หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
ระหว่าง วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางปรียภัสสร์ ชัยเพชร ธุรการช่วยราชการ สพป.ตรัง เขต1 กรรรมการประมวลผล
2 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม กรรรมการประมวลผล
3 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะปุด กรรรมการประมวลผล
4 นางสาวปพัชญา โสมพะโยม ครูอัตราจ้าง รร.วัดโคกพิกุล กรรรมการประมวลผล
5 นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองเป็ด กรรรมการประมวลผล
6 นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองเป็ด กรรรมการประมวลผล
7 นางสาวปพัชญา โสมพะโยม ครูโรงเรียนวัดโคกพิกุล กรรรมการประมวลผล
8 นางมนทิรา กังแฮ ครู โรงเรียนบ้านบางด้วน กรรรมการประมวลผล
9 นางบุษยกาญจน์ กูมุดา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรรมการประมวลผล
10 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม กรรรมการประมวลผล
11 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะปุด กรรรมการประมวลผล
12 นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองเป็ด กรรรมการประมวลผล
13 นางสาวปพัชญา โสมพะโยม ครูโรงเรียนวัดโคกพิกุล กรรรมการประมวลผล
14 นางสาวลออรัตน์ รอดรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดจอมไตร กรรรมการประมวลผล
15 นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์ นักจัดการงานทั้วไป ชำนาญการ สพป.ตรัง เขต 1 กรรรมการประมวลผล
16 นางกรกนก หวานสนิท นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.ตรัง เขต 1 กรรรมการประมวลผล
17 นางวิไลลักษณ์ สุขุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ตรัง เขต 1 กรรรมการประมวลผล
18 นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สพป.ตรัง เขต 1 กรรรมการประมวลผล
19 นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ตรัง เขต 1 กรรรมการประมวลผล
20 นางกรกนก หวานสนิท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ตรัง เขต 1 กรรรมการประมวลผล
21 นางเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สพป.ตรัง เขต 1 กรรรมการประมวลผล
22 นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.ตรัง เขต 1 กรรรมการประมวลผล
23 นายสิทธิพงษ์ เก้าเอี้ยน ครูโรงเรียนหนองผักฉีด กรรรมการประมวลผล
24 นางรัตนา หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนบ้านท่าบันได กรรรมการประมวลผล
25 นายเทวัล ครุฑสุวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดตรัง กรรรมการประมวลผล
26 นางรัตนา หล่อสุพรรพร ครูโรงเรียนบ้านท่าบันได กรรรมการประมวลผล
27 นางจินดาพร พากเพียร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนิคมประทีป กรรรมการประมวลผล
28 นายบุญเลิศ เพชรทองขาว ครู โรงเรียนวัดควนสีนวล กรรมการตัดสินการแข่งขัน
29 นางสาวสุวรรณี จำปา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
30 นางนันทนา ง่วนสน ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
31 นายบุญนะ คงศรี ผอ.รร.วัดขุนสิทธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
32 นายณรัญ จริยวิจิตร ครู รร.วัดขุนสิทธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
33 นายสมพร สุทธิยาภรณ์ ครู รร.วัดนานอน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
34 นายเกียรติสิน สุขเกษม ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
35 นายประภาส สิงห์คู่ ครู รร.ปัญญาวิทย์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
36 นายภิญโญ ผิวเหลือง ครู รร.วัดเกาะมะม่วง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
37 นางวาสนา นานอน ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
38 นายประสพ รองยาง ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
39 นายวิสันต์ อักษรทอง ครู รร.บ้านไร่พรุ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
40 นายวันชาติ วิประกษิต ครู รร.เทศบาล3(บ้านนาตาล่วง) กรรมการตัดสินการแข่งขัน
41 นายปราโมทย์ รอดปลอด ครู รร.ตรังคริสเตียนศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
42 นายนาถดนัย สุขสนาน ครู รร.ดรุโณทัย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
43 นายลิขสิทธิ์ ดุลยรัตน์ ครู รร.วัดจอมไตร กรรมการตัดสินการแข่งขัน
44 นางยุภาพร มากสุข ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
45 นางสาวดวงพรหมณ์ ยอดทอง ครู โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
46 นางสาวสุวรรณา เขตพิบูลชัย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
47 นางธิดาวดี มีเผือก ครูโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
48 นางขวัญสุดา เครือเตียว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
49 นางประทีป ชัยเพชร ครูโรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
50 นางนวลนิตย์ คงชีพา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
51 นางสาวเกศราภรณ์ คงย้อย ครู รร.วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
52 นางสุภิญญา ชัยมีเขียว ครู รร.บ้านควนปริง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
53 นางชวัลภร แก้วรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง 1 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
54 นางพรศรี ทองปาน ครู รร.บ้านลำแคลง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
55 นายธเนศ จำเนียรกิจ ครู รร.บ้านคลองเต็ง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
56 นางฉวีวรรณ ชัยชนะ ครู รร.บ้านหินคอกควาย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
57 นางสุคนธ์ ช่วยดำ ครูโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
58 นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง 1 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
59 นางกุสุมา สมมาตย์ ครู รร.บ้านปะเหลียน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
60 นางศศิธร อินทร์มาก ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
61 นางสุพิศ นิธิวรนันท์ ครู รร.บ้านควนปริง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
62 นางวรรณา ชูพูล ครู รร.วัดขุนสิทธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
63 นางชนากานต์ รอบคอบ ครู รร.วัดควนสีนวล กรรมการตัดสินการแข่งขัน
64 นางพนา พนอินทร์ ครู รร.วัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
65 นางจริยา ดำจุติ ครู รร.วัดธรรมาราม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
66 นางเตือนใจ หะหมาน ครู รร.บ้านลิพัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
67 นางรัตนา ดำเกลี้ยง ครู รร.บ้านไทรงาม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
68 นางสุวัลลี วิญัตติกุล ครู รร.บ้านหินคอกควาย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
69 นายอภิชาติ หลงเก็ม ครู รร.หาดทรายทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
70 นางราชาวดี คงเอียด ครู รร.วัดนานอน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
71 นางสาวสุภัสสร เทพดี ครู รร.บ้านควนสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
72 นางสาวศศิธร อินทร์มาก ครู โรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
73 นายทวี ชัยแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
74 นายเกียรติโญธิลณ์ เจริญผล รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
75 ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
76 นางจิรภา อยู่ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
77 นายจิตร สัมพันธรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
