หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sni1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางจุรีรัตน์ เพชรทองโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลารามประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ฮ่งภู่โรงเรียนวัดพ่วงกรรมการ
3. นางวาสนา สุขเจริญโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
4. นางนัยนา จันทราโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางฉลวย อยู่ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังหวายกรรมการ
6. นางมะลิวรรณ รัตนจิตต์โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
7. นางดาราณี อินหญีตโรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางอัมพรศรี เล็กขาวโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สมผลโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
4. นางอธิตยา ศรีสังข์โรงเรียนวัดกลางใหม่กรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ หนูนิลโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
6. นางเกศรา ทิมธรรมโรงเรียนวัดบางกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางชันษา พลายชุมโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุวรรณโณโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
3. นางสุมนา ภู่ไพบูลย์โรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการ
4. นางสาวปณิธิดา มีแต้มโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางลัดดาวัลย์ สุทธินุ่นโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ลิมปะรังสฤษฎ์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวสิรินันท์ จันทร์โสมโรงเรียนบ้านศรีชัยครามกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ จิตร์มุ่งโรงเรียนบ้านปากดอนสักกรรมการ
5. นางสุพิศ สังข์ทองโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสมพร วรเวทย์ชลิตโรงเรียนบ้านศรีธนูกรรมการ
7. นางอุไร จุลกัลป์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางบุปผา จันทร์สงค์โรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือง เพ็งหนูโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ รอดเกิดโรงเรียนท่าเพชรกรรมการ
4. นางสาวตาลตะวัน เลื่อนลอยโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
5. นางสาวโสรยา ศรีสุบัติโรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮั้วเหมิง)กรรมการ
6. นางสาวจิตรา รสเจริญโรงเรียนบ้านท่าเสาเภากรรมการ
7. นางสุภาพร พินิจโรงเรียนบ้านไสในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พิบูลย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา นวลละอองโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการ
3. นางอรัญญา อินทปันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ ช่วงชุณห์ส่องโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางมาลี กุลวดีวงศ์โรงเรียนบ้านสุชนประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ชูหนูโรงเรียนวัดคงคาล้อมกรรมการ
3. นางกาญจนา โกละกะโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ภาราทองโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสกรรมการ
5. นางนิลุบล เห่งเส็งโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางเรณู บุญนำโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ชูทองโรงเรียนวัดท้องอ่าวประธานกรรมการ
2. นางสายใจ สุขเกษมโรงเรียนวัดประสพกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร บุญรอดโรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
4. นางสารภี คงเรืองโรงเรียนบ้านคลองครามกรรมการ
5. นางเรณู แดงฉ่ำโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
6. นางสหพร สงนรินทร์โรงเรียนบ้านหัวหมากบนกรรมการ
7. นางสาวนภาพร ชูทองโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายเมธี ศรีสุกใสโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามกรรมการ
3. นางปรียาพร บุญปลอดโรงเรียนวัดกลางใหม่กรรมการ
4. นางสาวปณิธิดา มีแต้มโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พิบูลย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอรชร สุบรรณ์โรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางชนิฎา นาคพินโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ศรี ศรีตังนันท์โรงเรียนวัดท่าไทรกรรมการ
5. นางรมณณัฐกันย์ โยนิโสกลทีป์โรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางประดับ บัวนาคโรงเรียนวัดสิงขรประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางวิชญาพร วรรณมาศโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
4. นายอภินันท์ บัณฑิตพนาโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
5. นางศิริวิมล ช่วยรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสมพร ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยโศกประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ รักษานุ่นโรงเรียนวัดท่าไทรกรรมการ
3. นายมานะธีร์ วรรณะโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
4. นายพงษ์ศํกดิ์ พินิจโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางทิพย์วรรณ นิยะกิจครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ชุมเขียวครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบนกรรมการ
3. นางปาริชาต กลับกลายครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวิดา นิติไชยครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา โกดีครูโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ จูตระกูลครูโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ทองถึงผอ.โรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ชุมเขียวครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบนกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ จูตระกูลครูโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสุคนธ์ หนูจีนเส้งครูโรงเรียนวัดท่าไทรฯประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา สโมสรครูโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางพัชญ์สิตา ทองสีทองครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางสาวจาริยา มินทการครูโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
5. นางสุภิญ สาระกุลครูโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
6. นางสาวปิยะดา หอมแพนครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางประนอม ทิมธรรมครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้วครูโรงเรียนวัดท่าไทรฯกรรมการ
3. นางสาวปิยะดา หอมแพนครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสุคนธ์ หนูจีนเส้งโรงเรียนวัดท่าไทรฯประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา สโมสรโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางสาวพัชญ์สิตา ทองสีทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางสาวจาริยา มินทการโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
5. นางสุภิญ สาระกุลโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
6. นางสาวปิยะดา หอมแพนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางประนอม ทิมธรรมโรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้วโรงเรียนวัดท่าไทรฯกรรมการ
3. นางสาวปิยะดา หอมแพนโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุริยา เครือรัตน์ผอ.โรงเรียนวัดเขานางเภาประธานกรรมการ
2. นางสาววิลัย เกลี้ยงเสนครูโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
3. นายศุภชัย เกตุแก้วครูโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุริยา เครือรัตน์ผอ.โรงเรียนวัดเขานางเภาประธานกรรมการ
2. นางสาววิลัย เกลี้ยงเสนครูโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
3. นายศุภชัย เกตุแก้วครูโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ พฤกษวานิชครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ นิยะกิจครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางดวงพร สฤษดิสุขครูโรงเรียนวัดบุญบันเทิงกรรมการ
