สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทุ่งคา 16 0 0 0 16
2 บ้านเนินนิมิต 12 0 0 0 12
3 บ้านเขาพระ 11 0 0 0 11
4 ท่าจีนอุดมวิทยา 8 0 0 0 8
5 บ้านหน้าวัดโพธิ์ 8 0 0 0 8
6 ชุมชนบ้านน้ำน้อย 7 0 0 0 7
7 บ้านหัวปาบ 7 0 0 0 7
8 วัดเนินพิชัย 7 0 0 0 7
9 บ้านคลองนกกระทุง 6 0 0 0 6
10 บ้านควนเนียง 6 0 0 0 6
11 สุวรรณวงศ์ 5 0 0 0 5
12 ชุมชนบ้านนาสีทอง 4 0 0 0 4
13 ชุมชนบ้านโคกค่าย 4 0 0 0 4
14 บ้านควนโส 4 0 0 0 4
15 บ้านหาร 4 0 0 0 4
16 บ้านโปะหมอ 4 0 0 0 4
17 วรพัฒน์ 4 0 0 0 4
18 วัดหูแร่ 4 0 0 0 4
19 คุณธรรมวิทยา 3 0 0 0 3
20 ทุ่งปรือพิทยาคม 3 0 0 0 3
21 บ้านบางแฟบ 3 0 0 0 3
22 บ้านยางงาม (ท่าช้าง) 3 0 0 0 3
23 บ้านหน้าควนลัง 3 0 0 0 3
24 บ้านห้วยโอน 3 0 0 0 3
25 บ้านโคกเมา 3 0 0 0 3
26 พะตงวิทยามูลนิธิ 3 0 0 0 3
27 วัดนารังนก 3 0 0 0 3
28 วัดเทพชุมนุม 3 0 0 0 3
29 ศรีสว่างวงศ์ 3 0 0 0 3
30 สำนักสงฆ์ศรีวิชัย 3 0 0 0 3
31 ศรีนครมูลนิธิ 3 0 0 0 3
32 ทวีรัตน์ 2 0 0 0 2
33 บ้านฉลุง 2 0 0 0 2
34 บ้านห้วยลึก 2 0 0 0 2
35 บ้านไร่ 2 0 0 0 2
36 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 2 0 0 0 2
37 วัดรัตนวราราม 2 0 0 0 2
38 วัดเขากลอย 2 0 0 0 2
39 วัดเจริญราษฎร์ 2 0 0 0 2
40 วัดโคกสมานคุณ 2 0 0 0 2
41 กิตติวิทย์ 1 0 0 0 1
42 กิตติวิทย์บ้านพรุ 1 0 0 0 1
43 ชาตรีวิทยา 1 0 0 0 1
44 ทิพรัตน์วิทยาคาร 1 0 0 0 1
45 ธิดานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
46 บุญเลิศอนุสรณ์ 1 0 0 0 1
47 บ้านกำแพงเพชร 1 0 0 0 1
48 บ้านควนสะตอ 1 0 0 0 1
49 บ้านชายคลอง 1 0 0 0 1
50 บ้านต้นส้าน 1 0 0 0 1
51 บ้านท่าไทร 1 0 0 0 1
52 บ้านพรุพ้อ 1 0 0 0 1
53 บ้านม่วง 1 0 0 0 1
54 บ้านลานควาย 1 0 0 0 1
55 บ้านหัวไทร 1 0 0 0 1
56 บ้านเกาะใหญ่ 1 0 0 0 1
57 พลวิทยา 1 0 0 0 1
58 พัฒนศึกษา 1 0 0 0 1
59 วัดคงคาวดี 1 0 0 0 1
60 วัดคลองแห 1 0 0 0 1
61 วัดท่าแซ 1 0 0 0 1
62 วัดบางศาลา 1 0 0 0 1
63 วัดเลียบ 1 0 0 0 1
64 สวัสดิ์บวร 1 0 0 0 1
65 ส่องแสงวิทยา 1 0 0 0 1
66 อนุบาลนครหาดใหญ่ 1 0 0 0 1
67 เสนาณรงค์วิทยา 1 0 0 0 1
68 แสงทองวิทยา 1 0 0 0 1
รวม 206 0 0 0 206