78 นายสำเริง ศรีวิน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
79 นางเชื้อสาย ล้วนเส็ง ครู รร.วัดนิคมประทีป กรรมการตัดสินการแข่งขัน
80 นางปฏิชาติ หนูนุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
81 นางปาริชาติ แก้วทองคำ ครู รร.บ้านลำแคลง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
82 นางจินดารัตน์ ชูทอง ครู รร.วัฒนาศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
83 นางจินตนา สุนทรนนท์ ครู รร.บ้านย่านตาขาว กรรมการตัดสินการแข่งขัน
84 นางสาววันดี เสียมไหม ครู รร.บ้านนาทะเล กรรมการตัดสินการแข่งขัน
85 นางนิชาพัฒน์ จอมประดิษฐ์ ครู รร.บ้านคลองปะเหลียน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
86 นางพะยอม ชนทศน์ ครู รร.บ้านลำแคลง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
87 นางเชาว์รัตน์ สังขมณี ครู รร.บ้านท่าบันได กรรมการตัดสินการแข่งขัน
88 นางเบญจวรรณ สุวรรณเวลา ครู รร.บ้านควนโพธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
89 นางพรลภัส วิเชียร ครู รร.บ้านไทรงาม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
90 นางเกษมศรี หูเขียว ครู รร.บ้านทุ่งยาว กรรมการตัดสินการแข่งขัน
91 นางจุฑาภรณ์ ศรีเทพ ครู รร.บูรณรำลึก กรรมการตัดสินการแข่งขัน
92 นางอาจารีย์ ณ สงขลา ครู รร.บ้านควนปริง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
93 นางวิชชุตา แกล้วทนงค์ ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
94 นางมยุรีย์ คันฉ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
95 นางแสงสินธ์ ขวัญซ้าย ครู รร.บ้านปะเหลียน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
96 นางวิลาวัลย์ อินทร์ทอง - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
97 นางประณีต ไตรสกุล ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
98 นางสาวภัทรภร เพชรวงค์งาม - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
99 นางสมศรี ตันพัฒนกิจ ครู รร.บ้านแหลมสอม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
100 นางสาวกรนิภา เขียวแก้ว - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
101 นางจุไรวรรณ วงษ์เจริญผล ครู รร.วัดโคกพิกุล กรรมการตัดสินการแข่งขัน
102 นางสาวกิตติมา คงสง - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
103 นางอุษณีย์ สีดำ ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
104 นางสาวจริยา ชนะสิทธิ์ - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
105 นางสุภนิต วัฒนาสันติกุล ครู รร.บ้านย่านตาขาว กรรมการตัดสินการแข่งขัน
106 นางสุกัญญา อินทรมณเฑียร ครู รร.บ้านทุ่งค่าย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
107 นางไรนี หมั่นทวี ครู รร.วัดนิคมประทีป กรรมการตัดสินการแข่งขัน
108 นางสาวกนกภรณ์ ด้วงสุข - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
109 นางศรีเรือน เพ็ชรแก้ว ครู รร.วัดแจ้ง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
110 นางสาวพรทิพย์ เชื้อกุล - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
111 นางบุญแก้ว เกิดความสุข ครู รร.บ้านคลองเต็ง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
112 นางกาญจนา กระมล - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
113 นางรัตนาภรณ์ อุทิศสาร ครู รร.วัดไทรทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
114 นางสาวเพ็ญนภา สุขเสน - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
115 นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์ ครู รร.ไทยรัฐ39 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
116 นางสาวกาญจนา จันทรัตน์ - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
117 นางเรณู ชิดเชื้อ ครู รร.เทศบาล6(วัดตันติยาภิรม) กรรมการตัดสินการแข่งขัน
118 นางยินดี คงพูล - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
119 นางเฉลิมศรี เก้าเอี้ยน ครู รร.บ้านทุ่งหนองแห้ง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
120 นางหทัยวรรณ ติง - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
121 นางคำภู ช่องสมบัติ ครู รร.วัดปากปรน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
122 นางธนารีย์ นาคพล ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
123 นางกัลยากร เพชรแก้ว - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
124 นางสาวทิวาพร ทวิสุวรรณ ครู รร.บ้านเกาะปุด กรรมการตัดสินการแข่งขัน
125 นางพุทธชาติ โพธิสุวรรณวัฒน์ - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
126 นางประไพ พรหมมี ครู รร.วัดไทรทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
127 นางสาวฉัตรพร หอยบาง - กรรมการตัดสินการแข่งขัน
128 นางมยุรินทร์ อรรฆยมาศ ครู รร.บ้านคลองทรายขาว กรรมการตัดสินการแข่งขัน
129 นางอารีย์ ทักษิณธรรม ครูโรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
130 นางสาวชุติมาวดี ชัยเพชร ครูโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว กรรมการตัดสินการแข่งขัน
131 นางจตุพร จันแดง ครู รร.บ้านลำแคลง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
132 นายอภินันท์ มีแสง ครู รร.บ้านหินคอกควาย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
133 นางสาวไพรินทร์ นวลสุวรรณ ครู รร.วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
134 นางชุติมา หวันชิตนาย ครู รร.ไทยรัฐวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
135 นางศรีรัตน์ โออินทร์ ครู รร.วัดหนองเป็ด กรรมการตัดสินการแข่งขัน
136 นางสาวเพียงตะวัน วิคนำเพิง ครู รร.บ้านควนสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
137 นางกานต์พิชา สายชื่นจิต ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
138 นายเลอศักดิ์ ล่ำล่อง ครู รร.หาดทรายทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
139 นางดาลัด อุ้ยใจดี ครูโรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
140 นางสาววิมล เพชรเพ็ง ครู รร.บ้านลิพัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
141 นางสาลี สัมพันธรัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 วัดควนขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
142 นางสาวอำพัน ดำจิ ครู รร.วัดขุนสิทธิ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
143 นางบุญแก้ว เกิดความสุข ครู รร.บ้านคลองเต็ง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
144 นางสาววิจิตรา วงค์สัมพันธ์ ครู รร.บ้านควนสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
145 นางอุษณีย์ สีดำ ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
146 นางสาวเพ็ญศรี รอดนุ่ม ครูโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว กรรมการตัดสินการแข่งขัน
147 นางพรลภัส วิเชียร ครู รร.บ้านไทรงาม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
148 นางฉลวย อ่อนคง ครู รร.วัดควนสีนวล กรรมการตัดสินการแข่งขัน
149 นางสุวรรณี รอดสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหาดสำราญ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
150 นางดารา ชูสังข์ ครู รร.วัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
151 นางสาลี สง่า ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการตัดสินการแข่งขัน
152 นางพิจิกา พุ่มสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกระพังสุรินทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
153 นางจุไรรัตน์ โฟฉิว ครูโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
154 นางปนัดดา ยอดระบำ ครูโรงเรียนบ้านหนองเรี้ย กรรมการตัดสินการแข่งขัน