4. นางสุวลักษณ์ หงษ์ทองครูโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นางลาวัลย์ พัฒนเพชรครูโรงเรียนวัดเขานางเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสิริเพ็ญ ปลื้มใจครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ประธานกรรมการ
2. นางฉะอ้อน วุฒิพงศ์ครูโรงเรียนวัดสิงขรกรรมการ
3. นางสุพรรัตน์ บุญญาปฎิภาครูโรงเรียนวัดกลางใหม่กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ บุญคงครูโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
5. นางศรีสมร ยอดระบำครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ หนูจีนเส้งครูโรงเรียนวัดท่าไทรฯประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ เหล่าพราหมณ์ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวศรัณยา เพ็งจันทร์ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
4. นางปาริชาต กลับกลายครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางฉเณกกัญณา พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาคร เทพทัศน์โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ทองจีนโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมจิต ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านน้ำฉาประธานกรรมการ
2. นางดาวรัตน์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ แก้วประดับโรงเรียนบ้านวังหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางทัชชกร งามเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ช่วยเกิดโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
3. นางสาวเดือน ชุมสีวันโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอัญชนา ขวัญยืนโรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา มะยะเฉียวโรงเรียนบ้านคลองครามกรรมการ
3. นายเอกรัตน์ เซี่ยงฉินโรงเรียนวัดคีรีวงการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเอื้อมเดือน คงสุดโรงเรียนบ้านปากดอนสักประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการ
3. นางอณิสรา พรหมเกิดโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชนา ขวัญยืนโรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา มะยะเฉียวโรงเรียนบ้านคลองครามกรรมการ
3. นายเอกรัตน์ เซี่ยงฉินโรงเรียนวัดคีรีวงการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายรัฐพงษ์ พงศาปานโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ไชยศรีมาลย์โรงเรียนบ้านคลองครามกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ แก้วโรยโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศุภนาฏ ไชยามาตย์โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24)ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ชุมทองโดโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ พงศาปานโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ช่วยเกิดโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
3. นายกำพล ธนะนิมิตรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ช่วยเกิดโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
3. นายกำพล ธนะนิมิตรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายทนุพันธุ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านกงหนิงประธานกรรมการ
2. นายสมปราชญ์ เหล็กกล้าโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการ
4. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
5. นายอรัญ หลิมทองโรงเรียนบ้านปากกะแดะกรรมการ
6. นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายเจริญชัย อันเสถียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายเอกพจน์ แก้วมณีโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายดนัย เกี้ยลายโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายวรัญญู ทองถึงโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นายปรีชา แดงชนะโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยโรงเรียนกรรมการ
13. นายพงษ์ศักดิ์ รักธรรมโรงเรียนกรรมการ
14. นางศิริพร หนูช่วยสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางดวงมณี ฉิมพลีสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
16. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายทนุพันธุ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้างกงหนิงประธานกรรมการ
2. นายสมปราชญ์ เหล็กกล้าโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการ
4. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
5. นายอรัญ หลิมทองโรงเรียนบ้านปากกะแดะกรรมการ
6. นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายเจริญชัย อันเสถียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายเอกพจน์ แก้วมณีโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายดนัย เกี้ยลายโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายวรัญญู ทองถึงโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นายปรีชา แดงชนะโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยโรงเรียนกรรมการ
13. นายพงษ์ศักดิ์ รักธรรมโรงเรียนกรรมการ
14. นางศิริพร หนูช่วยสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางดวงมณี ฉิมพลีสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
16. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทนุพันธุ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้างกงหนิงประธานกรรมการ
2. นายสมปราชญ์ เหล็กกล้าโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการ
4. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
5. นายอรัญ หลิมทองโรงเรียนบ้านปากกะแดะกรรมการ
6. นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายเจริญชัย อันเสถียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายเอกพจน์ แก้วมณีโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายดนัย เกี้ยลายโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายวรัญญู ทองถึงโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นายปรีชา แดงชนะโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยโรงเรียนกรรมการ
13. นายพงษ์ศักดิ์ รักธรรมโรงเรียนกรรมการ
14. นางศิริพร หนูช่วยสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางดวงมณี ฉิมพลีสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
16. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทนุพันธุ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้างกงหนิงประธานกรรมการ
2. นายสมปราชญ์ เหล็กกล้าโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการ
4. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
5. นายอรัญ หลิมทองโรงเรียนบ้านปากกะแดะกรรมการ
6. นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายเจริญชัย อันเสถียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายเอกพจน์ แก้วมณีโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายดนัย เกี้ยลายโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายวรัญญู ทองถึงโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นายปรีชา แดงชนะโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยโรงเรียนกรรมการ
13. นายพงษ์ศักดิ์ รักธรรมโรงเรียนกรรมการ
14. นางศิริพร หนูช่วยสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางดวงมณี ฉิมพลีสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
16. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทนุพันธุ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านกงหนิงประธานกรรมการ
2. นายสมปราชญ์ เหล็กกล้าโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎากร สอนทองโรงเรียนบ้านควนราชากรรมการ
4. นางศิริพร พวงแก้วโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
5. นายอรัญ หลิมทองโรงเรียนบ้านปากกะแดะกรรมการ
6. นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายเจริญชัย อันเสถียรโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายเอกพจน์ แก้วมณีโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายดนัย เกี้ยลายโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายวรัญญู ทองถึงโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นายปรีชา แดงชนะโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อยโรงเรียนกรรมการ
