รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 1. เด็กหญิงสุมาลี  สองเพชรแก้ว
 
1. นางวนิดา  คงมัยลิก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 1. เด็กหญิงนิชกุล   ชาวสวน
 
1. นางณฐพร  วงศ์เมฆ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงฟ้าประกาย  กูแดหวา
 
1. นางกรรภิรมย์  รัญเสวะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงมารีย๊ะ  ลิมาน
 
1. นางถิรนันท์  ทองจำรูญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงอสมา  ยีเส็น
 
1. นางสาวไพเราะ  เกิดผล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงโป 1. นางสาวสูรายดาร์  มะสมัน
 
1. นางอารี  สุรนันทะวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแก้ว 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวนุชนารถ  นาคพันธุ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1. เด็กหญิงทาริกา  ชูสุวรรณ์
 
1. นางประไพ  มุสิกพงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. นางสาวนุชรี  จันทสุวรรณรัตน์
 
1. นางเบญจพร  เพ็ชรมาลัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงโป 1. เด็กหญิงปิยะณุช  ตำโซ๊ะ
2. เด็กหญิงอารดา  กรมเมือง
3. เด็กหญิงเมทิณี  อำมาตี
 
1. นางอารี  สุรนันทะวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1. เด็กหญิงนัญมีย์  สันโด
2. เด็กหญิงอลิษา  ยีระงู
 
1. นางสาวรัตติยา  อุสมา
2. นางสาวอามาน๊ะ  หมีนพราน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กหญิงปิยวดี  นาคะปรีชา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ณ พัทลุง
 
1. นางสาวออนอนงค์  มิตรารมย์
2. นางวรกมล  เรืองเพชร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กหญิงนัซนีน  นุ้ยไฉน
 
1. นางปรียาพรรณ  ศิวลักษณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงบัซลาอ์  หยีราเหม
 
1. นางสาวปนัดดา  หยีมะเหร็บ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงนภัสกร  นิลรัตน์
2. เด็กหญิงนันทิชา  ชูเกื้อ
3. เด็กหญิงอรยา  ทองเอียด
 
1. นางสาวเกศราพร  บำรุงชาติ
2. นางกัลยาณี  จันทร์เทพ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 1. เด็กหญิงชลาลัย  หาญทะเล
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ลายัง
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ยาดำ
 
1. นายพินิจ  หลงตรี
2. นางสุไฮลา  แวจิ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กชายคอลิด  ดาแล่หมัน
2. เด็กหญิงฟาฏิละ  แหมทิ้ง
3. เด็กหญิงหัซวานี  ไชยชาย
 
1. นางสาวอัซมา  มาลินี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงประภาพร  แฮ้วจันทา
2. เด็กหญิงอนุสรา  ตำภู
3. เด็กหญิงฮุซนี  สุขสาคร
 
1. นางอาอีฉ๊ะ  เตาวะโต
2. นางสาวมาซีเตาะ  ตามาต
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายจิรภัทร  ตระการกิจนุกูล
2. เด็กชายฐปวรรฒ  หมื่นสุวรรณ
 
1. นายชัยยงค์  ชูนวล
2. นางหนึ่งฤทัย   วิจิตรจรรยา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  ถนอมภูมิ
2. เด็กหญิงเกวลิน  เซ็นซูลี
 
1. นางอรุณี  ประมาณ
2. นางศริญญา  จางวาง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงวนิดา  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กชายศิวะ  เนียมเล็ก
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจีน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เอียดรักษ์
 
1. นางรีนา  โส๊ะพันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  กุลโรจนสิริ
2. เด็กชายปัญญากร  ชุมคง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  พิพิธภัณฑ์
 
1. นางนัฐญา  ไหมฉิม
2. นางสาวศศิธร   เดชานนท์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กชายณัฐวัตร  แดงโดด
2. เด็กหญิงมัสนา  เกปัน
3. เด็กหญิงเพ็ญศรี  สุขกา
 
1. นางสาวคอลาตี  บิสลีมีน
2. นางสาวอัสมะ  ลีมูสา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกุลธิกานต์  เทศนอก
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ละใบกาเด็น
3. เด็กหญิงโรสมีณีย์  มาลินี
 
1. นางฉวีวรรณ  ฮะอุรา
2. นางสาวสุนทรี  โกวิทพิทยาการ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กหญิงชฎาธาร  บุญสุด
2. เด็กหญิงปนัดดา  อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เม่นฉาย
 
1. นางศิริรัตน์  เสกสรรค์
2. นางสุนันท์  เมืองปาน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  จันทสะโร
2. เด็กชายปราเมศ  ฉิมเกื้อ
3. เด็กหญิงวรัมพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นางสไบแพร  ฉิมเกื้อ
2. นางประไพ  คงยอด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. นายณัฐภัทร  เพ็งจันทร์
2. นายนนทวัฒน์  ทิ้งปากถ้ำ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  หัสนี
 
1. นางสาวจันทนา  พลรักดี
2. นางสาวฟาร์ติน่า  สุมาลี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขรอด
2. เด็กหญิงศุญาณี  โต๊ะเกบ
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  หมานุ้ย
 
