หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-trg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางจินตนา สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านย่านตาขาวประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นางปริชาติ แก้วทองประคำโรงเรียนบ้านลำแคลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเชาว์รัตน์ สังขมณีโรงเรียนบ้านท่าบันไดประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ภักดีโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
3. นางนิชาพัฒน์ จอมประดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียนกรรมการ
4. นางสาววันดี เสียมไหมโรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
5. นางพยอม ชนทัศน์โรงเรียนบ้้านลำแคลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางจตุพร จันแดงโรงเรียนบ้านลำแคลงกรรมการ
2. นายอภินันท์ มีแสงโรงเรียนบ้านหินคอกควายกรรมการ
3. นางสาวไพริน นวลสุวรรณโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเบญจวรรณ สุวรรณเวลาครู บ้านควนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาภรณ์ ศรีเทพครู โรงเรียนบูรณรำลึกกรรมการ
3. นางเกษมศรี หูเขียวครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
4. นางพรลภัส วิเชียรครู โรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวิชุตา แกล้วทนงค์โรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางแสงสินธ์ ขวัญซ้ายโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นางประณีต ไตรสกุลโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
4. นางสมศรี ตันพัฒนกิจโรงเรียนบ้านแหลมสอมกรรมการ
5. นางจุไรวรรณ วงษ์เจริญผลโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศรีรัตน์ โออินทร์โรงเรียนวัดหนองเป็ดประธานกรรมการ
2. นางบุญแก้ว เกิดความสุขโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
3. นางลินดา วรรณบูลย์โรงเรียนวัดปากปรนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอุษณีย์ สีดำโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางสุภนิต วัฒนาสันติกุลโรงเรียนบ้านย่านตาขาวกรรมการ
3. นางศรีเรือน เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
4. นางไรณี หมั่นทวีโรงเรียนวัดนิคมประท๊ปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านคลองเต็งประธานกรรมการ
2. นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (นาโต๊ะหมิง)กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ อุทิศสารโรงเรียนวัดไทรทองรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลทิพย์ เพ็ชรเพ็งโรงเรียนบ้านลิพังประธานกรรมการ
2. นายเลอศักดิ์ ล่ำล่องโรงเรียนบ้านหาดทรายทองกรรมการ
3. นางสาวอำพัน ดำจิโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางถนอมศรี สัมพันธรัตน์โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจประธานกรรมการ
2. นางบุญแก้ว เกิดความสุขโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
3. นางนฤภร ประกอบกิจโรงเรียนวัดมงคลสถานกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางคำภู ช่องสมบัติโรงเรียนวัดปากปรนประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร ทวิสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะปุดกรรมการ
3. นางประไพ พรหมมีโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางมยุรินทร์ อรรฆยมาศโรงเรียนบ้านคลองทรายขาวกรรมการ
5. นางธนารีย์ นาคพลโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางปรารพ แซ่ชั้นโรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางฉลวย อ่อนคงโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
3. นางดารา ชูสังข์โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอรอนงค์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางเสรมสิริ แดงนวลโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจรงศรี สุขตะโกโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลภา ปราบโรคโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
3. นายวิชาญ สุดรักษ์โรงเรียนนาทะเลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัศมี ไกรเทพโรงเรียนเอกชนประธานกรรมการ
2. นางสาวณธษา ชุมพลครู โรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
3. นางนิตยา รอดบุญครู โรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางพวงทิพย์ ศรีสว่างครู โรงเรียนบ้านไร่พรุประธานกรรมการ
2. นางจิรนันท์ แก้วสุทธิ์ครู วัดไทรงามกรรมการ
3. นายสว่าง บุญสนิทครู โรงเรียนวัดมงคลสถานกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางผิวเดือน หลงเส็งโรงเรียนวัดหนองเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสมใจ เสียมใหมโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นายอาริยะ ดำช่วยโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางพวงทิพย์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านไร่พรุประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนันท์ แก้วสุทธิ์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
3. นายสว่าง บุญสนิทโรงเรียนวัดมงคลสถานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ สุภาพโรงเรียนบ้านควนปริงประธานกรรมการ
2. นางสาวอาบิดะ เอ็มบุตรโรงเรียนบ้านคลองทรายขาวกรรมการ
3. นายบรรจบ จิตรหลังโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเบญญารัต นวลนิลโรงเรียนวัดควนวิเศษประธานกรรมการ
2. นางนราภรณ์ ดวงสุดโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นางจารุวรรณ หนูเอียดโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางอุบลรัตน์ นานช้าโรงเรียนบ้านย่านตาขาวประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ ชุมสุขช่วยเรืองโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
3. นางทิพย์พา พุทธรักษ์โรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
4. นางสุวรรณา เพ็ชรถัดโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา กลิ่นเพ็ชร์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวภาวนา ดำเกาะโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
7. นางสาวสุพร พละบุญโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเอกวิทย์ ทัศนโกวิทย์โรงเรียนหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล ดำทิพย์โรงเรียนวัดจอมไตรกรรมการ
3. นางปัญญรัตน์ เอียดบางโรงเรียนบ้านท่าเทศกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิตย์ นวนนิ่มโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
5. นางวิญญา ราชกิจชอบโรงเรียนหนองยวนกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ ประนอมโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
2. นางสาวนันทา ตันฉ้วนโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นายปรีชา ตู้ดำโรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
4. นางจิรา โจ้งจาบโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
5. นายนิทัศน์ ผ่องอำไพโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญานกรรมการ
6. นายสมปอง เต้งชูโรงเรียนบ้านลำแคลงกรรมการ
7. นางจารุวรรณ หนูเอียดโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจกรรมการ
8. นางอาภรณ์ ตะหมังโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางภคมน ทรายแก้วครู โรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน แสงศรีจันทร์ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
3. นางสุจินต์ เพ่งรัศมีครู โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
4. นางวนิดา คงไหมครูโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
5. นางเมทินี พานชมพูครู โรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
6. นางสาวลัคนา พรหมทองครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร แสงผะกายโรงเรียนบ้านควนปริงประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ มัณฑนาสุวรรณโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นางยุพิน โต๊ะดำโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี เยาตักโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
5. นางวิมล ประดู่โรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการ
6. นางสิริรัตน์ ท่าจีนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสำเริง ศรีวินครู โรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางวรรณี นาแจ้งครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาวกรรมการ
3. นางธนัชชา ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านในควนกรรมการ
4. นายณรงค์ สิงตะสุวรรณโณครู โรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
5. นางภัควดี พลวัฒน์ครูโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนฤมล พึ่งบุญโรงเรียนวัดธรรมารามประธานกรรมการ
2. นายประทับ สมบัติทองโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นายชาตรี เหมมะโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการ
4. นางธนิวรรณ ดำแก้วโรงเรียนบ้านหินคอกควายกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ แสงประดับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (นาโต๊ะหมิง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจินดา คงจันทร์ครู โรงเรียนมิตรภาพที่ 31ประธานกรรมการ
2. นางวัลลิมา สงสวรรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลตาังกรรมการ
3. นางศศิธร จูดคงโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นางสาวณัฐธารีนันทน์ นวลนิ่มโรงเรียนบู้รณะรำลึกกรรมการ
5. นางทัศณีย์ เทพเนียมโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธวัช กังแฮโรงเรียนบ้านลิพังประธานกรรมการ
2. นางสาวยินดี เพทายโรงเรียนบ้านาทะเลกรรมการ
3. นางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้วโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอารี สิงตะสุวรรณโณโรงเรียนวัดนางประหลาดประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ วรพันธ์โรงเรียนวัดน้ำผุดกรรมการ
3. นางสาวรัชนี รอดถนนโรงเรียนเทศบาล 6(วัดมัชฌิมภูมิ)กรรมการ
4. นางสาวคุณภัทร ช่อทองโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจกรรมการ
5. นางเกษร ลิขิตกิจเกษตรโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวันธนี ชูเชิดโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเจตยา บุญสะกันต์โรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
3. นางสุทธิพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านลำแคลงกรรมการ
4. นางอรณี จิตรแก้วโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
5. นางสาวชนิตา ดำปิ่นโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุภา แก้วประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี ทวนดำโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นางสาวจุธารัตน์ สีนาคโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นายวันชัย เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
5. นางราตรี คงจันทร์โรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา เพชรรัตน์โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก มีชูขันธ์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ มกรพันธ์โรงเรียนวัดมงคลสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมนตรี ณ นครข้าราชการบำนาญ สพป.ตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายละมุล ทวนดำโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นางอรุณี ชัยเพชร์โรงเรียนวัดมงคลสถานกรรมการ
4. นายปฎิญญา บริรักษ์นรากุลโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ยาชะรัดโรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
6. นางสาวกัลป์ยกร จรเสมอโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์กรรมการ
7. นายเจริญฤทธิ์ สมบัติทองโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
8. นางฉวีวรรณ ศิลปะศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ณ นครข้าราชการบำนาญ สพป.ตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าอู่เทียนโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นายประภาศ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านลำพิกุลกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา น้ำเจ็ดโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ช่วยศรีโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
6. นายวิรพจน์ จันทนุพงศ์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ณ นครข้าราชการบำนาญ สพป.ตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายละมุล ทวนดำโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นางอรุณี ชัยเพชร์โรงเรียนวัดมงคลสถานกรรมการ
4. นายปฎิญญา บริรักษ์นรากุลโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ยาชะรัดโรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
6. นางสาวกัลป์ยกร จรเสมอโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์กรรมการ
7. นายเจริญฤทธิ์ สมบัติทองโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
8. นางฉวีวรรณ ศิลปะศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ จันทร์ศักดิ์ราผอ.โรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ นาคช่วยครู โรงเรียนบ้านหนองยายแม็มกรรมการ
3. นางภาวิณี รักษาพราหมณ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวนกรรมการ
4. นางประพาก สมัครกิจครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ชูเดชครู โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ รอดคืนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหินผุดประธานกรรมการ
2. นางจิรา โจ้งจาบครู โรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
3. นางสาวนุชจิรา แก่นอินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นางยุวดี ชูแก้วครู โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
5. นายยิ่งยศ ใจจ้อง ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอภันตรี รักษศรีโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจประธานกรรมการ
2. นายประทีป ชัยเพชรโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
3. นางนวลนิตย์ คงชีพาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39กรรมการ
4. นางยุภาพร มากสุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39กรรมการ
5. นางนูริดา ดนอารี่โรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุมณฑา แคนยุกต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ชั้นสกุลครู โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นางธิดาวดี สายจิตรื่นครู โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์กรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ รำมะนะครู โรงเรียนอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นายอำนวย เซ่งเซียงครู โรงเรียนบ้านโคกชะแง้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางธิดา วนาสุวรรณณวณิชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากปรนประธานกรรมการ
2. นายประทีป ชัยเพชรครู โรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สมประสงค์ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
4. นางพิณทิพย์ คงแก้วครู โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)กรรมการ
5. นางอัจฉรา วิโรจน์ศิริครู โรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ จิตรชวาลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ ช่วยดำโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราฎร์กรรมการ
3. นางศศิธร อิมทร์มากโรงเรียนบ้านคลองเต็งกรรมการ
4. นางชฎาพร ผลาญไกรเพชรโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสิริ ยุ่นประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางเพชรณา บริพันธ์ครู โรงเรียนสภาราชินีตรังกรรมการ
3. นางสิริพัชร์ บุญกรานครู โรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
4. นายเจียรนัย สิงห์คู่ครู โรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ แก้วในเมฆครู โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางเจริญศรี จิราโชติเดชากูรโรงเรียนบ้านคลองเต็งประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ เพชรทองขาวโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี จำปาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ง่วนสนครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นางสุดจิตต์ ฉัตรศิริศุภชัยครู โรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
4. นายบุญเหลือ ชายภักตร์ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุรัตยา หยังหลังครู โรเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นางปุญณิกา ไกรรักษ์ครูโรงเรียนบ้านควนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสายัณร์ สัตถาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ พิชัยรัตน์ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ชัยวิเศษครู โรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
4. นายสมภพ สักกะพลางกูรครู โรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ใจมั่นครู โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรเชฐ นวลศรีผอ.โรงเรียนบ้านไร่หลวงประธานกรรมการ
2. นางจุรี สมเพชร์ครูโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
3. นางจิตรลดา ผดุงสัตย์ครู โรงเรียนทิพย์รัตวิทยากรรมการ
4. นายนรากร สมประสงค์ครู โรงเรียนบ้านเกาะปุดกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ใจทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางด้วนกรรมการ
2. นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วนครู โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม กรรมการ
3. นางวรรณธิมา ศรีรัตนพันธ์ครู โรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
4. นางมรกต ผดุงเศรษฐกิจครู โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียวเซียเซี่ยวกรรมการ
5. นางปณิกา ข่ายม่านครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเจริญศรี จิราโชติเดชากูรโรงเรียนบ้านคลองเต็งประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ เพชรทองขาวโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
3. นางนันทนา ง่วนสนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี จำปาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39กรรมการ
5. นายดารานิช บัวทองโรงเรียนควนปริงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางณกมล รอดคืนผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ภักดีครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นางนฤมล จุทองครู โรงเรียนสภาราชินีตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายกฤช กาหยีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมารามประธานกรรมการ
2. นางแจ่มศรี ช่องพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านนาป้อกรรมการ
3. นายเด่น นวลปานครู โรงเรียนตรังคริสต์เตียนศึกษากรรมการ
4. นายอรุณ สิงห์โตนักวิชาการวัฒนธรรม (อ.รัษฎา)กรรมการ
5. นางระเบียบ คงฉางครู โรงเรียนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมภพ สักกะพลางกูรโรงเรียนวัดหนองเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพรหมณ์ ยอดทองโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา เขตพิบูลชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39กรรมการ
4. นางธิดาวดี มีเผือกโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราฎร์กรรมการ
5. นางสุวรรณา ภักดีโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสุชาติ ตั้นเล่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิประธานกรรมการ
2. นายทวีสิทธิ์ สมัครกิจผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 วัดประสิทธิ์ชัยกรรมการ
3. นายทำนุ ส้องเจริญครู โรงเรียนทุ่งหนองแห้งกรรมการ
4. พระครูปลัดสุวัฒน พรหมวิหารคุณวัดสระกะพังสุรินทร์กรรมการ
5. นายภูมิปรัชญ์ อายุสุขครู โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายนาทดนัย สุขสนานโรงเรียนดรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติสิน สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
3. นายวันชาติ วิประกษิตโรงเรียนเทศบาล 3 (นาตาล่วง)กรรมการ
4. นายประสบ รองยางโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
5. นายภิญโญ ผิวเหลืองโรงเรียนวัดเกาะมะม่วงกรรมการ
6. นางวาสนา นานอนโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ผิวเหลืองวัดเกาะมะม่วงประธานกรรมการ
2. นาย ประภาส สิงห์คู่ปัญญาวิทย์กรรมการ
3. นายประสพ รองยางอนุบาลตรังกรรมการ
4. นางสุนันทา ตั้นกี่โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
5. นายเกียรติสิน สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
6. นายนาทดนัย สุขสนานโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
7. นางวาสนา นานอนโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
8. นายลิขสิทธิ์ ดุลยรัตน์โรงเรียนวัดจอมไตรกรรมการ
9. นายวิสันต์ อักษรทองโรงเรียนไร่พรุกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนาทดนัย สุขสนานโรงเรียนดรุโณทัยประธานกรรมการ