155 นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
156 นางอรอนงค์ สันติรักษ์ ครูโรงเรียนวัดมงคลสถาน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
157 นางสาวมลธิภา ไชยแก้ว ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
158 นายจรัญ พวงเพชร ครูโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข กรรมการตัดสินการแข่งขัน
159 นายเอกวิทย์ รัตนโกวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการตัดสินการแข่งขัน
160 นางสาวสุพร ศรีสว่าง ครูโรงเรียนบูรณะรำลึก กรรมการตัดสินการแข่งขัน
161 นางพรทิพย์ ศรีสว่าง ครูโรงเรียนบ้านไร่พรุ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
162 นางจิรารัตน์ ชุมสุขช่วยเรือง ครูโรงเรียนวัดหนองเป็ด กรรมการตัดสินการแข่งขัน
163 นางอุบลรัตน์ นานช้า ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการตัดสินการแข่งขัน
164 นางสาวภาวนา ดำเกาะ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
165 นางเจริญศรี จิราโชติเดชากูร ครู โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ประธานกรรมการ
166 นายวินิชย์ แกล้วทนงค์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
167 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธ์ รองผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
168 นายสมมาตร สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป. ตรัง 1 ประธานกรรมการ
169 นายทวี ชัยแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ
170 นายสมภพ สักกะพลางกูร ครูโรงเรียนวัดหนองเป็ด ประธานกรรมการ
171 นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
172 นางอภันตรี รักษศรี ครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ประธานกรรมการ
173 นายนิรันดร์ จิตรชวาล รอง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 ประธานกรรมการ
174 นายนิรันดร์ จิตรชวาล รอง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 ประธานกรรมการ
175 นายสุวิทย์ ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
176 นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพล ครู โรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ประธานกรรมการ
177 นายวินัย ทองรัตน์ ผอ. สพป. ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
178 นางประภาพรรณ ณ พัทลุง - ประธานกรรมการ
179 นางปัทมาวดี ปราบปัญจะ - ประธานกรรมการ
180 นางริศรินทร์ อินทร์โก - ประธานกรรมการ
181 นางวิภา มโนรา - ประธานกรรมการ
182 นางวิไลวรรณ สินสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ
183 นางพันธ์ทิพย์ ศรีไตรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ประธานกรรมการ
184 นางวรรณี ชัยมาดสิริกุล ครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ประธานกรรมการ
185 นางสิริพรรณ เผ่าพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดปากปรน ประธานกรรมการ
186 ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ
187 นางสาววันดี เสียมไหม ครู รร.บ้านนาทะเล ประธานกรรมการ
188 นางสุภาพร เพชรหนู รอง ผอ.รร.วัดควนวิเศษ ประธานกรรมการ
189 นายสัญญา ทองมีขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ ประธานกรรมการ
190 นางศิริพรรณ เกลี้ยงทอง ครู รร.วัดควนวิเศษ ประธานกรรมการ
191 นายนุกูล เอียดจุ้ย ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ประธานกรรมการ
192 นายวินิชย์ แกล้วทนงค์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
193 นางพรเพ็ญ ซูหลิน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ
194 นายทวี ชัยแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ
195 นายชาญณรงค์ ไชยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน ประธานกรรมการ
196 นางเบญจพร เกศพงษ์พันธ์ ครู โรงเรียนวัดไทรงาม ประธานกรรมการ
197 นายวีระยุทธ ธนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพรัตน์วิทยา ประธานกรรมการ
198 นางสุภาภร แสงผะกาย ครู โรงเรียนบ้านควนปริง ประธานกรรมการ
199 นายสวนดี นานอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ ประธานกรรมการ
200 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
201 นายวิโรจน์ เถาธรรมพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านควนปริง ประธานกรรมการ
202 นางวิยะดา บุญชัย ครูโรงเรียนวัดนานอน ประธานกรรมการ
203 นางวชิรา ทองแย้ม ครูโรงเรียนวัดนานอน ประธานกรรมการ
204 นายปิยะรัตน์ กฤตบุญกุล ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ประธานกรรมการ
205 นางธิดา วนาสุวรรณวณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากปรน ประธานกรรมการ
206 นายสิริ ยุ่นประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ ประธานกรรมการ
207 นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท ประธานกรรมการ
208 นายสายันร์ สัตถาภรณ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านห้วยลึก ประธานกรรมการ
209 นายสุรเชฐ นวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง ประธานกรรมการ
210 นายวิเชียร ใจทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน ประธานกรรมการ
211 นางสุจิรา ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
212 นางณกมล รอดคืน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงาม ประธานกรรมการ
213 นายสุรศักดิ์ จันทร์ศักดิ์รา ผอ.โรงเรียนบ้านด่าน ประธานกรรมการ
214 นายกฤช กาหยี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาราม ประธานกรรมการ
215 นายสุวิทย์ รอดคืน ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ประธานกรรมการ
216 นายสุชาติ ตั้นเล่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ประธานกรรมการ
217 นางสุมณฑา แคนยุกต์ ผอ. โรงเรียนบ้านช่อง ประธานกรรมการ
218 นายระนิต ณ พัทลุล รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
219 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
220 นายบุญรอบ นานช้า รอง ผอ.โรงเรียนวัดควนวิเศษ ประธานกรรมการ
221 นางภิญโญ โสมสง ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ประธานกรรมการ
222 นางสาววรรัตน์ คลาดนาม ครูโรงเรียนวัดไทรทอง ประธานกรรมการ
223 นางเสริมสิริ แดงนวล ครูโรงเรียนวัดควนสีนวล ประธานกรรมการ
224 นางเสริมสิริ แดงนวล ครูโรงเรียนวัดควนสีนวล ประธานกรรมการ
225 นางสาวผิวเดือน หลงเส็ง ครูโรงเรียนวัดหนองเป็ด ประธานกรรมการ
226 นางพรทิพย์ สุภาพ ครูโรงเรียนบ้านควนปริง ประธานกรรมการ
227 นายบรรจบ จิตรหลัง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ประธานกรรมการ
228 นายภักดี ใจสมุทร ครูโรงเรียนเพาะปัญญาฯ ประธานกรรมการ
229 นางวิญญา ราชกิจชอบ ครูโรงเรียนบ้านหนองยวน ประธานกรรมการ
230 นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง ประธานกรรมการ
231 นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
232 นายปรีชา ช่วงดวง ครู รร.บ้านยวนโปะ ประธานกรรมการ
233 นางนุชนาถ เอี้ยวซิโป ครู รร.มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" ประธานกรรมการ
234 นางประไพ พรหมมี ครู รร.วัดไทรทอง ประธานกรรมการ
235 นางนิยม นานช้า ครู รร.บ้านหนองไทร ประธานกรรมการ
236 นางรมิศา ศรีวิน ครู รร.บ้านควนปริง ประธานกรรมการ
237 นางสมศรี จัตุฑะศรี ครู รร.มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" ประธานกรรมการ
238 นายเอกรินทร์ พลวัฒน์ ครู รร.บ้านควนสระแก้ว ประธานกรรมการ
239 นายวิวัฒน์ ศรีไตรรัตน์ ครู รร.บ้านนานิน ประธานกรรมการ
240 นายอนุสรณ์ จิตบุญ ครู รร.วัดควนสีนวล ประธานกรรมการ
241 นางโสภาค จิตรหลัง ครู รร.บ้านโพรงจระเข้ ประธานกรรมการ
242 นายนิยม หยงสตาร์ ครู รร.บ้านทอนหาน ประธานกรรมการ