1. นางอ้อมใจ  เหมสนิท
2. นางสาวรอสีด๊ะ  บูเก็ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายถนอมศักดิ์  สุดสี
2. เด็กหญิงนัสญามีย์  ดำเต๊ะ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นางอรอนงค์  สุขเนียม
2. นางรุ่งจิตร  อร่ามศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 1. เด็กหญิงบุษกร  สำมะเนี๊ยะ
2. เด็กหญิงวานิตา  ชาลูเด็น
 
1. นางนิฟติมา  หมาดทิ้ง
2. นายสอและ  สันตี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายจตุภัทร  สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงรุจิรา  คงนวล
 
1. นางสไบแพร  ฉิมเกื้อ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบารายี 1. เด็กชายคธาวุธ  คงเลิศ
2. เด็กชายนราวิชญ์  โต๊ะลาตี
 
1. นายประพันธ์  วรรณศรี
2. นายอับดุลรอศักดิ์  สุหรน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.039 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงหัว 1. เด็กชายศักรินทร์  จันทะสะเร
2. เด็กชายสิทธิชัย  สุพรรณพงศ์
 
1. นายสุวัฒน์  ราชรักษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กชายกอซีย์  หมันเพ็ง
2. เด็กชายนิพล  หลงสามะ
 
1. นายนาคพันธ์  ติงหวัง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. นายซากีรีน  ดะแหล่หมัน
2. เด็กชายศราวุฒิ  จุฬุวงศ์
 
1. นายโกมล  ยุนุ้ย
2. นายดาแนน  สาดีน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตง 1. เด็กชายภาคภูมิ  สุทธิพงศ์
2. เด็กชายศักรินทร์  ขิกขำ
 
1. นางสาวรอดีย๊ะ  เวชสิทธิ์
2. นางสาวฝารีดา  กาเส็มส๊ะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1. เด็กหญิงนิสรีน  หลีอะดัม
2. เด็กหญิงมาริตา  เอาประธาน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  โคสา
4. เด็กหญิงอุมากร  จันทร์จุฬา
5. เด็กหญิงอโนมา  ธรรมรักษา
 
1. นายสอหมาด  หลีมานัน
2. นางสาวบุศรอ  สะตี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 1. เด็กหญิงชลิดา  นุ้ยดำ
2. เด็กหญิงอลิสา  หลงสลำ
3. เด็กหญิงอามาน๊ะ  สลีมีน
4. เด็กหญิงฮัสลีน่า  หนุนพ่อเด็น
5. เด็กหญิงเกศศินี  ใบจิ
 
1. นางขอซีด๊ะ  สืบเหม
2. นายอารีย์  ตาเอ็น
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงนะดา  หมาดแน้ง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เหมปอง
3. เด็กหญิงปานทิพย์  เชื้อช่วยชู
4. เด็กหญิงสิรินดา  ใบจิ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แกล้วกล้าหาญ
 
1. นางพิชานัน  ทวีกายุจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงขวัญรวี  สักพุฒน์
2. เด็กชายธีรวีร์  ทองคำ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ช่วยสกุล
4. เด็กหญิงภูริชญา  เลขานุกิจ
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  เกื้อไข่
 
1. นางสาวญาณันธร  สุวรรณประดิษฐ์
2. นางมาริหยาม  เหมนะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจชื้น
2. เด็กหญิงจรวยพร  มนัส
3. เด็กชายชินวัตร  มุสิกะจินดา
4. เด็กหญิงทิพย์อารมณ์  พรหมศร
5. เด็กหญิงอรอุมา  ราชเมืองขวาง
 
1. นางมาริหยม  เหมนะ
2. นางสาวญาณันธร  สุวรรณประดิษฐ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงกรวิภา  สุวรรณชนะ
2. เด็กหญิงทิพย์ชมาพร  กาเลี่ยง
3. เด็กหญิงบัวชมพู  ุบุญทอง
4. เด็กหญิงพรรนนิดา  ทองยัง
5. เด็กหญิงศศิประภา  ชุมประเสริฐ
 
1. นางมารีหยาม  เหมนะ
2. นายอาคม  จันทะโร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงพรชิตา  โต๊ะดิน
2. เด็กหญิงยัสมีน  หลงสาม๊ะ
3. เด็กหญิงศรุตา  เต๊ะปูยู
4. เด็กหญิงสายสุดา  หลังกอลอ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  หลงสาม๊ะ
 
1. นางสาวปัทมา  มาลินี
2. นางสาวสาแลฮะ  จางวาง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  กั่วพานิช
2. เด็กหญิงฟาฮาน่า  งะสมัน
3. เด็กหญิงอัญธิกา  ชัยศิริ
4. เด็กหญิงอัสมาวี  ตรุรักษ์
5. เด็กชายอุดมศักดิ์  ลิบัง
 
