รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ฯ ระหว่างวันที่ 9-10 ต.ต. 2557
ณ ร.ร.มานิตานุเคราะห์, ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ฯ, ร.ร.บ้านบางใหญ่, ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต, ร.ร.วัดกลางใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจิระดา  พรหมแก้ว
 
1. นางสาวอัมพรศรี  เล็กขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงวรีนุช  บุญจิตร์
 
1. นางสาววารุณี  เมืองศรีทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยูง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  หลิวปลอด
 
1. นางเรวดี  เมืองแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กหญิงวิภาดา  ขนอม
 
1. นางกนกรัตน์  ช่วงชุณห์ส่อง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทับประมงค์
 
1. นางกาญจนา  โกละกะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 1. เด็กหญิงพัทธิดา  ทวีคูณ
 
1. นางกิตติยา  ทองหยัด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 1. เด็กหญิงธนิตา  ธนภาษ
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  มุนเนียม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สิถิระบุตร
2. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์เลื่อน
3. เด็กหญิงศิรินทร์ฉาย  ท้าวฉาย
 
1. นางสุวาณี  มั่นเรืองเดช
2. นางสุพรรณี  สุวรรณโณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กรรณณรงค์
2. เด็กหญิงพิชญา  ผลินสุคนธ์
 
1. นางชวาลี  นามธรรม
2. นางดรุณี  ดาวเรือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายคุณากร  คงแก้ว
2. เด็กหญิงนุสบา  ศรีสว่าง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   พินิจ
2. นางเบญจมาภรณ์  ศิริไชย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล
 
1. นางสาววิพารัตน์  ครุยทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กหญิงจิราพร  ถาวรศักดิ์
2. เด็กหญิงนินท์ราภรณ์  ทองเรือง
3. เด็กหญิงพรนิติยา  ยศจิตต์
 
1. นางดวงพร  ดุษฎี
2. นางสิริเพ็ญ  ปลื้มใจ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชะลาสี
2. เด็กหญิงชนากานต์  รุ่งแดง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  โสภาส
 
1. นางกิรณา  อึ้งสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงตาก 1. เด็กชายฉัตรชัย  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกตุเผือก
3. เด็กหญิงวิลาสินี  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สโมสร
2. นางนิตยา  ตรีรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 1. เด็กชายวิวัฒน์  แสงนภากาศ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   กำแพงเศรษฐ
 
1. นายไชยภพ  ห้งเขียบ
2. นางสาวสุรีพร  สุขภาคกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนกฤต  อุ้ยเอ้ง
 
1. นางศรีสมร  ยอดระบำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ลิมสกุล
 
1. นายโสภณ  แก้วกัญญาติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายปาลี  ชัยวงศ์
 
1. นางณัฏฐนิภา  เสนทองแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายกนิษฐ์  บุญเฉิด
2. เด็กหญิงแพรพลอย  ประดา
3. เด็กชายไชยเดช  เถาลอย
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ไชยวงศ์
2. นางอ่อนอุมา  ขุนฤทธิ์สง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทิพย์ประชาบาล
2. เด็กหญิงณิชกมล  ว่องไวพาณิชย์
3. เด็กหญิงเตชินี  ปากเพราะ
 
1. นางเสาวภา  จารุรัตน์
2. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์โอเอี่ยม
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กชายกฤษพนธ์  เสือแก้ว
2. เด็กชายชวาล  มินยะกากี
3. เด็กชายภูวดล  เทียนจิ้ว
 
1. นายรัฐพงษ์  พงศาปาน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายปฏิพล  จอนเอียด
2. เด็กชายภัคพล  ใบเนียม
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  พรหมฉิม
 
1. นายกำพล  ธนะนิมิตร
2. นางเอื้อมพร  สุขัมศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงตาก 1. นางสาวนาตยา  มุ่งไหม
2. นางสาวภณิตา  เกิดสบาย
3. นางสาวเบญจมาศ  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  มังคลาจารย์
2. นางสุจิตรา  มังคลาจารย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปานสมบัติ
2. เด็กหญิงอภิญญา   นวมนิ่ม
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทิวากรนิธิกุล
 
1. นางสำลี  วันคง
2. นางฉวีวรรณ  นุ้ยบ้านด่าน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิลวดี
2. เด็กหญิงสุธิตา  ปรียากร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พุ่มแก้ว
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  อัศวโสวรรณ
2. นางอรรถพร  ช่วยพิทักษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. นายกฤษฎา  สำเภา
2. เด็กชายสิทธิโชค  นาคประสงค์
 
1. นางสาวรพีพร  เพชรผ่อง
2. นายสิทธิชัย  หิรัญธานี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายธีเดช  ลักษณะชู
2. เด็กชายธเนศพล  เจริญรักษ์
 