243 นางสัตตบุษย์ โชติรัตน์ ครู รร.วัดขุนสิทธิ์ ประธานกรรมการ
244 นางลาวัณ แสวงรัตน์ ครู รร.บ้านปะเหลียน ประธานกรรมการ
245 นางชณิตา คงด้วง ครู รร.บ้านสามแยก ประธานกรรมการ
246 นายจรวย บุญล้อม รอง ผอ.รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ประธานกรรมการ
247 นายสถาพร จิรประภานนท์ ครู รร.บ้านปะเหลียน ประธานกรรมการ
248 นายบุญนะ คงศรี ผอ.รร.วัดขุนสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
249 นายวีระยุทธ ธนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา รองประธานกรรมการ
250 นางเยาวลักษณ์ ไชยมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ รองประธานกรรมการ
251 นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง รองประธานกรรมการ
252 นายภิญโญ ยอดทอง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 รองประธานกรรมการ
253 นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ
254 นางสาวลักขณา พรหมทอง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 รองประธานกรรมการ
255 นายสวนดี นานอน ผอ.รร.วัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการ
256 นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.รร.บ้านย่านตาขาว รองประธานกรรมการ
257 นายสวนดี นานอน ผอ.รร.วัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการ
258 นายสำเริง ช่วยเรือง ผอ.รร.บ้านเขาไม้แก้ว รองประธานกรรมการ
259 นายอาคม ดำปิน ครู โรงเรียนบ้านคลองเต็ง รองประธานกรรมการ
260 นายสุพร ศรสงวนสกุล ผอ.รร.มิตรภาพที่31"วัดทุ่งหวัง" รองประธานกรรมการ
261 นางสาวนวพร รอดหาญ ผอ.รร.บ้านหนองหว้า รองประธานกรรมการ
262 นางสาวชวาลา จินดาผ่อง ผอ.รร.บ้านเกาะปุด รองประธานกรรมการ
263 นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ
264 นายเดช สง่า ผอ.รร.บ้านนาทะเล รองประธานกรรมการ
265 นายสำเริง ศรีวิน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ
266 นายชาญณรงค์ ไชยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน รองประธานกรรมการ
267 นายประเสริฐศักดิ์ ลัทธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล รองประธานกรรมการ
268 นายทศพล จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน รองประธานกรรมการ
269 นางสมจิตร สัมพันธรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง รองประธานกรรมการ
270 นายสมโชค ซุ่นอื้อ ครูโรงเรียนวัดนานอน รองประธานกรรมการ
271 นายประเสริฐ หนูนุ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านควนปริง รองประธานกรรมการ
272 นางรัชนีกร โฟฉิว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง รองประธานกรรมการ
273 นายเรวัต ไพรัตนากร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รองประธานกรรมการ
274 นายกฤต กาหยี ผอ.โรงเรียนวัดธรรมาราม รองประธานกรรมการ
275 นายสุรเชฐ นวลศรี ผอ.โรงเรียนบ้านไร่หลวง รองประธานกรรมการ
276 นายประเวช ไกรเทพ รองผอ.รร.มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ รองประธานกรรมการ
277 นางไพรัช ตลาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา รองประธานกรรมการ
278 นายพายัพ ปักษี ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ รองประธานกรรมการ
279 นายประทีป ชัยเพชร ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม รองประธานกรรมการ
280 นายไชยฤทธิ์ เรืองขำ ผอ.โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ รองประธานกรรมการ
281 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร ผอ.โรงเรียนบ้านควนสรรค์ รองประธานกรรมการ
282 นางมารศรี ตรีรัตนพันธ์ ผอ.โรงเรียนบูรณะรำลึก รองประธานกรรมการ
283 นายสุริยงค์ มาลี ผอ.รร.บ้านทอนหาน รองประธานกรรมการ
284 นายประกาศ ทองนะ ผอ.รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) รองประธานกรรมการ
285 นายดารานิช บัวทอง ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการและเลขานุการ
286 นายณรัญ จริยวิจิตร ครู รร.วัดขุนสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
287 นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพล ครูโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการและเลขานุการ
288 นายอาคม ดำปิ่น ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการและเลขานุการ
289 นางสาวฐณิชชา แสงระยับ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 กรรมการและเลขานุการ
290 นายสุกิจ ฤทธิเดช ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 กรรมการและเลขานุการ
291 นางสุวรรณ ภักดี ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
292 นางนูริดา ดนอารี ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการและเลขานุการ
293 นางชฎาพร ผลาญไกรเพชร ครูโรงเรียนวัดควนสีนวล กรรมการและเลขานุการ
294 นางสาวฐณิชชา แสงระยับ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 กรรมการและเลขานุการ
295 นางจุรีพร สิงห์อินทร์ ครู รร.บ้านย่านตาขาว กรรมการและเลขานุการ
296 นางสาวผุสดี บ่นหา ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
297 นางสาวนุชนภา แก้ววงศ์ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
298 นางสาวจิตรา เสียมไหม รอง ผอ.รร.บ้านนาทะเล กรรมการและเลขานุการ
299 นางสาวเอื้องสุดา โชติกเสถียร ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการและเลขานุการ
300 นางเมตตา คงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
301 นางสาวสุพิศ คงทน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
302 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
303 นางบุญยรัตน์ จันดี ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
304 นางสาวนิรมล จินดาสัย ธุรการ รร.บ้านนาทะเล กรรมการและเลขานุการ
305 นางสาวอาริยา นวลนิ่ม ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
306 นางสุพร โขขัด ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
307 นางมาลี ราชภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการและเลขานุการ
308 นางสริกา ชลธาร ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
309 นางเมตตา คงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการ
310 นางพรเพ็ญ ถวิลเวทิน ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
311 นางสุพิศ นิธิวรนันท์ ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการและเลขานุการ
312 นางวิมล ประดู่ ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการและเลขานุการ
313 นายวาสนา คงบัน ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการและเลขานุการ
314 นายบุญรอบ นานช้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและเลขานุการ
315 นางสุจิรา ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
316 นางอรณี จิตรแก้ว ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการและเลขานุการ
317 นายอำนวย เซ่งเซียง ครู โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ กรรมการและเลขานุการ
318 นางอัจฉรา วิโรจน์ศิริ ครู โรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการและเลขานุการ
319 นายพิพัฒน์ แก้วในเมฆ ครู โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท กรรมการและเลขานุการ
320 นายบุญเหลือ ชายภักตร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรมการและเลขานุการ
321 นางสาวอมรรัตน์ ใจมั่น ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก กรรมการและเลขานุการ
322 นายภูมิปัชญ์ อายุสุข ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการและเลขานุการ
323 นายนรากร สมประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะปุด กรรมการและเลขานุการ