13. นายพงษ์ศักดิ์ รักธรรมโรงเรียนกรรมการ
14. นางศิริพร หนูช่วยสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
15. นางดวงมณี ฉิมพลีสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
16. นายวสิน หนุนพลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจริยา ซึ้งสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางมาลี เด็ดรักษ์ทิพย์ครูโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. นางสุฏารัตน์ คลล้ำครูโรงเรียนบ้านท่าเสาเภากรรมการ
4. นางจินตนา ทองเกิดครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางอุษา บุญทองสังข์ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจริยา ซึ้งสุนทรผอ.โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางมาลี เด็ดรักษ์ทิพย์ครูโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. นางสุฏารัตน์ คลล้ำครูโรงเรียนบ้านท่าเสาเภากรรมการ
4. นางจินตนา ทองเกิดครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางอุษา บุญทองสังข์ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจริยา ซึ้งสุนทรผอ.โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางมาลี เด็ดรักษ์ทิพย์ครูโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. นางสุฏารัตน์ คลล้ำครูโรงเรียนบ้านท่าเสาเภากรรมการ
4. นางจินตนา ทองเกิดครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางอุษา บุญทองสังข์ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางดวงพร ดุษฎีครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ประธานกรรมการ
2. นายเชาวรัตน์ พัฒน์คล้ายครูโรงเรียนวัดเขานางเภากรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ สุขแก้วครูโรงเรียนบ้านซอย ๑๐กรรมการ
4. นางน้อมจิต พันธ์รักษาณรงค์ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่กรรมการ
5. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนัยนา ลักขณาครูโรงเรียนวัดท่าไทร(คิตถานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ใจดีครูโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี หวานนท์ครูโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
4. นางสาวหวานใจ โสตถิรัตนพันธ์ครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสุดา น้ำเงินครูโรงเรียนไทยรัฐ ๘๘ (บ้านคลองควน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดวงพร ดุษฎีครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ประธานกรรมการ
2. นายเชาวรัตน์ พัฒน์คล้ายครูโรงเรียนวัดเขานางเภากรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ สุขแก้วครูโรงเรียนบ้านซอย ๑๐กรรมการ
4. นางน้อมจิต พันธ์รักษาณรงค์ครูโรงเรียนวัดกลางใหม่กรรมการ
5. นางสาวหทัยภัทร คงแป้นครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สำอางค์กายสพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ พจนารถโกมลครูโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
3. นายพสุชา อาจณรงค์ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สำอางค์กายสพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ พจนารถโกมลครูโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
3. นายพสุชา อาจณรงค์ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิรำไพ เพชรยอดครูโรงเรียนบ้านซอย ๒ประธานกรรมการ
2. นางเนาวเรศ สุขสุวรรณครูโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
3. นางนิตยา สังข์นุกูลครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ เฉลิมวิทยากุลครูโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุธิศา ศรีกลับครูโรงเรียนบ้านกงหนิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวิรำไพ เพชรยอดครูโรงเรียนบ้านซอย ๒ประธานกรรมการ
2. นางเนาวเรศ สุขสุวรรณครูโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
3. นางนิตยา สังข์นุกูลครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ เฉลิมวิทยากุลครูโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุธิศา ศรีกลับครูโรงเรียนบ้านกงหนิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิรำไพ เพชรยอดครูโรงเรียนบ้ายซอย ๒ประธานกรรมการ
2. นางเนาวเรศ สุขสุวรรณครูโรงเรียนบ้านม่วงลีบกรรมการ
3. นางนิตยา สังข์นุกูลครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ เฉลิมวิทยากุลครูโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุธิศา ศรีกลับครูโรงเรียนบ้านกงหนิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายประสาน บ้วนเพชรผอ.โรงเรียนวัดบางใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี รินเกลื่อนครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการ
3. นางยุวนาถ พลสมบัติครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
4. นางคมคาย พิสุทธิ์โกศลครูโรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการ
5. นางสาวอุไร จันทร์นวลครูโรงเรียนบ้านเกาะนกเภากรรมการ
6. นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไรครูโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประสาน บ้วนเพชรผอ.โรงเรียนวัดบางใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางเสาวรี ขูชำนาญครูโรงเรียนวัดอุทยารามกรรมการ
3. นางบุญช่วย กังสกุลครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสาวชญาภา อุบลครูโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
5. นางอวยพร จิตรรักษ์ครูโรงเรียนวัดคงคาล้อมกรรมการ
6. นางนัยนา ศักดาครูโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประสาน บ้วนเพชรผอ.โรงเรียนวัดบางใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล อนุรักษ์ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นางราศรี วิเศษสรพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ศรีวิมลครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑กรรมการ
5. นางมุกดา หนูเล็กครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการ
6. นางสาวจันทร์สุดา ยอดราชครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางอุทิศ ศิริสุขครูโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ดำดุกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธุ์ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(คิตถานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ เกลี้ยงเกลาครูโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางรัฐวรรณ คชสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพ ๒๐๑กรรมการ
4. นางกุลชลี เสมาทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางจุริญ คิดดีครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ เกลี้ยงเกลาครูโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางคนึง ศิริเพิ่มพูลธรรมครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเชาวรัช มะสัญครูโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์กรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา เอกเพชรครูโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ ยิ้มประเสริฐครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ หนูจีนเส้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย ๑๐ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ รอดดำครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นายเจริญชัย อ้นเสถียรครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวประครองขวัญ หนูเอกครูโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
5. นายสิรวิชญ์ ทองปรีชาครูโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
6. นายมนูญ เพชรยอดครูโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
7. นายสุพัต อินแพงครูโรงเรียนวัดพ่วงกรรมการ
8. นายชอบเกียรติ พูลสุวรรณครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อนกรรมการ
9. นางสาวสุภรัตน์ หาญจิตครูโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
