล
 
1. นางวิภาวรรณ  สมจริง
2. นางสาวชุษณา  นัครา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ดำสี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  การประกอบ
3. เด็กหญิงสุุดารัตน์  ปิ่นจา
 
1. นางปราณี  จริงจิตร
2. นางสุพิศ  นิธิวรนันท์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงดาราวดี  ภิรมยาภรณ์
2. เด็กหญิงยลพักตร์  ขาวดี
3. เด็กหญิงอติกานต์  เรืองนาม
 
1. นางนงเยาว์  นวลนิ่ม
2. นางนาฎพิมล  คงเอียด
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  มณีโรจน์
2. เด็กหญิงวีรดา  สุขคุ้ม
3. เด็กหญิงสุธิมา  นุ่นเก็ต
 
1. นางสุมณฑา  หอยบาง
2. นางนฤมล  พึ่งบุญ
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายธีมากร  นวนนิ่ม
2. เด็กชายอดิลักษณ์  เพชรสุทธิ์
 
1. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
2. นายยุทธพล  น้ำเยื้อง
 
125 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 1. เด็กชายจิรพนธ์  แซ่เจียม
2. เด็กชายยศกร  ชัยเดช
 
1. นายกนกศักดิ์  บัวทอง
2. นางอภิญญา  พรหมรัตน์
 
126 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขคุ้ม
2. เด็กหญิงอรวีย์  อภัยพงศ์
 
1. นายยุทธพล  น้ำเยื้อง
2. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
 
127 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. นายณัฎฐากร  คงหน่อ
2. นายอภิสิทธิ์  เพชรสุทธิ์
 
1. นางสาวสุคนธา  เพชรศิริ
2. นางนันทนา  ง่วนสน
 
128 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บ่นหา
2. เด็กชายอานนท์  ขุนนุ้ย
 
1. นายนิวรรณ  ไชยรัตน์
2. นางสาวอังคณา  คงแก้ว
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ซุ่นสั้น
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ปะดูกา
 
1. นางลดาวัลย์  อินพฤกษา
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายจิณณวัตร  รอดพล
2. เด็กหญิงพันพัสสา  จันทร์ฝาก
 
1. นายยุทธพล  น้ำเยื้อง
2. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
 
131 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลสถาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เอียดตุ้น
2. เด็กหญิงปาณิสรา  คงบัน
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  ดำยศ
2. นายเสรี  ย่องจีน
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เลื่อนแก้ว
2. นายณัฐพงค์  แก้วพรม
 
1. นางสาวสุคนธา  เพชรศิริ
2. นางสิริรัตน์  ท่าจีน
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงพุทธพร  สุทธินนท์
2. เด็กหญิงสัณห์สินี  ชัยเพชร
 
1. นางอมรรัตน์  ชัยเพชร
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพญา 1. เด็กชายนรวีร์  ขวัญทอง
2. เด็กชายนเคนทธ์  เดิมหลิ่ม
3. เด็กชายภูศักดิ์  ดำทับ
 
1. นางนงลักษณ์  ลิ้มสันติธรรม
2. นางกรองกาญจน์  เกาะกลาง
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายฐิติวัสส์  ชูยัง
2. นายศุภกิิตติ์  เพชรสุทธิ์
3. นายโอฬาร  มิ่งมิตร
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
2. นางสาวอิสริยา  แก้วประชุม
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 1. เด็กชายปิยพนธ์  เดชอรัญ
2. เด็กชายพิสิฐ  ทองเหมือน
3. เด็กชายรัชชานนท์  เดชอรัญ
 
1. นายภาณุมาศ  ก้องเจริญกิจ
2. นางสาวพิลาวัณย์  ลีแสวงสุข
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กชายณัฐพร  ทองดียิ่ง
2. นายรัชพล  เทพส่ง
3. นายสถาพร  ทองดียิ่ง
 
1. นายบรรลือ  หนูศีคง
2. นางเลอขวัญ  แซ่ผ่าน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 1. เด็กหญิงธันยชนก  ทองแท่น
2. เด็กหญิงสุธินี  เดชอรัญ
3. เด็กชายหัศชัย  ศรีเย่า
 
1. นางสาวพิลาวัณย์  ลีแสวงสุข
2. นายภาณุมาศ  ก้องเจริญกิจ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่วยด้วง
2. เด็กหญิงกุลนาถ  ชัยแป้น
3. เด็กหญิงวาสิตา  จันทราทิพย์
4. เด็กหญิงอรทัย  นะวะกะ
5. เด็กหญิงอลิสดา  ฝักฝ่ายธรรม
6. เด็กหญิงเจนจิรา  สวนสุวรรณ
 