324 นางปุณิกา ข่ายม่าน ครู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
325 นางจิรา โจ้งจาบ ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการและเลขานุการ
326 นางนฤมล ชูทอง ครู โรงเรียนสภาราชินี กรรมการและเลขานุการ
327 นางอุไรวรรณ ชูเดช ครู โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ
328 นางระเบียบ คงฉาง ครู โรงเรียนไทรงาม กรรมการและเลขานุการ
329 นายยิ่งยศ ใจจ้อง ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน กรรมการและเลขานุการ
330 นายภูมิปรัชญ์ อายุสุข ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการและเลขานุการ
331 นางผการัตน์ พึ่งพานิช ศึกษานิเทศก์ สพป. ตรัง 1 กรรมการและเลขานุการ
332 นางอุบล คงสม ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและเลขานุการ
333 นางวินันทการ เทพเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
334 นายรัตนพล มุสิกพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านช่องเปี่ยมราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ
335 นายอรัญญา โพสาลี ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการและเลขานุการ
336 นายอรัญญา โพสาลี ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการและเลขานุการ
337 นางสาวอาบิดะ เอ็มบุตร ครูโรงเรียนบ้านคลองทรายขาว กรรมการและเลขานุการ
338 นายบรรจบ จิตรหลัง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม กรรมการและเลขานุการ
339 นางเบจญญารัต นวลนิล ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและเลขานุการ
340 นางสาวคุณภัทร ช่อทอง ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการและเลขานุการ
341 นางสาวสุพัตรา กลิ่นเพชร ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
342 นางสาวคนึงนิตย์ นวนนิ่ม ครูโรงเรียนวัดไทรทอง กรรมการและเลขานุการ
343 นางอาภรณ์ ตะหมัง ครูโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
344 นางพัทธกานต์ หนูนารถ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
345 นางชุติมา สิทธิพันธ์ ครู รร.บ้านบกหัก กรรมการและเลขานุการ
346 นางจรัสพร คงแก้ว ครู รร.บ้านไร่หลวง กรรมการและเลขานุการ
347 นางพิมพ์ใจ กุลตัน ครู รร.หาดสำราญ กรรมการและเลขานุการ
348 นางพันทิพา หมั่นทวี ครู รร.บ้านทุ่งปาหนัน กรรมการและเลขานุการ
349 นางอนงค์ เอียดแจ่ม ครู รร.บ้านควนปริง กรรมการและเลขานุการ
350 นางสาวมัตติกา เพ่งตา ครู รร.วัดแจ้ง กรรมการและเลขานุการ
351 นางศุภนิตย์ สุวรรณรัตน์ ครู รร.วัดควนวิไล กรรมการและเลขานุการ
352 นายวิเชษ นุ่นสงค์ ครู รร.หาดทรายทอง กรรมการและเลขานุการ
353 นางสาวชญานันท์ สุโสะ ครูพี่เลี้ยง รร.บ้านแหลมสอม กรรมการและเลขานุการ
354 นางนิชากร ศรสงวนสกุล ครู รร.บ้านไร่พรุ กรรมการและเลขานุการ
355 นางนันท์นภัส ทีปกรเศวต ครู รร.บ้านควนโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
356 นางสาวนุชนาถ จิโสะ ครู รร.บ้านท่าคลอง กรรมการและเลขานุการ
357 นายณรงค์ หนูเจริญ ครู รร.บ้านไพรงจระเข้ กรรมการและเลขานุการ
358 นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์ ครู รร.วัดนางประหลาด กรรมการและเลขานุการ
359 นางสาวสุรีวัลย์ แอนิ่ม ครู รร.บ้านหาดเลา กรรมการและเลขานุการ
360 นายยุทธพงษ์ อายุสุข ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการและเลขานุการ
361 นางยินดี ตรังคบุรีรัตน์ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
362 นายสมเกียรติ อมรลักษณ์ ผอ.โรงเรียนวัดโพธาราม กรรมการ
363 นายสุพรรณ พรหมดาน พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
364 นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง 1 กรรมการ
365 นางชวัลภร แก้วรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง 1 กรรมการ
366 นางยุภาพร มากสุข ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 กรรมการ
367 นายบรรจง ส่งเสริม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง 1 กรรมการ
368 นางวาสนา นานอน ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการ
369 นายเทิดศักดิ์ รักสม ครู โรงเรียนวัดโหละคล้า กรรมการ
370 นายวิรัตน์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการ
371 นายสุรีย์ จันทร์เพชร ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ
372 นางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน รอง ผอ.รร.บ้านย่านตาขาว กรรมการ
373 นางจิราภรณ์ ใจจ้อง ครู รร.บ้านย่านตาขาว กรรมการ
374 นางกมลวรรณ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง 1 กรรมการ
375 นายสมพิศ สงเสือ ครู โรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
376 นายประยูร อุ้ยใจดี ครู โรงเรียนอนุบาลตาัง กรรมการ
377 นายภูเบศ ไทรงาม ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข กรรมการ
378 นายธีรยุทร บริพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ
379 นายเอกรินทน์ ถิ่นนา ครู โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง กรรมการ
380 นายไวชยันต์ เปาะทอง ครู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ กรรมการ
381 นางวิจิตรา วงศ์สัมพันธ์ ครู รร.บ้านควนสวรรค์ กรรมการ
382 นายอนุพงษ์ ศรีสง ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
383 นายสมใจ ภัติศิริ ครู โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการ
384 นางสริกา ชลธาร - กรรมการ
385 นายใจเย็น พรหมชู ครู โรงเรียนสภาราชินี กรรมการ
386 นางสาวอรธิรา จิตตรง - กรรมการ
387 นางสาวกัณณิกา เศษสม - กรรมการ
388 นางสาวชุติมา ภักดี ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ
389 นายสมโชค ซุ่นอื้อ ครู โรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
390 นางสาวพัชรวรรณ ยาเขียว - กรรมการ
391 นายสมพร บุญส่งนาค ครู โรงเรียนบ้านโคกม่วง กรรมการ
392 นางสาวอภิญยา ทองรอด - กรรมการ
393 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง 1 กรรมการ
394 นางวิชุตา แกล้วทนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
395 นางนิตยา รอดบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
396 นางอำพร มณเฑียรสุภา ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
397 นางพรเพ็ญ ซูหลิน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
398 นางพจนาถ วุฒิวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
399 นางสาวมลิแก้ว มณีรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
400 นางศิริพรรณ เกลี้ยงทอง ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการ
401 นายประสิทธิ์ สมประสงค์ ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการ
402 นางธนารีย์ นาคพล ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการ
403 นางสุรีย์ จันทร์เพชร ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการ
404 นายเอกชัย สงด้วง ครู โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ กรรมการ
405 นางบังอร หนองตรุต ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการ
406 นางสาวณีรวรรณ รักงาม ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการ
407 นางสาวสุนิสา พิชัยรัตน์ ครู โรงเรียนพรศิริกุล กรรมการ
408 นางสาวอารี เกิดควน ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการ
409 นางอารมณ์ หนูเซ่ง ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการ
410 นางธนารีย์ นาคพล ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการ
411 นายสุวรรณชัย เพ็งสงค์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
412 นางนันทิพย์ บุญประสานติ์ ครู รร.วัดควนวิเศษ กรรมการ
413 นายไชยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
