รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงปริชญา  ทองเมืองสัก
 
1. นางพัธนา  จรัสบุษราคัม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงปานรวี  สุขลิ้ม
 
1. นางปานจิต  สุขลิ้ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงปัทมา  โต๊ะพ่อ
 
1. นางวันทนี  รัตน์นราทร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรี 1. เด็กหญิงนงนภัส  สังข์ทอง
 
1. นางสาวปารวี  บุญเพชร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หมาดเส็น
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ดุมลักษณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. นางสาวชนิสรา  เกินกระโทก
 
1. นางสาวรติกานต์  จินดาชื่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กชายมูบาเราะ  นิ่งราวี
 
1. นางบุษบา  สาและ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงชนิดา  ขอสุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  มีเพียร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงโสภิตา  ขอสุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  มีเพียร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนันทวัน  ขวัญราช
2. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ทองยอด
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขุนเพ็ชร์
 
1. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
2. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กหญิงกรกนก  เพชรสวี
2. เด็กหญิงอนัญญา  กาญจนเจริญ
 
1. นางรัชนี  สืบแทน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กหญิงณัฐพร  จริงประโคน
2. เด็กหญิงพัทธิรา  มนต์แก้ว
 
1. นางสาวรติกานต์  จินดาชื่น
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่กี
 
1. นางพรนิภา  มูสิกะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงวรางคณา  อังษานาม
 
1. นางสาวอรชร  รักเกียรติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กชายภานุพงษ์  สีหาบุตร
 
1. นายสมภาร  เอมเสียงเพราะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 1. เด็กหญิงนลพรรณ  สุกใส
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เชิงจอหอ
3. เด็กชายพิชัย  ดูงาม
 
1. นายอัมรินทร์  จันทาอ่อน
2. นางสาวนภาภรณ์  ปากลาว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงนิตติมา  ไชยสิน
2. เด็กชายปวีณา  กลับละออง
3. เด็กหญิงไซม๊ะ  ซิงแก้ว
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์กวีวิทย์
2. นางสาววิไลวรรณ  พยุหกฤษ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงญาณภัทร  หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงณพชร  ทองดี
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  อมรกิจ
 
1. นายอิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์
2. นางสาวฟารีด๊ะ  โต๊ะหนู
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กหญิงพรธิมล  นันตะวงศ์
2. เด็กชายภีมภัทร  จิตมา
3. เด็กชายศักดิ์ศิลา  โมกสากุล
 
1. นางสาวปาวีณา  บุญฤทธิ์
2. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตันซื่อ
2. เด็กหญิงจิรัฐติญา  พูลเดช
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ไชยดิษฐ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ยวงจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 1. เด็กหญิงจินตนา  ประเสริฐยิ่ง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขุนพล
 
1. นางสาวทิพย์กาญจน์  อักษรกาญจน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายธีรภัทร  ชลิศราพงศ์
 
1. นางสาวอัญชลี  สรวิทย์ศิรกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายตะวัน  ปานนิล
 
1. นางอรอุมา  ณ นคร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงกัณณิการ์  สีวิโสตร
 
1. นายจรินทร์  ยัสสระ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แววกระโทก
2. เด็กหญิงพรรษมน  สังวาลวงษ์
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  พฤติศาสตร์
 
1. นางสาวสมศรี  นวลหนู
2. นางสาวอุทุมพร  สมศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายตะวัน  จุ้ยทองหลาง
2. เด็กหญิงธัญญารัก  มูลสิน
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองยอด
 
1. นางสาวอภิญญา  ขุนแผน
2. นางสาวธวัลรัตน์  พราหมณพันธุ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ศักดิ์ภิรมย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิธร  ตวงพิทักษ์พงศ์
 
1. นางเมตตา  พรหมเนตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หงุ่ยกระโทก
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญเฉลียว
3. เด็กชายอลงกรณ์  เจนโชติ
 
1. นางสาวศิรินทรา  บุญพา
2. นายบรรเลือง  จันทร์ชุ่ม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   บุญเกื้อ
2. เด็กชายธีรธร  ยิ้มปรั่ง
3. เด็กชายอานัส  แสงไพรวัลย์
 
1. นายนรินทร์  ดำฤทธิ์
2. นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะมุ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กหญิงชลลดา  นุ้ยมั่ง
2. นางสาวสุริญาณี  ตะเล็ม
3. เด็กหญิงอัสมา  ทอดทิ้ง
 
1. นายนรินทร์  ดำฤทธิ์
2. นายอับดุลเล๊าะ  เจ๊ะมุ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงนันทิตา  โซหนู
2. เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  ฉั่ววิเชียร
3. เด็กหญิงเกตนิภา  รักวงศ์ไทย
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  อร่ามวิทยานุกูล
2. นางสาวสุณี  มะหะหมัด
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กชายชลชลิต  ทอนเรียน
2. เด็กชายชัยนันท์  อ่อนโก๊ก
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สวาสดิ์
 
1. นายธันวา  ศิริบัณฑูรย์
2. นายภานุพงศ์  ไกรทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สถาพร
2. เด็กชายภูเมธ  สุขแสวง
 
1. นางสาวอภิญญา  ขุนแผน
2. นางสาววาสนา  บรรเทา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงสเป  ชลแดน
2. เด็กหญิงแก้วใจ   มณีราช
 
1. นางวีราภรณ์  เบญจประเสริฐ
2. นายทรงวุฒิ  ชูสุวรรณ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมนาว 1. เด็กชายอดิเทพ  ม่าสำ
2. เด็กชายอัยยุป  ภักดี
 
1. นายชัยวัฒน์  ช่วยชาติ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาคลี 1. เด็กชายพีรภัทร์  ทรงเลิศ
2. เด็กชายเมฆา  พม่า
 
1. นายสุธีระ  เชี่ยวชาญ
2. นางสาวสุกานดา  ปิ่นแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  น้อยแผลง
2. เด็กชายสัณหภาส  สืบเล็ก
 