1. นางนงนุช  ช่วยเรือง
2. นางสาวสิริพร  สุนทรนนท์
3. นางวนิดา  ฤทธิเดช
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 1. เด็กหญิงณัฐยมล  มีสุข
2. เด็กหญิงวรรณพร  สัตบุตร
3. เด็กชายโกเมน  ทองใบ
 
1. นายพรชัย  จริงจิตร
2. นางจตุพร  ทองเยาว์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 1. เด็กชายพิสุทธิ์  ปานแดง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีเกตุ
3. เด็กชายอัฐพงศ์  จิตรบุญ
 
1. นางวาสนา  ทองเหมือน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงณัชชา  รองรักษ์
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  คงขำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชิดแก้ว
 
1. นางมาลี  ราชภิรมย์
2. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ชุมศรี
2. นายพนมพร  คงแก้ว
3. เด็กชายสิทธิชัย  เพ็งทองแก้ว
 
1. นายบรรลือ  หนูศีคง
2. นางสุจินต์  ชัยณรงค์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กหญิง นัทกานต์    หลงขาว
2. เด็กชายชัยธวัช    พูนรัตน์
3. เด็กหญิงเขมอัปสร    ณ บ้านกลาง
 
1. นางเบญจมาศ  ลายทิพย์
2. นางจุฑารัตน์  พรหมรัตน์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ชูเนตร
2. เด็กหญิงภรัณยา  โพชสาลี
3. เด็กชายอภิรักษ์  ก้งจี้
 
1. นางจริญา  อินทร์ถาวร
2. นางสาวจันทนา  ศรีเทพ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังศิลา 1. เด็กหญิงทิพย์อุบล  พลหลา
2. เด็กหญิงวาสนา  เศษสูง
3. เด็กหญิงสุนิษา  ทองเกิด
 
1. นางอมรรัตน์  ตาเดอิน
2. นางสาวพรเพ็ญ  กังแฮ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กชายณัฐพล  ชนะพาล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  นานอน
3. เด็กหญิงศิวาลัย  พลอินทร์
 
1. นายชาญณรงค์  ไชยทอง
2. นางมาลี  ราชภิรมย์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยาง 1. เด็กหญิงรัชกร  สุมะหิงพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณษา  ภาคเพิ่ม
3. เด็กหญิงอัมราพร  สังข์ทอง
 
1. นางรสสุคนธ์  โปซิว
2. นายอนวัช  พากเพียร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์   เลื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงพรรพษา   อามะลุน
3. เด็กหญิงสุนิดา   ศรีเพชร
 
1. นางเบญจมาศ  ลายทิพย์
2. นางจุฑารัตน์  พรมหรัตน์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) 1. เด็กชายจิตรภานุ  ขุนทอง
2. เด็กหญิงวิชญาดา   แพรกหา
3. เด็กหญิงศรีญญา  เซ็นซููลี
 
1. นางสาวอรุณศรี  สัมพันธรัตน์
2. นางสุภร  ทองขาว
 
151 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงธัญญรัศม์  ทรัพย์สิน
 
1. นางเมตตา  คงสุข
 
152 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 1. เด็กหญิงชฎามณ  ชำนาญเหนาะ
2. เด็กชายรพีภัทร  จิโสะ
3. เด็กหญิงไพลิน  ขาวดี
 
1. นางพัชรา  ชุติเดโช
2. นางสาวสุรัตยา  หยังหลัง
 
153 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ชูทอง
2. เด็กชายธีร์ธวัช  เสียมไหม
3. เด็กหญิงศรัญรัชย์  ทองย้อย
 
1. นางสรธม  หวานสนิท
 
154 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) 1. เด็กหญิงชนันนัทธ์  เพชรขัน
 
1. นางสาลี  สัมพันธรัตน์
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยก 1. เด็กชายออมทรัพย์  ขันทะศรี
 
1. นางประคอง  สรรเพชร
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจีรนันทร์  กว้องสัน
 
1. นางสาววัลลภา  ไกรทอง
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  รองเดช
 
1. นางสาววชิรญา  อำมะหมัน
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพาะปัญญา 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  เอียดจุ้ย
 
