หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 166 โรงเรียน 0 0 0
2 001 โรงเรียนดรุโณทัย 12 19 12
3 003 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 9 24 14
4 002 โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 2 2 2
5 004 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 2 18 6
6 005 โรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา 3 5 3
7 007 โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 1 1 1
8 008 โรงเรียนทุ่งรวงทอง 5 7 6
9 006 โรงเรียนทุ่งไทรทอง 6 6 6
10 018 โรงเรียนนุรุลอิงซานมูลนิธิ 0 0 0
11 116 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 1 3 1
12 019 โรงเรียนบ้านกลางนา 4 7 4
13 024 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1 2 1
14 026 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 5 25 11
15 027 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 5 5 5
16 028 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 5 7 6
17 025 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 46 92 68
18 030 โรงเรียนบ้านควนปริง 17 39 27
19 033 โรงเรียนบ้านควนยวน 14 34 23
20 034 โรงเรียนบ้านควนยาง 7 11 8
21 035 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 5 9 7
22 036 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 32 67 48
23 037 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 0 0 0
24 029 โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 4 5 5
25 031 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 12 17 16
26 032 โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 10 22 16
27 042 โรงเรียนบ้านช่อง 4 5 5
28 043 โรงเรียนบ้านด่าน 5 6 5
29 045 โรงเรียนบ้านตะเสะ 8 16 10
30 046 โรงเรียนบ้านทอนพลา 2 3 3
31 047 โรงเรียนบ้านทอนหาน 4 6 6
32 052 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 1 3 2
33 054 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 33 75 51
34 055 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 3 7 4
35 056 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 8 16 11
36 057 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 6 8 6
37 058 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 15 23 17
38 059 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 10 31 16
39 060 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 7 19 9
40 061 โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 6 23 8
41 062 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 12 23 11
42 053 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 8 17 12
43 048 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 15 24 21
44 049 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 6 19 12
45 051 โรงเรียนบ้านท่าบันได 3 4 4
46 050 โรงเรียนบ้านท่าเทศ 2 2 2
47 065 โรงเรียนบ้านนาทะเล 41 66 52
48 066 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 6 12 10
49 067 โรงเรียนบ้านนานิน 10 14 13
50 068 โรงเรียนบ้านนาป้อ 4 6 5
51 069 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 10 14 13
52 064 โรงเรียนบ้านนาโตง 3 3 3
53 071 โรงเรียนบ้านบกหัก 4 7 6
54 072 โรงเรียนบ้านบางด้วน 13 24 16
55 073 โรงเรียนบ้านบางยาง 14 38 22
56 074 โรงเรียนบ้านบ้าหวี 6 6 6
57 075 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 33 60 49
58 076 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
59 077 โรงเรียนบ้านปากปรน 7 13 10
60 079 โรงเรียนบ้านปากห้วย 3 4 3
61 078 โรงเรียนบ้านปากไพ 5 7 5
62 080 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 0 0 0
63 082 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 6 31 12
64 084 โรงเรียนบ้านยูงงาม 9 17 14
65 083 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 46 88 69
66 088 โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 7 19 9
67 089 โรงเรียนบ้านลำพิกุล 19 33 30
68 087 โรงเรียนบ้านลำแคลง 10 23 16
69 090 โรงเรียนบ้านลิพัง 14 31 17
70 092 โรงเรียนบ้านวังศิลา 11 28 18
71 091 โรงเรียนบ้านวังเจริญ 0 0 0
72 093 โรงเรียนบ้านสามแยก 16 24 20
73 094 โรงเรียนบ้านสุโสะ 6 8 8
74 096 โรงเรียนบ้านหนองชวด 12 21 12
75 097 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 8 10 9
76 101 โรงเรียนบ้านหนองยวน 4 7 4
77 102 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 12 35 19
78 104 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 10 20 14
79 095 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 14 28 23
80 103 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 4 8 6
81 098 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 4 13 9
82 099 โรงเรียนบ้านหนองไทร 13 21 18
83 105 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 13 28 20
84 111 โรงเรียนบ้านหัวควน 7 12 10