1. นายธวัชชัย  สงวนรัตน์
2. นางพัษราภรณ์  นวลสีขาว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายพลพล  สุดจิตร
2. เด็กชายวรวิทย์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  คันธเนตร
2. นางจุไรวรรณ  มานะสุวรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กชายจักริน  จินา
2. เด็กชายอทิศร  ไพรวัน
 
1. นางสาวนิติรัตน์  แสงเผือก
2. นางกนกพร  ติรดุลยาพงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   ข้ามเขต
2. เด็กหญิงปัทมา    ปันท่าเรือ
3. เด็กชายวัชรวุฒิ   สมุทรสิงห์
4. เด็กหญิงอชิรญา   ธนบัตร
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   โคตรพงษ์
 
1. นาย.โกศล    จำเริญ
2. นางสาวศิริพร   แสงสึก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   คลองเงิน
2. เด็กหญิงธนพร   เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงปฐมาวดี    ใยแก้ว
4. เด็กหญิงพิชชาพร   แว่นแก้ว
5. เด็กหญิงรุจิรา   ประทับกอง
 
1. นายโกศล  จำเริญ
2. นางสุชาดา  พึ่งแย้ม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงวันทนา   ปัทวงศ์
2. เด็กหญิงวิลาดา   แสงสุข
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปัทวงศ์
4. เด็กหญิงสุกานดา   ธนบัตร
5. เด็กหญิงสุทธิดา   พรมพัตร
 
1. นายโกศล  จำเริญ
2. นางสุภาพ  จำเริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สาระโบก
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  จินา
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  โสภาพันธุ์วรากุล
4. เด็กหญิงวรกานต์  สันติสุข
5. เด็กหญิงอรรัมภา  เฉลิมพล
 
1. นางศิริลักษณ์  อมรวัฒนา
2. นางอุทัย  มหามนตรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กหญิงพัชวรรณ  ภักดี
2. เด็กหญิงศรีอมรา  ชูคง
3. เด็กหญิงอัสมา  ขุนรายา
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ทับสมุทร
5. เด็กหญิงโรสอัยณี  ตันฑยาพงษ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พยุหกฤษ
2. นายศุภชัย  โสธร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงกานติมา  กะสีรักษ์
2. เด็กหญิงพิภาพร  สุขทาน
3. เด็กหญิงมุฑิตา  บุญกล้า
4. เด็กหญิงวันวิษา  หลำแล๊ะ
5. เด็กหญิงสุนิสา  เพชร์อยู่
 
1. นายวันเฉลิม  วุฒิวิศิษฏ์สกุล
2. นางสาวนันทพร  รอดช่วง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงกิตติมา  วังทอง
2. เด็กหญิงพรธิตา  ไชยศรี
3. เด็กหญิงมะลินี  สุขแปะฮ้าว
4. เด็กหญิงวราพร  กิ่งแก้ว
5. เด็กหญิงหัททยา  สุริยงค์
 
1. นางสาวกาญจนา  รักษ์รงค์
2. นางจำเรียง  นาคแก้ว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงชุติมนฑ์  ใยแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บัตรจัตุรัส
3. เด็กหญิงธนัญชา  จิรักษา
4. เด็กชายปรัชญ์รพี  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงภูรญา  เสรีฤทธิ์
 
1. นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง
2. นางสุนารี  คงหาญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คชเวช
2. เด็กชายคณิศร  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายจิรายุทธ  กาละสังข์
4. เด็กชายฐิติพงศ์  ช้าเป็นการ
5. เด็กหญิงทิพย์วดี  ศรีมาลา
6. เด็กชายธนาธิป  พญาพรหม
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เพชรมณี
8. เด็กหญิงปาริชาติ  ธนบัตร
9. เด็กหญิงพีรดา  เกตุแก้ว
10. เด็กชายภูริวัฒน์  ทองสูง
11. เด็กชายมานะชัย  วงศ์น้อย
12. เด็กหญิงมุกดาภา  นุ่มน้อย
13. เด็กชายสราวุฒิ  สิงห์โต
14. เด็กชายสหรัฐ  ทองแท่ง
15. เด็กหญิงสุกัญญา  เพชรมณี
16. เด็กชายสุภนัย  แสงมณี
17. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ร่วมสุข
18. เด็กหญิงอสมาภรณ์  คชสิงห์
19. เด็กหญิงอัญชิสา  ธนบัตร
20. เด็กหญิงเพ็ญแข  เจริญกูล
 
1. นายกิติโชค  จองกฤษ
2. นายสมบัติ  สมบูรณ์
3. นายธีรเมต  บูรทการ
4. นายจิราภา  แก้วสกด
5. นางมนัสวี  จูมพล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสาวิกา  เลิศทรัพย์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ชลสาคร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงมิณฑวดี  วรรณะ
 
1. นางสาวอุมาพร  พรมพุ่ม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  สารการ
 
1. นายสิทธิชัย  บุญเนือง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กชายธะนะวัฑ  หีตชะนา
2. เด็กหญิงศิริพร  หัสทน
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาวอาทิตา  ยอดธรรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายปุณณพิชญ์  ชุมศรี
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ภู่ไพบูลย์
 
1. นางนภัสวรรณ  วงศ์กวีวิทย์
2. นายบุญรวย  ฉั่ววิเชียร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กชายชนาภัทร  ภูมิไชยา
2. เด็กหญิงแพรวพันธ์  ใจเอื้อ
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาวอาทิตา  ยอดธรรม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญศิริ  ขุนเพ็ชร์
2. เด็กหญิงจิรัญญา  ส่งโสม
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เวสนุสิทธิ์
4. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทองเหลือง
5. เด็กหญิงปาริฉัตต์  ฉลาด
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เฉิดฉิ้ม
7. เด็กหญิงวนิดา  นาคแก้ว
8. เด็กหญิงสาลินี  ซ้ายซูจีน
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชุมรอด
10. เด็กหญิงอุษาวดี  มีกง
 
