หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการอำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย  
2 นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนอนุบาลระนอง กรรมการอำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย  
3 นางรัมภา สรรพกุล ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการอำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย  
4 นายบุญโช หยองบางไทร ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย  
5 นายสมมาตร ดาวสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
6 นายสาคร พัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
7 นายพรเลิศ ดำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
8 นางสุนี จั่นสกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
9 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
10 นายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงาง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
11 นายมโนรถ ภาสภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนอนุบาลระนอง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
12 นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนอนุบาลระนอง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
13 นายนิวัตร หนูภักดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
14 นางสมศรี นวลหนู ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
15 นายมนัส จั่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
16 นายเอกพล ธีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาฝาชี กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
17 นายนรินทร์ ดำฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
18 นางปรีญา ชูสุริแสง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
19 นางสาวทัศนารถ ตรีอาทิตย์โยธิน ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
20 นายทวี ลาภวงศ์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
21 นางเกษศิริ อริยประยูร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
22 นายธีระ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
23 นายสัมฤทธิ์ บัวลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนไทรงาม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
24 นายเถกิงศักดิ์ จอกถม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินช้าง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
25 นายสนิท อิสโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดจิก กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
26 นางพัษราภรณ์ นวลสีขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
27 นายจรัญ อินทนาศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
28 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิมนต์ ครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
29 นายประโนชน์ สนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังแตน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
30 นายเผ่าพงษ์ หีบเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
31 นายวันชาติ สุทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
32 นายประพาส ไชยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
33 นายธวัช แพละออง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
34 นายจเร รัชนิพนธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
35 นายเผ่าพงษ์ หีบเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
36 นายเสริมศักดิ์ โรยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
37 นายสัมฤทธิ์ บัวลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนไทรงาม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
38 นายธวัช แพละออง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
39 นางเพ็ญณี พิมพ์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
40 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๘ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
41 นางชาลี คธาเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
42 นายปรีชา สัจจากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
43 นางมาลินี สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
44 นางกาญจนาวดี หวังดีกลาง ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
45 นายปัญญา แกล้วกล้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
46 นายสนาน มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
47 นางสุภาวดี นาควิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
48 นายภิรมย์ ทัวะนาพญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมัน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
49 นายชติ บัณฑรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
50 นางนัฏฐวรรณ สมเลข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
51 นางวาสนา เพชรสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
52 นายเจด็จ เฮ่าหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำพวน กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
53 นายประโยชน์ อรรถกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนัก กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
54 นางกุลชยา เพชรปลูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเบน กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
55 นายเริงชัย รักเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปรุ กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
56 นายจเร รัชนิพนธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
57 นางพัทธ์ธีรา รักชู ครูโรงเรียนบ้านสำนัก กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
58 นายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงาง กรรมการอำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
59 นางฐปนีย์ นาคบำรุง ครูโรงเรียนบ้านบางกลาง กรรมการอำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
60 นายนิวัตร หนูภักดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
61 เด็กชายวสุพล แซ่ล่อ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
62 เด็กชายกิตติศักดิ์ อินทร์จันทร์ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
63 เด็กหญิงอนัญญา กาญจนเจริญ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
64 เด็กหญิงกรกนก เพชรสวี โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
65 เด็กชายวรากร กัมชมนบ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
66 เด็กชายเอกภพ โพธิพฤกษ์ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
67 เด็กชายประกิต อินทคำ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
68 เด็กชายธเนศ บุตรศักดิ์แสง โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
69 เด็กชายอนันต์ธเนศ สารศรี โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
70 เด็กชายธนภัทร ผานิล โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
71 เด็กชายเมธา ทองใสพร โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
72 เด็กชายวรชล ถันชนนาง โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
73 เด็กชายนนทวิทย์ แสงสว่าง โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
74 เด็กชายบัญญวัต จ้ายสกุล โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
75 เด็กชายพิสัณห์ รุจิวิวัฒนกุล โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
76 เด็กหญิงอาทิตยา มัทยา โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
77 เด็กหญิงชาลิสา ราษภิบูลย์ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
78 เด็กชายจิรายุทธ บำรุง โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
79 เด็กชายวันชนะ ชนะสูบ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
80 เด็กชายวรินทร แสงทอง โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
81 เด็กชายภูวดล แซ่ลี้ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
82 เด็กหญิงพรรวินท์ จันทร์เมธากุล โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
83 เด็กหญิงปาจรีย์ แดงนวล โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
84 เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณประยูร โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
85 เด็กหญิงเปรมกมล จันทร์ทิพย์ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
86 เด็กหญิงวรัมพร บรรจงช่วย โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
87 เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีเมือง โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
88 เด็กหญิงสุมินตรา เพชรย้อย โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
89 เด็กหญิงธนัชชา ชัยฤทธิ์ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
90 เด็กหญิงปิยวรรณ ยืนยง โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
91 เด็กหญิงดวงหทัย เพชรนิล โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
92 เด็กหญิงตะวัน อยู่ยัง โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
93 เด็กชายพิษณุ เพ็งสลุง โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
94 เด็กชายกฤติพงศ์ วรรณวิสัย โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
95 เด็กชายสงกราน คอกระแดะ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
96 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิริชาติ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
97 เด็กหญิงตรีกวินท์ ใจดี โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
98 เด็กหญิงสุภาวดี จุมสวัสดิ์ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
99 เด็กหญิงนฤดี เพชรนคร โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
100 เด็กหญิงปรางทิพย์ ทับแบน โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
101 เด็กหญิงวสินี คงเดิน โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
102 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ดอกไม้ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
103 เด็กชายสุริพร ชัยเจริญ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
104 เด็กหญิงมนชนก ทองรักษ์ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
105 เด็กหญิงกชกร โภคะสุวรรณ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
106 เด็กหญิงกรรณิการ์ ตวงพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
107 เด็กหญิงสิตานัน อินทร์ท่าฉาง โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  
108 เด็กหญิงชลิตา ประคุต โรงเรียนชาติเฉลิม นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 7780 0026 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]