1. นางสุนิสา  สินกัน
2. นางนิติมา  หมวดยอด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายมกรภัทร์  หมื่นระย้า
2. เด็กชายรัฐพล  สุริวงศ์
 
1. นายภาณุโรจน์  โสตยิ้ม
2. นางปิยะนุช  โสตยิ้ม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุชน 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  นิลวดี
2. เด็กชายอิทธิกร  คงใหม่
 
1. นายสุรชัย  ช่วยเกิด
2. นายศิริวัฒน์  คงวุ่น
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กชายนัฐทวัฒน์  เมือง ณ.โพธิ์
2. เด็กชายอมรินทร์  นิคมเพชร
 
1. นางมานิดา  บ้วนเพชร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  ช่วยนคร
2. เด็กชายรังสิต  เอ้งเหมาะ
 
1. นางมานิดา  บ้วนเพชร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สุเมธีวรศักดิ์
2. เด็กหญิงนันท์ธชา  สิริกุล
3. เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพร
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นิลวัชรมณี
5. เด็กหญิงสิระดา  ทาบสุวรรณ
 
1. นางอุษา  บุญทองสังข์
2. นางสาวรัศมี  ชาติเพียร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิตา  เพชรคุต
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนขำ
3. เด็กหญิงประภัสสร  วัฒนาถาวรพงศ์
4. เด็กหญิงศศิประภา  ย่องบุตร
5. เด็กหญิงศิรินาฎ  เทพศิริ
 
1. นางอุษา  บุญทองสังข์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงนัฐยา  หมื่นแสน
2. เด็กหญิงรุจินันท์  ชูมี
3. นางสาวสโรชา  นิยะกิจ
4. เด็กหญิงอนุสรา  สุวรรณพฤกษ์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สะอาดฤทธฺิ์
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
2. นางวนัสนันท์  แก้วโรย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงชาลิสา  หนูคงนุ้ย
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  บุญเอื่ยม
3. เด็กหญิงสิรามล  มิ้มทอง
4. เด็กหญิงสุธินีย์  ศรีโพธิ์งาม
5. เด็กหญิงสุนิษา  รัตนพันธุ์
 
1. นางสาวพวงรัตน์  จันทร์เอียด
2. นางรัตติยา  คลังมนตรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงวรรณธนา  คงคาช่วย
2. เด็กหญิงศุภกานต์  หนูเพ็ง
3. เด็กชายสิริภัทร  พุทธรักคิด
4. เด็กหญิงสุนิษา  การะพงษ์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญแก้ว
 
1. นางอาภรณ์  อำพันกาญจน์
2. นางรัตติยา  คลังมนตรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีคง
2. เด็กหญิงนัฐฉรานันท์  พรหมบัว
3. เด็กหญิงวรรณิดา  เจ๊ะเต็ม
4. เด็กหญิงสราวดี  เหลือแหล่
5. เด็กหญิงอทิติยา  วิชัยดิษฐ์
 
1. นายสืบพงศ์  ซ้วนลิ่ม
2. นายมนะธีร์  วรรณะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  เชิญชม
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ช่วยเพชร
3. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทะแจ่ม
4. เด็กชายรณกร  พันชั่ง
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญสิทธิ์
 
1. นางสาวกิติยา  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงสาริศา  ฟ้าสว่าง
 
1. นางสาวพิริยาพร  สายช่วย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษรัตน์
 
1. นายจาตุรนค์  แก้วรักษา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. นายภาคภูมิ  บุญเกตุ
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กลิ่นม่วง
2. เด็กหญิงปริณดา  ชอบพานิช
 
1. นางวณิชชา  นพกูลวงศ์
2. นางถนอมขวัญ  โชคคณาพิทักษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์โอเอี่ยม
2. เด็กชายภูริภัทร  รักกะเปา
 
1. นางอรวรรณ  จันทร์ตรี
2. นางอนงค์  หงษ์ทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขเสน
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
 
1. นางราตรี  นาสุย
2. นางศิริพร  ประสิทธิกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จินดาเย็น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพกล่อม
3. เด็กหญิงชนากานต์  ดำรัตนมณี
4. เด็กหญิงณัฐริกา  เสวตเวช
5. เด็กหญิงณิชารีย์  สามงามดี
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มีเผือก
7. เด็กหญิงมินท์นภา  ใยพันธ์
8. เด็กหญิงสุธิตา  แดงเพ็ชร
9. เด็กหญิงอรนลิน  สัตยวินิจ
10. เด็กหญิงอรวี  แป้นดำเนิน
 