1. นายชมพูนุช  วัดขวาง
2. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
3. นางละออ  วัดขวาง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงณัฐชาภัทร  ม่วงจันทร์
2. เด็กหญิงธัญสรณ์  ตระหง่าน
3. เด็กหญิงธิติมา  ตะนาวศรี
4. เด็กหญิงพัชรกฤษฏิ์  หน่อเนื้อ
5. เด็กหญิงพิชญาพร  ศักดิ์สมพงศ์
6. เด็กหญิงภูสุดา  สุดสวาท
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุทัย
8. เด็กหญิงวัชรวิภา  พิชัยภาพ
9. เด็กหญิงศรินธร  พิสิษฐ์ธนวัฒน์
10. เด็กหญิงสุจิณณา  บุญชูเชิด
11. เด็กหญิงสุลีลา  เม็กธงชัย
12. เด็กหญิงอันดามัน  จันทร์ทอง
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  พลทรักษา
14. เด็กหญิงเฮงเจียเซียน  ประทุม
15. เด็กหญิงไพรพลอย  ฤาชุตกุล
 
1. นางนัยพิมพ์  บุญมี
2. นางสาวธีรพร  พันธุมจินดา
3. นางสาวอัญชลี  สรวิทย์ศิรกุล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงแพรวา  เชื่อพันธุ์
2. เด็กหญิงแสงตะวัน  ชูแนม
 
1. นายธีรศักดิ์  รัชนิพนธ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. นางสาวกมลพรรณ  โกนา
2. นางสาวอรนิช  ก๋งทอง
 
1. นางสาวสุพรรณี  นิลสังข์
2. นางเกศินี  หทัยเมธา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์   ฉิมศรี
 
1. นางอัญทิพย์  ขนาบแก้ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 1. เด็กหญิงซามีรา  อุเสน
 
1. นายนัสรณ  ยีแหล่หมัน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 1. เด็กหญิงมี  ยั่งยืน
 
1. นายนัสรณ  ยีแหล่หมัน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรี 1. เด็กหญิงกันตฤทัย  ไพโรจน์
 
1. นางอุมา  รสเกิด
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 1. เด็กชายซูปาเอ้  ตาครุฑ
 
1. นายนัสรณ  ยีแหล่หมัน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ผลเจริญ
 
1. นางรัติญา  ฉ่ำชื่น
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กชายชัยนันท์  อ่อนโก๊ก
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ถิ่นพังงา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 1. เด็กชายเสก  ท่ามะขาม
 
1. นายนัสรณ  ยีแหล่หมัน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คงมนต์
2. เด็กหญิงอรษา  ธีปานุเคราะห์
 
1. นางจิรา  อภิศักดิ์มนตรี
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  เมืองมินทร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กุลพงษ์
2. เด็กชายธนายุทธ  ผกามาศ
 
1. นางสุภาพร  หาญสนาม
2. นางธีรดา  อินทร์พรหม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ขวย
2. เด็กหญิงพิจิตรา  กิ่งนอก
 
1. นางกุสุมา  สีสร้อย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ขาวล้วน
 
1. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายกนกพล  ปุญญบาล
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  รัชนิพล
3. เด็กหญิงอภิรดี  ปุญญบาล
 
1. นางสาวปานใจ  ม่วงหีต
2. นางสาวกนกรส  เชื้อสาย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายกฤติพงศ์  วรรณวิลัย
2. เด็กชายพิษณุ  เพ็งสลุง
3. เด็กชายสงกราน  คงกระแดะ
 
1. นายสมชาย  แป้นปรุง
2. นายสันทัด  รัตโนภาส
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 1. เด็กชายวุฒิชัย  มะสัน
2. เด็กชายอับดุลย์ราซัก  ดาโอ๊ด
3. เด็กชายเสก  ท่ามะขาม
 
1. นายนัสรณ  ยีแหล่หมัน
2. นายชัยยัณต์  สุขแก้ว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายภูตะวัน  สินอาษา
 
1. นางสมพิศ  วิสุทธิไมตรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กหญิงสิริยากร  สนธิใจ
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายีเขมมณี  คงน้อย
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงวรารัตน์  สายสวะ
 
1. นายธีรเมต  บูรทการ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงพุธทาศินีย์  ชาญกล
 
1. นายธีรเมต  บูรทการ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เกษา
 
1. นายธีรเมต  บูรทการ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงชฎาพร  โพธะเลศ
 
1. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางจินตนา  ตุลยสุข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำพวน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภู่สกุล
2. เด็กหญิงคุรุสิตา  ดุหนิ
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  พุ่มจันทร์
4. เด็กชายธนกฤต  แสนทายก
5. เด็กชายนัจมี  ฝามังกร
6. เด็กหญิงนูรอัยนี  เดชหวัง
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แสงแก้ว
8. เด็กชายพฤกษชาติ  อุ่นเรือน
9. เด็กชายมุห์ตัมมิน  หาญกล้า
10. เด็กชายวาซิล  สวนสัน
11. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พันธ์แตง
12. เด็กหญิงสุชาดา  พันธ์ดี
13. เด็กหญิงสุนิตา  พาลี
14. เด็กหญิงสุภาวดี  โคกเคียน
15. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญเรือง
16. เด็กหญิงอิสรา  แหล่หมัน
17. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุ่นเรือน
 
