หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ฯ ระหว่างวันที่ 9-10 ต.ต. 2557
ณ ร.ร.มานิตานุเคราะห์, ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ฯ, ร.ร.บ้านบางใหญ่, ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต, ร.ร.วัดกลางใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค.2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประธานกรรมการ  
2 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการ  
3 นายสัญญานนท์ พรหมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการ  
4 นายเอนก ปัทมพงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ รองประธานกรรมการ  
5 นายสำเริง วัชรบัณฑูร รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต รองประธานกรรมการ  
6 นายสุนัย ตรียุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) รองประธานกรรมการ  
7 นายสมปราชญ์ เหล็กกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการอำนวยการ  
8 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการอำนวยการ  
9 นางจุราภรณ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมหวัง กรรมการอำนวยการ  
10 น.ส.ริยาภรณ์ ยงคณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธาราม กรรมการอำนวยการ  
11 นางภาวนา เทพทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทยาราม กรรมการอำนวยการ  
12 นายทัศนีย์ เพลงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับท้อน กรรมการอำนวยการ  
13 นายจิตรณรงค์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี กรรมการอำนวยการ  
14 นายไพรัตน์ เพชรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทร กรรมการอำนวยการ  
15 นายทนุพันธ์ หิรัญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง กรรมการอำนวยการ  
16 น.ส.ชนิดา ชะตา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการอำนวยการ  
17 นายสุทธิพงษ์ ทองสร้าง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
18 นางปัทมา เนื่องเยาว์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
19 นางศิริพร หนูช่วย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
20 น.ส.ณัฏยา เขียวสวัสดิ์ พนักงานธุรการ กรรมการอำนวยการ  
21 นางนัยนา เกิดศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
22 นางมาลี พันเส้ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
23 นางศิริพร นครพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
24 นางดวงมณี ฉิมพลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
25 นางจิตรา เถรแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการอำนวยการ  
26 นางพัชราภรณ์ วิชิตเชื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการอำนวยการ  
27 นางสาวเสาวภา ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการอำนวยการ  
28 นางสาวศิริพร บุญรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการอำนวยการ  
29 นางสาวชไมพร เหล่าเฉย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการอำนวยการ  
30 นางกาญจนา กรีมละ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการอำนวยการ  
31 นายพงศ์ศักดิ์ ปัญญานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง กรรมการอำนวยการ  
32 นายวิชัย มาศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี กรรมการอำนวยการ  
33 นายชำนาญ หนูจีนเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 กรรมการอำนวยการ  
34 นายสัญญา รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการอำนวยการ  
35 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 กรรมการอำนวยการ  
36 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสขาม กรรมการอำนวยการ  
37 นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการอำนวยการ  
38 นางนวรัตน์ ศรศักดิ์ชัยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
39 นางสายตา แก้วศรีมนต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
40 นางอนงค์ วีระกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
41 นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
42 นางสาวดารินา คงสง ครู โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการอำนวยการ  
43 นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
44 นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
45 นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
46 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
47 นายสุนทร สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการอำนวยการ  
48 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยูง กรรมการอำนวยการ  
49 นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร กรรมการอำนวยการ  
50 นายโยธิน สุธรรมานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
51 นานชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
52 นายสุภารัตน์ แก้วโรย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึก๋ษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
53 นายเจด็จ หนูแกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
54 นางสาวพรรณนา พรหมวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขคพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
55 นางศินาถ ปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
56 นางทิพวรรณ คงแป้น นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
57 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
58 นายกรรชนม์ ปิ่นโต ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการอำนวยการ  
59 นายมณีโชติ แพเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
60 นายประมวล ศรีแสง รองผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการอำนวยการ  
61 นางสาวธีติมา ถาวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
62 นายชาญ กระมล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
63 นางประทีป ศรัทธาสุข ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการอำนวยการ  
64 นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการอำนวยการ  
65 นางประนอม ทิมธรรม ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการอำนวยการ  
66 นางจุไร วาณิชย์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการอำนวยการ  
67 นางเยาวดี รอบคอบ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการอำนวยการ  
68 นางองุ่น สุขสมพร ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการอำนวยการ  
69 นางยุพาวดี สมเศรษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการอำนวยการ  
70 นางสาวเพ็ญนภา อินทราปกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
71 นายประสาน บ้วนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้ กรรมการอำนวยการ  
72 นางศิริพร ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) กรรมการอำนวยการ  