85 112 โรงเรียนบ้านหาดเลา 5 5 5
86 113 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 14 28 22
87 106 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 9 18 15
88 108 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 8 14 10
89 110 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 8 12 8
90 109 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 9 11 10
91 107 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 12 22 18
92 020 โรงเรียนบ้านเกาะปุด 15 31 25
93 021 โรงเรียนบ้านเขาติง 3 5 4
94 023 โรงเรียนบ้านเขาหลัก 1 1 1
95 022 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 12 14 14
96 044 โรงเรียนบ้านเด็กน้อยตรัง 0 0 0
97 115 โรงเรียนบ้านแหลม 1 3 2
98 114 โรงเรียนบ้านแหลมสอม 13 19 16
99 038 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 7 8 8
100 039 โรงเรียนบ้านโคกทราย 11 12 12
101 040 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 0 0 0
102 041 โรงเรียนบ้านโคกรัก 3 8 4
103 081 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 10 15 9
104 070 โรงเรียนบ้านในควน 15 21 18
105 063 โรงเรียนบ้านไทรงาม 9 17 14
106 085 โรงเรียนบ้านไร่พรุ 15 30 19
107 086 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 5 7 5
108 118 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 6 8 8
109 119 โรงเรียนพรศิริกุล 31 108 35
110 123 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 7 14 12
111 125 โรงเรียนวัฒนาศึกษา 0 0 0
112 127 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 15 25 17
113 128 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 16 44 22
114 130 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 39 84 56
115 129 โรงเรียนวัดควนวิไล 7 14 12
116 131 โรงเรียนวัดควนสีนวล 34 62 50
117 133 โรงเรียนวัดจอมไตร 7 12 7
118 135 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 0 0 0
119 136 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 15 27 17
120 139 โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 8 10 8
121 138 โรงเรียนวัดท่าพญา 9 14 12
122 142 โรงเรียนวัดธรรมาราม 29 50 42
123 143 โรงเรียนวัดนางประหลาด 14 24 19
124 144 โรงเรียนวัดนานอน 34 65 47
125 146 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 10 3
126 147 โรงเรียนวัดนิคมประทีป 5 10 8
127 145 โรงเรียนวัดน้ำผุด 5 7 5
128 148 โรงเรียนวัดปากปรน 20 38 24
129 152 โรงเรียนวัดมงคลสถาน 6 9 7
130 153 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 7 7 7
131 154 โรงเรียนวัดสันติวัน 0 0 0
132 155 โรงเรียนวัดสาริการาม 2 2 2
133 157 โรงเรียนวัดหนองสมาน 13 44 17
134 156 โรงเรียนวัดหนองเป็ด 17 69 35
135 159 โรงเรียนวัดอัมพวัน 14 20 14
136 126 โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 6 7 7
137 137 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 24 42 29
138 134 โรงเรียนวัดแจ้ง 3 5 2
139 132 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1 1 1
140 149 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 3 1
141 150 โรงเรียนวัดโพรงจระเข้ 0 0 0
142 158 โรงเรียนวัดโหละคล้า 4 16 9
143 140 โรงเรียนวัดไทรงาม 4 4 4
144 141 โรงเรียนวัดไทรทอง 7 16 9
145 151 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 3 6 3
146 160 โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา 0 0 0
147 100 โรงเรียนหนองผักฉีด 4 12 9
148 161 โรงเรียนหาดทรายทอง 12 18 15
149 162 โรงเรียนหาดสำราญ 9 19 9
150 163 โรงเรียนอนุบาลตรัง 52 139 82
151 164 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 2 12 4
152 165 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 2 4 4
153 009 โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 8 13 11
154 010 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 27 79 42
155 011 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 5 9 7
156 012 โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 11 36 10
157 013 โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) 7 16 11
158 014 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 26 84 39
159 015 โรงเรียนเทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 5 12 9
160 121 โรงเรียนเพาะปัญญา 16 28 19
161 124 โรงเรียนเมธาวิทยา่ 1 3 2
162 122 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 2 13 5
163 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 22 37 28
164 017 โรงเรียนไทรงาม 3 3 3
165 117 โรงเรียนบูรณะรำลึก 25 39 27
166 120 โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย 2 2 2
167 167 โรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 2 2 2
168 168 โรงเรียนเทศบาล8 (ฝันที่เป็นจริง) 1 3 2
รวม 1613 3297 2213
5510

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]