1. นายศรายุธ  หมาดหลี
2. นายเอกรัตน์  คงยศ
3. นายธนากร  ชื่นนิรันดร์
4. นางสายใจ  ทัวะนาพญา
5. นางกนกอร  ปานกลาง
6. นางสาวเอมจิตร  แวงทัย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงกันตนา  ชิดเอื้อ
2. เด็กหญิงกิติมา  สมิง
3. เด็กหญิงกุลชนารถ  แต้มต่อผล
4. เด็กชายชนะเกียรติ  ปานสุวรรณ
5. เด็กหญิงฐานิสา  สมหวัง
6. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  หวังดีกลาง
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กุจิ
8. เด็กหญิงธิติมา  ล้วนดี
9. เด็กหญิงปวีณอร  หมาดสตูล
10. เด็กชายพรเทพ  รักษ์ราษฎร์
11. เด็กหญิงภานุสรา  กล้าศึก
12. เด็กหญิงมลิณี  สุขแปะฮ้าว
13. เด็กหญิงรัชนี  วารีศรี
14. เด็กหญิงรัตนา  สุดตา
15. เด็กหญิงวรรณพร  พิบูลย์
16. เด็กหญิงวรัญญา  เขียวบุญจันทร์
17. เด็กหญิงวราพร  กิ่งแก้ว
18. เด็กหญิงวัลภา  ภิญโญ
19. เด็กชายวีรภัทร์  จันทร์พูล
20. เด็กชายวีรยุทธ  วงค์นรินทร์
21. เด็กชายศตวรรษ  วงค์นรินทร์
22. เด็กหญิงศิริมา  ปานมาก
23. เด็กหญิงสุกัญญา  เล่สำ
24. เด็กหญิงสุภาพร  ชาตรีทัพ
25. เด็กหญิงหัทยา  สุริยงค์
26. เด็กหญิงหัสจริยา  ฐานะจิตร
27. เด็กชายหัสตชัย  ทิพย์ภักดี
28. เด็กชายอนุรักษ์  ประทับ
29. เด็กชายอนุวัฒน์  สุคันธเมศ
30. เด็กชายอภิชาติ  ขุนภักดี
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลานวงศ์
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  สังข์ทอง
33. เด็กชายอริยะ  ชาตรีทัพ
34. เด็กหญิงอุไรน้า  อ่อนสุวรรณ
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุราคร
36. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภิญโย
 
1. นายเอกชัย  เจ้ยทอง
2. นายนพคุณ  รักสวัสดิ์
3. นางสาวกาญจนา  รักษ์รงค์
4. นางปราณี  วิเศษ
5. นางสาวเกวลี  ทองศรี
6. นางสาวยูรา  แวอาลี
7. นางสาวพรพรรณ  สูงสง่า
8. นางลัดดา  ทองสะพรั่ง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ชูพระบาท
2. เด็กชายพงษ์เพชร  จางบัว
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขุนเพ็ชร์
4. เด็กชายอรรถชัย  ไทรทองคำ
5. เด็กชายอัครวิชญ์  นาพิรุณ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูคำใบ
 
1. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
2. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กชายวีรภัทร  จันทร์พูล
 
1. นายเอกชัย  เจ้ยทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นางจินตนา  ตุลยสุข
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ช่วยชูหนู
 
1. นางสาวธนวรรณ  ฟุ้งฟ้า
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  รักเกียรติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ยวงจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อ่วมศิริ
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แววกระโทก
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สุบุญ
 
1. นายฐาปนา  แสงแป้น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นายธีรวุฒิ  วาสนะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 1. เด็กชายหรรษา  แผ่นดินธรรม
 
1. นางณหทัย  ขุนแผ้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  รักสุวรรณ์
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1. เด็กชายวทัญญู  ไทยสังข์ทอง
 
1. นายวามิล  อุ่ยเต็กเค่ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 1. เด็กหญิงนิตยา  สวัสดิวรรณ
 
1. นายฐาปนา  แสงแป้น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กชายวรวุธ  ทองใส
 
1. นายธวัชชัย  จุลพล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงปุ๋ย  สมสิน
 
1. นายธีรวุฒิ  วาสนะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 1. เด็กชายหรรษา  แผ่นดินธรรม
 
1. นางณหทัย  ขุนแผ้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กหญิงปิยาพัชรร  รักเกียรติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ยวงจันทร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินช้าง 1. เด็กชายกฤตนัย  ไชยสิน
2. เด็กชายกฤษกร  เจริญสุข
3. เด็กชายชาคริส  พิมช่างไม้
4. เด็กชายนพนัยต์  ไชยสิน
5. เด็กหญิงนัฐฐา  เอี่ยมมาลี
6. เด็กชายนันธพัฒน์   ซื่อตรง
7. เด็กหญิงบุศรา  มีกูล
8. เด็กหญิงปานรวี  สุขลิ้ม
9. เด็กหญิงพัชราภา  ปราบสมุทร
10. เด็กหญิงฟาตอเลาะห์  หอมจันทร์
11. เด็กชายมูสัยยับ  น้ำใส
12. เด็กชายมูหำหมาด  ขุนภักดี
13. เด็กชายมูฮัมมัด  ทับสมุทร
14. เด็กหญิงฤดีมาศ  ขุนภักดี
15. เด็กหญิงวดีลดา  วีระศิริ
16. เด็กหญิงวิภา  เหมเจริญทอง
17. เด็กชายสมรัก  อักษรกล่อม
18. เด็กหญิงสุทธิดา  ผกามาศ
19. เด็กชายอดิสร  ทับสมุทร
20. เด็กหญิงอรนภา  ทัพรังษี
21. เด็กหญิงอรสา  สันสถิตย์
22. เด็กหญิงอรอุมา  ขุนภักดี
23. เด็กชายอัลวาร์  ไชยสิน
24. เด็กชายอานัส  ไชยสิน
25. เด็กหญิงอุษญาภรณ์  นาวาลอย
26. เด็กหญิงเนตรนภา  เวียงศิริ
27. เด็กชายเพชรรุ่ง  สมสิน
28. เด็กชายเอกชัย  นาบสนั่น
29. เด็กหญิงไปรยา  แย้มรัตน์
30. เด็กชายไรดี้  ขุนภักดี
 