1. นางอมรพันธ์  รัตนพันธุ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งามสง่า
2. เด็กหญิงทิภัสชา  แย้มพรหม
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทัศนเรณู
4. เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพร
5. เด็กชายพรนภา  โปรานานนท์
6. เด็กหญิงพิมพิศา  นวลเสน่ห์
7. เด็กหญิงมุสิตา  คงแก้ว
8. เด็กหญิงวรัทยา  อ่อนพร้อม
9. เด็กหญิงวริศรา  ปลื้มใจ
10. เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์  หมื่นสุนทร
11. เด็กหญิงสิระดา  ทาบสุวรรณ
12. เด็กหญิงสิริกมล  รัตนะรัต
13. เด็กหญิงอรนิช  ชานิเวช
14. เด็กหญิงอารยา  สำลี
15. เด็กหญิงแพรวา  ยิ่งสกุล
 
1. นายอุดม  ฉัตรบรรยงค์
2. นางวาสนา  ม่วงทอง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ผลขำ
2. เด็กหญิงณัฐนารี  ขวัญชุม
3. เด็กหญิงณัฐพร  ไทยเที่ยง
4. เด็กหญิงตวงรัตน์  แสงสี
5. เด็กหญิงพิยะดา  ขาวศิริ
6. เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ลิ้ม
7. เด็กหญิงรัตนา  ล้วนดี
8. เด็กหญิงวิจิตรา  สุดประเสริฐ
9. เด็กหญิงวิภา  เอี่ยมคล้าย
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วลีเล็ด
11. เด็กหญิงอรวรรณ  ทิพย์บรรพต
12. เด็กหญิงเจนจิรา  หัตถิยา
13. เด็กหญิงเจษรินทร์  แก้วจันทร์
14. เด็กหญิงเทพธิดา  เทียนบารมี
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จันทศร
 
1. นางจุริญ  คิดดี
2. นายอานนท์  สืบสังข์
3. นางสาวฐิติมา  คิดดี
4. นางประเทือง  วีระสมบูรณ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐสิตา  สุวรรณนิตย์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณรัตน์
 
1. นางวัลภา  ศรีเจริญ
2. นายณัฐพล  เวชอินทร์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายสหรัฐ  บุญเห้ง
 
1. นางสาวกัณหเกศ  ขุนฤทธิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสพ 1. เด็กชายนนทกรณ์  จันทร์หวาน
 
1. นางศุภจิตรา  รักช่วย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นางสาวสุภาวดี  นิลทรัพย์
 
1. นางสุปรีดา  เกตุประกอบ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  จิตร์มุ่ง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสพ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วมิตร
 
1. นางศุภจิตรา  รักช่วย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงอมลรดา  ทองหวั่น
 
1. นางอรอุมา  ชื่นเสนาะ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงอรุณศิริ  ทองแดง
 
1. นางสาวกาญจนา  รักบำรุง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. นายจารุกิตติ์  เรืองกูล
 
1. นายธีรพร  จันทรโชตะ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสพ 1. เด็กหญิงศศิธร  พรหมอักษร
2. เด็กหญิงอดิภา  ดีศรี
 
1. นางศุภจิตรา  รักช่วย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายแหลม 1. เด็กหญิงต่วย  ไม่มี
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  สมหวัง
 
1. นายพสิษฐ์  แก้วดี
2. นางสาวกวิสรา  วงษ์นุ่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงพิชชาภา   จิตรจง
2. เด็กหญิงศิริยาภา  ลือแสน
 
1. นางสาวกาญจนา  รักบำรุง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิโสภา
 
1. นางสาวกาญจนา  รักบำรุง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประเดิม 1. เด็กชายชญานนท์  ขวยเจริญ
2. เด็กชายศุภโชค  แคล่วคล่อง
3. เด็กชายสาริษฐ์  ใจกว้าง
 
1. นายธาวิน  บุญไพฑูร
2. นางสาวซูไบดะห์  มะดือเร๊ะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสน 1. เด็กหญิงธนพร  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาพรรณ  ขันธ์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  รองไฝ
 
1. นางศิริ  ศรีสุวรรณ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. นายพงศกร  ทิมทอง
2. นายสานิตย์  ภมร
3. นายสุทัศน์  ปักษี
 
1. นายธีรพร  จันทรโชตะ
2. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อผุด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช
 
1. นางวัฒนา  สมหวัง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อผุด 1. เด็กหญิงนภาพร  เงินแก้ว
 
1. นางสุภาพร  ทัตติยพงศ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1. เด็กหญิงจิดาภา  สนธิธรรม
 