1. นายสมพร  เหมรา
2. นางสาวธนาภรณ์  ช่อแตง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 1. เด็กชายกูอานาฟิศ  บิสนุม
2. เด็กหญิงจีวรัตน์  มะสมัน
3. เด็กชายซัยฟุรดีน  อาหน่าย
4. เด็กหญิงธัญชนก  ทิ้งปากถ้ำ
5. เด็กชายนัสรูน  อุเส็นยาง
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  มะสมัน
7. เด็กหญิงประภัสสร  อำมาตี
8. เด็กชายปรัชญา  ทิ้งปากถ้ำ
9. เด็กหญิงฟาฮาน่า  หีมสุวรรณ์
10. เด็กหญิงฟิรฮาน่า  จิเบ็ญจ๊ะ
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  สาดีน
12. เด็กชายรังสรรค์  เจ๊ะเด็ง
13. เด็กชายวราพล  กูรีกัน
14. เด็กหญิงวริญดา  มนูญดาหวี
15. เด็กหญิงวาริศา  หมาดเรียง
16. เด็กชายสมศักดิ์  ตำแดสา
17. เด็กหญิงอานีร่า  ยากะจิ
18. เด็กชายเจษฎากร  ดือราแม
 
1. นางยลาณี  วงศาชนัท
2. นางอลิษา  ศรีสุวรรณ์
3. นางอภิญญา  หาโส๊ะ
4. นางสาวสลิตา  หลังชาย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอน 1. เด็กชายชนะชัย  เร๊ะหมีน
2. เด็กชายณัฐพงค์  คมขำ
3. เด็กหญิงณัฐมา  บัณฑิตกุล
4. เด็กชายณัฐเศรษณ์  ทุ่งหว้า
5. เด็กชายธนากร  หมีนหา
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แม่น้ำ
7. เด็กชายธีรไนย  คงจันทร์
8. เด็กชายนนทนันท์  อาดำ
9. เด็กชายนภัสกร  โปหลง
10. เด็กหญิงบิสมิลลา  โสลิกี
11. เด็กหญิงมลิษา  ระเมาะ
12. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ต่อน้อย
13. เด็กหญิงลักษมี  ล่าหมาด
14. เด็กชายวิทวัส  มานะกล้า
15. เด็กหญิงวิศวะ  หมีนหา
16. เด็กชายสุทธิลักษณ์  จันทร์สุวรรณ
17. เด็กชายสุนิษา  จิโส๊ะ
18. เด็กชายสุไลมาน  สุหรน
19. เด็กชายอนันดา  โกศัยพัฒน์
20. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ณ พัทลุง
 
1. นางอักษรทิพย์  องศารา
2. นายอินยัส  จิเหม
3. นางนิตยา  โต๊ะเอียด
4. นางสาวอุมาพร  ชูเลิศ
5. นางสาวนุสรีหนา  จิตหลัง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1. เด็กหญิงรุสนี  ลาโยด
 
1. นางสาวไมเหร๊าะ  กาสา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1. เด็กชายซิดดิ๊ก  มะหะหมัด
 
1. นางสาวไมเหร๊าะ  กาสา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงกัสตูรี  บรรดา
 
1. นางสาวปวิณา  แสะหมูด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กหญิงพัชชรีพร  เพชรจำรัส
2. เด็กชายพิษณุวัชร์  รอดผุด
 
1. นางศิริวรรณ  อ่อนประเสริฐ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แคล้วคลาด
2. เด็กชายพิชิตชัย  กตกุลปัญญา
 
1. นางศิริวรรณ  อ่อนประเสริฐ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปันเจิง
2. เด็กชายนิติธร  ช่วยนุสนธิ์
 
1. นางอนงค์  รัตนวงศ์
2. นางศรินรัตน์  ชูมี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงชญาฎา  พึ่งแสง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ปั้นโฉม
3. เด็กหญิงนิยดา  นามวัชระโสพิศ
4. เด็กหญิงประภัสสร  ช่วยเกิด
5. เด็กหญิงพรรษมน  นันทพงษ์
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีปาน
7. เด็กหญิงภัทรศรี  หนูฤทธิ์
8. เด็กหญิงรวงข้าว  หมื่นสุวรรณ
9. เด็กหญิงวาสนา  นวลจันทร์
10. เด็กหญิงศดานันท์  ตันติอาภรณ์
 
1. นางจรูญศรี  ประทีป ณ ถลาง
2. นางรุ่งทิวา  การดาสุวรรณ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กหญิงธนิตา  หลีหมัด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อับดุลลา
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงบายัน  หะมะ
5. เด็กหญิงปริยากร  ละเต็มซัน
6. เด็กหญิงรอฮันนา  การะวรรณ
7. เด็กหญิงรินลดา  ดำและ
8. เด็กหญิงรุษนารีย์  อ่าหลี
9. เด็กหญิงวรรณรายา  แว่นจันลา
10. เด็กหญิงศิกานต์  ยุวะถวิล
11. เด็กหญิงสุชาดา  หมัดสร่าง
12. เด็กหญิงอริสรา  ขวัญหมุด
13. เด็กหญิงอาทิตยา  เด็นดายัด
14. เด็กหญิงฮัสมะ  แลต๋อง
15. เด็กหญิงไลลา  ปุ๋ยสำลี
 
1. นางดุษฎี  อนุศาสนนันทน์
2. นายยุทธภูมิ  สอนวิสัย
3. นางอารีย์  ขวัญเจริญ
4. นางยุวธิดา  พรหมชาติ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงซัลวา  ไกรเทพ
2. เด็กหญิงนัจญมา  สง่าบุตร
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายมะชานน  เหล่าโสด
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงอรฤทัย  หาดป่าหยัง
2. เด็กหญิงฮัซซูนา  เล่งเจ๊ะ
 