2. นายเกียรติสิน สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
3. นายวันชาติ วิประกษิตโรงเรียนเทศบาล 3 (นาตาล่วง)กรรมการ
4. นายประสบ รองยางโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
5. นายภิญโญ ผิวเหลืองโรงเรียนวัดเกาะมะม่วงกรรมการ
6. นางวาสนา นานอนโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิสันต์ อักษรทองโรงเรียนบ้านไร่พรุประธานกรรมการ
2. นายวันชาติ วิประกษิตโรงเรียนบ้านนาตาล่วงกรรมการ
3. นายนาทดนัย สุขสนานโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
4. นางวาสนา นานอนโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
5. นายเกียรติสิน สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพลโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ รักสมโรงเรียนวัดโหละคล้ากรรมการ
3. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
5. นายใจเย็น พรมชูโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายใจเย็น พรมชูโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ รักสมโรงเรียนวัดโหละคล้ากรรมการ
3. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
2. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพลโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายประยูร อุ้ยใจดีโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
3. นายเทิดศักดิ์ รักสมโรงเรียนวัดโหละคล้ากรรมการ
4. นายใจเย็น พรมชูโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายใจเย็น พรหมชูโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
2. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
4. นายประยูร อุ้ยใจดีโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
5. นายสมโชค ซุ่นอื้อโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
2. นายสมโชค ซุ่นอื้อโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
4. นายประยูร อุ้ยใจดีโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
2. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายประยูร อุ้ยใจดีโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพลโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพลโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายใจเย็น พรมชูโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ รักสมโรงเรียนวัดโหละคล้ากรรมการ
5. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
2. นายวิรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
3. นายใจเย็น พรมชูโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
2. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ศรีสงโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
2. นายสมโชค ซุ่นอื้อโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
4. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ศรีสงโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
2. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายใจเย็น พรหมชูโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
2. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายใจเย็น พรหมชูโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
2. นายสมโชค ซุ่นอื้อโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพลโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
3. นายเอกชัย ไสยะโรงเรียนกรรมการ
4. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
5. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนบ้านห้วยเร็จประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
3. นายเอกชัย ไสยะโรงเรียนกรรมการ
4. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
3. นายเอกชัย ไสยะกรรมการ
4. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
5. นางสาวสุณิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
3. นายเอกชัย ไสยะโรงเรียนกรรมการ
4. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
3. นายเอกชัย ไสยะโรงเรียนกรรมการ
4. นายสัญญา ทองมีขวัญโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา พิชัยรัตน์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทองใยโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นางนวธรภร ชูแก้วโรงเรียนหนองผักฉีดกรรมการ
4. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทองใยโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นางนวธรภร ชูแก้วโรงเรียนหนองผักฉีดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทองใยโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นางนวธรภร ชูแก้วโรงเรียนหนองผักฉีดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ทองใยโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
2. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายนวธรภร ชูแก้วโรงเรียนหนองผักฉีดกรรมการ
4. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนัสพงศ์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
2. นายพรเทพ ช่วยด้วงโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
3. นายนิธิภูมิ จิตรหลังโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนัสพงศ์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
2. นายพรเทพ ช่วยด้วงโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
3. นายนิธิภูมิ จิตรหลังโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนัสพงศ์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
2. นายพรเทพ ช่วยด้วงโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
3. นายนิธิภูมิ จิตรหลังโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนัสพงศ์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
2. นายพรเทพ ช่วยด้วงโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
3. นายนิธิภูมิ จิตรหลังโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
2. นายพรเทพ ช่วยด้วงโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
3. นายนิธิภูมิ จิตรหลังโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนัสพงศ์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
2. นายพรเทพ ช่วยด้วงโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
3. นายนิธิภูมิ จิตรหลังโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนัสพงศ์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
2. นายพรเทพ ช่วยด้วงโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการ
3. นายนิธิภูมิ จิตรหลังโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สัมพันธรัตน์โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สัมพันธรัตน์โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สัมพันธรัตน์โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สัมพันธรัตน์โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ทองใยโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
2. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นางนวธรภร ชูแก้วโรงเรียนหนองผักฉีดกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภัทรพร ผลธรรมปาลิตโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
2. นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุลโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
4. นางสุรินทา ช่วยชูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งกรรมการ
5. นางสาวพินญา สุขขุมโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางภัทรพร ผลธรรมปาลิกโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
2. นางสุพัตรา คุ้นมากโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
4. นายสมวุฒิ กุลพุทธการโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
5. นางสาวพินญา สุขขุมโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุลโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
2. นางสาวภัทรพร ผลธรรมปาลิตโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
4. นางลักขณา จันทวงศ์โรงเรียนวัดโหละคล้ากรรมการ
5. นางเบญจพร เกตุพงษ์พันธ์ุโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางภัทรพร ผลธรรมปาลิกโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
3. นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุลโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
4. นางเบญจพร เกตุพงษ์พันธ์โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
5. นางลักษณา จันทวงศ์โรงเรียนวัดโหละคล้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุลโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
2. นางสาวพินญา สุขขุมโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
3. นางสุรินทา ช่วยชูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งกรรมการ
4. นางภัทรพร ผลธรรมปาลิตโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
5. นางเบญจพร เกตุพงษ์พันธ์ุโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุรินทา ช่วยชูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งกรรมการ
2. นางสาวพินญา สุขขุมโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุลโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการ
4. นางสุพัตรา คุ้นมากโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์กรรมการ
5. นางเบญจพร เกตุพงษ์พันธ์โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรพร ผลธรรมปาลิตโรงเรียนบ้านห้วยเร็จประธานกรรมการ
2. นางสุรินทา ช่วยชูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางลักขณา นันทวงศ์โรงเรียนบ้านโหละคล้ากรรมการ
2. นายสมวุฒิ กุลพุทธสารโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการ
3. นางสุรินทา ช่วยชูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งกรรมการ
4. นางภัทรพร ผลธรรมปาลิตโรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
5. นางเบญจพร เกตุพงษ์พันธ์ุโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวอนงค์นาฏ มีสัตย์โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสุจิตร เดิมหลิ่มโรงเรียนบ้านบางด้วนรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jeramee D.Sikoskiโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
4. นางสาวผัสสาภรณ์ แก้วประชุมโรงเรียนบ้้านหนองเรี้ยกรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ ศรีใสโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางปิยาภรณ์ รังผึ้งโรงเรียนบ้านวังศิลาประธานกรรมการ
2. นางวัลยา ไกรเทพโรงเรียนวัดโพธารามรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Michele Waterโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
4. นางกัสสมา ใจสมุทรโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
5. นางสาวพรปวีณ์ เลี้ยงสกุลโรงเรียนบ้านเขาหลักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศราภรณ์ คงย้อยโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสุภิญญา ชัยมีเขียวโรงเรียนบ้านควนปริงรองประธานกรรมการ
3. นางชวัลภร แก้วรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางพรศรี ทองปานโรงเรียนบ้านลำแคลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางอนงค์พร ชัยสุขโรงเรียนวัดควนวิเศษประธานกรรมการ
2. นางบุญลาภ หมานมาโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kamron Abdollahianโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
4. นางสาวปภาวี พลประสิทธิ์โรงเรียนวัดจอมไตรกรรมการ
5. นางกัลยา มากรักษ์โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวอติกานต์ ทองมากโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกิตติสุข เมืองสงโรงเรียนวัดท่าพญารองประธานกรรมการ
3. Mr.lan Mosdellโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
4. นางศันสนีย์ ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเร็จกรรมการ
5. นางสุดาพร มุสิกพันธ์โรงเรียนวัดน้ำผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธเนศ จำเนียรกิจโรงเรียนบ้านคลองเต็งประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ชัยชนะโรงเรียนบ้านหินคอกควายรองประธานกรรมการ
3. นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางกุสุมา สมมาตย์โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญใจ ท่าห้องโรงเรียนมิตรภาพที่ 31ประธานกรรมการ
2. นางจริญญา วัตสลานนท์โรงเรียนบ้านคลองขุดรองประธานกรรมการ
3. MissShayne Marie B.Camachoโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
4. นายชีวิน วัฒนสินโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)กรรมการ
5. นายมนัส เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้้านแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ นิธิวรนันท์โรงเรียนบ้านควนปริงประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ชูพูลโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิมล ประดู่โรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการ
4. นางชนากานต์ รอบคอบโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ศรีทองโรงเรียนวัดควนวิเศษประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร มะนะโสโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)รองประธานกรรมการ
3. Mr.Frank Hagerโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร ช่วยอินทร์โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
5. นายสุวิทารณ์ ธำรงวิศวโรงเรียนบ้านทุ่งนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพนา พลอินทร์โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นางจริยา ดำจุติโรงเรียนวัดธรรมารามรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ หะหมานโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
4. นางรัตนา ดำเกลี้ยงโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางชวิกา ลาวัณย์กวินโรงเรียนอนบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวธิฐิภรณ์ โภคาวัฒนาโรงเรียนสภาราชินีรองประธานกรรมการ
3. MissFu Xiao Minโรงเรียนมู่หลานกรรมการ
