รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระหว่าง วันที่ .5-7 .. เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากลอย 1. เด็กหญิงเกศรินทร์   อินทวงศ์
 
1. นางนงเยาว์  อิ่มนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลวิทยา 1. เด็กชายนัสรี  พุ่มเกื้อ
 
1. นางจิราภรณ์  ทับสระ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. เด็กหญิงอมราพร  กัลยาศิริ
 
1. นางวราภรณ์  ช่วยแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กหญิงโยศิญา  เทพศรี
 
1. นางจุฑารัตน์  บุญราศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองสุริวงค์
 
1. นางอารมณ์  ขาวทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กหญิงภาวิตา   ชะโนวรรณะ
 
1. นางพรทิพย์  สุวรรณสิงห์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงนัฐพร  สุวรรณมณี
 
1. นางสาวขอดียะ  หลีหมาด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าแซ 1. เด็กชายอาซิส  หัดบิลแหม
 
1. นางสาวิตรี  บุญคง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. นางสาวนุชรี  บุญมาก
 
1. นางสมพร  วิจะสิกะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูแร่ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฉลิมบุญ
2. เด็กหญิงปริตา  นิคม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คงแคล้วภัย
 
1. นายมนต์ชัย  อารีกิจ
2. นางอำภัย  จันทพัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 1. เด็กหญิงนันธิฌา  ชอบงาม
2. เด็กหญิงลักขณา  ชิตพิทักษ์
 
1. นายประสิทธิ์  เจนชล
2. นางสรัญญา  เพชรชุม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญรักษ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   ถิระทัน
 
1. นางละมุน  ทองวิเศษ
2. นางปัทมวรรณ  เพชร์ประสมกูล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กหญิงฐานิกา  หวังศุภดิลก
 
1. นางสาวชุติมดีฐุ์  หนูแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1. เด็กชายปิยดนัย  บัวชื่น
 
1. นางสาวนันทิยา  เสียงเพราะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงรสริน  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางสาวประพฤกษา   ส้มแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงบูชิตา  อู่อินทร์
2. เด็กหญิงสายบัว  นุตวัฒน์
3. เด็กหญิงอริษา  กมุทรัตน์
 
1. นางสาวญาซีเร๊าะ  หมัดอะดั้ม
2. นางอรนุช  สิทธิพงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายธนดล  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงภริดา  นวลแผลง
3. เด็กชายอิทธิพล  สะทุน
 
1. นางโสภา  กาญจนะพันธ์
2. นางสาวฮาฟีซา  อาแว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. เด็กชายวรวุฒิ  หมัดอาด้ำ
2. เด็กชายอันวา  หีมเบ็ญและ
3. เด็กหญิงอุษณีย์  บุญรอง
 
1. นางอารียา  ดำแสงสวัสดิ์
2. นางสิรินาฎ  ยาอีด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐพณฐ์   จันทวดี
2. เด็กชายภานุวัฒน์   มีสุข
 
1. นางสาวดวงอรุณ   จันทรสว่าง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองนิ่ม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุวรรณนิมิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  ธรดุษฎี
2. นางสุภาพ  พุฒชู
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงธนพร  คงพันธะระ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ภิรมย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายภาสกร  ภิรมย์
 
1. นางอุทัยวรรณ  ภิรมย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายธนภัทร  เหตุหมัน
 
1. นางสาวอาริยา  หมัดอะดัม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1. เด็กหญิงธัญธร  เธียรมนตรี
2. เด็กหญิงปภาดา  เหล่าเจริญสุข
3. เด็กชายรัชชานนท์  ไชยมิตร
 
1. นายณรงค์  ล้อมลิ้ม
2. นางสาวทิพวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. เด็กหญิงวรรญา  เบ็ญโหด
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทอนพุดซา
3. เด็กหญิงเสาวภา  หลังปาปัน
 
1. นางวราภรณ์  สีระโก
2. นางวัลย์ลี  แก้วมณี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กหญิงสวรรยา  ไชยจารีย์
2. เด็กหญิงเจตสุภา  พิณทะมะโน
3. เด็กหญิงเวสิยา  อรุณรักษ์
 
1. นางพัชรี  วรรัตนานุรักษ์
2. นางสาวจิตต์ทรัพย์  เจือสนิท
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กชายวรวิช  ฤทธิ์เทวา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  รักไชย
3. เด็กชายอนุชา  ลันสี
 
1. นางสุรีรัตน์  พุทธวิโร
2. นางอุบลรัตน์  อุ่ยสกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 1. เด็กหญิงญนันทิยา  จอนสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัฒนศิรินทร์  สีพุฒ
3. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  จินดาวรรณ์
 
1. นายบุญฤทธิ์  ถวิลวรรณ์
2. นางสาวฉัตราภรณ์  ศรีพุฒ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูแร่ 1. เด็กหญิงฐิติมน  รัตนกูล
2. เด็กชายพิสิษฐ์  เส้งเลี่ยม
3. เด็กชายมัชพล  วรรณรัตน์
 
1. นางสุธัญญา  สุวรรณบุตร
2. นางยุวรัตน์  ชัยมณี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงณิติกานต์  ชุมภูโกด
2. เด็กหญิงนุชนารถ  พุมภูฆัง
3. เด็กหญิงวิยะดา  หนูเกื้อ
 
1. นางสาวซอลีหะห์  บินสมัน
2. นางบุหลัน  หมัดหมาน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายคมกฤษณ์  บิลอะหลี
2. เด็กหญิงบุศรา  หลงฮัน
3. เด็กหญิงเกตุธิดา  หนูโหยบ
 
1. นางปิยาภรณ์  ปานกำเหนิด
2. นางเสาวดี  บุปผะโพธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงวณิศา   ตุริตาคม
2. เด็กชายสรายุทธ    ไชยะ
 