1. นายมะชานน  เหล่าโสด
2. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงมุกอันดา  เจริญขวัญ
 
1. นางทัศณีย์  ปีไสย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 1. เด็กหญิงรัญชนา  ใบน่าหวี
 
1. นายรุ่งสาร  แซะหมูด
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายสุภเดช  เหมปันดัน
 
1. นางสาวไลลา  ดาโอ๊ะ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายสุรยุทธ  สุขมาศ
 
1. นางทัศณีย์  ปีไสย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงอนัญญา  สามัญ
 
1. นางทัศณีย์  ปีไสย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงนัซเราะฮ์  มาลียัน
 
1. นางสาวไลลา  ดาโอ๊ะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กชายวาริศ  ศรีน้อย
 
1. นางสาวถนอมพร  เรณูนวล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กหญิงปวริศา  สะเอ็ม
 
1. นายวิเชียร  ยงหนู
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงมิลฟิตตา    เอาประธาน
2. เด็กชายอภิรักษ์   นุ้ยเด็น
 
1. นางสาวเสาวณีย์  รัตนฐากูร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงนูรอัยนี่   ยูโสะ
2. เด็กชายอเนก  อนันทะกูล
 
1. นางสาวเสาวณีย์  รัตนฐากูร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญพงศ์
2. เด็กหญิงชรินดา  พรหมช่วย
 
1. นายวิเชียร  ยงหนู
2. นายธีรวุฒิ  หวาสกุล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายควน 1. เด็กชายอิฐทิพงค์    ลิงาลาห์
 
1. นางบาจรียา   แซะอามา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงฟาลิน  เด็นเบ็น
2. เด็กชายรุสลาม  นาคสง่า
3. เด็กหญิงวาซินีย์  หมื่นระย้า
 
1. นางมาลัยวัลย์  เหมรา
2. นายเสรี  อุโหยบ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายศราวุธ   เอาประธาน
2. เด็กชายอภิรักษ์   หมัดตานี
3. เด็กชายอัลวา   บูชาพันธ์
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางหัทยา  จุลสัตย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายชลวิทย์  ยาหยาหมัน
2. เด็กชายประชา  ฮ่องสาย
3. เด็กชายอติเทพ  หมิงาม
 
1. นายยารูดีน  องศารา
2. นายอาสิร่น  ลัดเลีย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1. นายสันติยา  ทองคำ
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กหญิงชุติมา  รุยันต์
 
1. นางสาวสุจิรา  นุกูล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ปราณสุข
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจนโร
 
1. นายณรงศักดิ์  รินรส
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายกฤตพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายถิรวัตน์  คงจันทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 1 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ณนิตย์
 
1. นางวรรทนี  สวัสดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1. เด็กชายสฤษฎ์  เพชรสุวรรณ
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงหัฐยาพร  ไมหลี
 
1. นายประเวช  จิ้วจวบ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 1. เด็กชายปริวรรต  หาญทะเล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีสุริยาวัฒน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เอี้ยวสกุล
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ปราณสุข
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1. เด็กชายสฤษฎ์  เพชรสุวรรณ
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสายทอง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสริมทรัพย์
 
1. นางสาวกุลนิดา  อำนาจเจริญ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1. นายสันติยา  ทองคำ
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสายทอง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสริมทรัพย์
 
1. นางสาวกุลนิดา  อำนาจเจริญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายถิรวัฒน์  คงจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เอี้ยวเหล็ก
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ปราณสุข
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายชัยชนะ  ภู่กลาง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  กงจิบ
3. เด็กชายภคพล  สุขศรี
4. เด็กหญิงวรางคณา  แก้วทองมา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  หลังกอลอ
6. เด็กชายอัตตพล  ห้วนกง
7. เด็กหญิงอาภัสรา  โอชเสน
8. เด็กหญิงอิสรา  ปาจะโณ
9. เด็กชายเจษฎา  แสงเพชร
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชูแก้ว
 
1. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
2. นางปัณฑินา  ชะตารัตน์
3. นางเครือศรี  สวัสดี
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  หมาดหมีน
2. เด็กหญิงกัลยาณี  การัตถา
3. เด็กหญิงชิษณุชา  คำสี
4. เด็กหญิงฐิติชญา  สอและ
5. เด็กชายณัฐภัทร  หมาดหมีน
6. เด็กชายธนกร  บูสู
7. เด็กหญิงนัทฐมน  บาโห้ย
8. เด็กชายนัทวุฒิ  มีนวัฒนกุล
9. เด็กชายศุภกิณห์  หมาดหมีน
10. เด็กชายอับดุลการีม  ติ้งสง่า
 
1. นางจรรยวรรธ์  คงธ์สมณ์
2. นางสาวอมรากร  วงศ์กำไร
3. นางเสน่ห์  หวันตาหลา
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  การัตถา
2. เด็กหญิงจิตติพร  สุนธนนท์
3. เด็กหญิงซานียาห์  หลังแดง
4. เด็กหญิงยาสุมินทร์  อาลมาตร
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  วิสาลจิตตรัตน์
6. เด็กหญิงฮัซซูน่า  ขาวเชาะ
 
