เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
24 ก.ย. 2557
25 ก.ย. 2557
26 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งข่าว...2  ตุลาคม  2557

     ได้ปรับแบบเกียรติบัตรให้มีสีและตัวอักษรสมบูรณ์  และเปิดระบบฯให้พิมพ์แล้ว  ให้ทำการโหลดและพิมพ์หรือเซฟไว้  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เพื่อเตรียมการโอนเข้าสู่ระดับภาคฯต่อไป

 
 

แจ้งข่าว.... 28  กันยายน  2557

        ได้ประกาศผลฯ กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 สู่ระบบโปรแกรมฯแล้ว  

        คงเหลือเฉพาะกิจกรรมการออกแบบฯในกลุ่มสาระฯการงานคอมฯหุ่นยนต์ 1 รายการที่มีความผิดพลาด ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินฯ ซึ่งฝ่ายดำเนินการจะประสาน ทั้ง 2 โรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 
 

เนื่องจากมีคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมหลายคนไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ขาดคนตัดสิน จึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่เป็นกรรมการตามคำสั่งทุกคำสั่งถือปฏิบัติและขอให้หัวหน้าชุด รายงานการมาปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อเขตพื้นที่เมื่อเสร็จการแข่งขัน  ...แจ้งวันที่ 24 กันยายน 2557 ....

 

 
 

แจ้งข่าว...23  กันยายน  2557

   วันที่  24 กันยายน  2557  หลังพิธีเปิดเสร็จ  จะปล่อยเหรียญรางวัลเหรียญทอง  ที่ไม่มีการแข่งขันเข้าระบบฯออนไลน์ทันที เรียงตามสาระฯ มีทั้งหมด  26  กิจกรรม

 
 

แจ้งข่าว....23 กันยายน  2557

    นำชื่อคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ เข้าในระบบให้แล้ว และเปลี่ยนตัวกรรมการตัดสินฯเรียนร่วม การงานฯ กิจกรรม Paint ให้ด้วยแล้ว

 
 

ปรับเวลาและสถานที่การแข่งขัน คอมพิวเตอร์
กิจกรรม 019 การสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 โรงเรียนวัดบ้านส้อง อาคารห้วยแก้ว เดิม ห้อง ก.105 เปลี่ยนเป็น ห้อง ก.106
กิจกรรม 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 แข่งขันวันที่ 25 กันยายน 2557 เดิทเวลา 12.00 -17.00 น.
เปลี่ยนเป็น เวลา 09.00 น.-15.00 น.

 
  แจ้งข่าว....22  กันยายน  2557

  ปรับเวลา การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชาย ม.1-3 จากเดิม เวลา 09.00-12.00 น. เป็น 13.00-16.00 น.
สถานที่ยังคงเดิม
 
  แจ้งข่าว......22  กันยายน  2557

      ยังมีหลายโรงเรียนที่ไม่อ่านประกาศสพฐ.อย่างละเอียด เลยตกข่าว  เรื่องการตัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรม Cross words A Math  คำคม  ชุโดกุ ว่าไม่มีการแข่งขันในระดับเขตฯหรือภาค และมีสมัครในรายการลงทะเบียนอยู่
 
  แจ้งข่าว....22 กันยายน  2557
โรงเรียนใดที่ลงทะเบียนไว้  โดยไม่มีรายชื่อนักเรียน ไม่ว่าเป็นประเภทเดี่ยวหรือทีม ถือว่าไม่เป็นไปตามแนวทางการลงทะเบียนเข้าแข่งขันฯ ให้คณะกรรมการตัดสิทธิในกิจกรรมนั้นๆ และหากมีแค่โรงเดียว ก็ให้ถือว่าไม่มีผู้เข้าทำการแข่งขันฯในกิจกรรมนั้นๆ
 