1. นางศาลิตา  รวยร่ำ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ช่วยชุม
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงชลทิชา  ยอดดำเนิน
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวล้วน
2. เด็กหญิงณิชารีย์  เพชรขวัญ
3. เด็กชายดุริยะ  ศรีเพชรพูล
4. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณเทศ
5. เด็กหญิงพักรภี  ถาวโรสกุล
6. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญเพชร
7. เด็กชายภูริพัฒ  ผลเจริญ
8. เด็กหญิงมณฑริกา  ช่วยจันทร์
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ขาวล้วน
2. เด็กชายชัยอมร  เพชรดำดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวล้วน
4. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณเทศ
5. เด็กหญิงนภัสสร  คงแก้ว
6. เด็กหญิงนัญชยา  เสาแก้ว
7. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไทยทอง
9. เด็กหญิงพักรภี  ถาวโรสกุล
10. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญเพชร
11. เด็กชายภูดล  ปานเพชร
12. เด็กชายภูบดี  รักสะอาด
13. เด็กหญิงสุชานาถ  มณี
14. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ทองรัตน์
15. เด็กหญิงอรปภา   กล่ำศรีทอง
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ   ชนะผ่อง
 
1. นางภัคสุภรณ์  หวั่งประดิษฐ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายทัศนัย  ช้างน้อย
 
1. นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหลวง 1. เด็กหญิงสุณิศา  โยมสุตรี
 
1. นางเรวดี  แจ้งอักษร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายทัศนัย  ช้างน้อย
 
1. นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีกาญจน์
 
1. นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางใหม่ 1. เด็กชายกิติโชค  อ่วมเกิด
 
1. นายพูลสุข  ศรีสมบัติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 1. เด็กหญิงวรรณภา   พรมมืด
 
1. นางภัคสุภรณ์  หวั่งประดิษฐ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายพีรณัฐ  พวงแก้ว
 
1. นางเกณิกา  นุ่มนวล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายแหลม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจปลื้ม
 
1. นางสาวนลินรัตน์  แก้วคง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงปิโยรส  คำสีแก้ว
 
1. นางสาวสาลือมี  มาเละ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธีรฤทธิ์  เชาวฤทธิ์
 
1. นางสาวสาลือมี  มาเละ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. นางสาวอรพรรณ  สอนขำ
 
1. นายสฤษดิ์  สุขสวัสดิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายทัศนัย  ช้างน้อย
 
1. นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีกาญจน์
 
1. นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงกนกพร  คงดี
2. เด็กชายกิตติ  อุระชื่น
3. เด็กชายชยันต์  ยุพาพิน
4. เด็กชายนริศ  คงยัง
5. เด็กหญิงปวีณา  มาประกอบ
6. เด็กชายพงษ์นรินทร์  พวงทอง
7. เด็กชายพิมประภา  อินทสุทธิ์
8. เด็กหญิงสุพาวดี  นาคสมมุติ
9. เด็กชายอภิลักษณ์  พลอยมุกดา
10. เด็กหญิงเสาวณี  หนูแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยณรงค์
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
3. นางชันษา  พลายชุม
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงกัญทิมา  คงรักษ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พรหมแก้ว
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทองอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  สาระทิพย์
5. เด็กชายธีริทธิ์  เกตุแดง
6. เด็กชายพฤหัส  เม่งเวหา
7. เด็กชายรณกร  ชาสมบัติ
8. เด็กชายอนุสรณ์  เส้งชู
9. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมกำเนิด
10. เด็กชายเมธัส  กุลคง
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยณรงค์
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
3. นางชันษา  พลายชุม
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดงาม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ช่วยชนะ
2. เด็กหญิงชีวัน  ดลธนสาร
3. เด็กหญิงนัฏธิดา  นาคกราย
4. เด็กหญิงนิด  คุณ
5. เด็กหญิงบุษกร  ประนมรัมย์
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ตรีค้ำ
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชาสงวน
8. เด็กหญิงอนันตญา  โพธิ์พาดพิง
 
1. นางสาวจินดาภรณ์  ศรีสัมพุทธ
2. นางสาวสุปัญญา  บุญมาก
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. นางสาวชลธิชา  ฮะทะโชติ
2. เด็กหญิงญาดา  สามพลกรัง
3. เด็กหญิงทัศนีย์  สุขสาน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ธูป
5. เด็กหญิงพิยดา  เดชจินดา
6. เด็กหญิงวรรณพร  บุญเพิ่ม
7. เด็กหญิงสุนิสา  คินธร
8. เด็กหญิงอมราวดี  ศรีเปารยะ
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางสาวิตรี  ผกามาศ
3. นางอัมพิกา  เพชรมณี
4. นางจุราภรณ์  คงเจริญ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์
4. เด็กหญิงดาวใจ  ชูศรีจันทร์
5. เด็กหญิงภารดี  สามพลกรัง
6. เด็กหญิงภาวิตา  สามพลกรัง
7. เด็กหญิงวันวิสา  เดชจินดา
8. เด็กหญิงสุนิศา  ทิมทอง
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางอัมพิกา  เพชรมณี
3. นางสาวิตรี  ผกามาศ
4. นางจุราภรณ์  คงเจริญ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แกมกล้า
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฉวีภักดิ์
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  ทิพย์เกิด
4. เด็กหญิงนุสรา  โงสันเทียะ
5. เด็กหญิงปัญจพาณ์  สากร
6. เด็กหญิงภัทวรินทรฺ์  สวัสดี
7. เด็กหญิงวรรษมน  ผิวนิล
8. เด็กหญิงวิชุดา  อินทวงศ์
9. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วศรี
10. เด็กหญิงสุภาวรรณ  บุญฤทธ์
11. เด็กหญิงอรวรรณ  รัตนทองดี
12. เด็กหญิงอาภาพร   ศรีศักดา
13. เด็กหญิงเกศินี  นาคเพชร
 