10. นายพีระพร โอมีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ (บ้านคลองควน)กรรมการ
11. นายอานนท์ สืบสังข์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการ
12. นายศุภโชค รอดทับครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
13. นายธรรมรัตน์ สงศรีครูโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
14. นายชูศักดิ์ แก้วนุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสัญญา รอดดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ รอดดำครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
3. นายอานนท์ สืบสังข์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการ
4. นางสาวสุภรัตน์ หาญจิตครูโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
5. นายชอบเกียรติ พูลสุวรรณครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อนกรรมการ
6. นายสิรวิชญ์ ทองปรีชาครูโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างกรรมการ
7. นางสาวประครองขวัญ หนูเอกครูโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ แก้วนุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
2. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสิริมา สิทธิฤทธิ์โรงเรียนสัมพันธศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๓ประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๓กรรมการ
4. นางดรุณี แสวงจิตรโรงเรียนสัมพันธศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ทองถึงโรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำวจภูธรภาค 8กรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
5. นายสุคล รุ่งแดงโรงเรียนบ้านกงหนิง (ครูสอนพิเศษ)กรรมการ
6. นางรัชดา จิ้วไม้แดงโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ทองถึงโรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำวจภูธรภาค 8กรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
5. นายสุคล รุ่งแดงโรงเรียนบ้านกงหนิง (ครูสอนพิเศษ)กรรมการ
6. นางรัชดา จิ้วไม้แดงโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ทองถึงโรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำวจภูธรภาค 8กรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
5. นายสุคล รุ่งแดงโรงเรียนบ้านกงหนิง (ครูสอนพิเศษ)กรรมการ
6. นางรัชดา จิ้วไม้แดงโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ทองถึงโรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำวจภูธรภาค 8กรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
5. นายสุคล รุ่งแดงโรงเรียนบ้านกงหนิง (ครูสอนพิเศษ)กรรมการ
6. นางรัชดา จิ้วไม้แดงโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ทองถึงโรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำวจภูธรภาค 8กรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
5. นายสุคล รุ่งแดงโรงเรียนบ้านกงหนิง (ครูสอนพิเศษ)กรรมการ
6. นางรัชดา จิ้วไม้แดงโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ทองถึงโรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำวจภูธรภาค 8กรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
5. นายสุคล รุ่งแดงโรงเรียนบ้านกงหนิง (ครูสอนพิเศษ)กรรมการ
6. นางรัชดา จิ้วไม้แดงโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ทองถึงโรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำวจภูธรภาค 8กรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
5. นายสุคล รุ่งแดงโรงเรียนบ้านกงหนิง (ครูสอนพิเศษ)กรรมการ
6. นางรัชดา จิ้วไม้แดงโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ทองถึงโรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำวจภูธรภาค 8กรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
5. นายสุคล รุ่งแดงโรงเรียนบ้านกงหนิง (ครูสอนพิเศษ)กรรมการ
6. นางรัชดา จิ้วไม้แดงโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ทองถึงโรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำวจภูธรภาค 8กรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
5. นายสุคล รุ่งแดงโรงเรียนบ้านกงหนิง (ครูสอนพิเศษ)กรรมการ
6. นางรัชดา จิ้วไม้แดงโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ทองถึงโรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำวจภูธรภาค 8กรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
5. นายสุคล รุ่งแดงโรงเรียนบ้านกงหนิง (ครูสอนพิเศษ)กรรมการ
6. นางรัชดา จิ้วไม้แดงโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ทองถึงโรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ เทพเลื่อนโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. ดาบตำรวจณรงค์เดช ณ พัทลุงศูนย์ฝึกอบรมตำวจภูธรภาค 8กรรมการ
4. นายบรรพต ชาดงโรงเรียนบ้านเกาะพลวยกรรมการ
5. นายสุคล รุ่งแดงโรงเรียนบ้านกงหนิง (ครูสอนพิเศษ)กรรมการ
6. นางรัชดา จิ้วไม้แดงโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านหน้าค่ายประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ บุญสินธุ์โรงเรียนบ้านบางชุมโถกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
4. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายพูนสุข เผือกเดชโรงเรียนบ้านครองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านหน้าค่ายประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ บุญสินธุ์โรงเรียนบ้านบางชุมโถกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
4. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางพูนสุข เผือกเดชโรงเรียนบ้านครองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านหน้าค่ายประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ บุญสินธุ์โรงเรียนบ้านบางชุมโถกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
4. นายวิชิต ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางพูนสุข เผือกเดชโรงเรียนบ้านครองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พูลผลโรงเรียนบ้านหน้าค่ายประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ บุญสินธุ์โรงเรียนบ้านบางชุมโถกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ยะพงค์โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางพูนสุข เผือกเดชโรงเรียนบ้านครองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม-สำลีพันธ์โรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
3. นางสาวเสมอใจ ข่ายม่านโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
4. นางสาวเทียนใจ คงไพรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
5. นางธราภัสสร์ จรรยาโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม-สำลีพันธ์โรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
3. นางสาวเสมอใจ ข่ายม่านโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
4. นางสาวเทียนใจ คงไพรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
5. นางธราภัสสร์ จรรยาโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม-สำลีพันธ์โรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
3. นางสาวเสมอใจ ข่ายม่านโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
4. นางสาวเทียนใจ คงไพรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
5. นางธราภัสสร์ จรรยาโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม-สำลีพันธ์โรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
3. นางสาวเสมอใจ ข่ายม่านโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
4. นางสาวเทียนใจ คงไพรโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
5. นางธราภัสสร์ จรรยาโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายประสพโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
3. นายธนะรัตน์ ทองด้วงโรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
4. นางสาวชมสนันทร์ คริตซ์โลว์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายประสพโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
3. นายธนะรัตน์ ทองด้วงโรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