  แจ้งข่าว.....กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกรายการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ไมโครโฟน ลำโพง ปลั๊กไฟ ฯลฯ)ที่ใช้ในการแข่งขัน และโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง ทรัพยากรณ์และหัวข้อสำหรับการแข่งขันคณะกรรมการเป็นผู้จัดให้  
  19 กันยายน 2557 แจ้งข่าว... เรียน. คณะกรรมการตัดสินฯเรียนร่วม ที่นัดประชุมไว้ 23 กันยายน 2557 ขอยกเลิก. และให้คณะกรรมการฯไปถึงสนามแข่งก่อนเวลา 30นาที เพื่อร่วมพิจารณาเกณฑ์ฯที่ท่านรับผิดชอบ ในวันที่ 25 กันยายน 2557  
  แจ้งข่าว ....การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ฝึกสอน ขณะนี้ ฝ่าย ICTได้ปรับปรุงด้านหลังบัตรใหม่ไม่ให้ชื่อซ้อน เพื่อให้สวยงาม เชิญพิมพ์ใหม่ได้.....  
  18 กันยายน 2557 การแข่งขันวงดนตรี ประเภทข นำเข้าสู่ตารางการแข่งขันแล้ว  
  แจ้งข่าว ....การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ขณะนี้ ฝ่าย ICTได้ปรับปรุงด้านหลังบัตรใหม่ไม่ให้ชื่อซ้อน เพื่อให้สวยงาม เชิญพิมพ์ใหม่ได้.....  
  แจ้งข่าว....สนามแข่งโรงเรียนวัดทุ่งหลวง มีการเปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้แข่งขัน บางกิจกรรม เมื่อต้องการพิมพ์ตารางการแข่งขันที่นิ่งสมบูรณ์ ไว้เพื่อการเตรียมการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ควรหลังจากวันที่ 19 กันยายน 2557...  
  แจ้งข่าว...เปลี่ยนสนามการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์: กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน/เครื่องบินพลังยาง เดิมกำหนดแข่งที่โรงเรียนเวียงสระ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนนาสาร วันที่และเวลา คงเดิม....  
  แจ้งข่าว....การเข้าไปเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนตัว ให้ไปที่เมนู ลงทะเบียน และเข้าไปเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนตัว ตามกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนไว้  
  แจ้งข่าว....เรื่องการสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนหรือครูผู้ฝึกสอน ชื่อเด็กกับชื่องานที่ออกมาซ้อนกันตอนพิมพ์นั้น เป็นเรื่องของผู้พัฒนาโปรแกรมฯ เขตทำไม่ได้แก้ไม่ได้ครับ มันเหมือนกันหมด....  
  ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2557(เวลา 09.00 น.) เปิดระบบฯให้แก้ไขชื่อ-สกุล และเปลี่ยนตัว(ห้ามเพิ่มรายการ ศูนย์ICT ตรวจสอบพบ แจ้งคณะกรรมการตัดสินฯตัดสิทธไม่ให้เข้าแข่งขัน) ปิดระบบฯวันที่ 19 กันยายน 2557 (เวลา 16.30 น.)  
  ขอให้ตรวจสอบคำสั่งกลุ่มสาระ กิจกรรมต่างๆ และปฏิทินการนัดประชุมซึ่งส่งทางหนังสือส่งและหนังสือเวียนด้วยครับ  
  ขอแจ้งวันเวลา สถานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระต่างๆ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สุขศึกษาและพลศึกษา 15 กันยายน 2557 13.00 น ห้องประชุม รร.วัดบ้านส้อง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 17 กันยายน 2557 13.00 น ห้องประชุม รร.วัดบ้านส้อง ภาษาต่างประเทศ 17 กันยายน 2557 13.00 น ห้องบานบุรี รร.บ้านหัวสะพานฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์) 17 กันยายน 2557 13.00 น ห้องประชุม สพป.สฏ3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 18 กันยายน 2557 13.00 น ห้องบานบุรี รร.หัวสะพาน วิทยาศาสตร์ 18 กันยายน 2557 13.00 น รร.นาสาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18 กันยายน 2557 13.00 น รร.วัดคลองตาล ปฐมวัย ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ห้องบานบุรี รร.บ้านหัวสะพานฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประธานกลุ่มสาระรับผิดชอบนัดหมายเอง การศึกษาพิเศษเรียนร่วม 23 กันยายน 2557 13.00 น ห้องประชุม รร.บ้านส้อง งานอาชีพ 22 กันยายน 2557 08.30 ห้องประชุม สพป.สฏ3  
  แจ้งข่าว ให้โรงเรียนที่ได้แจ้งเแก้ไขชื่อ มาทางMy. office เข้าไปทำในระบบฯเมื่อเปิดระบบฯให้วันที่17กันยายน 2557 รวมทั้งเรียนร่วมด้วยในคราวเดียวกัน ปิดระบบวันที่19 กันยายน 2557 ครั้งนี้เปลี่ยนตัวได้ด้วยเดี่ยวก็เปลี่ยนได้ ทีมว่าตามเกณฑ์ฯ  
  ปรับตารางการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อนและเข็มทิศใหม่ เพื่อให้การแข่งขันมีประสิทธิภาพตรวจเช็ควันที่ได้  
  11 กันยายน 2557 ได้นำสูจิบัตรที่คณะทำงานฝ่ายสูจิบัตรส่งมอบให้ฝ่ายผู้ดูแลระบบICTเข้าระบบโปรแกรมแล้ววันนี้ ทุกกลุ่มสาระฯ เพื่อโรงเรียนจะได้มีเวลาเตรียมการและวางแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ดูตารางการแข่งขันได้แล้ว โดยดูที่สาระวิชา หรือวันที่แข่งขัน  
  กำหนดการดำเนินงานของศูนย์ICT :ผู้ดูแลระบบโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 * 9 - 15 กันยายน 2557  โรงเรียนจัดเตรียมรูปภาพนักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน และอัพโหลดเข้าโปรแกรม และสามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวทั้ง นักเรียนและครูได้ (ขนาดรูปภาพที่ต้องจัดเตรียม 450 *600 ) 15 กันยายน 2557  กองเลขานุการฯฝ่ายจัดการแข่งขัน ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินฯแต่ละฝ่ายให้กับศูนย์ไอซีที เพื่อการนำเข้าสู่ระบบ โปรแกรมฯ และแจ้งโรงเรียนทราบ 16 กันยายน 2557  ศูนย์ไอซีที บันทึกตารางการแข่งขันฯเข้าระบบโปรแกรม 17 กันยายน 2557  โรงเรียนสั่งพิมพ์ตารางการแข่งขันเพื่อเตรียมการ (09.00 น.เป็นต้นไป) วางแผนในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากระบบโปรแกรม 17 กันยายน 2557  เปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอนให้อีกครั้งเพื่อ (09.00 น.เป็นต้นไป) @ แก้ไขชื่อ-สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน (ที่มีผิดพลาด) @ เปลี่ยนตัว ประเภทเดี่ยว (หลังจากปิดระบบฯหากประสงค์ เปลี่ยน ให้ใช้แบบที่แนบมาดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ยื่น ณ จุดรับ รายงานตัว ของสนามแข่งฯ) @ เปลี่ยนตัว ประเภททีม (เปลี่ยนได้ตามเกณฑ์ ฯ หลังจากปิด ระบบฯหากประสงค์เปลี่ยนอีก ให้ใช้แบบที่แนบมาดังสิ่งที่ส่งมา ด้วย 2 ยื่น ณ จุดรับรายงานตัว ของสนามแข่งฯ) 19 กันยายน 2557  ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอน (16.30 น.)  
  ขณะนี้ ได้เปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนให้แล้ว ให้อัพโหลดภาพนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน เสร็จแล้วสั่งพิมพ์ได้(กรณีชื่อ-สกุล) ถูกต้อง  
  กำหนดตารางการแข่งขัน เรียนร่วม นำเข้าระบบแล้ว แข่งในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านส้อง  
  วันจันทร์ ที่ 8  กันยายน 2557 ประชุมกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา2557
ณ โรงแรมอัญชลีการ์เด้น อ.เวียงสระ เวลา 08.30 น.รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง
 
