สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระนอง
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นิคมสงเคราะห์ 41 20 7 12 68
2 ศรีอรุโณทัย 38 11 8 4 57
3 อนุบาลระนอง 36 8 1 1 45
4 บ้านสำนัก 25 10 7 11 42
5 บ้านด่าน 25 9 7 8 41
6 บ้านทุ่งหงาว 21 8 7 10 36
7 บ้านรังแตน 19 14 7 9 40
8 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 18 10 6 13 34
9 บ้านหินช้าง 18 9 3 8 30
10 ชาติเฉลิม 17 14 7 6 38
11 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 15 5 6 9 26
12 หมิงซิน 14 11 5 9 30
13 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 14 9 8 12 31
14 อนุบาลดวงกมล 14 7 8 11 29
15 บ้านทุ่งมะพร้าว 14 6 11 8 31
16 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 14 6 3 9 23
17 บ้านบางกลาง 14 3 2 4 19
18 บ้านสองแพรก 13 10 8 9 31
19 บ้านเกาะสินไห 13 4 10 9 27
20 บ้านบางหิน 13 3 4 8 20
21 บ้านภูเขาทอง 12 15 8 11 35
22 กระบุรี 12 10 4 11 26
23 ทุ่งตาพลวิทยา 11 10 6 13 27
24 อนุบาลธรรมรัตน์ 11 5 5 11 21
25 บ้านหาดจิก 11 5 2 9 18
26 วัดหาดส้มแป้น 10 11 9 5 30
27 บ้านบางเบน 10 10 5 11 25
28 บ้านนกงาง 10 5 11 10 26
29 บ้านขจัดภัย 10 3 6 10 19
30 บ้านปลายคลอง 10 2 4 3 16
31 บ้านทองหลาง 9 8 6 8 23
32 บ้านบางกล้วยนอก 8 5 5 8 18
33 บ้านปากน้ำ 8 4 3 1 15
34 บ้านท่าฉาง 7 4 4 10 15
35 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 7 1 1 3 9
36 บ้านกำพวน 6 14 7 14 27
37 ทับหลีสุริยวงศ์ 6 5 1 9 12
38 บ้านบางขุนแพ่ง 5 9 1 6 15
39 มัชฌิมวิทยา 5 6 5 5 16
40 สหายวิทย์ 5 6 4 6 15
41 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 5 5 3 9 13
42 บ้านสุขสำราญ 5 2 4 5 11
43 วัดสุวรรณคีรี 5 2 2 7 9
44 บ้านหินดาด 5 2 1 2 8
45 ทับไชยาพัฒนา 4 7 7 3 18
46 บ้านนา 4 7 6 9 17
47 บ้านห้วยเสียด 4 5 8 5 17
48 บ้านบางปรุ 4 3 4 4 11
49 ระวิราษฎร์บำรุง 4 3 2 8 9
50 บ้านน้ำจืดน้อย 4 2 1 4 7
51 บ้านทรายแดง 4 2 1 3 7
52 บ้านคลองเงิน 4 1 2 0 7
53 บ้านราชกรูด 3 3 5 5 11
54 บ้านบางริ้น 3 3 4 3 10
55 บ้านเชี่ยวเหลียง 3 2 4 5 9
56 บ้านบางนอน 3 1 2 2 6
57 บ้านสองพี่น้อง 3 1 1 1 5
58 บ้านหาดทรายดำ 3 0 1 1 4
59 บ้านคลองของ 2 4 4 5 10
60 บ้านเขาฝาชี 2 4 4 4 10
61 บ้านปากแพรก 2 3 4 8 9
62 บ้านลำเลียง 2 2 1 6 5
63 บ้านละอุ่นใต้ 2 2 0 0 4
64 ราชประชานุเคราะห์ 38 2 1 3 10 6
65 บ้านน้ำตก 2 1 0 2 3
66 บ้านเกาะเหลา 2 1 0 0 3
67 อนุบาลกิจติมาพร 1 3 4 7 8
68 บ้านบางมัน 1 3 4 2 8
69 บ้านน้ำขาว 1 3 2 6 6
70 ประชาอุทิศ 1 3 1 3 5
71 บ้านปลายคลองวัน 1 2 4 4 7
72 บ้านหินวัว 1 2 3 3 6
73 บ้านชาคลี 1 2 2 2 5
74 บ้านทะเลนอก 1 2 1 3 4
75 บ้านดอนกลาง 1 2 1 2 4
76 บ้านเขานางหงส์ 1 2 1 1 4
77 บ้านหนองจิก 1 2 0 1 3
78 บ้านชนะบำรุง 1 1 2 2 4
79 บ้านบางกุ้ง 1 1 1 3 3
80 บ้านแหลมนาว 1 1 0 0 2
81 บ้านบกกราย 1 0 1 3 2
82 บ้านควนไทรงาม 1 0 0 0 1
83 บ้านบางสีกิ้ม 1 0 0 0 1
84 บ้านเกาะพยาม 0 1 2 3 3
85 บ้านบางสองรา 0 1 1 1 2
86 วัดช่องลม 0 1 0 3 1
87 ชนม์พัฒนา 0 0 2 0 2
88 บ้านทับจาก 0 0 1 1 1
รวม 672 416 329 495 1,417