4. นางสาวชมสนันทร์ คริตซ์โลว์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
3. นายธนะรัตน์ ทองด้วงโรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
4. นางสาวชมสนันทร์ คริตซ์โลว์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
3. นายธนะรัตน์ ทองด้วงโรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการ
4. นางสาวชมสนันทร์ คริตซ์โลว์โรงเรียนสากลการดนตรีและศิลปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ โรจนรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91กรรมการ
5. นางดุษฎี ขอประเสิรฐโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ โรจนรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91กรรมการ
5. นางดุษฎี ขอประเสิรฐโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ โรจนรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91กรรมการ
5. นางดุษฎี ขอประเสิรฐโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายจำลอง คงสุขโรงเรียนวัดคีรีวงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ โรจนรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นางชนาภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
4. นางดวงแข ยอดแสงโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91กรรมการ
5. นางดุษฎี ขอประเสิรฐโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิมลลักษณ์ นาคะวิโรจน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ บุุระชัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวธนรรณพร ชุติดำรงโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางวารยา ชุติดำรงโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววชิรา หนูรอดโรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวทิมพร โพธิ์กลิ่นโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ชูมีโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
4. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววชิรา หนูรอดโรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวทิมพร โพธิ์กลิ่นโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ชูมีโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
4. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวิมลลักษณ์ นาคะวิโรจน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ บุระชัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวธนรรณพร ชุติดำรงโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางวารยา ชุติดำรงโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาววชิรา หนูรอดโรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวทิมพร โพธิ์กลิ่นโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ชูมีโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
4. นางชะอ้อน ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิมลลักษณ์ นาคะวิโรจน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ บุระชัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวธนรรณพร ชุติดำรงโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางวารยา ชุติดำรงโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวิมลลักษณ์ นาคะวิโรจน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองประธานกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ บุระชัดโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวธนรรณพร ชุติดำรงโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางวารยา ชุติดำรงโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางดามร ช่วยเลื่อมโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎกร มธุรสสุวรรณโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
3. นางสาวพิชญานันท์ เลอมาน ราษฎร์เจริญโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
4. Mrs.Sarah Praditโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางปิยดา โซ่โดมโรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางพิทยา บุญคงโรงเรียนบ้านห้วยด่านประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ มีสิทธิ์โรงเรียนวัดนอกกรรมการ
3. นายไกรสร สุวรรณภักดีโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
4. Mr.Jason Bergersonโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ นิลเวชโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ขวัญยืนโรงเรียนบ้านท่าเสาเภากรรมการ
2. นางสาวสุธัญญา ยมพุกโรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการ
3. Mr.Richard Asmun Leeโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษซัคเซสพลัสกรรมการ
4. นางสาวกวิสรา อินทร์เทพโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวรรณี เพชรกลับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88ประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ บัวจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
3. Mr.Erwing S.Parcoโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวนิดา คงท่าฉางโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพรรณี คชสิทธิ์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา บางโรยโรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการ
3. MissLaryssa Lofia Katolykโรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาต่างประเทศเมทัสกรรมการ
4. นางสาวกวิสรา วงษ์นุ่นโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเกษร ภัทธิยนีโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา รามรงค์โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการ
3. MissLisa Garveyโรงเรียนสุราษฎร์พัฒนาภาษากรรมการ
4. นางสาวจิตรา สัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายกานต์ ศรีแสงโรงเรียนวัดกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ มาตย์สถิตโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา สุขสนิทโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ ภูริวิทยาธีระโรงเรียนบ้านคลองสุขกรรมการ
5. นางสุพรรณี มีเดชโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน ห้วยจันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสาธิยา ไทยเกิดโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ หมัดปาดโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ ชินบุรารัตน์โรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ฐิตาสยะวงศ์โรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเรณู สุชีวพลานนท์โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิสา เศษขาวโรงเรียนวัดคีรีวงกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ทองพัฒน์โรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
4. นางเรณู พรหมเมืองโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. นางณัฎฐกร แก้วเชื้อโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกุศล ขุนศรีโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภา ยามาเจริญโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการ
3. นางสาวณภัทร อนุภักดิ์โรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
4. นางราตรี ชูทวดโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
5. นางอรัญญา คงเทพโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวเมธินี ช่วยปลัดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. MissWang Mengโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวธัญธิตา เมฆลับโรงเรียนท่าชนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสุปรีดา เกตุประกอบโรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายขนบ กลับยอดโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุขโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางปุณิกา วงศ์วานิชโรงเรียนบ้านศิลางามประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัย มังกรรัตน์โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา เนียมมุสิกโรงเรียนวัดอุทยารามกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพงศ์ศักดิ์ ปัญญานันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