414 นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุล ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
415 นางสาววินุช ธรรมวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
416 นายเกียรติสิน สุขเกษม ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
417 นายปรีชา มหาโพธิ์สอง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
418 นายประสบ รองยาง ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
419 นายประภาส มณีใส ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
420 นายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
421 นายประยูร อุ้ยใจดี ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
422 นายชำนาญ ทองดี ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข กรรมการ
423 ครูประจำชั้นอนุบาลปทีที่ 1 ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
424 ครูประจำชั้นอนุบาลปทีที่ 2 ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
425 นายรัตนกร กุลบุญ ครู โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการ
426 พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
427 พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
428 นายวิษณุ วรรณบวร ครู โรงเรียนสภาราชินี กรรมการ
429 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - กรรมการ
430 นายสุพรรณ พรหมดาน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
431 นายไพโรจน์ สัมพันธรัตน์ ครู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ กรรมการ
432 นางวันเพ็ญ จัตุฑะศรี ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
433 นายมนัสพงศ์ ไชยรุตน์ ครู โรงเรียนทุ่งไทรทอง กรรมการ
434 นายประดิษฐ์ ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ
435 นายสมเกียรติ ซุ่ยล่อย ครู โรงเรียนวัดน้ำผุด กรรมการ
436 นางปัทมาวดี ปราบปัญจะ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
437 พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
438 พี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
439 นายนิติภูมิ จิตรหลัง ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการ
440 นายพิรุณ พึ่งพาณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ
441 นายสมพร สงคราม ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการ
442 นางวันเพ็ญ จัตุฑะศรี ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
443 นางสุนีย์ กองมี พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
444 นายพรเทพ ช่วยด้วง ครู โรงเรียนวัดควนสีนวล กรรมการ
445 นางนวธรภร ชูแก้ว นางสาวดุษฎี ชูนุ่น กรรมการ
446 นางดุษณี มุสิกะ เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
447 นางปราณี สมาธิ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
448 นางเลขา สายทองแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ
449 นางวชิรา ทองแย้ม ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
450 นางสุวรรณี จองเดิน ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
451 นางพรรณพนัช ก้องสุวรรณคีรี ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
452 นางปิยะนันท์ เผื่อคง ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
453 นางวนิดา คงสงค์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
454 นางสาวอตินุข สรรเกียรติกุล ครู โรงเรียนอนุบาลตาัง กรรมการ
455 นางสาวนันทา ตั้นฉ้วน ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
456 นางภัทรพร ผลธรรมปาลิต ครู โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ กรรมการ
457 นางราชาวดี คงเอียด ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
458 นางสุพัตรา คุ้นมาก ครู โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ กรรมการ
459 นางอรณี จิตรแก้ว ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
460 นางลักณา จันทรวงศ์ ครู โรงเรียนวัดโหละคล้า กรรมการ
461 นางวิยะดา บุญชัย ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
462 นางสุรินทา ช่วยชู ครู โรงเรียนบ้านทุุ่่งหนองแห้ง กรรมการ
463 นางสาวจันทร์อุมา กิ้มนวน ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
464 นางรุ่งทิพย์ จำเริญ ครู โรงเรียนพรศิริกุล กรรมการ
465 นางสาวศุภลักษณ์ หย้งแก้ว โรงเรียนสหตรังอาชีวะ กรรมการ
466 นางรุ่งทิพย์ จำเริญ ครู โรงเรียนพรศิริกุล กรรมการ
467 นายสมวุฒิ กลพุทธสาร ครู โรงเรียนวัดหนองเป็ด กรรมการ
468 นางสาวพินญา สุขุม ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
469 นายนิคม เป้าทอง พนักงานบริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 กรรมการ
470 นางสาววิภารัตน์ ระวังภัย ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
471 นางกาญจนา แคนยุกต์ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
472 นางสุชาดา คงวุ่น ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
473 นางสาวพันวิกา หนูชู ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
474 นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ
475 นางประภาพร แซ่ตั๋น ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
476 นางชวัลภร แก้วรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ
477 นางสุวรรณี จองเดิน ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
478 นางสาวนิรมล บริรักษ์ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
479 นางสาวอรุณี ฟองโหย ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
480 นางสาวจิตรลัดดา สมาธิ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
481 นายมนิตย์ บุญญาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
482 นางยินดี ตรังคบุรีรัตน์ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
483 นางสาววรตา ดีสมประเสริญ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
484 นางสาวพาริณี อู่ไพบูลย์สิน ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
485 นางอนงค์ เอียดแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการ
486 นางสาวชีวดี สุทธินนท์ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
487 นางงสาวชีวดี สุทธินนท์ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
488 นางสาวไวตา สัญวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการ
489 นางจิตรลดา ผดุงสัตย์ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
490 นางปิ่นนรี ปราบรัตน์ ลูกจ้างโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
491 นางปราณี จริงจิตร ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการ
492 นางกัลยา มาเส็ม ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการ
493 นางสาวอายุดา ช่วยหมาด ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
494 นายสมพร สุทธิยาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
495 นางพรทิพย์ สุภาพ ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการ
496 นางสาวลักขณา ชูทอง ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
497 นายสุวิทย์ ไทยกลาง พนักงานบริการโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
498 นางสาวหทัยนุช เพลงกระโทก ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
499 นางสาวอัญญาดา ธรรมกิจ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
500 นางสาวชมัยพร จกแก้ว ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
501 นายดาราณิชย์ บัวทอง ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการ
502 นายไพโรจน์ โยธินทวี รองผอ.รร.มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