1. นางสาวมาลัยลักษณ์  รัจรัล
2. นางสาวพรพิมล  เพชรบำรุง
3. นางพูนสุข  เผือกเดช
4. นางสาวรัษฎากร  รุ่งแดง
5. นางดาวรัตน์  ศรีภักดี
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงดาวใจ  ชูศรีจันทร์
4. เด็กหญิงภัชริฎากรณ์  พรหมทอง
5. เด็กหญิงภารดี  สามพลกรัง
6. เด็กหญิงภาวิตา  สามพลกรัง
7. เด็กหญิงวันวิสา  เดชจินดา
8. เด็กหญิงสุนิศา  ทิมทอง
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางอัมพิกา  เพชรมณี
3. นางสาวิตรี  ผกามาศ
4. นางจุราภรณ์  คงเจริญ
5. นางสาววราภรณ์  คำคง
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายแหลม 1. เด็กชายทริสเตน จอร์จ  เอเวอรี่
 
1. นางสาวกวิสรา  วงษ์นุ่น
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษา
 
1. นางณัฎฐากรณ์  แก้วเชื้อ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นางสาวนารีรัตน์  ธรรมปรีชา
 
1. นางสุปรีดา  เกตุประกอบ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  อักษรภักดี
 
1. นางดาวเรือง  วรรณเต็ม
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ศิริอนันตภัทร์
 
1. นางสาวสุนิสา  ศิริสุข
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงสุธิมา  ฤทธิเดช
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ชินบุรารัตน์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอย 1. เด็กหญิงจิรัญญา  น้อยสุพัฒน์
 
1. นางสุพัตรา  คชาอนันต์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางใหม่ 1. เด็กหญิงวัซซัลวา  โต๊ะหลาง
 
1. นางสาวลีลารัศม์   จาตุรพล
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กหญิงคาริสสา นี่นา เกอร์รีโร  คาทามโค
 
1. Mrs.Emy Joy Guerrero  Catamco
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายตรีเทพ  ศรีเหรา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ชินบุรารัตน์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1. เด็กหญิงสรัลชนา  บัวบาน
 
1. MissYAN YAN  YIN
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กหญิงชุติมา  มะโน
2. เด็กหญิงนดาวัลย์  ชูพิทักษ์
 
1. นางสาวธนิดา  รามรงค์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายจักษฤกษ์  เอื่ยมสะอาด
2. เด็กชายศิวัช  เมืองหนู
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เจริญสุข
2. นางกุศล  ขุนศรี
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายฐิติชัย  ศิริรักษ์
2. เด็กชายธนานนท์  สอนทอง
3. เด็กชายนภัส  เพ็ชรแดง
4. เด็กชายวัชรพงศ์  หวั่นเซ่ง
5. เด็กชายศราวุฒิ  ส่งแจ่ม
6. เด็กชายสิรธีร์  สำราญรื่น
 
1. นายณรงค์  ศรีทองกุล
2. นางสาวดวงทิพย์  ใจยะสุ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ไชยสุภา
2. เด็กชายต้นน้ำ  พรหมทอง
3. เด็กหญิงทักษพร  ประยูรบุตร
4. เด็กชายวสุรัตน์  สมหมาย
5. เด็กชายศรายุทธ  ป้านนาค
6. เด็กหญิงสิรามล  ดอนจันทึก
 
1. นายจรัล  สารเทพ
2. นางสาวจิตรา  สวนนุช
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. นายธันวา  เขียวพลอย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แต้มจันทร์
3. นายพงศธร  โกละกะ
4. เด็กชายวรายุทธ  ย่องเพชร
5. นายสันติพงศ์  นาคพิน
6. นายสันติสุข  พินชู
7. นายสิทธิพงศ์  เรืองเดช
8. เด็กชายโสภณ  บุญศรีนุ้ย
 
1. นายสมพร  ศรีสุนทร
2. นายมนต์ชัย  คงทรัพย์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฤทธิกุล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสาวดี
3. เด็กชายธีรภัทร  ล่องเลี่ยม
4. เด็กหญิงพลอยวลี  ช่วยเรือง
5. เด็กชายรณกฤต  วาวงค์
6. เด็กชายศรราม  ศรีงามชื่น
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  เอียดสุวรรณ์
8. เด็กชายอิทธิพล  ถาวรพร
9. เด็กหญิงเกศราพร  บุญรักษ์
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ตู้
 
