หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 0 0 0
2 002 โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ มัสยิดบ้านเหนือ 0 0 0
3 003 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 0 0
4 004 โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 17 5
5 005 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 1 1
6 006 โรงเรียนคลองปอม 0 0 0
7 007 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 3 12 7
8 008 โรงเรียนจิราภรณ์ 0 0 0
9 011 โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 1 1
10 013 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 4 12 6
11 014 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 7 14 9
12 012 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 4 10 5
13 015 โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ 0 0 0
14 017 โรงเรียนทวีรัตน์ 2 5 4
15 021 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร 1 1 1
16 022 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 3 7 4
17 018 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 8 22 14
18 019 โรงเรียนท่าหมอไชย 0 0 0
19 020 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา 0 0 0
20 030 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ 0 0 0
21 031 โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 0 0 0
22 032 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 3 2
23 033 โรงเรียนนานาชาติสงขลา 0 0 0
24 034 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 0 0 0
25 035 โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์ 0 0 0
26 118 โรงเรียนบำรุงศึกษา 0 0 0
27 119 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 3 1
28 036 โรงเรียนบ้านกรอบ 0 0 0
29 037 โรงเรียนบ้านกองอิฐ 0 0 0
30 038 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1 2 2
31 046 โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 0 0 0
32 048 โรงเรียนบ้านคลองคล้า 0 0 0
33 049 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 0 0 0
34 050 โรงเรียนบ้านคลองต่อ 0 0 0
35 051 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 6 14 10
36 053 โรงเรียนบ้านคลองหวะ 0 0 0
37 054 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 0 0 0
38 047 โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อม 0 0 0
39 052 โรงเรียนบ้านคลองแปล 0 0 0
40 063 โรงเรียนบ้านควน 0 0 0
41 055 โรงเรียนบ้านควนกบ 0 0 0
42 056 โรงเรียนบ้านควนขัน 0 0 0
43 057 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 0 0 0
44 060 โรงเรียนบ้านควนสะตอ 1 1 1
45 062 โรงเรียนบ้านควนหา 0 0 0
46 059 โรงเรียนบ้านควนเนียง 6 21 8
47 058 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 0 0 0
48 061 โรงเรียนบ้านควนโส 4 6 4
49 067 โรงเรียนบ้านฉลุง 2 6 4
50 068 โรงเรียนบ้านชายคลอง 1 1 1
51 069 โรงเรียนบ้านดินลาน 0 0 0
52 070 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1 3 2
53 074 โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 0 0 0
54 075 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 0 0 0
55 076 โรงเรียนบ้านทุ่งจัง 0 0 0
56 077 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 0 0 0
57 078 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ 0 0 0
58 079 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 0 0 0
59 080 โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 0 0 0
60 081 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0
61 073 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 0 0 0
62 072 โรงเรียนบ้านท่าไทร 1 1 1
63 082 โรงเรียนบ้านนาลึก 0 0 0
64 083 โรงเรียนบ้านนาแสน 0 0 0
65 086 โรงเรียนบ้านบางกล่ำ 0 0 0
66 088 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 0 0 0
67 087 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 3 14 7
68 089 โรงเรียนบ้านบึงพิซัย 0 0 0
69 085 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 0 0 0
70 090 โรงเรียนบ้านปลักคล้า 0 0 0
71 091 โรงเรียนบ้านปลายละหาร 0 0 0
72 092 โรงเรียนบ้านป่ายาง 0 0 0
73 094 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 1 2 1
74 095 โรงเรียนบ้านม่วง 1 3 2
75 097 โรงเรียนบ้านยวนยาง 0 0 0
76 099 โรงเรียนบ้านยางงาม 0 0 0
77 098 โรงเรียนบ้านยางงาม (ท่าช้าง) 3 15 7
78 101 โรงเรียนบ้านลานควาย 1 3 2
79 102 โรงเรียนบ้านวังพา 0 0 0
80 103 โรงเรียนบ้านวังหรัง 0 0 0
81 105 โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 0 0 0
82 106 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 0 0 0
83 107 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
84 108 โรงเรียนบ้านหน้าควน 0 0 0
85 109 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 3 15 8
86 110 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 8 14 11
87 115 โรงเรียนบ้านหัวปาบ 7 16 10
88 114 โรงเรียนบ้านหัวไทร 1 5 2
89 116 โรงเรียนบ้านหาร 4 6 5
90 117 โรงเรียนบ้านหินผุด 0 0 0
91 111 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 2 2 2
92 112 โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 0 0 0
93 113 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 3 8 6
94 040 โรงเรียนบ้านเกาะนก 0 0 0
95 041 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำรอบ 0 0 0
96 042 โรงเรียนบ้านเกาะหมี 0 0 0
97 043 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 1 3 1
98 039 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 0 0 0
99 044 โรงเรียนบ้านเขาพระ 11 26 17
100 045 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 0 0 0
101 084 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 12 24 20
102 096 โรงเรียนบ้านแม่ทอม 0 0 0