1. นางผ่องภักดิ์   จันทรภาพ
2. นางนาถลดา   ก้องเดชาฤทธิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  วงละคร
2. เด็กหญิงอภิชญา  ขุนเพชร
 
1. นายอุดมศักดิ์  ร่วมสุข
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายภูรินทร์  สุวรรณโณ
2. เด็กชายอภิชัย  เรืองทอง
 
1. นายสมพร  สูตรแก้ว
2. นางเพ็ญนภา  รัตนบุรินทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางงาม (ท่าช้าง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทโส
2. เด็กชายพลากร  สุวรรณชาตรี
 
1. นายวิจิต  อินทรัตน์
2. นางจรินทร์  ขาวนวล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวดี 1. เด็กชายนวมินทร์   วาดโรงภักร
2. เด็กชายศุภโชค  ประชุมรัตน์
 
1. นายธนู  สีดำ
2. นางกมัยธร  จันทวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กชายสรายุทธ  มูเก็ม
2. เด็กชายเจตรัตน์  วิลัยพงค์
 
1. นางสุรีรัตน์  พุทธวิโร
2. นายวิชา  ณ สงขลา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ปันถะ
2. เด็กชายมนูญ  คู่แก้ว
 
1. นายบุญลาภ  กาญจนะ
2. นางสาวอ้อย  ชูหมุน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนพรหม
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สระแก้ว
4. เด็กหญิงอุมาวดี  แก้วบุตร
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เจียรบุตร
 
1. นางดวงใจ  รักษ์วงศ์
2. นางอมรรัตน์  ผลอ่อน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ป้องภัย
2. เด็กหญิงพรลภัส  หน่อสกูล
3. เด็กหญิงรวิสรา  พรหมจันทร์
4. เด็กหญิงอภิชญา  ศิริบุญ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  เตชะวัชรานนท์
 
1. นางจุไรรัตน์  ลอยจิ้ว
2. นางศุจิการ์  พุทธแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูแร่ 1. เด็กหญิงจิราพร  จุลจินดา
2. เด็กหญิงธณัชชา  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  สุหลง
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ยอดสิงห์
5. เด็กหญิงอาริยา  มาลัยพวง
 
1. นางสาวณัฐชยา  ระสิตานนท์
2. นางบุษราคัม  พุทธชาติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุดใจ
2. เด็กหญิงนูรูลฮายาตี  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงวาศินี  ศักดิ์พุธ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  นับถือบุญ
5. เด็กหญิงเกตุศิณี  รอยวิบูลย์
 
1. นางสุชาดา  ชาทอง
2. นางรุ่งรัตน์  ชูมณี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 1. เด็กหญิงดียานา  แดงหวัง
2. เด็กหญิงนพวรรณ  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงปวริสา  สุขยะฤกษ์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  มูลเพ็ชร
5. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงเล็ก
 
1. นางสรัญญา  เพชรชุม
2. นางอรุณ  คูณทรัพย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   หนูรัตน์แก้ว
2. เด็กหญิงนภศร  จันทร์ขาว
3. เด็กหญิงมัณฑิรา   ทองลูกแก้ว
4. เด็กหญิงรัญชนา   เพชรดำ
5. เด็กหญิงสุพรรษา   สิทธิพงศ์
 
1. นางนางนิตยา   วิทยผดุง
2. นางสาวนิพัทธรา   ฉิมมี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. เด็กหญิงซีตี  ล่าปัง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  บัวนาค
3. เด็กหญิงวรนุช  ไบบาว
4. เด็กชายสุรายุทธ์  เบญฤทธิ์
5. เด็กหญิงฮารีรายา  สุหรี
 
1. นางอารีรัตน์  จรูญสกุลวงศ์
2. นางสาวพรวิภา  ปานแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวไทร 1. เด็กหญิงณัฐชลิยา  คงแก้ว
2. เด็กหญิงฟารีดา  เส็นหล๊ะ
3. เด็กหญิงสุทธิธา  หมานระโต๊ะ
4. เด็กหญิงสุภาพร  นิหะ
5. เด็กชายอนุชา  เมืองแก้ว
 
1. นายภาณุพงศ์  จรูญสกุลวงศ์
2. นายสำราญ  หีมสุวรรณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สวัสดิ์
2. เด็กชายกิตติ์ดนัย  พรหมจรรย์
3. เด็กชายคุณากร  ผ่องผุด
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  พรหมจรรย์
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สิงห์กลาง
6. เด็กชายณัฐปคัลภ์  เหล็มปาน
7. เด็กหญิงดลฤดี  แก้วเมือง
8. เด็กหญิงธีร์วรา  บูรณะ
9. เด็กหญิงนารดา  ธรดุษฎี
10. เด็กชายปธานิน  ชูสินโท
11. เด็กหญิงปิยธิดา  ดาราโชติ
12. เด็กชายปุณวัติ  หนูปุ้ย
13. เด็กหญิงวริษฐา  ลอยลิบ
14. เด็กหญิงสุนิสา  แจวรุ่งโรจน์
15. เด็กหญิงอุสนา  ขวัญทอง
16. เด็กชายฮาซาล  และตี
17. เด็กหญิงเพชรา  ปฐมเพชร
 