1. นางสุภิญ  สาระกูล
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
3. นางสาวศิรยาศ์  อสิอุโค
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงกิตติยาพรรณ  เกิดรุ่ง
2. เด็กหญิงจิรารมย์  มีพร
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ล้วนเส้ง
4. เด็กหญิงธนัญญา  ช่วยคง
5. เด็กหญิงนันท์นภัทร  แซ่ต๋อง
6. เด็กหญิงพนิดา  ช่วยพยัคฆ์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพพิทักษ์
8. เด็กหญิงสิริยากร  สุขกลิ่น
9. เด็กหญิงอาทิตยา  รักษามั่น
10. เด็กหญิงโยษิตา  แดงนภาพรกุล
 
1. นายชำนิ  เพชรรักษ์
2. นายณรงค์  ศรีทองกุล
3. นางบุบผา  จันทร์สงค์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายแหลม 1. เด็กหญิงสุคนธา  เสทิน
2. เด็กหญิงสุริยภรณ์  ทองแก้วเกิด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูเชิด
 
1. นางปิติพร  วงศ์รัตนโชติกุล
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กชายจตุรน  เสืออินโท
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไทยทอง
3. เด็กหญิงศิริมล  บุตรศรี
 
1. นางสาวจรัสศรี  เพ็ชรโกมล
2. นางมะลิวรรณ  รัตนจิตต์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เขียวกุล
2. เด็กหญิงธนาภา  ล่าดี้
3. เด็กหญิงหยาดรุ้ง  หนูเล็ก
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวมนฤดี  ฤกษ์มณีชัย
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงฐิติพร  พรหมเพชร
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สมคะเน
 
1. นางดาวรัตน์  ศรีภักดี
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ไทรทรัพย์
 
115 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ทองแดง
2. เด็กหญิงเกศินี  ศรีบุญราช
 
1. นางสาวธัญภัส  ช่วยธานี
2. นางสาวจันทร์ศิริ  วงศ์สุวัฒน์
 
116 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กหญิงภัทร์ธิดา  วิเศษวงษา
2. เด็กชายศุภกฤต  นิลน้อย
 
1. นางสาวกิติยา  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงทิพย์พญา  วิเชียร
2. เด็กหญิงธนัสฌา  รุ่งแดง
3. เด็กหญิงพันพัสสา  ทองจันทร์
 
1. นายชัยเดช  บุญสอน
2. นางกนกพร  ชาสุวรรณ
 
118 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายภูธเนศณ์  จิตนิยม
2. เด็กชายโสภณ  คำภานุช
 
1. นางกวินตรา  ซ้วนลิ่ม
2. นางการดา  จันทร์ยืนยง
 
119 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัฐพล   พุทไธสง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์   เทียบสา
 
1. นางสาวนารีฮา  สาและ
2. นางสาวปราณี  สวัสดี
 
120 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กหญิงพรหมพร  สุขุมทอง
2. เด็กชายรณกร  พันชั่ง
 
1. นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ์
2. นางสาวกิติยา  เก้าเอี้ยน
 
121 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงนาตาชา  โพธิสงค์
2. เด็กหญิงฟานิดา  สุระพิณชัย
 
1. นายชัยเดช  บุญสอน
2. นางกนกพร  ชาสุวรรณ
 
122 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใน 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไชโย
2. เด็กชายสิทธินนท์  ชิดปลัด
 
1. นางสาวพรพิมล  เบ้าวงศ์สกุล
2. นางศาริณี  แก้วประดับ
 
123 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กชายธนกฤติ  นวลวัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวกิติยา  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ์
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังดวงยาง
2. เด็กชายประกาศิต  เจริญสินพิสุทธิ์
3. เด็กชายอัมรินทร์  ระเหม
 
1. นายภาณุโรจน์  โสตยิ้ม
2. นางสาวศิริพร  เหมกัง
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิจันทร์
2. เด็กชายธนชาติ  พรมบุญเรือง
3. เด็กชายวุฒิชัย  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวิตรี  ผกามาศ
2. นางอัมพิกา  เพชรมณี
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิมิต 1. เด็กชายมนัส  ล้อมลิ้ม
2. เด็กชายยุทธนา  ล้อมลิ้ม
3. เด็กชายเอกพจน์  กรดสุวรรณ
 
1. นายณัฐพงศ์  กาญจนะ
2. นางวิไล  ใจดี
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายจักราวุธ  ฆ้องพรมราช
2. เด็กชายรณชัย  หมุนเหลาะ
3. เด็กชายเอกชัย  คงบุญแก้ว
 