  ข้อมูลบางโรงเรียนยังขาดความสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จึงเปิดระบบให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 4 กันยายน 2557  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้ส่ง username และ password สำหรับใช้สมัครกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ให้ทุกโรงเรียนทาง my office (ทะเบียนรับหนังสือเวียน)แล้ว ขอให้รับ และตรวจสอบ หากข้อมูลไม่ตรงหรือต้องแก้ไข ให้แจ้งที่ admin  
 

สถานที่สำหรับแข่งขัน 1. โรงเรียนบ้านส้อง 2. โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217   3. โรงเรียนวัดคลองตาล   4. โรงเรียนวัดทุ่งหลวง  5. โรงเรียนวัดบ้านส้อง  6.โรงเรียนห้วยมะนาว

7.โรงเรียนนาสาร  
 
  กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
- เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ ๑๘-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

- เปิดรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ ๑๘-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
- พิมพ์เอกสาร บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ ......

- โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาคให้แล้วเสร็จในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ ๑๕-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาพ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
- การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 186
จำนวนทีม 4,912
จำนวนนักเรียน 9,985
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 7,239
จำนวนกรรมการ 1,518
ครู+นักเรียน 17,224
ครู+นักเรียน+กรรมการ 18,742
ประกาศผลแล้ว 241/241 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 59
สัปดาห์ที่แล้ว 244
เดือนนี้ 1,037
เดือนที่แล้ว 3,990
ปีนี้ 53,351
ทั้งหมด 479,463