1. นายศิริกุล  บุญศัพย์
2. นางนุชรี  สุทธิ์นวล
3. นางสาวปิยวรรณ  ศิริยุวสมัย
4. นางพิมลศรี  โอทอง
5. นางลัดดาวรรณ  คชวงศ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองแห 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่อิ้ว
2. เด็กชายชินราช  สุทธิธรรม
3. เด็กหญิงซัลมา  หมัดลีหมีน
4. เด็กชายณัฐกานต์  ชมบุญ
5. เด็กหญิงปฑิตตา  สังขประยุศ
6. เด็กหญิงปนัดดา  ทองวงศ์
7. เด็กชายปิยนันท์  สังข์ทอง
8. เด็กหญิงพฤษา  รักหนู
9. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงสว่าง
10. เด็กหญิงพุทธรักษา  หนูเส้ง
11. เด็กหญิงมโนราห์  แบมณี
12. เด็กหญิงลัลนา  จะคา
13. เด็กชายวายุ  อุบลรัตน์
14. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วมาก
15. เด็กชายศิรินวัฒน์  ศรีวิรัตน์
16. เด็กหญิงอนุตรีย์  มะเดื่อ
17. เด็กชายอมรเทพ  สงศรีอินทร์
18. เด็กชายเนย์ติพงษ์  ยามวัน
19. เด็กหญิงเสาวรส  สุทธิธรรม
20. เด็กชายแสงประทีป  ประเดิมศิลป์
 
1. นายมะโน  อินทมะโน
2. นางฐิชาพร   เปรมใจชน
3. นางอลิสลา  พงศ์พรหม
4. นางสาวผนิตย์  ผลาวนิตย์
5. นายวันชาติ   อุทัยรัตน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ธารีย์สิทธิ์
 
1. นางหิรัญญา  สวัสดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมุดละ
 
1. นางสุภัค  เบ็ญนุ้ย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. นางสาวกชนันท์  จันทร์คำ
 
1. นางสาวนิพัทธ์  อุไรรัตน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายจักรพันธ์  บัวยม
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ทัดศรี
 
1. นางสาวอาภรณ์  มากสังข์
2. นางสุวรรณา  ทองอร่าม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงกชกร  ช้อยเครือ
2. เด็กชายณัฐนนท์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวนิตยา   พงศ์พัสสะระ
2. นางสมพร  วิจะสิกะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายศุภโชค  ผิวนิล
2. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณมณี
 
1. นางสาวนิตยา   พงศ์พัสสะระ
2. นางสมพร  วิจะสิกะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางงาม (ท่าช้าง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  ยกทอง
2. เด็กหญิงจริยา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงใส
4. เด็กหญิงณัฐชยา  เจตนา
5. เด็กหญิงธาวินี  ยอดสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จิตตะระ
7. เด็กหญิงพัชรี  ชุมอินทร์
8. เด็กหญิงวิรดา  ขวัญเจริญ
9. เด็กหญิงอริสา  รอดเซียม
10. เด็กหญิงไพลิน  มรรคคงคา
 
1. นายบุญชัด  สุวรรณคง
2. นางจิตรา  เพชรกาญจน์
3. นางปราณี  ทองแกมแก้ว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โยมเมือง
2. เด็กชายจารุวิทย์  เนียมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  ท้าวนิล
4. เด็กหญิงธันยพร  ทองชุมนุม
5. เด็กหญิงธิดาไท  ใหญ่คุณ
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงปรางทิพย์  กุวลัยรัตน์
8. เด็กหญิงปริยาภัทร  มณีภาค
9. เด็กหญิงลลิตา  มณีโชติ
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุยสุทธิ์
11. เด็กชายศุภกานต์  ติวงศ์
12. เด็กหญิงสิรินทรา  อาวุธ
13. เด็กหญิงอินซานี  รัตนวงสวัสดิ์
14. เด็กหญิงโสภาลักษณ์  ชูลีรักษ์
15. เด็กชายโอฬาร  สุวรรณมณี
 
1. นางสาวรวิปรียา  ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวปารวี  แม่นศรแผลง
3. นางธนพร  ศิริเสถียร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  เภาทอง
2. เด็กชายศิริพงษ์  รักไชย
 
1. นางสาวรวิปรียา  ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนารังนก 1. เด็กชายธนกฤต  กมลศรี
2. เด็กชายสันติสุข  สะหมาน
 
1. นายอับดุลฮาลีม  บิลอาด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  รักษ์ทอง
 
1. นางสาวอนุธิดา  กลิ่นพิทักษ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงนูรีย๊ะ  หมัดอะดัม
 
1. นายไพบูลย์  ธีรเมธากร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนารังนก 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  สุบันยัง
 
1. นางปาริสุทธิ์  พรหมรักษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1. เด็กชายวงศ์ตะวัน  จันทร
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กชายสิรวิชญ์  รัตนพันธ์
 
1. นางสุเมตตา  ดำส่งแสง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  พัฒยา
 
1. นายณัฐวุฒิ  สาบวช
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คงพันธ์
 
1. นายธีระพล  ดิสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายสราวุธ   หมวดชัยภูมิ
 
1. นางพิมพิมลรัตน์    นวนสี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  บุญกาญจน์
2. เด็กหญิงอุษามณี  มะณีสังข์
 
1. นางเสาด๊ะ  มะยีหมูด
2. นางอมาวสี  สินดำ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กชายกานต์  พันธ์คง
2. เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนพรหม
 
1. นางนันท์ฤพร  ทองศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริษญา  พันธ์คง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  กิจฉาโณ
2. เด็กหญิงอธิชา  จันทมณีโชติ
 
1. นางสาริพร  ช่วยแท่น
2. นายสมปอง  ชูวิลัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาร 1. นายเมธา  ลุงกอน
 
1. นายหะรินทร์  อุไร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายฟูอั๊ด  หมัดอาหลี
2. เด็กชายภครพล   หมัดอะดัม
3. เด็กชายสันติราษฏร์  อะหลีกะเส็ม
 
1. นางอาภรณ์   ซุ้นหั้ว
2. นางมาเรียม  อนันตัง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  มุเก็ม
2. เด็กชายสันติภาพ  อะหลีกะเส็ม
3. เด็กชายอัสรี  หมัดศิริ
 