1. นายโกศล  หนูช่วย
2. นางปิยนาต  วิชัยดิษฐ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสตอ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คงสุข
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นุ่นทอง
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ   พันธ์ปกครอง
 
1. นางดวงพร  สกุลอ่อน
2. นางปรีดา  ศรีรุ่งเรือง
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงกฤตพร  สุยะละ
2. เด็กชายกิติพงษ์  มุขนาค
3. เด็กชายธนากร  หนูชลคราม
 
1. นางนิตยา  ถาวรรัตน์
2. นายเสรี  จามพัฒน์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ด่านคุณธรรม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชมภูนุช
3. เด็กหญิงนฤมล  ถินสันเทียะ
4. เด็กหญิงพณิดา  ช่วยจันทร์
5. เด็กหญิงภัทรพรรณ  บุญมี
6. เด็กหญิงอังคณา  กอนแก้ว
 
1. นางวิชชุตา  บุญดี
2. นายศุภโชค  รอดทับ
3. นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงนันทวัน  คงขันธ์
2. เด็กหญิงรสนันท์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงสิริทิพย์  จันทรขนิฐ
4. เด็กหญิงอทิตยา   บัวชุ่ม
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ่มวงษ์โต
6. เด็กหญิงอังคณา  สุขะ
 
1. นางสาวศิรยาศ์  อสิอุโค
2. นางสุภิญ  สาระกูล
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกชนุช  สอนมาลา
2. เด็กหญิงจันทิมา  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงพรชนก  น้ำตาลพอต
 
1. นางวนิดา  ทิพย์บุญทอง
2. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงกันนิกา  เพชรคลังสวย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทสด
3. เด็กชายพงศ์ศิริ  ขุนปักษี
 
1. นางนิตยา  ทองปัสโนว์
2. นางสาวศิรินยา  จีระเจริญพงศ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงตาก 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงมนันญา  กองสิทธิศาสน์
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางกานต์ชนก  นวลขาว
2. นางปานทิพย์  เกลี้ยงเกลา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายจักรี  แพเพชร
2. เด็กชายพายุ  ขัตติยวงษ์
3. เด็กชายภูมินทร์  เนียมมูสิก
 
1. นายโกศล  หนูช่วย
2. นางกัญญาภิญญ์  สีรัตน์เจริญ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกงตาก 1. เด็กหญิงพณิตา  คงทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  หิมทอง
3. เด็กหญิงสุภวรรณ  บุตรดาวงศ์
 
1. นางปานทิพย์  เกลี้ยงเกลา
2. นางนิชาภัทร  ประพฤติ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงประกายพร  ดวงจิต
2. เด็กหญิงศศิธร  สังขจร
3. เด็กหญิงเพชรอุษา  เพ็ชรคง
 
1. นางเยาวลักษณ์  สุทธินุ่น
2. นางบุญเรียม  แพรกสงฆ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิมิต 1. เด็กหญิงชนิสรา  ม่วงทอง
2. เด็กหญิงทัศนี  เวชกุล
3. เด็กหญิงอารียา  ฉัตรมงคล
 
1. นางวิไล  ใจดี
2. นางสาวนริศา  อินทรักษ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายรัชชานนท์  ชำนาญเนตร
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  แววพโยม
3. เด็กหญิงอทิตยา  มะลิเผือก
 
1. นายโกศล  หนูช่วย
2. นางสาวสุพรรณี  สุทธินุ่น
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวศึกษา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสงอำไพ
2. เด็กหญิงนลิน  กรดเสน
3. เด็กหญิงปุญญิศา  สอนอินทร์
 
1. นายสุรชาติ  หมวดสรทิพย์
2. นางจิตราพร  ชุมถาวร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีสง
3. เด็กชายมนัสศักดิ์  คงเหล่
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุทธินุ่น
2. นายโกศล  หนูช่วย
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สาระรัตน์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ทัศนีย์
3. เด็กหญิงพรรภษา  ส่งประเสริฐ
 
1. นางศุภวรรณ  ทองใบ
2. นางเอื้อมเดือน  คงสุด
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงรัตนะ  พานิชย์ชา
2. เด็กหญิงวรางคณา  คงสุทธิ์
3. เด็กหญิงอมิลตรา  ธรรมนุรักษ์
 
1. นายวิศานต์  เด็ดรักษ์ทิพย์
2. นางกมลทิพย์  ทองน้อย
 
144 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงเขมิสรา  แก้วสว่าง
 
1. นางบุษบา  แก้วมหา
 
145 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฮันโตน
2. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  มุตตาหารัช
3. เด็กหญิงเดวียา  มะหะหมัด
 
1. นางนวลฉวี  สัจสัญญาวุฒิ
2. นางสาววาสนา  พัฒนภากรณ์
 
146 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงจารินทร์ญา  พริ้งสกุล
2. เด็กหญิงณัฐชญา  สุขสม
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทองศรี
 