1. นายจงรักษ์  อุเสน
2. นายมนัส  สักขาพรม
3. นายเถกิงศักดิ์  จอกถม
4. นายนิยม  รอดศิริ
5. นางรุง่ทิวา  ตวงสิน
6. นายศุภชัย  โสธร
7. นางสาวสุกัลยา  นรดี
8. นางจีรนุฃ  จอกถม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. นางสาวกนกวรรณ  ผ่านสาคร
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภักดี
3. เด็กหญิงกสิณา  ภาสดา
4. เด็กหญิงจามรี  ขุนพล
5. เด็กหญิงชนาพร  ยุ้ง
6. เด็กหญิงฐิตรัตน์  วิเศษสังข์
7. เด็กชายณัชชนน  หมาดกาสา
8. นางสาวดนุลรดา  มะหะหมัด
9. เด็กหญิงนริสา  สังสี
10. เด็กชายนัตสิทธิ์  แจ่มแสง
11. เด็กหญิงนัสติกา  ขุนดำแดง
12. เด็กหญิงนัสรียา  มาเกตุ
13. เด็กหญิงปรารถนา  บ่อม่วง
14. เด็กหญิงปัทมา  โต๊ะพ่อ
15. เด็กหญิงพรพิมล  รุกเขตต์
16. เด็กชายพีระพล  เพชรปลูก
17. เด็กหญิงภัทรวดี  กิตติวรรณาภรณ์
18. เด็กชายวาทยุทธ  ศรีคง
19. เด็กหญิงศลิษา  เพ็ชใช้
20. เด็กหญิงศัณสนีย์  เลี่ยมเจริญกิจ
21. เด็กหญิงสุธิดา  ทวีวัตร์
22. เด็กหญิงสุนิสา  บุญเสริม
23. เด็กหญิงสุนีย์รัตน์  นครังสุ
24. เด็กชายสุเมธ  หมั่นมณี
25. เด็กชายอนุชิต  รถแก้ว
26. เด็กหญิงอรสา  บุตรเระ
27. เด็กหญิงอรุณี  หลีไมล์
28. เด็กหญิงอังคณา  อุสาห์ดี
29. เด็กหญิงฮุสนา  ดุลหลักแหล่ง
30. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ยีละงู
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
3. นางสาววลัยพร  อุ่มชัย
4. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
5. นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร์
6. นายณธกร  คุ้มเพชร
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณธิดา  กอบกระโทก
2. เด็กชายจักรพงษ์  รวยกระโทก
3. เด็กชายณัฐพล  รักษายศ
4. เด็กหญิงณิชกานต์  รอดเพชร์
5. เด็กชายธราธร  จันทร์ทอง
6. เด็กชายมณัญชัย  กันอุ่น
7. เด็กหญิงสายรุ้ง  จันทร์คง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  สงไตรรัตน์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  สงไตรรัตน์
10. เด็กชายไพโรจน์  คงดั่น
 
1. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
2. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
3. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไฝทอง
2. เด็กชายชนาธิป  เสนสกุล
3. เด็กชายธนัช  พันธ์พิบูล
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญเติม
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ยี่เสาว์
6. เด็กชายพีรภัทร  ไพฤทธิ์
7. เด็กหญิงศุวดี  โพงตุ้น
8. เด็กหญิงสริตา  สิงหโชติ
9. เด็กชายเพ็ชรวรินทร์  ศรีทอง
 
1. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
2. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
3. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุลเกศ  แก้วสามสี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  รอดเพชร์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณฉิม
4. เด็กหญิงวิภาพร  จิตรวิรัตน์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  พาสากล
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สงไตรรัตน์
 
1. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
2. นางสาวรัชนก  สมใจ
3. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศิลาดล
2. เด็กหญิงปานิดี  อินทร์แย้ม
3. เด็กหญิงลำยอง  ท่องโจ้
4. เด็กหญิงสุธิดา  ศิลาดล
5. เด็กหญิงอังศุมาลี  คงประไพ
6. เด็กหญิงโมศญา  ชำนาญจักร์
 
1. นางละม้าย  โอวเจริญ
2. นางวัชรี  สงสม
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงจิรัสส์  อดทน
2. เด็กหญิงพรประภา  ชวลิตพร
3. เด็กหญิงพัชรพร  สอสกุล
4. เด็กหญิงศิริพร  ศรีส่ง
5. เด็กหญิงสุกฤตา  กิจสุวรรณ
6. เด็กหญิงอนัญญา  เรืองรัตน์
7. เด็กหญิงเปมิกา  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พูลสวน
2. นางวาสนา  ซื่อตรง
3. นางสมพิศ  วิสุทธิไมตรี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สัตบุศ
2. เด็กชายวิสุทธิ์  เภามี
3. เด็กชายวีระชัย  น้ำเงิน
4. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่จั่น
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนตรแสงแก้ว
 
1. นางเกษศิริ  อริยประยูร
2. นางสาวอรอุษา  ราชยอด
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงมุกมินตรา  แซ่นึ่ง
 
1. นางนงนุช  อำพันธุ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงไหมไทย  สุริยะยรรยง
 
1. นางสุุภลัคน์  กาลนิล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กชายเมธิชัย  โกยอมร
 
1. นางสาวธนธรณ์  ยงชัยยุทธ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธาจารย์
 
1. นางยมนา  เตี่ยนกี่
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายธงชัย  จิรธรรมกูล
 
1. นางสาววาสนา  มากแก้ว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุญญเกียรติ
 
1. นางสาวชิราภรณ์  หัตถา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงกีรดา  กีรติหัตถยากร
 
1. นางอรวสา  พยุห์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงกานติมา  กะสีรักษ์
 
1. นางสาวพรวิพัชร์  ธนาฒย์วงศ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดวงกมล 1. เด็กหญิงภคพร  แซ่ภู่
 
1. นางสาวนุชจรีย์  จันทร์สุข
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายโกมินทร์  แก้วคลองน้อย
 
1. นางสาวรัชนก  สมใจ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 1. เด็กหญิงชุติมา  จำปาศิริ
2. เด็กหญิงทรรศิกา  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงนิตยา  สวัสดิวรรณ
4. เด็กชายอนุสรณ์  นิสยันต์
5. เด็กหญิงอาวัชดา  ทองนอก
 
1. นายนิคม  อุสาใจ
2. นางยุพา  แก้วตุ้ม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กหญิงณัชนารา  มานะดี
 