4. MissLee Xiaoyuanมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตรังกรรมการ
5. นางหทัยวรรณ ติงโรงเรียนอนบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสุวัลลี วิญํัตติกุลโรงเรียนบ้านหินคอกควายประธานกรรมการ
2. นางปราณี จริงจิตรโรงเรียนบ้านควนปริงรองประธานกรรมการ
3. นางราชาวดี คงเอียดโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสร เทพดีโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางศุภรัตน์ พิชัยรัตน์โรงเรียนบ้านย่านตาขาวประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ ศรัทธาประสิทธิ์โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์)รองประธานกรรมการ
3. Mr.Joe Claesโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
4. นางสาวหทัยนุช เพลงกระโทกโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ฉิมเรืองโรงเรียนบ้านย่านตาขาวกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบรรจงรักษ์ บุญตามช่วยโรงเรียนวัดควนธานีประธานกรรมการ
2. นายธนาเดช จิตเที่ยงโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ณ ถลางวิทยาลัยการอาชีพตรังกรรมการ
4. จ.ส.อ.ปรีดาพร ปรางหมู่โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอกกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ รักราวีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ ขวัญนิมิตรโรงเรียนวัดโหละคล้าประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิธิศ ปรางหมู่วิทยาลัยสารพัดช่างตรังกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ณ ถลางวิทยาลัยการอาชีพตรังกรรมการ
4. นายขจรวิทย์ ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
5. นายสินติพงศ์ คุ้มครองข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ช่องรักษ์โรงเรียนอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ไชยฤษษ์โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายประพจน์ เสียมไหมโรงเรียนอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นายสานนท์ ปณารัตน์โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์กรรมการ
5. นายมนัส แก้วกูลวิทยาลัยการอาชีพตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายจเร กลิ่นเกสรโรงเรียนหนองผักฉีดประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จิตเที่ยงโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายวิเชษ นุ่นสงโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการ
4. นายเชือบ อินทองโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
5. นายอนุชา ใจสมุทรโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายจเร กลิ่นเกสรโรงเรียนหนองผักฉีดประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จิตเที่ยงโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายวิเชษ นุ่นสงโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการ
4. นายเชือบ อินทองโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
5. นายอนุชา ใจสมุทรโรงเรียนหาดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวบราลี ชัยศิริโรงเรียนบ้านหนองยายแม็มประธานกรรมการ
2. นางสาวชุษณา นัคราโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์โรงเรียนหนองผักฉีดกรรมการ
4. นางกัญหา บุญญาพิทักษ์โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางญานิ สุวรรณเวลาโรงเรียนบ้านวังศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวบราลี ชัยศิริโรงเรียนบ้านหนองยายแม็มประธานกรรมการ
2. นางสาวชุษณา นัคราโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์โรงเรียนหนองผักฉีดกรรมการ
4. นางกัญหา บุญญาพิทักษ์โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
5. นางญานิ สุวรรณเวลาโรงเรียนบ้านวังศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายฐานะ พิทักษ์วงศ์โรงเรียนวัดโคกพิกุลประธานกรรมการ
2. นายคำนูณ สีนาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวจริยา ขันนุ้ยโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
4. นางรัชนี เกตคำโรงเรียนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายฐานะ พิทักษ์วงศ์โรงเรียนวัดโคกพิกุลประธานกรรมการ
2. นายคำนูณ สีนาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวจริยา ขันนุ้ยโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
4. นางรัชนี เกตคำโรงเรียนไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางชวัลพร แก้วรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
2. นางปฏิชาติ หนูนุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอุทัย คงเกตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
2. นางผการัตน์ พึ่งพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ รักราวีโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นางสาววาสนา เจริญภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
2. นางชวัลพร แก้วรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
2. นางชวัลพร แก้วรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางศิริพันธ์ แก้วแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางทองทิพย์ ตรังคธนสินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
2. นางสุจิรา ณ พัทลุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอัมพา ข่ายม่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1กรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ รักราวีโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนางพรรณพนัช ก้องสุวรรณคีรี-ประธานกรรมการ
2. นางกชกร ไชยคำครูโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎรกรรมการ
3. นางวิยะดา บุญชัยครูโรงเรียนวัดนานอนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพันทิพา หมั่นทวีโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนันประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ ใจตรงโรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
3. นางประพิมภรณ พรมทองวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพฤติสรรค์ อนุตพงศ์-ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ หย้งแก้วโรงเรียนสหตรังอาชีวะกรรมการ
3. นางกานดา ศรีนิ่มครูโรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวชิรา คงแย้มครูโรงเรียนวัดนานอนประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤดารัตน์ อัษฎายุทธเมธีครูโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ฟองโหยครูโรงเรียนวัดนานอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเอกพงษ์ โสภณพลศาลโรงเรียนวัดควนวิเศษประธานกรรมการ
2. นายประเวศ อนันตวรพจน์โรงเรียนบ้านเขาติงกรรมการ
3. นายชญานนท์ สีนองวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรังกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนานินประธานกรรมการ
2. นายธีรกร นวนหอมโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายสมคิด ล้อมคงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรังกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอนุสรรณ์ จิตบุญครูโรงเรียนวัดควนสีนวลประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา บุญชัยครูโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นางสาวกฤดารัตน์ อัษฎายุทธเมธีครูโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายมณเฑียร โคกเขาโรงเรียนบ้านลำแคลงประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสดี มณีโชติโรงเรียนบ้านควนยวนกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ จันทรัฐโรงเรียนบุญเหลือเกื้อคงกรรมการ
4. นางสุกัญญา ล้อมคงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรังกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมพร สุทธิยาภรณ์ครูโรงเรียนวัดนานอนประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ หย้งแก้วครูโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นางสาวพารินี อู่ไพบูลสินครูโรงเรียนวัดนานอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพลกฤต หัสสะโรโรงเรียนบ้านไร่พรุประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายกรรมการ
3. นางอัจฉรา ท่าจีนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรังกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต แสนพันตรีโรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรมย์กรรมการ
3. นางณัญชยา เพ็ชรทองคำโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
4. นายปัญญาโรจน์ เฮาฮู่เทียนโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรเพ็ญ ณพัทลุงครูโรงเรียนบ้านลิพังประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธา เพชรศิริครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
3. นายสมพร สุทธิยาภรณ์ครูโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
4. นายยุทธพล น้ำเยื้องครูโรงเรียนวัดควนสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนัดดานิตย์ ทองเหมือนโรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นายดารานิช บัวทองโรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการ
3. นางกานต์สิรี ชูทองโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
4. นางประภาพร รวมพลโรงเรียนบ้านย่านตาขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราณี เป็นสุขครูโรงเรียนบ้านคลองเต็งประธานกรรมการ
2. นายสมพร สุทธิยาสภรณ์ครูโรงเรียนวัดนานอนกรรมการ
3. นายจักเรศ เที่ยงธรรม-กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ บุญญาภรณ์โรงเรียนวัดนานอนประธานกรรมการ
2. นายสถาพร จิรประภานนท์โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นางนลิน ภักดีวานิชโรงเรียนบ้านย่านตาขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรวลัย แก้วแสงอ่อนวิทยาลัยสารพัดช่างตรังประธานกรรมการ
2. นางดรุณี รุยันโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางทัศนา เกตุทองโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพิรุณ พึ่งพานิชสพป.ตรัง 1ประธานกรรมการ
2. นางพรกมล พานิชกรณ์โรงเรียนเทศบาล3 นาตาล่วงกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ รักษ์ไทยโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์กรรมการ
4. นายชลิต พากเพียรโรงเรียนวัดหนองเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชาติชาย สุดรักษ์โรงเรียนวัดโพรงจระเข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชุดา แก้วสุกอ่อนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรังกรรมการ
3. นายวีระยุทธ จิตรหลังโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายคมธัช เสรีรักษ์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนงรัตน์ สอสืบครูโรงเรียนไร่พรุประธานกรรมการ
2. นางจุราทิพย์ ซุ่นอื้อครูโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการ
3. นางปรีดา สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ หุ้นเหี้ยงครูโรงเรียนบ้านหนองยวนประธานกรรมการ
2. นางปราณี ธนาวุฒิครูโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางมาลี ภิรมย์ครูโรงเรียนวัดนานอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราณี เป็นสุขครูโรงเรียนบ้านคลองเต็งประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ทองเหมือนครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งกรรมการ
3. นางดรุณี รุยันครูโรงเรียนบ้านบากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอภิสรา ชัยเนตรวิทยาลัยสารพัดช่างตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน คงสินวิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรังกรรมการ
3. นางมาลี ราชภิรมย์โรงเรียนวัดนานอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอินทิรา สุวรรณวิทยาลัยเทคนิคตรังประธานกรรมการ
2. นางบุณยนุช คงจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งนากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนงรัตน์ สอสืบครูโรงเรียนบ้านไร่พรุประธานกรรมการ
2. นางปรีดา สิทธิศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองยวนกรรมการ
3. นางจุราทิพย์ ซุ่นอื้อครูโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุขใจ อติศักดิ์กุลวิทยาลัยเทคนิคตรังประธานกรรมการ
2. นางสุดานุต มกรพันธ์โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
3. นางทิพพสุคนธ์ กิตกโกฬะโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ หุ้นเหี้ยงครูโรงเรียนบ้านหนองยวนประธานกรรมการ
2. นางปราณี ธราวุธครูโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางชุติมันต์ คุ้มรอดโรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงเล็ก นัฎกุลโรงเรียนเทศบาล2 วัดกะพังสุรินทร์กรรมการ
3. นางนิตยา สังขสัญญาโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางวิไลวรรณ สินสุวรรณโรงเรียนอนุบาลตรังประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ทักษิณธรรมโรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
3. นางสาวชุติมาวดี ชัยเพชรโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียวกรรมการ
4. นางสาวเอื้้องสุดา โชติกเสถียรโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางเมตตา คงสุขโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพันธ์ทิพย์ ศรีไตรัตน์โรงเรียนบ้านย่านตาขาวประธานกรรมการ
2. นางกานต์พิชา สายชื่อนจิตโรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
3. นางดาลัด อุ้ยใจดีโรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการ
4. นางสาลี สัมพันธรัตน์โรงเรียนเทศบาล 5(วัดควนขัน)กรรมการ
5. นางสาวสุพิศ คงทนโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวรรณี ชัยมาดสิริกุลโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี รอดนุ่มโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียวกรรมการ
3. นางสุวรรณี รอดสวัสดิ์โรงเรียนหาดสำราญกรรมการ
4. นางสาลี สง่าโรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยวสง่าโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสิริพรรณ เผ่าพิสุทธิ์โรงเรียนวัดปากปรนประธานกรรมการ