1. นางจรรยวรรธน์  คงธ์สมณ์
2. นางสุปริญญา  ประยูรกาญจน์
3. นางวาสนา  แสงขาว
4. นางวิลัยรัตน์  เหล่าโสด
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผลบุญ
3. เด็กหญิงกวินนา  ขวัญอ้นอินทร์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โอชเสน
5. เด็กหญิงนาตาลี  ไมมะหาด
6. เด็กหญิงนิสาชล  ติ้งโหยบ
7. เด็กหญิงปริญญา  สงสกุล
8. เด็กหญิงฟารีดา  อนันตโสภณ
9. เด็กหญิงมารีย๊ะ  เหล่ทองคำ
10. เด็กหญิงมุกรินทร์  เกตุอินทร์
11. เด็กชายศิภสิน  ระย้าทอง
12. เด็กหญิงสิริพร  แก้วสะอาด
13. เด็กหญิงอวัสดา  หมาดหวา
14. เด็กหญิงอาภัสรา  โอชเสน
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปันเจิง
16. เด็กหญิงโจนาทาน  แซ่ตั้ง
 
1. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
2. นางปัณฑินา  ชะตารัตน์
3. นางสาลินี  หนูจันทร์
4. นางสาวนงเยาว์  ขันทอง
5. นางสาวพจณิชา  สุำเร
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงกฤตินี  ชำนาญ
2. เด็กหญิงจรรยาลักษณ์  ศูนย์คล้าย
3. เด็กหญิงณัฐริกา  จันเมือง
4. เด็กหญิงธนพร  รุ่งโรจน์
5. เด็กหญิงธิรดา  อักษรศรี
6. เด็กหญิงบุญฑริก  ศิริรังษี
7. เด็กหญิงพรทิพย์  พันธ์วงษา
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  อักโขมี
9. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ประทุมมณี
10. เด็กหญิงวิรวัลย์  ราชสะอาด
11. เด็กหญิงสิดาพร  แสงดำ
12. เด็กหญิงสุจิตรา  สีวรรณ์
13. เด็กหญิงสุชาดา  คงเซ้ง
 
1. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
2. นางปัณฑินา  ชะตารัตน์
3. นางสาวพจณิชา  สำเร
4. นางสาลินี  หนูจันทร์
5. นางสาวนิภา  ทุมเกลี้ยง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายณฐกร  จำเดิม
 
1. Mr.Raul   N. Pasasadaba
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 1. เด็กหญิงซุลฮา  แวสู
 
1. นางสาวสายหนาบ  มะสมัน
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กหญิงกฤษณา  อัชชนะ
 
1. นางละอองทิพย์  จันทวิลาศ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายกัณตพิชญ์  อั้งสุพ่วง
 
1. นางสาวมีนา  เนื้ออ่อน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงสุรัตนาวดี  วิริยะกิจ
 
1. นายอดุลย์  เหล็มหนู
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแก้ว 1. นางสาวฉวีวรรณ  อ่อนศรีแก้ว
 
1. นางกาญจนา  กุลมาตย์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายกลีมวีล จอสีฟ์  เลกันตีน
 
1. MissEden Mae  Dela CruZ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แซ่เตีย
 
1. นางสาวโสภิดา  จันทร์ดอน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปันจอร์ 1. เด็กหญิงเกศิณี  หลีเส็น
 
1. นางวิจิตรา  ฮะยีบู
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  หนูแป้น
2. เด็กหญิงนอวีณาร์  คงเจริญ
3. เด็กชายศุภชัย  อิตกี
4. เด็กชายสุริยา  น้อยอยู่
5. นางสาวโกสุม  คงศรี
 
1. นางกุลติยา  หมาดสา
2. นางสาวสุกัญญา  หนิหมาน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 1. เด็กชายธีระรักษ์  รัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวสุจิตรา  พุ่มแก้ว
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงหัว 1. เด็กหญิงณัชชยา  ฐิตินันท์ศรกุล
 
1. นางสาวศิริพร  กันจณา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กหญิงพรสุดา  สตามัน
2. เด็กชายอาซีซ  อู้หลีจู้
 
1. นางสาวรุจิรา  คลังข้อง
2. นางฉวี  ขาวดี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงนภัสกร  ชูแสง
2. เด็กหญิงอริสา  กิริยา
 
1. นางจรูญศรี  ประทีป ณ ถลาง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1. เด็กชายกันตวิชญ์  ศิริรักษ์ภักดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษ์หนู
3. เด็กหญิงชลดา  นวลแก้ว
4. เด็กชายมูฮัมมัดรุสลาน  หะยียูโซะ
5. เด็กชายอภิรักษ์  ทิพย์ไข่
6. เด็กชายอโณทัย  ชูตรี
 
1. นางกานต์รวี  ไชยวงศ์
2. ส.ต.อ.วันชัย  ล้อมเมือง
3. นางสาวสุภาภรณ์  สิทธิชัย
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 1. เด็กชายธวัชชัย  ติสโร
2. เด็กชายธีรวุฒิ  บุญรังษี
3. เด็กชายพีรภัทร  ทองหนูนุ้ย
4. เด็กชายวรวุฒิ  มณีเจริญ
5. เด็กชายศราวุฒิ  วรรณดี
6. เด็กชายเขมรินทร์  มานะการ
 