1. นางสาววรรณา  ปานคง
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงอังชนิตา  ทองโท
2. เด็กหญิงอาบีดะฮ์  ปรังเจะ
3. เด็กหญิงอาริสา  ยศชู
 
1. นางสาววนิดา  ชายทุ่ย
2. นางเกศินี  ลิ่มวัน
 
160 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 1. เด็กชายจีรภัทร  เอ้งฉ้วน
2. เด็กหญิงณัชมล  ปัญหยี
 
1. นางกุลวดี  ใจสมุทร
2. นางสาววชิรญา  อำมะหมัน
 
161 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1. เด็กชายดนัยพัฒน์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ไขสะ
 
1. นางนุชนาถ  เอี้ยวซิโป
2. นางทัศนา  เกตุทอง
 
162 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทองย้อย
2. เด็กหญิงวัชรี  ประดิษฐ์
 
1. นายวิทยา  พรมสังข์
2. นายเอกรินทร์  พลวัฒน์
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กหญิงเมทินี  พลรักษ์
 
1. นางรัตนภรณ์  อภัยพงค์
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 1. เด็กชายอชิระ  ชอบอินทร์
 
1. นางสัตตบุษย์  โชติรัตน์
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาริการาม 1. เด็กชายธนพล  กาเยาว์
 
1. นางสาวธิดา  คงแดง
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหัก 1. เด็กชายธนบดี  พิทักษ์
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  คงปาน
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาติง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อั้งเต้ง
 
1. นางสาวดารินท์  จินดาปาน
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกาญจวีร์  จิตรเที่ยง
2. เด็กหญิงธัญชนก  รองเดช
3. เด็กหญิงปพิชญา  เพ้งหล้ง
4. เด็กหญิงอมิตา  แกสมาน
5. เด็กหญิงอารยา  จิตรเที่ยง
6. เด็กหญิงอาริยา  จิตรเที่ยง
 
1. นางสุจิตรา  ไชยฤกษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  มาตุวิเชียร
3. นางสาวปาริชาติ  คงสามารถวัฒนา
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1. นายธนากร  แคนยุกต์
 
1. นางสิตีฝาติเม๊าะ  วันเกื้อ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1. นางสาวนิษฐศมน  วงศ์อภิชาติ
 
1. นางอัญญรัตน์  สุวรรณ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ไม่สะพร่าว
 
1. นางสาวอิงดาว  สาเหล้
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะเหลียน 1. เด็กชายภูวนาท  เพชรสุทธิ์
 
1. นางลาวัณ  แสวงรัตน์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนหาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางนพพร  กาญจนาทิพย์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายศรัณยู  ช่วยมี
 
1. นายนาวี  เรืองชู
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 1. เด็กชายตะวัน  เกื้อเดช
 
1. นายพิทักษ์  แก้วในเมฆ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงธัญชนก  รองเดช
 
1. นายธนากร  ฉาวเกียรติ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เอ้งฉ้วน
 
1. นางสาลี  สง่า
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กชายวาทิตย์  เกตุแก้ว
2. เด็กชายวิทวัส  ขันแกล้ว
3. เด็กหญิงสุวนันท์  คงรัตน์
 
1. นางสาวฐารัตน์  บุญรัตน์
2. นางสาวสมใจ  จันทร์ทอง
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาติง 1. เด็กหญิงวรพิชชา  แก้วท่าแค
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สังด้วงยาง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันนก
 
1. นางลดารัตน์  รอดเสวก
2. นางสาวดารินท์  จินดาปาน
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายธีรภัทร  ชูอ่อน
2. เด็กชายปานณวัฐ  ทองโท
3. เด็กชายสันติสุข  ทองโท
 
1. นางสาวรัชฎา  แสงจันทร์
2. นางเสาวลักษณ์  พลพัง
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กชายกษิดิศ  เสียมไหม
2. เด็กชายสดายุ  ศรีอุ่น
 
1. นายธีระพงษ์  ปานทอง
2. นางสาวอิงดาว  สาเหล้
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญ 1. เด็กชายปฏิวัติ  เก่งกาจ
2. เด็กชายพิยะ  เกิดช่อ
3. เด็กชายสิทธิชัย  หนูทอง
 
1. นายอาคม  บริสุทธิ์
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กชายมนุเชษฐ  เหลือแดง
2. เด็กชายสรยุต  หนูช่วย
3. เด็กชายสัณหณัฐ  คนเที่ยง
 
1. นางอุศนาพร  บุญช่วย
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  อ่อนแท้