1. นางอาภรณ์   ซุ้นหั้ว
2. นางสุจานาฏ  บุญญโส
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนพล  คงฤทธิ์
2. เด็กชายปภังกร  เกศมงคล
3. เด็กชายสงกรานต์  ชำนิ
 
1. นายอมรเทพ  สุพงษ์
2. นางมาลินี  ศิริอักษร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพัฒน์ 1. เด็กชายภูผา  จินตะสะวิน
 
1. นางสาวรัตมณี  พัฒโณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพัฒน์ 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  พัฒโน
 
1. นางสาวรัตมณี  พัฒโณ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพัฒน์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ทองเรือง
 
1. นางสาวรัตมณี  พัฒโณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  ชูดำ
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงภัทรา   ศิริบูลย์
 
1. นายพิชิต   สุวรรณโณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงธัญญมน  บุญศรี
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เรืองแก้ว
 
1. นายพิชิต   สุวรรณโณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงภิชาภรณ์  ปานแก้ว
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เล็กสุด
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพัฒน์ 1. เด็กชายเจษฎา  เพชรวงศ์
 
1. นางสาวรัตมณี  พัฒโณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายยุทธศักดิ์   โปชู
 
1. นายพิชิต   สุวรรณโณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กหญิงพรหมพร  ชินวงษ์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กหญิง ฐิดาวรรณ  แก้วศรี
2. เด็กหญิงชญานิน  สีพันธ์โคตร์
3. เด็กหญิงณัฏฐชา  ชูดำ
4. เด็กหญิงณัฐริกา  เล็กสุด
5. เด็กหญิงณัฐวดี  ชูดำ
6. เด็กชายพชร  แก่นคล้าย
7. เด็กหญิงพรหมพร  ชินวงษ์
8. เด็กหญิงศิริกัญญา  ดำบาร์
9. เด็กชายสุธิเมฆ  ศรีโสภณ
 
1. นายการกิจ  ยิ้มเยื้อน
2. นางภิญญฎา  ธนบัตร
3. นางวิลัยพร  ขุนนะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติภพ  ถาดทอง
2. เด็กชายจีรภัทร  แก้วมุณี
3. เด็กหญิงชลธิชา  กันตังกุล
4. เด็กชายดุลยุตม์  สุวรรณมณี
5. เด็กชายธัญญาวุฒิ  สังสวัสดิ์
6. เด็กชายธีรวัฒน์  จั่นเพ็ชร
7. เด็กชายธีรศานต์  รัตนจำนงค์
8. เด็กชายบุลวัลช์  คงทอง
9. เด็กชายปณต  อชิรธิติกร
10. เด็กหญิงปริฌาดา  สร้อยสูงเนิน
11. เด็กชายปริญญา  แซ่ซิน
12. เด็กชายปวศิต  ทองสุข
13. เด็กชายพงศภัค  แขกไทย
14. เด็กชายวชิรวิทย์  กำเนิดทอง
15. เด็กชายวรปรัชญ์  สมทรง
16. เด็กชายวัชรา  กึ่งวงษ์
17. เด็กหญิงสิริยากร  แซ่ซี
18. เด็กหญิงอนุตตรีย์  คงคำขวัญ
19. เด็กหญิงอลิชา  แทนเมือง
20. เด็กหญิงเภตราภัทร  เติมประยูร
 
1. นายเกษมสุข  ลอองศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา  อ่อนคง
3. นางผุสดี  ลอองศรี
4. นายจตุพล  รัตนานุกูล
5. นายพิษณุ  ยอดเกื้อ
6. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  ผอมดำ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ   เหล่าสุวรรณ
 
1. นางมณีกานต์   เขียวศิริ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  นกแก้ว
 
1. นางปาริชาต  ชัยกูล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ 1. เด็กชายเฉลิมรังสี  อินทกรณ์
 
1. นางสาววรรณดี  แก้วมณี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เกื้อแก้ว
 
1. นายพิชิต   สุวรรณโณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ครุฑทอง
 
1. นายนภนต์  สุริยมงคล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 1. เด็กหญิงสุพรรัตน์  สุขนิยม
 
1. นางสาวบุญพา  สิทธิกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. เด็กชายอานนท์  บัวนาค
 
1. นายสุนทร  สำกำปัง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาคพิทักษ์
 
1. นางปราณี  ขุนจางวาง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กชายธนานพ  พงษ์จีน
 
1. นางรสิตา  พงษ์จีน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์   ยศสูงเนิน
 
1. นางรุ่งริยา    ธัญญากร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทขวัญ
 
1. นางปาริชาต  ชัยกูล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. เด็กหญิงสะละม๊ะ  มณีปถัมภ์
 
1. นางขนิษฐา  จันทรศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายคำขวัญ   ลุงจันทร์
 
1. นางมณีกานต์    เขียวศิริ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาคพิทักษ์
 
1. นางปราณี  ขุนจางวาง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชมพูทอง
 
1. นางสมพร  หลุยยะพันธ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรินทร   ชูรักษ์
 