1. นางอรณี  ศรีพรรณารักษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงนรินี  พันชั่ง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวัตถิกุล
 
1. นางอัมพร  สุมณฑา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงณัชชา  เจริญพร
2. เด็กชายภัทรพล  สมบัติแก้ว
 
1. นางสาวนงภรณ์  เทิงสูงเนิน
2. Miss่Jessica  P.Logronio
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายชาคริต  หลงติ้ง
2. เด็กชายซันนูซี  วาหลง
3. เด็กชายดนร่าหมาน   ภิญโย
4. เด็กชายนรากร  พงศ์ประเสริฐ
5. เด็กชายปุริน  พฤกษารัตน์
6. เด็กชายอนุชา  พินิจ
 
1. นายพูนศักดิ์   จินาเกตุ
2. นายธราธิป  ชัยชาญ
3. นายไตเย็บ  ปฏิมินทร์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางริ้น 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไทยป๊อก
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สาขา
3. เด็กหญิงสิริพรรณ  พึ่งล้อม
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ถลาง
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ช่างฉาย
6. เด็กหญิงอริสา  ชูขาวศรี
 
1. นางมิตรอารี  ตันสกุล
2. นางอนงค์นาฏ  ณ นคร
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กชายจักรีรัตน์  เจริญ
2. เด็กชายชัยอรุณ  ชิดเอื้อ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  แซ่จั่น
4. เด็กชายวีระพงษ์  ไกรลาศ
5. เด็กชายอนัตติพงษ์  ไพเราะ
6. นายอนุวัฒน์  หลีไมล์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ครองยุติ
8. เด็กชายอัรฮาวุธ  หลีไมล์
 
1. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
2. นายวศิน  แสงหว้า
3. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายกีรติ  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงจิรัติกาล  ทองคำชุม
3. เด็กหญิงทักษิณารัตน์  นิรันฤทธิ์
4. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์พัฒนกุล
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  เศรษฐสกุลชัย
6. เด็กหญิงปัณณิการ์  เนื้อเขียว
7. เด็กหญิงพรรษมน  สังวาลวงษ์
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมหาญวงศ์
9. เด็กชายพีรกานต์  คชสิงห์
10. เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร
 
1. นางสาวสุณี  มะหะหมัด
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยดิษฐ์
3. นางสาวสมศรี  นวลหนู
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภิรมย์บูรณ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  คงข่า
3. เด็กชายวีธกรณ์  สามแก้ว
4. เด็กชายศิริวัฒน์  แก้วแกมจันทร์
5. เด็กหญิงเบญจรงค์  ทองนุช
 
1. นายพรศักดิ์  อุปการดี
2. นางสาวจินตณา  ตันติสาครเขต
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูเอี่ยม
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  มีสิน
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แถมเพ็ชร
 
1. นางอัญชนา  ไชยรักษา
2. นางธวัลหทัย  อภิรักษ์วรากร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 1. เด็กหญิงนุชยาตี  หลีใบ
2. เด็กหญิงอนิตตา  อาจหาญ
3. เด็กชายฮุดดีน  ขุนภักดี
 
1. นางสุพิศ   จำปากลาย
2. นางสาวธาริดา  จันทวงศ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงชนกมล   ณ ระนอง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  รักสุวรรณ์
3. เด็กหญิงน้ำหอม  หนูจันทร์
 
1. นางบุษยมาศ  หีบเพชร
2. นางบุษบา  โอสถเจริญ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์หอม
2. เด็กชายจารุวัตร  อำพุชินี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่เติ๋น
 
1. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
2. นางสาวปาวีณา  บุญฤทธิ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กชายทองสถิตย์   สมพงศ์พันธ์
2. เด็กชายธรรมสถิตย์  เงางาม
 
1. นายปรีชาพล  ทองพลอย
2. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
 
133 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 1. เด็กชายกิตติทัต  วังไชย
2. เด็กชายพัทธดนย์  โพธิบาล
 
1. นางปรัชญาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คล้ายบำรุง
2. เด็กหญิงสุลิตา  จำปามา
3. เด็กหญิงเกษดา  มอบทองหลาง
 
1. นายปรีชาพล  ทองพลอย
2. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กหญิงสุพิมพ์กานต์  สตูล
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  สงวนศิลป์
 
1. นางสาวกรองการ  แสงแก้ว
2. นางสาวนิภาพร  ชิตเชี่ยว
 
136 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงกิติมา  สมิง
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภิญโย
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติเฉลิม 1. เด็กชายสุทธิพร  พรชัยเจริญ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ขาวเขาอ้อ
 
1. นางศิริลักษณ์  เกตุแก้ว
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 1. เด็กชายนำโชค  ฤทธิสังข์
2. เด็กชายภูริยะ  ชยุติ
 
1. นายภูชิต  จินาเกตุ
2. นายสมโภชน์  เพิงมาก
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงนันหทัย  รื่นภาคเวก
2. เด็กหญิงสาธิตา  แสงเพชร
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  จุรณทรรศน์
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กหญิงกัณชมาศ   สยุมพร
2. เด็กหญิงวนิดา  สีทั่วนอก
 
1. นายปรีชาพล  ทองพลอย
2. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
 
141 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กหญิงนภสร  ผ่านแสนเสาร์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   ดีแย้ม
 
1. นายปรีชาพล  ทองพลอย
2. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หนูไข่
2. เด็กหญิงเสาวรส  คงใหม่
 
1. นายบัญชา  เกตุแก้ว
2. นางสาวชุติมน  อั้นเต้ง
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์พานิชย์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เดชา
 
1. นายนันทพงศ์  วิเชียรฉาย
2. นายศักดิ์สิทธิ์  วิสุทธิไมตรี
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางนอน 1. เด็กชายดีพร้อม  ช่างปู
2. เด็กชายทวย  รักไทย
3. เด็กชายมะร่าห์  สอนสวรรค์
 
