หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล กรรมการอำนวยการ
2 นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล กรรมการอำนวยการ
3 นางวรรณดี สุธาพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล กรรมการอำนวยการ
4 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการอำนวยการ
5 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล กรรมการอำนวยการ
6 นายสะอาด อุสมา รอง ผอ.สพป.สตูล กรรมการอำนวยการ
7 นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล กรรมการอำนวยการ
8 นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สตูล กรรมการอำนวยการ
9 นายกิตติพล สุวิชญางกูร รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ช่วยราชการ สพป.สตูล กรรมการอำนวยการ
10 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
11 นายสานนท์ สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
12 นางรำเพย สุทธินนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
13 นายสำเริง อุ๋ยจ๋าย ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
14 นายดนตอเหลบ หมาดเหยด ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
15 นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
16 ส.ต.อ.จรัญ หนูชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
17 นางปัณฑินา ชะตารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
18 นายอัมพล เอียดนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
19 นางสุวณีย์ ไชยศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
20 นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
21 นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
22 นายสนาน สุวรรณละออง ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
23 นางสาวพนิดา บินต่วน ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
24 นายอาดุล สานิง ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
25 นายเพ็ญภาค สุวรรณจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
26 นางทิพย์ เทศอาเส็น ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
27 นายอะหมาดสุกรี มาลินี ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
28 นางสาวสมศรี แก้วทองมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
29 นายสวัสดิ์ ไชยณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
30 นางสาวนิตยา แซ่อึ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
31 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
32 นายอดุลย์ เลิศอริยะพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
33 นายวิจิตต์ ช่วยพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
34 นายธาตรี ยีปันจอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
35 นางอุฬาลิน สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านควน กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
36 นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
37 นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
38 นายระเริง รัตนเกษร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
39 ว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
40 นางจุรีรัตน์ แคยิหวา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าเมือง กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
41 นายสวัสดิ์ โสสนุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
42 นายสะมะแอ ภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
43 นายสัมภาษณ์ ปลอดขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
44 นางกัลยาณี รณภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
45 นายอัมพล เอียดนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
46 นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
47 นางวรรณดี สุธาพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
48 นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
49 นางสุวณีย์ ไชยศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
50 นางรำเพย สุทธินนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
51 นางพิกุล คำอุดม เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
52 นางอัจริยา บัวแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
53 นางเมธาพร กั่วพานิชย์ นักวิชาการพัสดุ สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
54 นางอามีนา นิ่งเบบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
55 นางโสรยา เด่นนิรันดร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
56 นางปารมี ใบหลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
57 นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
58 นางนพวรรณ พงษ์พิศิทธิกุล ลูกจ้าง สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
59 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
60 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
61 นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
62 นางเสาวณีย์ ศรีสุด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(คลองขุด)
63 นางทาริกา สังข์แก้ว เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(คลองขุด)
64 นางกัญจนา สมาคม นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(คลองขุด)
65 นางกนกพร กันตวิชญ์วงศ์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(คลองขุด)
66 นางสุภาวดี เรืองแก้ว นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(คลองขุด)
67 นายสมปอง สังข์แก้ว นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(คลองขุด)
68 นางปรีดา มานะกล้า นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(คลองขุด)
69 นางนิรชา ส่งแสง นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(คลองขุด)
70 นางกัลยา พงศ์นฤเดช นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(คลองขุด)
71 นายเจษฎา โต๊ะปลัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลสตูล)
72 นางสาวโสมสุดา พันกาแด นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลสตูล)
73 นางสาวระรื่น บุญชัด นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลสตูล)
74 นางสาวประวี เถรแก้ว นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลสตูล)
75 นางกรุณา กมลวรรณ์ นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลสตูล)
76 นางจิตติรัตน์ ศรีสม นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลสตูล)
77 นางสาวยุพิน สันแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลสตูล)
78 นางพันทิพา บุญชัก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลสตูล)
79 นายอดุลย์ หลีมานันท์ นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลสตูล)
80 นางพรพิศ จันทรโชติ นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลสตูล)
81 นางนัฐญา ไหมฉิม ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลสตูล)
82 นางอารี นกนวล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(บ้านควน)
83 นางสาวช่อผกา ชูเพชร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(บ้านควน)
84 นางเนืองนิตย์ ดวงภักดี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(บ้านควน)
85 นางสุนีย์ อาดำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(บ้านควน)
86 นายกุลทรัพย์ คชฤทธิ์ เจ้าหน้าที่คุรุสภา ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(บ้านควน)