503 นายประพันธ์ ตั้นสุย ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการ
504 นายสมภพ อุตสาหะ ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการ
505 นางสาววรสสุคนธ์ ชอบทำกิจ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
506 นางจิรา โจ้งจาบ ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการ
507 นางสาวพัชรา แก้วมาก ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
508 นายพิรุณ พึ่งพานิช ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
509 นายเดชา บุญญกาญจน์ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
510 นางสาวมฤษฎา บุญวงศ์ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
511 นายทรงพล บุญธรรม ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
512 นางปิ่นนรี ปราบรัตน์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
513 นางปรียานุช ชุมศรี ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
514 นางปิยะนันท์ เผื่อคง ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
515 นางสาวขวัญตา เลี้ยงวิวัฒน์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
516 นางยุพาพร ชินศรี ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
517 นายณัฐพงศ์ รำมะนา ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยา กรรมการ
518 นางอุทัย บัวดำ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
519 นางสาวสุุวรรณา ต้องชู ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
520 นางสาวผ่องศรี เก่งกั่ว ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
521 นางสาวปรีดาวรรณ ไืทยกลาง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
522 นางสาววิมล รุ่งเรือง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
523 นายบุญฤทธิ์ ชัยวิเศษ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
524 นางศุทธหทัย ใจบุญ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
525 นายประทีป ชัยเพชร ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการ
526 นายกิตติธน มังกรสินธุ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
527 นายประสิทธิ์ สมประสงค์ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ
528 นางยุพิน หิรัญย์รักษ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
529 นางสกุลพิชญ์ ชูพงศ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
530 นางประกาย คุ้มกุมาร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
531 นางพิณทิพย์ คงแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) กรรมการ
532 นางกมลรัตน์ ทักษ์แก้ว ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
533 นางสาวสรณีย์ แต่งสวน ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง กรรมการ
534 นางอัจฉรา วิโรจน์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการ
535 นายเรวัต จันทรจนา ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
536 นางบุษกร บุญเมือง ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
537 นางสาวกัญญารัตน์ หลงเศษ ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
538 นางสุภารัตน์ แก้วเพ็ง ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
539 นางเพชรณา บริพันธ์ ครู โรงเรียนสภาราชินี กรรมการ
540 นางรจนา ชลธาร ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
541 นายสุนทรวัฒน์ วิมล ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
542 นายอรุณ ทองสม ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
543 นายวิชาญ เยาว์ดำ ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
544 นางสิริพัชร์ บุญกราน ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการ
545 นางจิราภรณ์ คงเพ็ง ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
546 นายวีระพันธ์ ภิรมย์บัว ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
547 นายเจียรนัย สิงห์คู่ ครู โรงเรียนปัญญาวิทย์ กรรมการ
548 นายสมพิศ สงเสือ ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
549 นางสาวศศิรัศมิ์ เพ็งผอม ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
550 นายณัฐพล จริงจิตร ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
551 นายณัฐวุฒิ ขุนนุ้ย ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
552 นางสาวศศิรินทร์ ยนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
553 นางนิภา พิบาลพล ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
554 นายอนุชา วารีรักษ์ ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
555 นางสุดจิตร ฉัตรศิริศุภชัย ครู โรงเรียนดรุโณทัย กรรมการ
556 นางเพ็ญศรี คงเรือง ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ
557 นางนันทนา ง่วนสน ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ
558 นางสุกานดา แสงศรี ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ
559 นางสาวสุรัตยา หยังหลัง ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม กรรมการ
560 นางพัชรา เขียวไสว ครูโรงเรียนตรังวิทยา กรรมการ
561 นางสาวจีรวรรณ พิชัยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กรรมการ
562 นายสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ ครู โรงเรียนปัญญาวิทย์ กรรมการ
563 นางบุหลัน เมืองงาม ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
564 นางวิภา สี่หมื่น ครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการ
565 นางจุรี สมเพชร์ ครู โรงเรียนบ้านไร่หลวง กรรมการ
566 นางจิตรลดา ผดุงสัตย์ ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
567 นายสมเกียรติ จันทร์ศร ครู โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) กรรมการ
568 นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน ครู บ้านควนเคี่ยม กรรมการ
569 นางวรรณธิมา ศรีรัตนพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม กรรมการ
570 นางมรกต ผดุงเศรษฐกิจ ครู โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียวเซี่ยเซี่ยว กรรมการ
571 นางรวงพิณ อ่อนคง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ
572 นายพงษ์ภัทร สังขาชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการ
573 นางสุวรรณา ภักดี ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ
574 นางดรุณี ยิ้มแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) กรรมการ
575 นางศศิธร เวชรังสี ครู โรงเรียนบ้านสามแยก กรรมการ
576 นายยงยุทธ นาคช่วย ครู โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม กรรมการ
577 นายอรุณ สิงโต นักวิชาการวัฒนธรรม (อ.รัษฎา) กรรมการ
578 นางภาวินี รักษาพราหมณ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน กรรมการ
579 นางแจ่มศรี ช่องพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาป้อ กรรมการ
580 นางประพาก สมัครกิจ ครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
581 นายเด่น นวลปาน ครู โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา กรรมการ
582 นางจิรา โจ้งจาบ ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการ
583 นางสาวนุชจิรา แก่นอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการ
584 นางยุวดี ชูแก้ว ครู โรงเรียนบูรณะรำลึก กรรมการ
585 นายทวีสิทธิ์ สมัครกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย กรรมการ
586 นายทำนุ ส้องเจริญ ครู โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ กรรมการ
587 นางสุชาดา ชั้นสกุล ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน กรรมการ
588 พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ วัดกะพังสุรินทร์ กรรมการ