3. นายสมผัส คชฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ แผ่แสงจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายณรงค์ ศรีทองกุลครูโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
6. นางสาวนันทิยา หมวดสีอินทร์ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายจิรศักดิ์ ทองเพชรครูโรงเรียนบ้านบางรักษ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เจริญมีครูโรงเรียนวัดโกศาวาสกรรมการ
9. นายจีระศักดิ์ ศรีคิรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นางรัชนี พาลเสือครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ทองปลอดผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ไทยเกิดรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสมใจ สิกขวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองแดงครูโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
6. นางอนงค์นิตย์ นวมเศวตร์ครูโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ์ ทองปลอดผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายนนทกร ชุมเทพผอ.โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองแดงครูโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการ
4. นางอนงค์นิตย์ นวมเศวตร์ครูโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ วีระกุลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เมืองพรหมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุภิญ สาระกุลครูโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ วีระกุลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เมืองพรหมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชำนิ เพชรรักษ์ครูโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ เหล่ากอผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปิติพร วงศ์รัตนโชติกุลครูโรงเรียนบ้านปลายแหลมกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ หนูกล่ำครูโรงเรียนวัดนิกรประสาทกรรมการ
4. นางสาวปิตินันท์ ทองนอกครูโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย ยอดแก้วครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นางสาวจรัสศรี เพ็ชรโกมลครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เหล่ากอผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสำเริง วัชรบัณฑูรครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตกรรมการ
3. นางสาวปิตินันท์ ทองนอกครูโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
4. นางสมนึก อินทร์เทพครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวจรัสศรี เพ็ชรโกมลครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิชัย มาศศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ จันทรมณีครูโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ ไทรทรัพย์โรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
4. นางจริยา นุุชพานิชโรงเรียนบ้้านน้ำฉากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิชัย มาศศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอรรวรรณ จันทรมาศครูโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
3. นางจริยา นุชพานิชครูโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปิยวัฒน์ จุลเหลาโรงเรียนบ้านหน้าค่ายกรรมการ
2. นายนิคม ทิศแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ ลาดศิลป์โรงเรียนบ้านปากดอนสักกรรมการ
2. นายปัญจพงศ์ สังข์เถี่ยวโรงเรียนบ้านไสในกรรมการ
3. นางสาวปิยดา ชูแก้วโรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์กรรมการ
4. นายสาโรจน์ โกละกะโรงเรียนบ้านซอย 10กรรมการ
5. นางสาวบุณฑริกา พรหมศิริโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสะอาดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
3. นางดวงลัดดา แก้วเทศโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวลีรัตน์ สายแก้วโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
2. นายวิระวงศ์ จันนาคินโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยเดช บุญสอนโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการ
2. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
2. นายวิระวงศ์ จันนาคินโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นายสันตพงศ์ เทพพิทักษ์เอกชนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องกรรมการ
2. นายวิระวงศ์ จันนาคินโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นายสันตพงศ์ เทพพิทักษ์เอกชนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์โรงเรียนบ้านหาดริ้นกรรมการ
2. นางสาวกรกฎ ชูทวดโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ จุลเหลาโรงเรียนบ้านหน้าค่ายกรรมการ
4. นายกลยุทธ สุทธินุ่นโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
5. นางสาวบุณฑริกา พรหมศิริโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
2. นายชัชชัย ไชยโยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ ไทรงามโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นายสาโรจน์ โกละกะโรงเรียนบ้านซอย 10กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายปัญจพงศ์ สังข์เถี่ยวโรงเรียนบ้านไสในกรรมการ
2. นายมนต์ชัย คงทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
3. นายชัชชัย ไชยโยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. นางวลีรัตน์ สายแก้วโรงเรียนบ้านอ่างทองกรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์โรงเรียนบ้านบางสำโรงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุรพล สุปันตีโรงเรียนบ้านสุชนกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา สมหวังโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ หนูรอดโรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวิตรี ผกามาศโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
2. นางสาวศิรินาถ ไทรงามโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ หนูรอดโรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสะอาดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
3. นายนิรันดร์ โอ่ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
4. นางดวงลัดดา แก้วเทศโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสะอาดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
3. นายนิรันดร์ โอ่ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
4. นางดวงลัดดา แก้วเทศโรงเรียนวัดบ้านในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวิไล ใจดีโรงเรียนบ้านควนนิมิตประธานกรรมการ
2. นางประทุม ทรรพคชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางอังสนา ทรายแก้วโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์กรรมการ
4. นางจิรัชยา สุทธิราชโรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
5. นางนิตยา ถาวรรัตน์โรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวิไล ใจดีโรงเรียนบ้านควนนิมิตประธานกรรมการ
2. นางประทุม ทรรพคชโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางอังสนา ทรายแก้วโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์กรรมการ
4. นางจิรัชยา สุทธิราชโรงเรียนบ้านห้วยโศกกรรมการ
5. นางนิตยา ถาวรรัตน์โรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเสรี จามพัฒน์โรงเรียนบ้านศิลางามประธานกรรมการ
2. นางปิยนาต วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการ
3. นายอรัญ ปลื้มพัฒน์โรงเรียนวัดประสพกรรมการ
4. นายอนุพันธ์ เจริญผลโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางปรีดา ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านไสตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเสรี จามพัฒน์โรงเรียนบ้านศิลางามประธานกรรมการ
2. นางปิยนาค วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการ
3. นายอรัญ ปลื้มพัฒน์โรงเรียนวัดประสพกรรมการ