1. นายชรินทร์  โกฏแสง
2. นายปราโมช  ย่องเซ่ง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายคมสัน  หลังเส็น
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  น้อยดำ
3. เด็กชายบริวัตร  อาดำ
4. เด็กชายพันกร  อึ้งสกุล
5. เด็กชายภคพล  สุขศรี
6. เด็กชายมงคล  ฤกษ์สมุทร
7. เด็กชายหทัย  แก้วเขียว
8. เด็กชายเมธี  วาเหตุ
 
1. นางจรรยา  หนูคล้าย
2. นางสาวเพ็ญศรี  ชนะสิทธิ์
3. นายวินัย  หมาดกุล
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปากบารา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  แซะหมูด
3. เด็กหญิงซัลมา  หมันเพ็ง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาละสัน
5. เด็กชายตัซมีซี  หมาดง๊ะ
6. เด็กหญิงนารากร  ชูแก้ว
7. เด็กหญิงนารีรัตน์  มณีหลำส๊ะ
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ปะดูกา
9. เด็กชายสะนูซี  ศรียาน
10. เด็กหญิงเมษิตา  ฮาตแสนเมือง
 
1. นายรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข
2. นายยุทธนา  แคยิหวา
3. นางสายใจ  ศรียาน
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาหลำ 1. นายทรงพล  ยังปากน้ำ
2. นางสาวนัทมล  ยังนิ่ง
3. นางสาวนัสรียะฮ์  แอนิ่ม
4. นายวัชรินทร์  เหมปอง
5. เด็กหญิงสุรัตน์สา  ฤทธานันท์
 
1. นางจิรัชยา  รักษารักษ์
2. นายวิทยา  เอกทัตร์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงฟาอีซา  ยานา
2. เด็กหญิงอังคณา  หวังดี
3. เด็กหญิงอัสรีนา  งะสวรรค์
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายอนิรุทร์  โทบุรี
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงณัฐริยา  นุเหร็ม
2. เด็กหญิงทัชมารีน  เกษม
3. เด็กชายนันทพงศ์  สังสัน
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายมะชานน  เหล่าโสด
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปากบารา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  แซะหมูด
3. เด็กชายสะนูซี  ศรียาน
 
1. นางสายใจ  ศรียาน
2. นางธนัชญา  โอมณี
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. นางสาวศศิณา  ทิ้งปากถ้ำ
2. นางสาวอัสมา  มอลี
 
1. นางสาวฟาร์ติน่า  สุมาลี
2. นางชนิสรา  ปันดีกา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกรกนก  กมุทชาติ
2. เด็กชายอานัส  เทพชนะ
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ด่อล๊ะ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงจารีณา   ทิ้งปากถ้ำ
2. เด็กหญิงอารยา  หนูชูสุข
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประมงค์
2. เด็กชายปุญชรัสมิ์  เขียดสังข์
 
1. นางสาวเกสรินทร์  อุเจะ
2. นางสาวธนิสร  โภชนุกูล
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  มีแก้ว
2. เด็กหญิงอมิตา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางวรุณยุภา  กอและ
2. นางีสีตี  อาดตันตรา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  เพ็งไทร
2. เด็กหญิงลลิตา  นุ้ยดำ
 
1. นายชารีฟ  รอเกต
2. นายสุไลมาน  ฮารี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุวรรณโณ
 
1. นางหวันสะ  ยาประจัน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงศิราณี  ชูช่วย
 
1. นางสาวมะลิ  นาคสง่า
 
125 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 1. เด็กหญิงฮายาตี  หลังปุเต๊ะ
2. เด็กหญิงฮาสาน๊ะ  เต๊ะหมัน
 
1. นายวินิจ  กลิ่นละมัย
 
126 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกตรี 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ยวนยี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อุสนุน
 
1. นายซูอีด  อัสนีย์
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายคมสัน  เนติวุฒิสาร
2. เด็กชายหัตถศิลป์  สุวรรณโชติ
 
1. นายธีรพล  ใสบริสุทธิ์
2. นางสาวทิพยาภรณ์  พูนพานิช
 
128 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายราเชนทร์  ปังหลีเส็น
2. เด็กชายอานัส  ฉาดหลี
 
1. นางอนิตตา  ปีมะสาร
2. นายอิสมาแอล  สาเม๊าะ
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายอัษฎา  หมาดตา
2. เด็กชายเจ๊ะรานนท์  สัญญา
 
1. นางอนิตตา  ปีมะสาร
2. นายอิสมาแอล  สาเม๊าะ
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายนิฐิพงษ์  ตรีเพชร
2. เด็กชายเอนกพงษ์  แก้วบุตร
 
1. นางอนิตตา  ปีมะสาร
2. นายอิสมาแอล  สาเม๊าะ
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กชายธนบดี  พฤกษเศรษฐ
2. เด็กชายสานุวัฒน์  ทุ่งปรือ
 
1. นางสาวยาวาเรี๊ยะ  หลงหัน
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงลักษศมี  สัมพันธมิตร
2. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ชูสงแสง
 
