เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
3 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

smileyขณะนี้ สพป.สงขลา เขต ๑ ได้โอนข้อมูลตัวแทนที่เข้าแข่งขันระดับภาคใต้เรียบร้อยแล้ว  ขอให้โรงเรียนติดตามรายละเอียด และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ http://www.south64.sillapa.net/

 
 

ด่วนที่สุด  สพป.สงขลา เขต 1  จะโอนข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 7 พ.ย. 2557 ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ที่เป็นตัวแทน หากผิดพลาด กรุณาแจ้ง สพป.สงขลา เขต 1  ก่อนวันที่ 7 พ.ย. 2557

 
 

yes  โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงเรียนสังกัด สพป.กระบี่  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64  จังหวัดกระบี่  ให้แจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์ม  ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2557

- แบบแจ้งความประสงค์เข้าพักในโรงเรียนสังกัด สพป.กระบี่

 
 

smiley สามารถพิมพ์เกียบรติบัตร ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว

 
 

ประกาศ

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดต่าง ๆ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ทุกวัน ทาง

www.south64.sillapa.net

www.south64.sillapa.net/sp-center

 
 
 
การเปลี่ยนตัวนักเรียน

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. ประเภทเดี่ยว  ต้องมีหนังสือจากประธานเครือข่ายการศึกษาเท่านั้น

2. ประเภททีม จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ และมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวจากผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้

    - ทีม 2-3 คน   เปลี่ยนตัวได้  1 คน

    - ทีม 4-6 คน   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน

    - ทีม 7-10 คน   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน

    - ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่กิน 4 คน

    - ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

 
 

ประกาศ  อุปกรณ์การแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำไปในวันแข่งขัน (เพิ่มเติมจากเกณฑ์)

1. กลุ่มสาระเทคโนโลยี  กิจกรรม การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั้น  กิจกรรม Presentation  และ  E-book  ให้นำ ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนไปด้วย  สำหรับระบบปฏิบัติการ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน มีดังนี้

      - ห้องคอม 1 และคอม 2  ระบบปฏิบัติการ WINDOWS XP

      - ห้องคอม 3 ระบบปฏิบัติการ WINDOWS 7

2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  - การใช้เข็มทิศฯ  ให้นำ เข็มทิศไปด้วย                                                       

3. กลุ่มสาระการงานอาชีพ กิจกรรมที่จะต้องใช้ปลั๊กไฟพ่วง  ให้นำ ปลั๊กไฟพ่วง ไปด้วย

 
 

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
- ศูนย์เครือข่าย ลงทะเบียนตัวแทนเข้าแข่งขันภายใน 15 กันยายน 2557
- ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 16-19 กันยายน 2557
- จัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน วันที่ 22-23 กันยายน 2557
- ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 24-25 กันยายน 2557
- กำหนดจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  3  ตุลาคม 2557

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
 
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
- การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557
- การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558       

 
 

ประกาศ   การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ  ไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวผู้แข่งขัน

 
 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เอกสารแนบหมายเลข 1  หมายเลข 2  หมายเลข 3  (ฉบับแก้ไข)

ประกาศแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

 

 
 

ด่วนที่สุด    ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารล่วงหน้า

เอกสารการแข่งขันฯ ที่จะต้องจัดส่งล่วงหน้าตามเกณฑ์  ขยายเวลาการจัดส่งถึงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 1 ภายในวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗ เป็นอย่างช้า และจะต้องจัดส่งให้ครบตามจำนวนที่เกณฑ์กำหนด

 
 

เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการงานศิลปฯ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียรชม

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียรชม จากห้องวิเชียรคีรี โรงเรียนวิเชียรชม เป็นหอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ในวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับศูนย์โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) และศูนย์โรงเรียนแจ้งวิทยา คงเดิม

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 168
จำนวนทีม 1,461
จำนวนนักเรียน 3,132
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,968
จำนวนกรรมการ 1
ครู+นักเรียน 5,100
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,101
ประกาศผลแล้ว 188/257 (73.15%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 39
สัปดาห์ที่แล้ว 92
เดือนนี้ 191
เดือนที่แล้ว 241
ปีนี้ 1,676
ทั้งหมด 106,992