589 นางธิดาวดี สายจิตรื่น ครู โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ กรรมการ
590 นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดนำ้ผุด กรรมการ
591 นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม ผอ.โรงเรียนวัดควนสีนวล กรรมการ
592 นายอัสลามี หนูเบ๊ะ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านควนสรรค์ กรรมการ
593 นางวดี สมมี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ
594 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. ตรัง 1 กรรมการ
595 นายโชคชัย ส่งเสริม ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ
596 นางจุรีรัตน์ วรปกรณ์กิจ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ
597 นายวิรชาติ วินสนถิระเดช ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ
598 นายปรัชญา อินทรักเดช ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ
599 นายสุชาติ จูห้อง นักการภารโรงโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ
600 นางสาวจันทรา แก้วละเอียด ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ
601 นางจิดาภา ไกรเทพ ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ
602 นางสาวสุภัสสร เทพดี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ
603 นางสาวอัจฉราภรณ์ เสียมไหม ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการ
604 นางสมใจ เสียมใหม ครูโรงเรียนบ้านสามแยก กรรมการ
605 นายทวี ศรีคง ผอ.โรงเรียนบ้านทุ้งหนองแห้ง กรรมการ
606 นายสุธิพงษ์ ว่องวรานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้างบางยาง กรรมการ
607 นายสมศักดิ์ ทองแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการ
608 นางสุภาพร ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบูรณะรำลึก กรรมการ
609 นางพัทธการต์ หนูนารถ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ
610 นางฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ
611 นางจุฬารัตน์ ประนอม ครูโรงเรียนบ้านลิพัง กรรมการ
612 นางเอกวิทย์ รัตนวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการ
613 นางพิมพิมล ดำทิพย์ ครูโรงเรียนวัดจอมไตร กรรมการ
614 นางจรรยา หยงสตาร์ ครูโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ กรรมการ
615 นางสุวรรณี จองเดิน ครูโรงเรียนทิพย์รัตน์ กรรมการ
616 นางปัญญารัตน์ เอียดบาง ครูโรงเรียนบ้านท่าเทศ กรรมการ
617 นางสาวนันทา ตันฉ้วน ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการ
618 นายปรีชา ตู้ดำ ครูโรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการ
619 นางจิรา โจ้งจาบ ครูโรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการ
620 นายนิทัศน์ ผ่องอำไพ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวเกาะญวน กรรมการ
621 นายสมปอง เต้งชู ครูโรงเรียนบ้านลำแคลง กรรมการ
622 นางจารุวรรณ หนูเอียด ครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการ
623 นางสุปราณี สิงห์อินทร์ ครู รร.วัดไทรทอง กรรมการ
624 นางอาวร พราหมเภทย์ ผอ.รร.วัดสาริการาม กรรมการ
625 นายเกรียงไกร อุสหกรรม ผอ.รร.บ้านโพรงจระเข้ กรรมการ
626 นายสุชาติ เตี่ยวย่อง ผอ.รร.วัดหนองสมาน กรรมการ
627 นายจรวย บุญล้อม รอง ผอ.รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
628 นางลดารัตน์ รอดเสวก ครู รร.บ้านเขาติง กรรมการ
629 นางกิตติญา แก้วคงทอง ครู รร.บ้านลำแคลง กรรมการ
630 นางสดุดี เลาสัตย์ ครู รร.บ้านโคกชะแง้ กรรมการ
631 นางสุวิมล ปาระณะ ครู รร.บ้านหนองยายแม็ม กรรมการ
632 นางสาววารินทร์ แสนใจ ครู รร.บ้านทุ่งกอ กรรมการ
633 นางสาวกมลเนตร สรรเพชร ครู รร.บ้านแหลมสอม กรรมการ
634 นายอากร หยังหลัง ครู รร.บ้านสามแยก กรรมการ
635 นางสาวพนัสดา กั่วเจริญ ครู รร.อนุบาลตรัง กรรมการ
636 นางหทัยทิพย์ เพชรฤทธิ์ ครู รร.วัดสาริการาม กรรมการ
637 นางอัมพา ไชยหมาน ครู รร.บ้านหนองเจ็ดบาท กรรมการ
638 นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์ ครู รร.บ้านปะเหลียน กรรมการ
639 นางผิวพรรณ ลิ้มฉุ้น ครู รร.บ้านหาดเลา กรรมการ
640 นางชื่นใจ ช่องรักษ์ ครู รร.วัดอัมพวัน กรรมการ
641 นางสาวรัชฎา แสงจันทร์ ครู รร.บ้านหนองหว้า กรรมการ
642 นางสาวอัจฉรา เสียมไหม ครู รร.บ้านควนสวรรค์ กรรมการ
643 นางสาวจันทร์ทิพย์ อ่อนแท้ ครู รร.บ้านนาทะเล กรรมการ
644 นายณรงค์ หนูเจริญ ครู รร.บ้านโพรงจระเข้ กรรมการ
645 นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ ครู รร.ทุ่งรวงทอง กรรมการ
646 นางสาวปรียาดา เกียงเอีย ครู รร.บ้านทุ่งยาว กรรมการ
647 นางจตุพร จันแดง ครู รร.บ้านลำแคลง กรรมการ
648 นางสมจิตร รงค์รัตน์ ครู รร.บ้านนาทะเล กรรมการ
649 นางรวิกานต์ จิตเที่ยง ครู รร.บ้านลิพัง กรรมการ
650 นางสาวมาริสา สมหวัง ครู รร.บ้านสามแยก กรรมการ
651 นายฐิติวัฒน์ ศรีวะบุตร ครู รร.บ้านท่าบันได กรรมการ
652 นางพิกุล กิจปกรณ์สันติ ครู รร.วัดจอมไตร กรรมการ
653 นางจารุวรรณ หาญณรงค์ ครู รร.บ้านควนปริง กรรมการ
654 นางสาวจันทร์อุมา กิ้มนวน ครู รร.วัดนานอน กรรมการ
655 นางรัชนี ศรีนิ่ม ครู รร.บ้านนาทุ่ง กรรมการ
656 นายกมลศิลป์ รองเดช ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
657 นายภักดี กลิ่นจันทร์ ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
658 นายสุริยะ อนุกูลพันธ์ ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
659 นางปัทมา เซ่งยี่ ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
660 นางพจนา จำเริญ ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
661 นายไวชยัน เปาะทอง ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
662 นางอรุณ แสงวิสุทธิ์ ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
663 นางนันทพร สินไชย ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
664 นางกิติยา หวังสุข ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
665 นางอมรรัตน์ วัชรินทร์ ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
666 นางบุญญา กลิ่นจันทร์ ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
667 นางวิมวิภา มีเพียร ครู รร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรรมการ
668 นายสุทธิเมท ชัยเพชร์ ผอ.รร.บ้านควนสวรรค์ กรรมการ
669 นางประคอง สรรเพชร ครู รร.บ้านแหลมสอม กรรมการ
670 นางเตือนใจ หะหมาน โรงเรียนบ้านลิพัง กรรมการ
671 นายทรงพล บุญธรรม ครู โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
672 นางปรีชาวรรณ นานช้า ครู รร.บ้านย่านตาขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
673 นางสุพร โขขัด ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
674 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
675 นางสาววันดี เสียมไหม ครู รร.บ้านนาทะเล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
676 นางวิไลวรรณ สินสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
677 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
678 นายสมพร สุทธิยาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
679 นางสุภิญญา ชัยมีเขียว ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
680 นางสาวพันวิกา หนูชู ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
681 นายเอกพงษ์ โสภณพลศาล ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
682 นายประทีป ชัยเพชร ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
683 นางสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
684 นางศุภวัลย์ มะนะโส ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
685 นางอัญชลี ใจทน ครู รร.บ้านควนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]