1. นางสาวกูฮัฟเศาะฮ์   กูยาหยา
2. นายอุสมาน  แคยิหวา
 
133 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กหญิงกฤติมา  หีมปอง
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีญา  รัตนมหันต์
 
1. นางสาวยาวาเรี๊ยะ  หลงหัน
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 1. เด็กหญิงซารีน่า  คงทอง
2. เด็กหญิงฟารีดา  ปูหัด
 
1. นายวินิจ  กลิ่นละมัย
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย 1. เด็กชายนะอีม  ยาดำ
2. เด็กชายอันดามัน  หลีจ้วน
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กชายชัยรัตน์  บุุญทอง
2. เด็กชายถิรวัฒน์  หนูช่วย
3. เด็กชายวีรภัทร  หนูฤทธิ์
 
1. นางวรรธิดา  คมขำ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กชายนิรันดร์  ชูเพชร
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศรีภักดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉิ้นน้อย
 
1. นางสาวโนร์ลัยลา  โต๊ะประดู่
2. นางวรรธิดา  คมขำ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงนุสรา  อิตรกี
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์   พิลาม
3. เด็กชายอรรถชัย   หอมขาว
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางหัทยา  จุลสัตย์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายอับดุลรอซี  ปูหัด
2. เด็กชายอายูบ  บุตรไทย
3. เด็กชายอำพล  ดอล๊ะ
 
1. นายสมชาย  สุวาหลำ
2. นายวิโรจน์  ดาหลาย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงณััฐพีรดา  อนันต์ถาวร
2. เด็กหญิงน้ำมนต์  น้อยดำ
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สกุลสันต์
4. เด็กหญิงสิริกร  กะลิอ่ำ
5. เด็กหญิงอารยา  ไชยพูล
6. เด็กหญิงแพรพลอย  เพ็งระวะ
 
1. นางรัชนี  เสมสม
2. นางสปีน๊ะ  หมีนพราน
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 1. เด็กหญิงจิรพร  เรนเมือง
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เชื้อเพชร
3. เด็กหญิงวิภาดา  หลังเมือง
4. เด็กหญิงสุรัสวดี  อริยะพงศ์
5. เด็กหญิงสุลัดดา  ทองคำ
6. เด็กหญิงอรธิยา  เซียะคง
 
1. นางอรุณรัศมี  จิตประพันธ์
2. นางพิมพา  หมานเหล็ก
3. นางเนตรชนก  ยอดแก้ว
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 1. เด็กชายตะวันไท  โสภา
2. เด็กชายภานุกานต์  กาญจนจำนงค์
3. เด็กชายอนันท์  บัวมาศ
 
1. นายสุวิศิษฏ์  กั้นหยั่นทอง
2. นางจริญ  พรหมวิจิต
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทรปาล
2. เด็กชายณัฎฐพล   คงบุญ
3. เด็กชายศุภเสกข์   นะมะโน
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางหัทยา  จุลสัตย์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1. เด็กหญิงผุสดี  เมืองทัง
2. เด็กหญิงพัทรินทร์  เตยแก้ว
3. นางสาวอมรรัตน์  รัตนการ
 
1. นางแหมะโสม  เกษมสัน
2. นางสาวสุภิตาล  หลงหา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กชายธิบบดินทร์  คงพันธ์
2. เด็กชายภูวนัย  คงหวัง
3. เด็กชายวรายุ  ปานมี
 
1. นางวรรธิดา  คมขำ
2. นางสาวรอสีย๊ะ  นิลสกุล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากละงู 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หมันหย่อง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  หาญทะเล
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ทองใหม่
 
1. นางยูวาหรี  รังสรรค์
2. นางเยาวรี  หมันเล๊ะ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 1. เด็กหญิงรจนา  หวันอาหลี
2. เด็กหญิงอาซีซ๊ะ  แอหลัง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คงมี
 
1. นางยาวีรา  พงค์หลง
2. นางสาวนูรอัยนี  อารีมาน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาหลำ 1. เด็กหญิงฐิติพร  จงราบ
2. เด็กหญิงโรสรีน่า  ย่าเหล
3. เด็กหญิงไลลา  ดินเตบ
 
1. นางสมมาศ  ชูช่วย
2. นางสุพรรณ  ขุนราษฎร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 1. เด็กหญิงทิพย์มณีย์  มณีหลำส๊ะ
2. เด็กหญิงพิยดา  สาแหล่หา
3. เด็กหญิงภาวิตา  จันทรักษ์
 
1. นางผอบ  ราเหม
2. นางบุศรา  สำเร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงนุรซาฟีกะฮ์  เด็นหมาน
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หลังกอลอ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ยาดำ
 
1. นางจันทพร  สาขะมุติ
2. นางสาวสุวรรณา  ชาญน้ำ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงจิรัญญา  หมื่นแกล้วเกล้าวิชิท
2. เด็กหญิงอรนันท์  เหมสลาหมาด
3. เด็กหญิงโชติกา  ไหมสวัสดิ์
 
1. นางสปีน๊ะ  หมีนพราน
2. นางรัชนี  เสมสม
 
152 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 1. เด็กหญิงวิลดาน  ตุกังหัน
 
1. นางสาวญาตาวี  ใบดี
 
153 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงยามีละ  นาวา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรสุข
3. เด็กชายอัสนาน  ปะดูกา
 
