ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู
ให้โรงเรียนที่ลงทะเบียนนักเรียนและครูเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อรวมทั้งการสะกดชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียนให้ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อผลการแข่งขันในระดับภาค ระดับชาติ รวมทั้งเกียรติบัตรนักเรียนและครู และหากตรวสอบว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้พิมพ์บัตรนักเรียนได้เลย โดยไม่ต้องใส่รูปถ่าย
วันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 15:46 น.