103 064 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 0 0 0
104 065 โรงเรียนบ้านโคกเมา 3 7 5
105 066 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 0 0 0
106 093 โรงเรียนบ้านโปะหมอ 4 18 9
107 071 โรงเรียนบ้านใต้ 0 0 0
108 100 โรงเรียนบ้านไร่ 2 12 6
109 104 โรงเรียนบ้านไสท้อน 0 0 0
110 120 โรงเรียนป่าเรียนวิทยา 0 0 0
111 121 โรงเรียนพลวิทยา 1 1 1
112 122 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 0 0 0
113 123 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 3 54 15
114 124 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1 1 1
115 125 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 0 0 0
116 126 โรงเรียนพัฒนาปัญญา มัสยิดควนสันติ 0 0 0
117 128 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0
118 127 โรงเรียนพัฒนาเยาวชน 0 0 0
119 129 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 0 0 0
120 130 โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา 0 0 0
121 131 โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ 0 0 0
122 132 โรงเรียนรักเมืองไทย 6 0 0 0
123 133 โรงเรียนวรพัฒน์ 4 4 4
124 135 โรงเรียนวัดคงคาวดี 1 2 2
125 136 โรงเรียนวัดคลองแห 1 20 5
126 138 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 2 2 2
127 137 โรงเรียนวัดควนเนียง 0 0 0
128 139 โรงเรียนวัดคูหาใน 0 0 0
129 143 โรงเรียนวัดจังโหลน 0 0 0
130 146 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 0 0 0
131 147 โรงเรียนวัดดอน 0 0 0
132 154 โรงเรียนวัดทุ่งคา 16 27 25
133 155 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 0 0 0
134 148 โรงเรียนวัดท่าข้าม 0 0 0
135 149 โรงเรียนวัดท่าช้าง 0 0 0
136 151 โรงเรียนวัดท่านางหอม 0 0 0
137 153 โรงเรียนวัดท่าหยี 0 0 0
138 152 โรงเรียนวัดท่าเมรุ 0 0 0
139 150 โรงเรียนวัดท่าแซ 1 1 1
140 158 โรงเรียนวัดนารังนก 3 4 3
141 160 โรงเรียนวัดบางทึง 0 0 0
142 161 โรงเรียนวัดบางลึก 0 0 0
143 162 โรงเรียนวัดบางศาลา 1 1 1
144 163 โรงเรียนวัดบางหยี 0 0 0
145 164 โรงเรียนวัดปรางแก้ว 0 0 0
146 165 โรงเรียนวัดปากจ่า 0 0 0
147 166 โรงเรียนวัดพรุเตาะ 0 0 0
148 168 โรงเรียนวัดม่วงค่อม 0 0 0
149 170 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 2 5 4
150 172 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 0 0 0
151 173 โรงเรียนวัดหูแร่ 4 14 8
152 134 โรงเรียนวัดเขากลอย 2 4 3
153 144 โรงเรียนวัดเจริญภูพา 0 0 0
154 145 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 2 9 5
155 156 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 3 7 5
156 159 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 7 15 13
157 171 โรงเรียนวัดเลียบ 1 1 1
158 169 โรงเรียนวัดแม่เตย 0 0 0
159 140 โรงเรียนวัดโคกม่วง 0 0 0
160 141 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 2 7 4
161 142 โรงเรียนวัดโคกเหรียง 0 0 0
162 167 โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 0 0 0
163 157 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 0 0 0
164 174 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา 0 0 0
165 175 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา 0 0 0
166 176 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 3 3 3
167 177 โรงเรียนศรีษะคีรี 0 0 0
168 178 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 3 5 4
169 179 โรงเรียนศึกษาศาสน์ 0 0 0
170 183 โรงเรียนสตรีศึกษา 0 0 0
171 184 โรงเรียนสมัยศึกษา 0 0 0
172 185 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 0 0 0
173 186 โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 2 2
174 187 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 0 0 0
175 189 โรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ 0 0 0
176 190 โรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ 0 0 0
177 191 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 3 7 5
178 192 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 5 13 9
179 180 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 0 0 0
180 182 โรงเรียนส่งเสริมศาสนา 0 0 0
181 181 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0
182 188 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 5 2
183 196 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 0 0 0
184 197 โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ 0 0 0
185 198 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ 0 0 0
186 199 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ 1 1 1
187 200 โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ 0 0 0
188 201 โรงเรียนอนุบาลวลัยพร 0 0 0
189 202 โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา 0 0 0
190 203 โรงเรียนอักษรศิริ 0 0 0
191 009 โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา 0 0 0
192 010 โรงเรียนเจริญศึกษา 0 0 0
193 016 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 0 0 0
194 023 โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ 0 0 0
195 193 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 1 1 1
196 194 โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 1 1
197 195 โรงเรียนแสงใหม่วิทยา 0 0 0
198 024 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 0 0 0
199 025 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ๋) 0 0 0
200 026 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 0 0 0
201 027 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 0 0 0
202 028 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 0 0 0
203 029 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 0 0 0
รวม 206 573 345
918

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]