73 นางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
74 นางชนม์นิภา ชูแสงศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
75 นายศุุภชัย เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม กรรมการอำนวยการ  
76 นายธรากร สงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนอก กรรมการอำนวยการ  
77 นายคำรณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ กรรมการอำนวยการ  
78 นางเยาวมิตร พาโอภาส ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการอำนวยการ  
79 นางราตรี นาสุย ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการอำนวยการ  
80 ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
81 นางอำภา ทองเผือก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ กรรมการอำนวยการ  
82 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการ  
83 นายสมปราชญ์ เหล็กกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่  
84 นางฉวีวรรณ นุ้ยบ้านด่าน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่  
85 นางเยาวภา ฉิมวารี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่  
86 นางอรวรรณ ชุมขวัญ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่  
87 นางสาวดวงเดือน กิติโส ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่  
88 นายวสิน หนุนพล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่  
89 นายประจวบ ปานดี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่  
90 นายกำพล ธนะนิมิต ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่  
91 นายศุภกิจ บุญเลิศกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่  
92 นายเจริญชัย อ้นเสถียร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่  
93 นายเอกพจน์ แก้วมณี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่  
94 นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายสถานที่  
95 นางนัยนา รำไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
96 นายเมตตา ชูเพชร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
97 นายอนุพันธ์ เจริญผล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
98 นายชลอ พรหมกำเนิด ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
99 นางเวาวณี พัฒนรักษ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
100 นางจันทนา ร่างใหญ่ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
101 นางอนงค์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
102 นางรัชนี ถาวรสุข ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
103 นางนัยนา จันทรา ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
104 นายจำลอง คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวง กรรมการฝ่ายสถานที่  
105 นายอุทัย พิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
106 นางสาวชุลีพรรณ ภู่ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
107 นายอดิศักดิ์ ลักษณะกุล ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
108 นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
109 นางเสาวคนธ์ เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
110 นางสาววิไล คงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
111 นางการดา จันทร์ยืนยง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่ายสถานที่  
112 นายเกรียงศักดิ์ รำไพ พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
113 นายจุรินทร์ บุญรักษ์ พนักงานบริการ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
114 นายประกิต นวลสันต์ พนักงานบริการ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
115 นางเรณู นาคพังกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่  
116 นายสำเริง วัชรบัณฑูร รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่  
117 นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
118 นายเรืองศักดิ์ แสนเฉย ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่  
119 นายอานนท์ สืบสังข์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่  
120 นางกิตติมาพร พูลผล ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่  
121 นางชูศรี หลีวิทยานนท์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่  
122 นางจรูญพร ศรีใย ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่  
123 นางจันทนา สุขเมือง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่  
124 นางวาสนา เศวตเวช ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่  
125 นายประสาน พาลเสือ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่  
126 นายองอาจ เกิดเอี่ยม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านโพหวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
127 นายวัชรพงศ์ ไชยศร ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายสถานที่  
128 นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่  
129 นายโกมินทร์ คนซื่อ ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่ายสถานที่  
130 นายไมตรี สุขเอก ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่ายสถานที่  
131 นางน้อมจิต พันธุ์รักษาณรงค์ ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่ายสถานที่  
132 นางวันดี พิทักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่ายสถานที่  
133 นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
134 นางสาวณิชวรรณ ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
135 นางพัชราภรณ์ วิชิตเชื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
136 นางเอมอรณ์ ชูจิต ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
137 นางวนิดา คำเงิน ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
138 นางปราณี รัตนากร ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
139 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนนิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
140 นางลัดดา พรัดวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
141 นางจินตนา คงไกร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
142 นางฏดีวรรณ ศิลปะพรหมมาศ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
143 นางวันดี อินทร์แก้ว พนักงานบริการ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
144 นางเสริมสุข คงแก้ว พนักงานบริการ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
145 นางประดิษฐา อ่อนคู พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
146 นางสาวสุจิตรา สิริรังสรรค์ พนักงานบริการ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
147 นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
148 นางกมลวรรณ อุดมวิทย์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
149 นายประเทือง วีระสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
150 นางอุบลวรรณ ไทยนุกูล ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