2. นางพิจิกา พุ่มสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาล 2(วัดกระพังสุรินทร์)กรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ โฟฉิวโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัยกรรมการ
4. นางปนัดดา ยอดระบำโรงเรียนบ้านหนองเรี้ยกรรมการ
5. นางบุญยรัตน์ จันดีโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางหทัยทิพย์ เพชรฤทธิ์โรงเรียนวัดสาริการามประธานกรรมการ
2. นางกิตติญา แก้วคงทองโรงเรียนบ้านลำแคลงกรรมการ
3. นางสาวพนัสดา กั่วเจริญโรงเรียนอนุบาลตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนุชนาถ เอี้ยวซิโปโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุ่งหวัง"ประธานกรรมการ
2. นางวารินทร์ แสนใจโรงเรียนบ้านทุ่งกอกรรมการ
3. นางจรัสพร คงแก้วโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนุชนาถ เอี้ยวซิโปโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุ่งหวัง"ประธานกรรมการ
2. นางสาววารินทร์ แสนใจโรงเรียนบ้านทุ่งกอกรรมการ
3. นางจรัสพร คงแก้วโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนุชนาถ เอี้ยวซิโปโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุ่งหวัง"ประธานกรรมการ
2. นางสาววารินทร์ แสนใจโรงเรียนบ้านทุ่งกอกรรมการ
3. นางจรัสพร คงแก้วโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประคอง สรรเพชรโรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลเนตร สรรเพชรโรงเรียนบ้านแหลมสอมกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ช่วยด้วงโรงเรียนวัดทุ่งหินผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางประคอง สรรเพชรโรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นางกมลเนตร สรรเพชรโรงเรียนบ้านแหลมสอมกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ช่วยด้วงโรงเรียนวัดทุ่งหินผุดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิยม นานช้าโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นายอากร หยังหลังโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นางสาววนิดา ชายทุ่ยโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรมิศา ศรีวินโรงเรียนบ้านควนปริงประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการ
3. นางอนงค์ เอียดแจ่มโรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรมิศา ศรีวินโรงเรียนบ้านควนปริงประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการ
3. นางอนงค์ เอียดแจ่มโรงเรียนบ้านควนปริงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนิยม หยงสตาร์โรงเรียนบ้านทอนหานประธานกรรมการ
2. นางรวิกานต์ จิตเที่ยงโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายณรงค์ หนูเจริญโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิยม หยงสตาร์โรงเรียนบ้านทอนหานประธานกรรมการ
2. นางรวิกานต์ จิตเที่ยงโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายณรงค์ หนูเจริญโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิยม หยงสตาร์โรงเรียนบ้านทอนหานประธานกรรมการ
2. นางรวิกานต์ จิตเที่ยงโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายณรงค์ หนูเจริญโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิยม หยงสตาร์โรงเรียนบ้านทอนหานประธานกรรมการ
2. นางรวิกานต์ จิตเที่ยงโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายณรงค์ หนูเจริญโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนิยม หยงสตาร์โรงเรียนบ้านทอนหานประธานกรรมการ
2. นางรวิกานต์ จิตเที่ยงโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายณรงค์ หนูเจริญโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชณิตา คงด้วงโรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นางจุติมา จันทร์เกษโรงเรียนวัดโพรงจระเข้กรรมการ
3. นางสาวจันทร์อุมา กิ้มนวนโรงเรียนวัดนานอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนิยม หยงสตาร์โรงเรียนบ้านทอนหานประธานกรรมการ
2. นางรวิกานต์ จิตเที่ยงโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายณรงค์ หนูเจริญโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิยม หยงสตาร์โรงเรียนบ้านทอนหานประธานกรรมการ
2. นางรวิกานต์ จิตเที่ยงโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายณรงค์ หนูเจริญโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิยม หยงสตาร์โรงเรียนบ้านทอนหานประธานกรรมการ
2. นางรวิกานต์ จิตเที่ยงโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายณรงค์ หนูเจริญโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนิยม หยงสตาร์โรงเรียนบ้านทอนหานประธานกรรมการ
2. นางรวิกานต์ จิตเที่ยงโรงเรียนบ้านลิพังกรรมการ
3. นายณรงค์ หนูเจริญโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายลาวัณ แสวงรัตน์โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์โรงเรียนวัดนางปะหลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลาวัณ แสวงรัตน์โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์โรงเรียนวัดนางปะหลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางลาวัณ แสวงรัตน์โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์โรงเรียนวัดนางปะหลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลาวัณ แสวงรัตน์โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์โรงเรียนวัดนางปะหลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลาวัณ แสวงรัตน์โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์โรงเรียนบ้านปะเหลียนกรรมการ
3. นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์โรงเรียนวัดนางปะหลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี จัตุฑะศรีโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุ่งหวัง"ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ปาระณะโรงเรียนบ้านหนองยายแม็มกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา เพ่งตาโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกรินทร์ พลวัฒน์โรงเรียนบ้านควนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางชื่นใจ ช่องรักษ์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางสมญา เก้าเอี้ยนโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ใจทนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ อ่อแท้โรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
3. นางสุมณฑา หอยบางโรงเรียนวัดธรรมมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณโรงเรียนทุ่งรวงทองประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ แบ่งลาภโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกระพังสุรินทร์)กรรมการ
3. นางสาวชญานันท์ สุโสะโรงเรียนบ้านแหลมสอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสภาค จิตรหลังโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร รงค์รัตน์โรงเรียนบ้านนาทะเลกรรมการ
3. นางสาวปรียาดา เกียงเอียโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลาวัณ แสวงรัตน์โรงเรียนบ้านปะเหลียนประธานกรรมการ
2. นายชาญกิจ ชุติเดโชโรงเรียนบ้านทอนหานกรรมการ
3. นางนันท์นภัส ทีปกรเศวตโรงเรียนบ้านควนโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]