1. นายสุภชัย    โวหาร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ตรึกตรอง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  บัวขวัญ
3. เด็กหญิงจิรสุตา  รัตนานุกูล
4. เด็กหญิงชุติรัตน์  แก้วหนูนวล
5. เด็กหญิงธนพร  พรมทอง
6. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนิล
7. เด็กหญิงปัณณธร  สวัสดี
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีนวล
9. เด็กหญิงพิชชานันท์  เรืองกูล
10. เด็กหญิงภัคจิรา  แซ่ซื้อ
11. เด็กหญิงภัทรนันทร์  ตัญจโร
12. เด็กชายภัทรเดช  เกริกชัยธนา
13. เด็กชายมหาสมุฏ  พุฒิทอง
14. เด็กหญิงรุจิกา  เห็นกลาง
15. เด็กหญิงลลิตา  มารยาตร์
16. เด็กหญิงวนบงกช  เพ็ชรลัภ
17. เด็กหญิงวรัชยา  เชื้อชิต
18. เด็กหญิงวาสนา  พารามนต์
19. เด็กหญิงศศิธร  ศรีรักษ์
20. เด็กหญิงศศิรินทร์  มณเฑียรอาจ
21. เด็กชายศักดินนท์  ทองบุญเรือง
22. เด็กชายสหรัฐ  อนุชาญ
23. เด็กหญิงสุภาวิดา  ประชุมทอง
24. เด็กหญิงสุวิชาดา  โอภาศย์
25. เด็กหญิงอธิษฐาน  ผลชนะ
26. เด็กหญิงอลิสา  นุ่นทิพย์
27. เด็กหญิงอาทิตา  บุญเหมาะ
28. เด็กหญิงอาภัสรา  พรหมสะอาด
29. เด็กหญิงอุมาวดี  มณีโชติ
30. เด็กหญิงเขมิศรา  ชูหนู
31. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ตั้งจิต
32. เด็กชายไชยเชษฐ์  สุขศรีสังข์
33. เด็กชายไตรเทพ  แก้วสม
 
1. นายเกษมสุข  ลอองศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา  อ่อนคง
3. นางผุสดี  ลอองศรี
4. นายพิษณุ  ยอดเกื้อ
5. นางสาวภัชรา  สลางสิงห์
6. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  ผอมดำ
7. นางพรทิพย์  ช่วยดี
8. นางอุษา  ศรีสวัสดิ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  แท่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วสุวรรณ
3. เด็กชายนพดล  แสงสอน
4. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ฉ้อง
5. เด็กหญิงปุณยนุช  ชุ่มชื่น
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  ไพบูลย์
7. เด็กชายวรวัฒน์  สิงหเดช
8. เด็กชายวุฒิชัย  อินทรนก
 
1. นางพนิดา  จันทกาญจน์
2. นางบุญปลอบ  วรละม่อม
3. นางสาวสุธิดา  คชรัตน์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีวิรัตน์
2. เด็กหญิงคณิดา  สุวรรณชาตรี
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จิระภาค
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  ขุนภิบาล
5. เด็กหญิงสิริณัฐฏ์  สง่ากุลพงศ์
6. เด็กหญิงอักษราภัค  ชลภักดี
7. เด็กหญิงอัครภา  ตันติศิริววัฒน์
8. เด็กหญิงฮาน่า  หมัดสมาน
 
1. นางจิรภา  เหมรัญ
2. นางจำเนียร  ขุนภิบาล
3. นายณัฐวัชร์  ช่วยรอด
4. นางสุพิน  บ้านแสน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงจิณัฐฐ์ตา   อุไรรัตน์
2. เด็กหญิงจิตสุภา  ลาบุตรดี
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวน้อย
4. เด็กหญิงณฏฐ์นรี  เพชรรักษ์
5. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ไชยกายุทธ์ธนา
6. เด็กหญิงปุณสิตา  นิสสระ
7. เด็กหญิงภวิกา  อ่อนแก้ว
8. เด็กหญิงภัคนันท์  วังสปราบ
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนแก้ว
10. เด็กหญิงโชติกานต์  สุวรรณแก้ว
 
1. นางสาวคนิตา  แก้วประดิษฐ์
2. นางสาวมาลิน   พันธระ
3. นางเพราพิลาส  นิสสระ
4. นางพรศิริ  รุกขพันธ์
5. นายอนุชัย  วิตรานันท์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กชายกฤษฎิ์พงษ์  ตรังคานนท์
 
1. นางสาวธารน้ำริน  แก้วเจริญ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีทวีกูล
 
1. นางวนิดา  อินทรัตน์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. เด็กหญิงสะละม๊ะ  มณีปถัมภ์
 
1. นางขนิษฐา  จันทรศรี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ทุ่งปรือ
 
1. นางณพิชชานันท์  แซ่เลียว
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายบุญเลิศ   เจริญเลิศวรากุล
 
1. นางสุฎาภรณ์   สหัสยารัตน์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1. เด็กหญิงญาดา  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวพรภสร  ฟุ้งเฟื่อง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หวัดผ้อง
 
1. นางขนิษฐา  จันทรศรี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายกฤตธี  มีมงคล
 
1. นายนที  มัสแหละ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงนฤมล  ซุ่นอินทร์
 
1. นางประภัสสร  สทิสินทร์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1. นายณัฐพล  เส้งแดง
2. เด็กชายพิริยะ  หนูเนียม
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ชุมพุฒ
4. นางสาวอรสา   โมลี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงศ์เทพ
 
1. นางพิทยา  ขุนกิจ
2. นางชื่นจิตร  แก้วสุข
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงบุญสิตา  โค้
 
1. นางกุ้ยยิง  แซ่จาง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงณัฐฤตา   ขาวนวล
2. เด็กหญิงวรรณิษา   วุฒิรักษ์
 
1. นางสาวมีนา  โอราวัฒน์
2. นางนิตยา  วิทยผดุง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กหญิงกันเกรา  บุญทองขาว
2. เด็กชายฟัยรูซ  หวังอีน
 
1. นางสีตพัณณ์  ส่งวิสุทธิ์
2. นางสาวกฤตินี  เล่าลือวัฒนา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายชยานนท์  รวยรื่น
2. เด็กชายผรชิต  ไม่ปรากฎนามสกุล
3. เด็กชายศราวุฒิ  บินยะลา
4. เด็กชายสรายุทธ  ตนยะแหละ
5. เด็กชายเจิน เจิน เทียม  ไม่ปรากฎนามสกุล
6. เด็กชายเอเป็ก  ไม่ปรากฎนามสกุล
 