1. นายนิพิฐ  ตุลยสุข
2. นายอุสมาน  หมานจิตต์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ลำพาย
2. เด็กชายภานุพงศ์  วงศ์กัณหา
3. เด็กชายอนุวัต  รัศมี
 
1. นางสาวนิติรัตน์  แสงเผือก
2. นางปรีญา  ชูสุริแสง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กชายธนพล  รัตนพันธ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  พรหมจรรย์
3. เด็กชายหัฐชัย  ชูแก้ว
 
1. นายณรงค์  เทพประดิษฐ์
2. นางสาวสลิลทิพย์  จงไกรจักร์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กชายนครินทร์  ปานวงศ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีแก้ว
3. เด็กชายอานนท์  งามน้อย
 
1. นายณรงค์  เทพประดิษฐ์
2. นางสาวสลิลทิพย์  จงไกรจักร์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 1. เด็กหญิงนิญาณี  อินทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงปัทมา  สว่างอวยพร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สระทองเรือน
 
1. นางกรรณิกา  พัฒนา
2. นางสาวนภาภรณ์  ปากลาว
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  อินศรีวอ
2. เด็กหญิงวาสนา  คำยาน
3. เด็กหญิงสุนิตา  ศิริกำเนิด
 
1. นางกรรณิกา  พัฒนา
2. นางสาวนภาภรณ์  ปากลาว
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 1. เด็กหญิงก้อย  ประมงกิจ
2. เด็กชายตามุก  ประมงกิจ
3. เด็กหญิงต๊อด  ประมงกิจ
4. เด็กหญิงรูตา  ประมงกิจ
5. เด็กหญิงลาล่า  ประมงกิจ
6. เด็กหญิงอารยา  หนูแดง
 
1. นางสุธาทิพย์  จูงศิริ
2. นางสาวกันยารัตน์  จิตพล
3. นายอดิรส  จันทร์เกตุ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยมนตรี
2. เด็กหญิงทัตพิชา  ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงนภัส  ยศกลาง
4. เด็กหญิงบงกช  นาคะ
5. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  สุทธิพร
6. เด็กหญิงศิริรักษ์  ยวดยง
 
1. นางสาวจันตนา  เพียรทอง
2. นางอังคณา  ธราพร
3. นางสาวอัญชลี  ตันตระการย์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงปนัสยา  ลดไธสง
2. เด็กหญิงวรรณิศา  จงจิตต์
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  เอี่ยมประโคน
 
1. นายพินิตย์  ริ่มไทยสงค์
2. นายธรรมรักษ์   คธาเพ็ชร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 1. เด็กชายจิรกฤต  มณีแสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทวี
3. เด็กชายพรไพสณ  พยัฆยุทธิ์
 
1. นายทวีศักดิ์  พรหมรักษา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงศาริตา  สุดจิตร
2. เด็กหญิงสาฝาเราะห์  มาโนชน์
3. เด็กหญิงไหมมูน๊ะ  อาจหาญ
 
1. นางนิยม  ถาวรแก้ว
2. นางสาวอรกนก  เกราะเหล็ก
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. นายกฤษฎา  อุ๋ยวงษ์
2. เด็กชายกัปตัน  แซ่หลิม
3. เด็กชายธนกร  แซ่ตัน
 
1. นายคณวัฒน์  ตองสู้
2. นายกรวิทย์  สุวรรณมณี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. นางสาวจริยา  สุขทวีกุล
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศุภนิมิตร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขทวีกุล
 
1. นางวีราภรณ์  เบญจประเสริฐ
2. นายทรงวุฒิ  ชูสุวรรณ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำพานสูงเนิน
2. เด็กหญิงวรรณสา   จันทะมาตร
3. เด็กหญิงอัยการ  ชุมทอง
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ช่วยเจริญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขจัดภัย 1. เด็กหญิงทอฝัน  เปรมปราโมทย์
2. เด็กหญิงนันทิชา  กล้าศึก
3. เด็กหญิงอารยา  แซะแดง
 
1. นายสมชาย  สุขสวัสดิ์
2. นางรติรัตน์  ชูชื่น
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 1. เด็กหญิงสุฑาภรณ์  จันทร์เปล่ง
2. เด็กหญิงอภิญญา  แย้มแก้ว
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ศรีส่ง
 
1. นางสรัญญา  วงศ์กุลโชติ
2. นางสาววรรณระพี  ไทยเกื้อ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลนอก 1. เด็กหญิงกุดไรนี  ผดุงชาติ
2. เด็กหญิงรัตนา  ขยันกิจ
3. เด็กหญิงวลัยพร  ขยันกิจ
 
1. นายธัชพงษ์  โสตรทอง
2. นางอุทุมพร  จันทร์ประวัติ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กหญิงกรุณาพร  มวยเก่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีสังข์
3. เด็กหญิงโสธินันท์  แซ่หลี
 
1. นางสาววีณา  บุญอินทร์
2. นางกุสุมา  สีสร้อย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายแดง 1. เด็กชายชฎารัตน์  นิลยัง
2. เด็กหญิงพรธิรา  ธนบัตร
3. เด็กชายวรากร  แก้วปัน
 
1. นางสุภาพ  บุญเอื้อ
2. นางสาวเพ็ญพิศ  พันธุ์ธร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 1. เด็กชายฐิติกร  ภูมาศ
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  เพชรน้อย
3. เด็กหญิงอังคณา  กำประสิทธิ์
 
1. นางสาวจันตนา  เพียรทอง
2. นางอังณา  ธราพร
 
164 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายปริณ  เขียวเปลื้อง
 
1. นางรัมภา  สรรพกุล
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายกันต์ธีภพ  ทองส่องแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดทอง
3. เด็กหญิงวรัทยา  หน่องพงษ์
 
1. นางนิรันดร  สุจริต
2. นางสมาพร  ม่วงจันทร์
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงจินดาภา  มลิวัลย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงสวลี  สมพร
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ปากหวาน
 
167 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมิงซิน 1. เด็กชายศุภชัย  ชมภูชนะ
 
