สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินนิมิต 12 0 0 0 12
2 บ้านหน้าวัดโพธิ์ 8 0 0 0 8
3 บ้านเขาพระ 8 0 0 0 8
4 ท่าจีนอุดมวิทยา 7 0 0 0 7
5 บ้านหัวปาบ 7 0 0 0 7
6 วัดเนินพิชัย 7 0 0 0 7
7 บ้านควนเนียง 6 0 0 0 6
8 วัดทุ่งคา 6 0 0 0 6
9 บ้านคลองนกกระทุง 5 0 0 0 5
10 สุวรรณวงศ์ 5 0 0 0 5
11 ชุมชนบ้านนาสีทอง 4 0 0 0 4
12 ชุมชนบ้านน้ำน้อย 4 0 0 0 4
13 บ้านโปะหมอ 4 0 0 0 4
14 วรพัฒน์ 4 0 0 0 4
15 วัดหูแร่ 4 0 0 0 4
16 คุณธรรมวิทยา 3 0 0 0 3
17 ทุ่งปรือพิทยาคม 3 0 0 0 3
18 บ้านยางงาม (ท่าช้าง) 3 0 0 0 3
19 บ้านหน้าควนลัง 3 0 0 0 3
20 บ้านโคกเมา 3 0 0 0 3
21 พะตงวิทยามูลนิธิ 3 0 0 0 3
22 วัดเทพชุมนุม 3 0 0 0 3
23 ศรีสว่างวงศ์ 3 0 0 0 3
24 สำนักสงฆ์ศรีวิชัย 3 0 0 0 3
25 ชุมชนบ้านโคกค่าย 2 0 0 0 2
26 ทวีรัตน์ 2 0 0 0 2
27 บ้านบางแฟบ 2 0 0 0 2
28 บ้านห้วยลึก 2 0 0 0 2
29 บ้านห้วยโอน 2 0 0 0 2
30 บ้านไร่ 2 0 0 0 2
31 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 2 0 0 0 2
32 วัดนารังนก 2 0 0 0 2
33 วัดรัตนวราราม 2 0 0 0 2
34 วัดโคกสมานคุณ 2 0 0 0 2
35 กิตติวิทย์ 1 0 0 0 1
36 กิตติวิทย์บ้านพรุ 1 0 0 0 1
37 ทิพรัตน์วิทยาคาร 1 0 0 0 1
38 ธิดานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
39 บุญเลิศอนุสรณ์ 1 0 0 0 1
40 บ้านกำแพงเพชร 1 0 0 0 1
41 บ้านฉลุง 1 0 0 0 1
42 บ้านต้นส้าน 1 0 0 0 1
43 บ้านท่าไทร 1 0 0 0 1
44 บ้านพรุพ้อ 1 0 0 0 1
45 บ้านม่วง 1 0 0 0 1
46 บ้านลานควาย 1 0 0 0 1
47 บ้านหัวไทร 1 0 0 0 1
48 บ้านหาร 1 0 0 0 1
49 พลวิทยา 1 0 0 0 1
50 พัฒนศึกษา 1 0 0 0 1
51 วัดคงคาวดี 1 0 0 0 1
52 วัดคลองแห 1 0 0 0 1
53 วัดท่าแซ 1 0 0 0 1
54 วัดเขากลอย 1 0 0 0 1
55 วัดเจริญราษฎร์ 1 0 0 0 1
56 ศรีนครมูลนิธิ 1 0 0 0 1
57 สวัสดิ์บวร 1 0 0 0 1
58 ส่องแสงวิทยา 1 0 0 0 1
59 อนุบาลนครหาดใหญ่ 1 0 0 0 1
60 เสนาณรงค์วิทยา 1 0 0 0 1
61 แสงทองวิทยา 1 0 0 0 1
รวม 165 0 0 0 165