1. นายประเสริฐ  จันทร์แก้ว
2. นางสาวจันชรี  เยาดำ
3. นางวิภารัตน์  พิบูลย์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายกรกฎ  สัจจาพันธ์
2. เด็กชายกฤษดา  คงเพ็ชร์
3. เด็กชายฉัตรพล  พูลบุญ
4. เด็กชายณัฐชัย  แสงสว่าง
5. เด็กชายรัฐนันท์  มังตะการ
6. เด็กชายศุภกร  พลสังข์
 
1. นายประเสริฐ  จันทร์แก้ว
2. นางสาวจันชรี  เยาดำ
3. นางวิภารัตน์  พิบูลย์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คลายขจร
2. เด็กหญิงขนิษฐากร  โกวิทย์ดำรงกิจ
3. นางสาวนริศรา  จันทบุรี
4. เด็กหญิงนิศากร  แก้วอินทร์
5. เด็กหญิงมุกดา  ดำขุน
6. เด็กหญิงวันวิสา  ทองเรืองจิรา
7. เด็กหญิงวาสนา  อินปอ
8. เด็กหญิงสุภาพร  ชุมภูโกด
9. เด็กหญิงอาภัสรา  พรหมศิลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี  เติมแต้ม
2. นางสาวกันญาพร  สังข์ทอง
3. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแฟบ 1. เด็กหญิงซารีนา   สันดาโอะ
2. เด็กหญิงนาเดียร์   เพ็ชรคง
3. เด็กหญิงนูรอามาลีนา   มุทานิ
4. เด็กหญิงนูรียะห์   หมานหมิด
5. เด็กหญิงวนิดา   บิลดุสะ
6. เด็กหญิงวาสนา   อุระโยธิน
7. เด็กหญิงสายธาร    หีมเบ็ญหมาน
8. เด็กหญิงอัชฮานี    ชุมสาแหละ
9. เด็กชายอาซาน   เตะเบ็ญหมุด
10. เด็กหญิงอารีซา   แอเนาะ
 
1. นางพนิตยาพร   คงลำพูน
2. นางสาดิหย๊ะ   โสบผอม
3. นางวิภาษณีย์   กาญจนศิลานนท์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาคปลอด
2. นางสาวธัญรัตน์  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงพรรณิษา  กิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงสุพรรษา  พันธุ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงเบญจพร   คชรัตน์
 
1. นางวารี  แก้วเรือง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รามเรือง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงพิชชาวีร์  ประสมเพชร
 
1. นางวัลยา  คงหนู
2. นายนิพนธ์  แท่นขวัญ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. นางสาวนิศาชล  เทศอาเส็น
2. นางสาวมะลิวัลย์  ภูมิไทยสงค์
3. นางสาวสุดารัตน์  บางเหลี่ยม
 
1. นางปทุมกาญจน์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวหัตถภรณ์  สุวรรณชาตรี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ธนาบัตร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ธรรมโชติ
3. เด็กหญิงออมวดี  ตาเป็ง
 
1. นางจิราภรณ์  สินธุพาชี
2. นางสาววราพร  อรัญดร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงณัฐมล  สุวรรณะ
2. เด็กหญิงวาสนา  หวังแก้ว
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  รามวงศ์
 
1. นางจงจิตร์  กาญจนเทพ
2. นางสาวประภาพรรณ  เพชร์ประสมกูล
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายธนวัฒน์   ทองกรด
2. เด็กหญิงอารียา   แซ่ลิ้ม
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
131 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแฟบ 1. เด็กหญิงนูรอัยนี   โต๊ะขวัญ
2. เด็กชายอาสัน   หมัดสิริ
 
1. นางสุรินทร์  ตันสกุล
2. นางสาวกมลเนตร  นาคเนียม
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายวงศธร  คงแก้ว
2. เด็กชายอนุรักษ์  ภาโสม
 
1. นายโดม  เชื้อแหลม
 
133 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายศรัณยู   สังวาน
2. เด็กชายสามารถ   เพชรสุวรรณ์
 
1. นายอดิศักดิ์   คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก   สุขเกษม
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  วิทย์การพงษ์
2. เด็กชายภัคพงศ์  ดารายนต์
 
1. นายศุภฤกษ์  แซ่เช่า
2. นางสาวบุญราตรี  เพ็ชร์สุวรรณ
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กชายธนภัทร  แสงแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  สักพันธ์
2. นางจารีย์  ทองคโชค
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1. เด็กหญิงศศิประภา  สุวรรณชาตรี
2. เด็กหญิงอภิรดี  วัฒนสิทธิ์
 
1. นางสาวสุมล  เหล็บเลิศ
2. นางสาวกานดา  อินทรบวร
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายพงศภัค   จันทศรี
2. เด็กชายอรรถกร   สาครินทร์
 
1. นายอดิศักดิ์   คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
138 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงศศิกานต์วลี   ขาวนุ้ย
2. เด็กหญิงสิริวิมล   ขุนคล้าย
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงบุศรินทร์   สุวรรณฆัง
2. เด็กหญิงพรทิพย์   ดุกพรหม
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1. เด็กชายนรินทร์  นะสุวรรณโน
2. เด็กชายปริวัฒน์  ขาวทอง
 
1. นายสุรัตน์  แซ่เล่
2. นายชารีฟ  บิลหมุด
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1. เด็กชายอนีส  สายสลาม
2. เด็กชายอามีน  สายสลาม
3. เด็กชายอารีฟ  สายสลาม
 