1. นางจิรัชฎา  สิมานิ
2. นางอมรรัตน์  อโณทัย
 
154 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากละงู 1. เด็กหญิงปาลิตา  เกสโร
2. เด็กหญิงอัสมา  อุรามา
3. เด็กหญิงฮัซวานีย์  หมาดเหยด
 
1. นางสาวนริณี  หมาดเหยด
2. นางเพ็ญศรี  แซ่ลิ่ม
 
155 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายราชัน  ขุนหมาน
 
1. นางกมลทิพย์  ประชุมรัตน์
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายอนุชา  อย่าทิ้ง
 
1. นางอริยภรณ์  ภักดี
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กหญิงทิพย์ดารา  ติงหวัง
 
1. นางจงจินต์  หะยี
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กหญิงรอฟีดะ  ขุนแสง
 
1. นางสุธีพร  บินหมัด
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนคลาน 1. เด็กชายวสวัตติ์  จุนณศักดิ์ศรี
 
1. นางปิยะพิชญ์  จิตรหลัง
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เงินพิบูลย์
 
1. นางอาทิตยา  เล็งเจ๊ะ
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวควน 1. เด็กชายธนกร  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวยารีย๊ะ  หลังยาหน่าย
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายวัลดารุซ  สาสว่าง
 
1. นางสาวอารียา  หมาดเหยด
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวควน 1. เด็กหญิงศริญญา  แสะหลี
 
1. นางสาวกัลยา  ชำนาญเพาะ
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูรอด
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีสะอาด
3. เด็กชายไชยวัฒน์  เหร็มเหมาะ
 
1. นางสาวนุชนาถ  อับดุลลาห์
2. นางสกุณา  นองมณี
 
165 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กชายจิรพงค์  ชุมแก้ว
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  รอเเหมมัน
 
1. นางสาวปิยตา  วาดี
2. นางสาวอังสนา  หลงกาสา
 
166 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  บุญราศรี
 
1. นางณฐมน  นุ้ยมา
2. นางปัณฑินา  ชะตารัตน์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 1. เด็กชายอัซซาน  โซ๊ะติก
 
1. นางสาวรุสนาณี  เด๊าะหล๊ะ
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กชายวิทวัส  ติ้งดำ
 
1. นางอาอิฉะ  หลีขาว
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 4 1. เด็กหญิงสุนิดา  ดำฝ้าย
 
1. นางมาซีเต๊าะ  กิจบรรทัด
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ปุอุ่น
 
1. นางคัดติญา  จิเบ็ญจะ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 1. เด็กหญิงตอยอิบ๊ะ  หมาดง๊ะ
2. เด็กหญิงรจนี  ขุนนา
3. เด็กหญิงศาสดานี  ราโอบ
4. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  หมันบุตร
5. เด็กหญิงไหมยูหรี  หลงหา
 
1. นางกัณฐิรัตน์  เกษา
2. นางสาวฮีดายะห์  หะมิดง
3. นางสาวกาญจนาภรณ์  สฤษฏีพีรพันธ์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กชายธนกร  มิตรมาก
 
1. นางสาวชวาลี  แซะอาหลี
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายมุสลิม  ยีละงู
 
1. นายยารูดีน  องศารา
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อุทัยเกษม
 
1. นางกัณฐิรัตน์  เกษา
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายรพีภัทร  จิตตระกูล
 
1. นางสุมน  ปลอดขาว
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงประภาลักษณ์  หนูคง
 
1. นางสาวสวนิต  โอภิธากรณ์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวกัลยาณี  พิพัฒน์วรสกุล
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปถัมภ์
2. เด็กชายนรภัทร  ธรรมภิบาลอุดม
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีตรัง
 
1. นางสุจิรา  สุวรรณกิจ
2. นายภิรมย์  พรุเพชรแก้ว
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควน 1. เด็กชายสุกรี  โต๊ะหมาด
2. เด็กชายสุทินณ์  ตำมะหงง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หมีนเอน
 
1. นางสุดา  นิสาและ
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 1. เด็กชายจักรี  กอบการ
2. เด็กชายมูอัซซิน  รอดเสน
3. เด็กชายอิสหาก  ขุนนา
 
1. นางกัณฐิรัตน์  เกษา
2. นางอาตีก๊ะ  หมาดหวัง
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงมายาวี  จูหวน
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  เพ็ชรมุณี
 
1. นางเครือศรี  สวัสดี
2. นายสมบูรณ์  สุวาหลำ
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 1. เด็กชายนัสรอน  โดงกูล
2. เด็กชายสุรินทร์  สืบเหม
 
1. นางสาวสายฝน  ชุมทอง
2. นายอรุณ  แสงขาว
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กชายนครินทร์  พัทลุง
2. เด็กชายนัฐตาฟา  รอเหมมัน
3. เด็กหญิงนัสรีน  บารา
 
1. นายสราวุธ  งะสมัน
2. นายมโนช  สมันตรัฐ
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบารายี 1. เด็กชายคธาวุธ  คงเลิศ
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ลิมาน
3. เด็กชายศักรินทร์  อุมารี
 
1. นางสาวนิติยากร  หลำโซ๊ะ
2. นางสาวชนิตา  หนูวงค์