151 นางกฤษณา ไชยหาญ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
152 นางราตรี ธรรมรัฐกานต์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
153 นางกุหลาบ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
154 นางจิตรา ศิริยงค์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
155 นางมุกดา หนูเล็ก ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
156 นางปราณี หมื่นระย้า ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
157 นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
158 นางศิริพร ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
159 นางทองใบ ชุมศรี ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
160 นางอัมภวรรณ วรรณดี ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
161 นางสุพรรัตน์ บุญญาปฏิภา ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
162 นางนัทธมน เภตราใหญ่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
163 นางกฤษณา วุฒิจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
164 นางพรรณี วิทย์พิบูลย์รัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
165 นางธราภัสสร์ จรรยา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
166 นางนิตยา แก้วสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
167 นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
168 นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
169 นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
170 นางวราคณา วนชุติกุล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
171 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
172 นางกาญจนา ทองเสริม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
173 นางสาวสินีนาถ ศรีนวลขาว ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
174 นางสาวมัตติกา ปานซัง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
175 นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
176 นางปรียาพร บุญปลอด ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
177 นางปัญรัตน์ อุฬารกุล ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
178 ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
179 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่าย ICT  
180 นายดนัย เกื้อลาย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่าย ICT  
181 นายวรัญญู ทองถึง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่าย ICT  
182 นายปรีชาพล แดงชนะ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่าย ICT  
183 นางจุไร เพชรชนะ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการฝ่าย ICT  
184 นางสาวนิภาพร พรหมกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่าย ICT  
185 นางสาวชุติมา แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่าย ICT  
186 นางสาวอรอุมา ไหมทอง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่าย ICT  
187 นางสาวอุมาพร พุฒทอง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่าย ICT  
188 นางสาวสุพจนีย์ คงไกร ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่าย ICT  
189 นางสาวสุพีรณัฐ ทองตะเภา ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่าย ICT  
190 นางสาวภัควลักญชญ์ ชอบผล ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่าย ICT  
191 นายวรรณศักดิ์ บุญชู ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการฝ่าย ICT  
192 นางสาวดารินา คงสง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่าย ICT  
193 นางอลิตษา ชนะทัพ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่าย ICT  
194 นางสาวสุพรรณี มือสันทัด ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่าย ICT  
195 นางสาวพิไลพร เห้งขาว ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่าย ICT  
196 นางสาวณัฐรินีย์ เสมสันต์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่าย ICT  
197 นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่าย ICT  
198 นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่าย ICT  
199 นางกนกวรรณ ขุนรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่าย ICT  
200 นางสุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่าย ICT  
201 นายสมปราชญ์ เหล็กกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ  
202 นางสาวชนิดา ชะตา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ  
203 นางฉายา ลาชโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ  
204 นางนิลุบล เห่งเส็ง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ  
205 นางจุไร เพชรชนะ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ  
206 นางวัลภา นิลสม ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ  
207 นางราศี วิเศษสรพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ  
208 นางอรวรรณ ชุมขวัญ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ  
209 นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการ  
210 นางสาวสุนันทินี ปลักปลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
211 นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
212 นางกฤษณา ธนอารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
213 นางพุทธชาติ สมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
214 นางสาวกรรณิการ์ ประสงค์จินดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
215 นางนิภาภรณ์ ประพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
216 นางสาวจิราภรณ์ อักษรทิพย์ ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ  
217 นางอมรา ปัตรประกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ  
218 นางนัทธมน เภตราใหญ่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ  
219 นางสุพรพงศ์ ชัยดำรงฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ  
220 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านไสขาม กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
221 นางจิรานันต์ แก้วมีศรี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
222 นางรุ่งอรุณ หวั่งประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
223 นางสาวดารินา คงสง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
224 นางสาวธิดา คำแย้ม ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๑ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
225 นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
226 นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
227 ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
228 นางจันทิมา ปิยทัติ ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
229 นางนัทธมน เภตราใหญ่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]