1. นายอนันต์  ลาดศิลป์
2. นางสมทรง  พงษ์พานิช
 
147 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายครรชนะ  ผุดเผือก
 
1. นางสาวจันจิรา  ชูเมฆ
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กชายเดชาธร  พันธ์ภักดี
 
1. นางกนกรัตน์  ช่วงชุณห์ส่อง
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กหญิงอรอุมา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวอังศิกุล  เฉลิมพิพัฒน์
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมพิลา
 
1. นางสาวกิติยา  เก้าเอี้ยน
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ราชคต
 
1. นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน์
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายวิศิษฐ์  โคตรเสนา
 
1. นางสาวกัณหเกศ  ขุนฤทธิ์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายครรชิต  คุ้มรัตน์
 
1. นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน์
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอย 2 1. เด็กชายปาย  แมนโงย
2. เด็กชายอลงกรณ์  อ้อนวอน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  โชคราช
 
1. นางปรียา  แซ่ซิ้ม
2. นางวิรำไพ  เพชรยอด
 
155 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กชายพีรวัส  ขวัญยืน
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ขวัญยืน
 
1. นางจิรัชยา  แดงเกื้อสกุล
2. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
156 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายวิริทธิ์พล  เวชศาสตร์
2. เด็กหญิงสมหญิง  บุญเลิศ
 
1. นางเจรวรรณ  วงศ์สวัสดิ์
2. นางจีรวรรณ  มงคลสุข
 
157 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงภัชราภา  จำเนียร
2. เด็กชายเมธัส  คงแป้น
 
1. นางเบญจวรรณ  พรหมจันทร์
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายธนพล  เพชรช่วย
 
1. นางสาวสิรินท์ยาภา  เพ็งบูรณ์
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี
 
1. นายเอกอุดม  จ้ายอั้น
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงชลชาติ  ด่านระงับ
2. เด็กหญิงทอฝัน  นาเชียงใต้
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เสวกจันทร์
4. เด็กชายสุพล  น้ำตาลพอต
5. เด็กหญิงสุภาวี  ภักดีดวง
6. เด็กหญิงอรวรรณ  มีลือ
7. เด็กหญิงเมขลา  แพงมาลา
 
1. นางสาวจิราวดี  บุญเลื่อง
2. นางอรัญญา  อินทปัน
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กชายปริญญา  แซ่จั้ง
 
1. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายนิรนาท  พรหมรักษ์
 
1. นางสาวสิรินท์ยาภา  เพ็งบูรณ์
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กชายณัฐพล  เขียววิชัย
 
1. นางลดาวัลย์  เล็กขำ
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สินรื่น
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เพชรรักษ์
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  มีเพียร
 
1. นางปิยารัตน์  ผลผลา
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงฐิติพร  นวลเสน่ห์
 
1. นางสาวเกศรินทร์  สนทอง
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายภรัณยู  บุญธนาโชค
 
1. นางวราพร  สุวรรณสมุทร
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยแก้ว
 
1. นางกนกรัตน์  ช่วงชุณห์ส่อง
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาญพันธ์
 
1. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายนิติภูมิ  เวชพราหมณ์
 
1. นางวราพร  สุวรรณสมุทร
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคู 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  นวลเสน่ห์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนูรักษ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  เพชรสุวรรณ
 
1. นางมาลี  เด็ดรักษ์ทิพย์
2. นางบังอร  เพชรสองเมือง
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสพ 1. เด็กหญิงสุจินดา  คำพันธ์
2. เด็กชายสุวิภาค  รุ่งแดง
3. เด็กหญิงอริษา  คงนิล
 
1. นางเบญจวรรณ  ยวนเกิด
2. นางสาวปิยะดา  ปานประเสริฐ
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสพ 1. เด็กชายพงศกร  ดีศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่จือ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมจิต
 
1. นางเบญจวรรณ  ยวนเกิด
2. นางสาวปิยะดา  ปานประเสริฐ
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  พรหมหงษ์
2. เด็กชายพริสร  ภูมี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวรัษฎากร  รุ่งแดง
2. นางกมลทิพย์  ทองน้อย
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายรัญชน์  ขจีจิตร
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายชัยพงษ์  ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ  อินทนนท์
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกละ
2. เด็กชายเลิศปัญญา  ศรีลาจันทร์
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายปฐพี  ทับทิมทอง
2. เด็กชายพีรโชค  กลิ่นขจร
3. เด็กชายมนัสวิน  ทับทิมทอง
 
1. นายอนันต์  ลาดศิลป์
2. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ยอแสง
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  แก้วสกุล
3. เด็กชายสหรัฐ  กุฎพา
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นางสาวนรินาถ   ศรีพัฒน์