1. นายวิศรุทธิ์  จุลแก้ว
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานควาย 1. เด็กหญิงซาฟารีนา  ราชชำรอง
2. เด็กชายตะวัน  รอดโกบ
3. เด็กหญิงนูรอัยมี  อำมะดูลมาน
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  เมืองสุข
2. นายศักนรินทร์  หมาดโหยด
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงซารีน่า  ยาแม
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญแอ
3. เด็กชายวาทิน  ทะเลลึก
 
1. นางนฤมล  จันจุฬา
2. นางนุชรี  สุนทรวิจิตร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายธนะทัต   สกุลเอี่ยม
2. เด็กชายพงศภัค   แก้วประถม
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์   กานต์วนนันท์
 
1. นายประสิทธิ์   พงศ์ประยูร
2. นายผ่องภักดิ์   จันทรภาพ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายจตุรานนท์   สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายวรรธิชัย   วรรณสังข์
3. เด็กชายวันเฉลิม   อ่อนดี
 
1. นายประสิทธิ์   พงศ์ประยูร
2. นางผ่องภักดิ์   จันทรภาพ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สมศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดแก้ว
3. เด็กหญิงจันจิรา  ดำยัง
4. เด็กหญิงธนพร  สุวรรณการณ์
5. เด็กชายนวพล  บุญญสุวรรณ
6. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ท่ามสุณี
 
1. นางยุพา  ชิตมณี
2. นางดารา  มีสุขศรี
3. นางจุไร  สุขศาล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  ล่าแหละหมัน
2. เด็กหญิงธัญชนก  เกื้อแก้ว
3. เด็กหญิงนาเดีย  คงเมือง
4. เด็กชายยสินธร  ล่าแหละหมัน
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ล่าปัง
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ชูตระกูลวงศ์
 
1. นางสาวนันทิญา  แก้วสุริยันต์
2. นางสาวสมพิศ  สุขสว่าง
3. นางขนิษฐา  จันทรศรี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจนะ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญจริง
3. เด็กหญิงธวัลกร  สังคะระ
 
1. นางฉลวย  สุวรรณรัตน์
2. นางสวัลยา  ชูเชิด
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กชายซอรีฟ  เจ๊ะ
2. เด็กชายฟาดิล  อ่อนนวล
3. เด็กชายฮัมดาน  ถนอมภูมิ
 
1. นางพาณี  สุวรรณศรี
2. นางปรีดา  วุ่นคง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑิชา  กะลาสี
2. เด็กหญิงวิสา  มีรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ชูช่วย
 
1. นางนฤมล  สิทธิพงษ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กชายคมสัน   หนูลิ่ม
2. เด็กชายสุริยัน   โชคชัย
3. เด็กชายอธิวัช   เมืองสุข
 
1. นางมะลิวรรณ   ปุตตาพัด
2. นายวิระ  แก้วอำพร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหูแร่ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีจิ๋ว
2. เด็กชายนันทต์วัตร  ดำชิต
3. เด็กหญิงวิชชุดา  พิบูลภานุวัธน
 
1. นางพรรณพิศ  จันทสุวรรณ
2. นางวาสนา  สุวรรณรักษา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กหญิงนุซเราะห์  เบ็ญโส๊ะ
2. เด็กหญิงฟาริด๊ะ  ทวีเงิน
3. เด็กหญิงมลนภา  เสนคำสอน
 
1. นางบุญเรือง  ถาวรวิสิทธิ์
2. นางสุนี  มูเก็ม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กหญิงปพิชญา  วุ่นซิ้ว
2. เด็กหญิงวรรษมน  ไชยรักษ์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  แก้วเอียด
 
1. นางสุธานิธิ  สรรพศาสตร์
2. นางสาวอำพร  สมพงศ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงงามตะวัน  พุทสะโร
2. เด็กชายบุรธัช  ยอดสุวรรณ
3. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่เอี้ยว
 
1. นางรัตนา  หนูแป้น
2. นางอุทัยพรรณ  ถาวโรฤทธิ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1. เด็กหญิงนันทิยา  ราชนุช
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ปานผอง
 
1. นางสาววัชรินทร์  คงศรี
2. นางประภา  บุญศิริ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  ปลอดสุข
2. เด็กหญิงซอฟียะห์  สะระยะ
3. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ณ มณี
 
1. นางอำไพ  คำแสน
2. นางฉลวย  อวะภาค
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงพิมสิริ  วิริยะกุล
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ด่านวรนันท์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อุณากัณฑ์พร
2. นางเตือนจิต  วิกรเมศกุล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  แก้วเพ็ชร
2. เด็กชายปัญญาฤทธิ์  พุทธนุกูล
3. เด็กชายเอกชัย  ไชยกูล
 
1. นางสาริพร  ช่วยแท่น
2. นายสมปอง  ชูวิลัย
 
160 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  ประสิทธิ์ศรี
 
1. นางณฐาณัฏฐ์  แก้วอ่อน
 
161 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางงาม (ท่าช้าง) 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อ้นทอง
2. เด็กชายธนวิชญ์  ทองชูช่วย
3. เด็กหญิงพุทธิพร  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุนีย์  ชุมฉิม
2. นางสาวอรุณวดี  อุ่นชู
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงณัฐชา  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงนภาเพชร  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงศิริภัทรา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วัฒนคีรี
2. นางวันทนีย์  ตันวิพัฒน์
 
163 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญ
 
1. นางประภา  พูลภักดี
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายนันทชัย  ดอกไม้
 
1. นางสาวอรอุมา  นวลสกุล
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์แดง
 
1. นางอัญชลี  ขุนทอง
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองแดง
 
1. นางโสภา  กาญจนะพันธ์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางศาลา 1. เด็กชายปรัชญาวัตน์  เหมโก
 
1. นางปัทมา  สังขไพฑูรย์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงพรนภัส  สุกระโณ
 
1. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพันธ์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กชายวิทยา  สุวรรณชาตรี
 
1. นางประทุม  ศรีรัตน์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1. เด็กชายณฐกร  ไชยโยธา
 
1. นางสาวอามานี  กะนอง
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กหญิงญาณิกา  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงยมนา  หมัดอะดั้ม
3. เด็กชายฤทธิเดช  บริการ
 
1. นางฉลวย  นุชประหาร
2. นางสาวนภา  บัวแก้ว
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กชายกีรติ  สุขบัว
2. เด็กหญิงรุ่งวดี  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  สถานติ้น
 
1. นางภาวินี  ณ ภิบาล
2. นางสาวิตรี  เตโชชะ
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายธันวา  ผุดผ่อง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ชนะวรรณโณ
 
1. นางสมจัย  เย็นใจ
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  นพรัตน์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ยางทอง
 
1. นางโสภา  กาญจนะพันธ์
2. นางสาวฮาฟีซา  อาแว
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายศิวัช  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสมประดี  วิจะสิกะ
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทองรักษ์
2. เด็กชายศุภโชค  ชิตกุล
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางวรรณ๊  สุขมาตย์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กชายวงศธร  รักธรรม
 
1. นางจินตนา  มากแก้ว
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสะตอ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลอยจิ๋ว
 
1. นางเบญจวรรณ  บุญทอง
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายคลอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  พินสุพรรณ์
 
1. นางฐิติพร  สกุลวงค์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนารังนก 1. เด็กชายมูหำหมัด  หมัดอะดั้ม
 
1. นางปาริสุทธิ์  พรหมรักษ์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1. เด็กหญิงอิศรียา  คำมี
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายคุณากร  หมูประเพณี
2. เด็กชายจักรภัทร  สุขวัฒโณ
3. เด็กชายภูริภัทร  ชมก้อน
4. เด็กหญิงลลิตา  ศิริบูรณ์
5. เด็กหญิงสุชาลิณี  ชัยสงคราม
6. เด็กชายอลิฟ  วาโซ๊ะ
7. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ทองสลับล้วน
2. นางสมพร  หลุยยะพันธ์
3. นางอัมพร  ทองยอด
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กชายปัญณธร  ไชยพูล
 
1. นายหะรินทร์  อุไร
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กหญิงณัดกมล  กิ่งแก้ว
 
1. นายธีระพล  ดิสวัสดิ์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาร 1. นายเมธี  ลุงกอน
 
1. นายหะรินทร์  อุไร
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงมารีนา  ขุนดำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี  เติมแต้ม
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กชายศุภวัฒน์  พรหมจรรย์
 
1. นางประทุม  ศรีรัตน์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงเมธาวดี  แสงสว่าง
 
1. นางวรรณ๊  สุขมาตย์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเลียบ 1. เด็กชายภูธเนศ  คงปลอด
 
1. นางกันติชา  สงคราม
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองขวัญ
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์กฤติยารัฐ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศึกหาญ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนกร  พรหมจันทร์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองแก้ว
3. เด็กชายสุรเกียรติ  สุภาวงศ์
 
1. นางพัชนี  บุญรักสงค์
2. นางสมจิตร  อวะภาค
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 1. เด็กชายปณต  อาสา
2. เด็กหญิงรัตนพร  พะสริ
3. เด็กชายศุภชัย  จันทโร
 
1. นางประณีต  เหมือนทิพย์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากลอย 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  อิสโร
2. เด็กหญิงปารดา   สุวรรณลักษณ์
3. เด็กหญิงพัชฎาพร   ศรีขวัญ
 
1. นางฉายาลักษณ์  วุฒิพันธุ์
2. นางนงเยาว์  อิ่มนวล
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายก้องสกุล  มะโร
2. เด็กชายชัยยา  อุบลหลง
3. เด็กชายศรวัส  สาขะมุต
 
1. นายภาณุพงศ์  ไตรทิพยานนท์
2. นางสมประดี  วิจะสิกะ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  เวศสุวรรณ
2. เด็กชายนิวัฒน์  รุ่งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอมิสรา  หมัดอะดัม
 
1. นายภูวดล  ภูมิวณิชกิจ
2. นางสาวศิริพร  คงกล้า
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ไวทยาชีวะ
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วสว่าง
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายศิวา  ขุนชำนาญ
2. นางสาวรูซีต้า  บิลหลี
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัชชา  มุกดา
2. เด็กชายทรงพล  เขียดนิล
3. เด็กหญิงอรวดี  ศรีพันโร
 
1. นางยุพา  ชิตมณี
2. นางดารา  มีสุขศรี
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายฐนกร  มะรีเปง
2. เด็กหญิงอรไพลิน  ดำขุน
 
1. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
2. นางสาวกันญาพร  สังข์ทอง
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กหญิงนาซี  หมัดศิริ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ครุเส็น
 
1. นางสุจานาฏ  บุญญโส
2. นางอาภรณ์   ซุ้นหั้ว
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแฟบ 1. เด็กชายกวิน   ปาละสันต์
2. เด็กชายรอมฏอน   ขุนวิทาม
 
1. นางสุรินทร์  ตันสกุล
2. นางสาวกมลเนตร  นาคเนียม
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กหญิงนงนภา   สังข์ทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  สุระคำแหง
3. เด็กหญิงวิชุดา  แซ่เอี้ยม
 
1. นางประทุม  ศรีรัตน์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดนาวัฟ  หะยี
2. เด็กชายวุฒิณา  เพ็ชรสุวรรณ์
3. เด็กชายอาซาน  ฝะสกุล
 
1. นางพาณี  สุวรรณศรี
2. นางสาวฉัตรยุคล  แก้วพิบูลย์