87 นางสาวเสอิ้น แก่นทอง นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(บ้านควน)
88 นางจิราพร ศรีคงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน(บ้านควน)
89 นางดรุณี มะมิง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลเมืองสตูล)
90 นางสาวถนอม สงรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลเมืองสตูล)
91 นางจิตพิสุทธิ์ คงชู นักทรัพยากรบุคคล สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลเมืองสตูล)
92 นางสาวภานุมาส หนูราช นักทรัพยากรบุคคล สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลเมืองสตูล)
93 นางสุชดา สุขอนันต์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลเมืองสตูล)
94 นางพรทิพย์ พงษ์ทอง นักทรัพยากรบุคคล สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลเมืองสตูล)
95 นางนงลักษณ์ จริยานุวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.สตูล ผู้ประสานงานประจำหน่วยแข่งขัน (อนุบาลเมืองสตูล)
96 ส.ต.อ.จรัญ หนูชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านคลองขุด)
97 นางปัณฑินา ชะตารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านคลองขุด)
98 นางผุสดี ปิ่นทองพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านคลองขุด)
99 นายธีรพล ใสบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านคลองขุด)
100 นางสาลินี หนูจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคลองขุด ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านคลองขุด)
101 นางจรรยา หนูคล้าย ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านคลองขุด)
102 นางสาวเพ็ญศรี ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านคลองขุด)
103 นายไพรัช สวัสดี ช่างไม้ชั้น 2 สพป.สตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านคลองขุด)
104 นายวินัย หมาดสกุล ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านคลองขุด)
105 นายอัฐพงศ์ สะอีด ลูกจ้างโรงเรียนบ้านคลองขุด ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านคลองขุด)
106 นายอนุวัฒน์ หวังนิเจริญ ลูกจ้างโรงเรียนบ้านคลองขุด ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านคลองขุด)
107 นายธาตรี ยีปันจอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
108 นายธานินทร์ สุขสง่า ครูโรงเรียนบ้านควน ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
109 นางสุดนวลปรางค์ มากแสง ครูโรงเรียนบ้านควน ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
110 นายอดิศร ฮะอุรา ลูกจ้างโรงเรียนบ้านควน ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
111 นายอับดุลรอศักดิ์ หาบยูโซ๊ะ ช่างไม้ 3 โรงเรียนบ้านควน ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
112 นางสุดา นิสาและ ครูโรงเรียนบ้านควน ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
113 นายมนัส จันทรวิเวช ช่างไม้ 2 โรงเรียนวัดหน้าเมือง ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
114 นายสมควร เจริญขวัญ ช่างไม้ชั้น 2 สพป.สตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
115 นางอุฬาลิน สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านควน ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
116 นางปรียาภรณ์ รื่นรมย์ ครูโรงเรียนบ้านควน ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
117 นายมุสลาม เละสัน ครูโรงเรียนบ้านควน ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
118 นายเกษม ใบหาด ครูโรงเรียนบ้านควน ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
119 นายอับดุลละ อาดำ ครูโรงเรียนบ้านควน ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(บ้านควน)
120 นางสาวสมศรี แก้วทองมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
121 นายสมชาย สุขจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
122 นายอิสมาแอน ดาแล่หมัน ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
123 นายชัยทัต ตันสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
124 นายเวียงชัย จวนสว่าง พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
125 นายอรุณ ด่อล๊ะ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
126 นายสถิตย์ สังข์ดุก พนักงานบริการโรงเรียนบ้านไทรงาม ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
127 นายล้วน กล้าแข็ง พนักงานบริการโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
128 นายอาบูบากาก มาลียัน พนักงานบริการโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
129 นายสุรศักดิ์ อุเส็น พนักงานบริการโรงเรียนบ้านตันหยงโป ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
130 นายอิสหาด หลีหวัง พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
131 นายสุจิน จิตรหลัง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 2 สพป.สตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
132 นางสาวนิตยา แซ่อึ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
133 นายบูอาสัน หาโส๊ะ ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
134 นายมาหมาด ตั้งใหม่ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย(อนุบาลสตูล)
135 นายสวัสดิ์ โสสนุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย (อนุบาลเมืองสตูล)
136 นายหวันบูราหัส ปะดุกา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย (อนุบาลเมืองสตูล)
137 นายประดิษฐ์ ปรางค์จันทร์ พนักงานบริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40(บ้านควนโพธิ์) ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย (อนุบาลเมืองสตูล)
138 นายรอหมาน คงถิ่น ช่างไม้ชั้น 2 สพป.สตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย (อนุบาลเมืองสตูล)
139 นายอดุลย์ หลงกาสา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย (อนุบาลเมืองสตูล)
140 นายอาบีดีน คงถิ่น ช่างไม้ 2 โรงเรียนบ้านทุ่ง ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย (อนุบาลเมืองสตูล)
141 นายไพโรจน์ แดงมณี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย (อนุบาลเมืองสตูล)
142 นางมิรันตี ภักดี พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย (อนุบาลเมืองสตูล)
143 นางนูรีดา แปดเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย (อนุบาลเมืองสตูล)
144 นายสัมภาษณ์ ปลอดขาว ศึกษานิเทศ์ สพป.สตูล กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานความพิการ
145 นางสกุณา นองมณี ครูโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานความพิการ
146 นางสาวตรีดาว รองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านปิใหญ่ กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานความพิการ
147 นางสาวมัสหลัน สาเอียด ครูโรงเรียนบ้านตะโละใส กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานความพิการ
148 นางอาซีสะ เหร็มเหมาะ ครูโรงเรียนบ้านควนสตอ กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานความพิการ
149 นางปิยตา วาดี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานความพิการ
150 นางสาวอังสนา หลงกาสา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานความพิการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 0894686139 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา โทร 0815407045 นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 0869569974 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]