4. นายอนุพันธ์ เจริญผลโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางปรีดา ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านไสตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางถนอมรัตน์ เพ็งทองโรงเรียนบ้านคอกช้างรองประธานกรรมการ
2. นางสาวจารียา เกลี้ยงมุณีโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
3. นางจารุวรรณ จำนงค์รัตน์โรงเรียนวัดนอกกรรมการ
4. นางวนิดา เมษสุรรณโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
5. นางวิชุตา บุญดีโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางถนอมรัตน์ เพ็งทองโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวจารียา เกลี้ยงมุณีโรงเรียนบ้านห้วยด่านกรรมการ
3. นางจารุวรรณ จำนงค์รัตน์โรงเรียนวัดนอกกรรมการ
4. นางวนิดา เมษสุรรณโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
5. นางวิชุตา บุญดีโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางกมลรัตน์ เพชรสุทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88รองประธานกรรมการ
2. นางบังอร เพชรสองเมืองโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. นางอัฐชนา ชูเชื้อโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นางสมพร สุกยอโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นายพีระยศ แท่นจันทร์โรงเรียนวัดเขานางเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิศานต์ เด็ดรักษ์ทิพย์โรงเรียนบ้านคลองสระประธานกรรมการ
2. นายโกศล หนูช่วยโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกศุภชัย หวังสุดโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
4. นายเมตตา ชูเพชรโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางจิรัชยา แดงเกื้อสกุลโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ เพชรสุทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88ประธานกรรมการ
2. นางบังอร เพชรสองเมืองโรงเรียนวัดปากคูกรรมการ
3. นางอัฐชนา ชูเชื้อโรงเรียนวัดภูเขาทองกรรมการ
4. นางสมพร สุกยอโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นายพีระยศ แท่นจันทร์โรงเรียนวัดเขานางเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิศานต์ เด็ดรักษ์ทิพย์โรงเรียนบ้านคลองสระประธานกรรมการ
2. นายโกศล หนูช่วยโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกศุภชัย หวังสุดโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
4. นายเมตตา ชูเพชรโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางจิรัชยา แดงเกื้อสกุลโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา รินเกลื่อนโรงเรียนวัดพ่วงประธานกรรมการ
2. นางอรอินทร์ ศรีพุ่มโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวาสนา ชุมทองโรงเรียนบ้านสินติสขุกรรมการ
4. นางลัดดา เวชพิทักษ์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. นางบุญเรียม แพรกสงฆ์โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุภัทรา รินเกลื่อนโรงเรียนวัดพ่วงประธานกรรมการ
2. นางอรอินทร์ ศรีพุ่มโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวาสนา ชุมทองโรงเรียนบ้านสินติสขุกรรมการ
4. นางลัดดา เวชพิทักษ์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
5. นางบุญเรียม แพรกสงฆ์โรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุนิษา ชูพัฒน์พงศ์โรงเรียนวัดคงคาล้อมประธานกรรมการ
2. นางจอมใจ จันทร์ทองโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นางวีณา รุ่งฟ้าโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา อาการสโรงเรียนสัมพันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางรัษฎา วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านดอนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุนิษา ชูพัฒน์พงศ์โรงเรียนวัดคงคาล้อมประธานกรรมการ
2. นางจอมใจ จันทร์ทองโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นางสาวปิยะวรรณ คีรีสุดโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา อาการสโรงเรียนสัมพันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางรัษฎา วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านดอนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพวงทิพย์ สมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ หมวดสรทิพย์โรงเรียนยุวศึกษากรรมการ
3. นางบุญทรัพย์ มาลัยโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอรุณ เพชรทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาวจิรัชญา อาศัยนาโรงเรียนบ้านหาดงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพวงทิพย์ สมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ หมวดสรทิพย์โรงเรียนยุวศึกษากรรมการ
3. นางบุญทรัพย์ มาลัยโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอรุณี เพชรทองโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวจิรัชญา อาศัยนาโรงเรียนบ้านหาดงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเบญจา วรรณต็มโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ ทองน้อยโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
3. นางยวงพร กล่อมเอียมโรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการ
4. นางจารีต ถิ่นบ้านใหม่โรงเรียนวัดสุนทรนิวาสกรรมการ
5. นางศุภวรรณ ทองใบโรงเรียนบ้านปากดอนสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเบญจา วรรณโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ ทองน้อยโรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
3. นางยวงพร กล่อมเอียมโรงเรียนวัดบางใบไม้กรรมการ
4. นางจารีต ถิ่นบ้านใหม่โรงเรียนวัดสุนทรนิวาสกรรมการ
5. นางศุภวรรณ ทองใบโรงเรียนบ้านปากดอนสักกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอิงอร จิตร์เลขาโรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วศรีมลโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางยุพาวดี สมเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางวนิดา นิลสังข์โรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
5. นางนิฐาพร วงค์สุวรรณ์โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวนุชดา ด้วงทองแก้วโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
7. นางบุษบา แก้วมหาโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวันเพ็ญ ชัยชนะโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ถาวรพงศ์สถิตโรงเรียนวัดเขานางเภากรรมการ
3. นางสาวพัชรี วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองสระกรรมการ
4. นางสาวอรชร สุวรรณรัตน์โรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวเมธาวี ไชวุฒิวิทยากรโรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
6. นางอัมรา จันทร์จำรูญโรงเรียนวัดประสพกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมทรง พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านปากดอนสักประธานกรรมการ
2. นางสุนันทิพย์ เรืองศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88กรรมการ
3. นางสาวศรัญญา พิมเสนโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201กรรมการ
4. นางสาวณศิริ ยั่งยืนโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
5. นางฉุธารัตน์ เพชรสงศรีโรงเรียนบ้านศิลางามกรรมการ
6. นางสาวปิยะวดี คงธะรังษีโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวสุมณฑา รณรงค์โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
8. นางเด่นนภา แก้วสีทองโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางนภาพร ศรีทองกุลโรงเรียนวัดบางใบไม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตรโรงเรียนวัดนอกกรรมการ
3. นางสุวาณี มั่นเรืองเดชโรงเรียนวัดสมหวังกรรมการ
4. นางสาวทิพย์ภวรรณ เยาว์ด้วงโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางอรพิน เมืองพรหมโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ นิลสวัสดิ์โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)กรรมการ
7. นางสาววนิดา เสือทองโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามประธานกรรมการ
2. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางจิรวรรณ มงคลสุขโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามประธานกรรมการ
2. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางจิรวรรณ มงคลสุขโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามประธานกรรมการ
2. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางจิรวรรณ มงคลสุขโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามประธานกรรมการ
2. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางจิรวรรณ มงคลสุขโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามประธานกรรมการ
2. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางจิรวรรณ มงคลสุขโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามประธานกรรมการ
2. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางจิรวรรณ มงคลสุขโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามประธานกรรมการ
2. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางจิรวรรณ มงคลสุขโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามประธานกรรมการ
2. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางจิรวรรณ มงคลสุขโรงเรียนบ้านแม่โมขก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามประธานกรรมการ
2. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางจิรวรรณ มงคลสุขโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามประธานกรรมการ
2. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางจิรวรรณ มงคลสุขโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองครามประธานกรรมการ
2. นางอุษณา ผอมกลัดโรงเรียนบ้านท่าเพชรกรรมการ
3. นางจิรวรรณ มงคลสุขโรงเรียนบ้านแม่โมกข์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางราศรี วิชัยดิษฐ์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัซบียะ มามะโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นางสาววิไลพร คงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางราศรี วิชัยดิษฐ์โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัซบียะ มามะโรงเรียนวัดเขาแก้วกรรมการ
3. นางสาววิไลพร คงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววชิรา หนูรอตโรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน ทองเกตุโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางสาววิไลพร คงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววชิรา หนูรอตโรงเรียนวัดเขาแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน ทองเกตุโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางสาววิไลพร คงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมานพพงศ์ พัฒนชูผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนกรรมการ
3. นางสาวธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมานพพงศ์ พัฒนชูผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนกรรมการ
3. นางสาวธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานพพงศ์ พัฒนชูผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนกรรมการ
3. นางสาวธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมานพพงศ์ พัฒนชูผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนกรรมการ
3. นางสาวธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ เสียงใหญ่โรงเรียนวัดบ้านในประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลดา รัตนะโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมานพพงศ์ พัฒนชูผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนกรรมการ
3. นางสาวธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมานพพงศ์ พัฒนชูผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนกรรมการ
3. นางสาวธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมานพพงศ์ พัฒนชูผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางเกตุนภา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนบ้านทับท้อนกรรมการ
3. นางสาวธนียา กิตติสิทโธโรงเรียนบ้านบ่อผุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจรัญ เสียงใหญ่โรงเรียนวัดบ้านในประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลดา รัตนะโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ เสียงใหญ่โรงเรียนวัดบ้านในประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลดา รัตนะโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ เสียงใหญ่โรงเรียนวัดบ้านในประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลดา รัตนะโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจรัญ เสียงใหญ่โรงเรียนวัดบ้านในประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลดา รัตนะโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจรัญ เสียงใหญ่โรงเรียนวัดบ้านในประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลดา รัตนะโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ เสียงใหญ่โรงเรียนวัดบ้านในประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลดา รัตนะโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ เสียงใหญ่โรงเรียนวัดบ้านในประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลดา รัตนะโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายจรัญ เสียงใหญ่โรงเรียนวัดบ้านในประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลดา รัตนะโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำกรรมการ
3. นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมบุญ บุญแก้วโรงเรียนบ้านทับท้อนประธานกรรมการ
2. นางกานต์ชนก นวลขาวโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางกวินตรา ซ้วนลิ่มโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด สีดาโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่มั่นธรรมาโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา กอบวัฒนกุลโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางรัชนี สุขสวัสดิ์ศักดิ์โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวกานดา อัครบัณฑิตสกุลโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา กอบวัฒนกุลโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางรัชนี สุขสวัสดิ์ศักดิ์โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวกานดา อัครบัณฑิตสกุลโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิตยา กอบวัฒนกุลโรงเรียนวัดกงตากประธานกรรมการ
2. นางรัชนี สุขสวัสดิ์ศักดิ์โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวกานดา อัครบัณฑิตสกุลโรงเรียนบ้านโพหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพิ่มศักดิ์ บุณยรัตน์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด สีดาโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่มั่นธรรมาโรงเรียนมานิตานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศุภมาศ คงคาช่วยโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริยงค์ อู่ฉายโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางสาวปิยะดา ปานประเสริฐโรงเรียนวัดประสพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศุภมาศ คงคาช่วยโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริยงค์ อู่ฉายโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางสาวปิยะดา ปานประเสริฐโรงเรียนวัดประสพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศุภมาศ คงคาช่วยโรงเรียนบ้านโพหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริยงค์ อู่ฉายโรงเรียนวัดกงตากกรรมการ
3. นางสาวปิยะดา ปานประเสริฐโรงเรียนวัดประสพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ลักษณะกุลโรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ช่างปานโรงเรียนวัดพ่วงกรรมการ
3. นางสาวหยาด บุญรัตน์โรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคมสัน จันทสรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ธรรมเจริญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88กรรมการ
3. นายศิลปชัย เผือกเหล็กโรงเรียนบ้านคีรีรอบกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]