1. นางอุษารัตน์   ศรีสังข์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ดอนกระโทก
 
1. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วรัชนี
 
1. นางสานิตย์  เพชรเรือง
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลนิกร
 
1. นางสาวอรฉัตร  อินทรัตน์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าศึก
 
1. นางสาววันดี  สินสง
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กหญิงสรัชฐา  แหลมทอง
 
1. นางสาวมิสบะ  ดอเลาะ
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธินอก
 
1. นางสาวไซนับ  อัตนิ
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายธนัท  วิศาลธรรมกร
 
1. นางสาวอรฉัตร  อินทรัตน์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายภานุ  อาชาไนยวิเศษพงศ์
 
1. นายธีรวัฒน์  พูลศิริ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงหงษ์หยก  อำนวยเกียรติ
 
1. นางปานใจ  แคล้วภัย
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  จันทร์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองบุญชู
3. เด็กชายมงคล  ชัยธานีนิคม
 
1. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
2. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจ๊ะเหยง
3. เด็กหญิงแคทลียา  แคล่วคล่อง
 
1. นางสาวนิภาพร  ชิตเชี่ยว
2. นางสาวกรองการ  แสงแก้ว
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กชายปรเมศ  บรรณาการ
2. เด็กชายภทรพงศ์  หงส์นิล
 
1. นางศรีวรรณ์   กาญจนรุ่ง
2. นางสาวนันทวดี  ใจห้าว
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กชายชลชาติ  โกนา
2. เด็กชายสิทธิชัย  สุขไสย
 
1. นางปัทมา  บันติวิวัฒนกุล
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ธนบัตร
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ใจดี
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาวอาทิตา  ยอดธรรม
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายนวพล  สาดสาน
2. เด็กหญิงนัญญารัตน์  ช่างเหล็ก
 
1. นางฐปนีย์  นาคบำรุง
2. นางสาวปาริชาติ  พลสุวรรณ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงพิยดา  ต่อวงศ์
 
1. นางสาวสมสกุล  ทิพย์บุญทอง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กหญิงหัสนา  ผดุงชาติ
 
1. นางสาวสุวรรณา  เดิมขุนทด
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สีมะลุน
 
1. นางจิราภา  แก้วสกด
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรุ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เหล่าฤทธิ์
 
1. นางสาวจันทร์แรม  สุดใจ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายภีมพล  เจียกุลธร
 
1. นางประพิชญ์  บัวพันธ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลา  จินดาพันธ์
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ราชเสน
3. เด็กชายศุภชัย  พลภักดี
4. เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงศ์มณี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทรวงศ์
6. เด็กชายอนันตรัตน์  พาสากล
 
1. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
2. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรุ 1. เด็กชายศิริพงศ์  โชติมนทิน
 
1. นางดวงใจ  สังข์สี
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กชายธนวัฒน์  เทพแสง
 
1. นางสมใจ  คงสี
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลนิกร
 
1. นางสาวดาริกา  ขุนพิทักษ์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กหญิงสรัชฐา  แหลมทอง
 
1. นายธีรวัฒน์  พูลศิริ
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายศิวฤทธิ์  พันธรังษี
 
1. นายอิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายภรัณยู  นิกูลวงศ์
 
1. นายธีรวัฒน์  พูลศิริ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 1. เด็กหญิงกรรณิศา  หนูรอด
 
1. นางวัลลี  ปิดชิด
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญเรือง
2. เด็กชายพิทักษ์  รักเกียรติ
3. เด็กชายภูชิต  ถิ่นวงษ์ยอด
 
1. นางชุติพร  สิทธิพล
2. นางสาวดาริกา  ขุนพิทักษ์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกิตติยา   จินตนพันธ์
2. เด็กหญิงรังศินี  นุ้ยมีทรัพย์
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ชมภูพระ
 
1. นายอิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์
2. นางทิพย์สมาพร  บุญเชื้อ
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ม่งเก
2. เด็กหญิงหทัยชนก  หวันร่าหมาน
3. เด็กหญิงอารยา  ปะสู
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  คันธเนตร
2. นางสาวกรองการ  แสงแก้ว
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เทพวงศ์
2. เด็กชายบัณฑิต  เวทยายงค์
3. เด็กชายอนุนันท์  แถมเพ็ชร
 
1. นายทนงศักดิ์  ศิริวงศ์
2. นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 1. เด็กชายซอรี  อุ่นเรือน
2. เด็กชายดาวุด  ชิดเอื้อ
3. เด็กชายวุฒิชัย  กูลหมาด
 
1. นางสาวอุมา  อุไรกิจ
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรุ 1. เด็กชายกฤษฎา  เพชรมณี
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กุลศรี
3. เด็กชายธนาธิป  พลลี
 
1. นางปาริชาต  ชูเรือง
2. นายวทัญญู  ภักดี
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์สิน
2. เด็กหญิงปัญจพร  อ้นหวล
3. เด็กชายมีโชค  บัญญัติ
 
1. นางสาวมิณทิตา  บุญรอด
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรเจริญ
2. เด็กชายธนัท  วิศาลธรรมกร
 
1. นายณัฐพล  มั่งคั่ง
2. นางเอมอร  กาญจนอารี
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายดำรัส  วัฒนสังข์
2. เด็กชายนิวัฒน์  ประสานวุฒิ
 
1. นางสาวกรองการ  แสงแก้ว
2. นางสาวนิภาพร  ชิตเชี่ยว
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 1. เด็กหญิงปรีดา  นางหงส์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ช่องคราม
3. เด็กชายสรยุทธ  ธานี
 
1. นางวิริยา  คำมณี
2. นายสถาพร  ธวัชดำ
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายแดง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  บุปผาทอง
2. เด็กชายสุริยะ  พันธุ์พิมพ์
3. เด็กชายอัฐชัย  ศิริวงษ์
 
1. นางบุญพา  ยิ่งภักดี
2. นายยงยุทธ  สังข์ทอง