หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rng1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางบุญตา เนตรินทร์โรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู ขนอมโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นางจีรวรรณ ชนสุตโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
4. นางจตุพร คุ้มตะกั่วโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิณรัตน์ จันทลิกาโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีวัฒนา ศรีมุกด์โรงเรียนบ้านน้ำแดงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา ทองพลอยโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการ
3. นางสาวชุติมา สุวรรณสิงห์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
4. นางสาวซูไฮลา สาเม๊าะโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี ผิวขาวโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา อักษรพิบูลย์โรงเรียนบ้านบางริ้นประธานกรรมการ
2. นางธมลวรรณ ตองสู้โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ชิดเชี่ยวโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
4. นางสาวยูรา แวอาลีโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางสาววัลยา ใสสุชลโรงเรียนบ้านหินวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางณหทัย ขุนแผ้วโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร เทพทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นางสุชาดา อินทร์ณรงค์โรงเรียนบ้านน้ำตกกรรมการ
4. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางวรรณกร พึ่งเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ บุตรศรีโรงเรียนบ้านราชกรูดประธานกรรมการ
2. นางจินดา โกมลโรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
3. นางธนัญญา พลสังข์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นายศราวุธ รักนาควนโรงเรียนบ้านเกาะช้างกรรมการ
5. นางศิริพรรณ รัชนิพนธ์โรงเรียนชนม์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ หอมสุวรรณโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตา ยอดธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นางสาววิมล ชูณรงค์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
4. นางสมรัตน์ ตรีพงศ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นายณทัย เครือสีดาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวันดี สุทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ลิ่มศิลาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางอาณา ฤทธิสังข์โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ อบรมย์โรงเรียนบบ้านควนไทรงามกรรมการ
5. นางสาวเสาวคนธ์ ชูศรีโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศศิธร สุนทรนนท์โรงเรียนบ้านราชกรูดประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ นวเลิศปัญญาโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางวิภา เทพพิชัยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางสาวศิริพร แสงสึกโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
5. นางเบญจพร ช่างตรึกโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ขจร ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางวลัยพรรณ จันทมูลโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ เทพจันทร์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวนูรีหยะ เก็มเด็นโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา จงใจโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ มีเพียรโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวปารวี บุญเพชร์โรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางสาวอาทิตา ยอดธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นางสาวรติกานต์ จินดาชื่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
5. นางวรรณภา บุญช่วยโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางวันทนี รัตน์นราทรโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยา ฤกษ์จำนงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ ศิลป์เพ็ชรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นางสาวศรีวัฒนา ศรีมุกด์โรงเรียนบ้านน้ำแดงกรรมการ
5. นางสุชาดา พึ่งแย้มโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา อักษรพิบูลย์โรงเรียนบ้านบางริ้นประธานกรรมการ
2. นางวัลลี ปิดชิดโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ชิดเชี่ยวโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
4. นางสาวยูรา แวอาลีโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นางสาวกัสมีรา แวฮามะโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
6. นางธมลวรรณ ตองสู้โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอรอุมา ณ นครโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นายเอกรัตน์ คงยศโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นางสาววิไล รักษาศรีโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นางสาวศริณทิพย์ มิตรพัฒน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
5. นางสาวสุณิสา เกปันโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนลพรรณ อนุรักษ์โรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นายคณิต เค้าษาวงศ์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตรโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
4. นางสาวอรุณศรี นิลวิเชียรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส ณะมณีโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์โรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ผลพุฒโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางสาวปาวีณา บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ ประภาวิชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา รักษาแท่นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวกิติมา เกื้อเกตุโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสาวจันทิมา เจ๊ะเหยงโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นายพงศ์อรุณ อรุโณทัยโรงเรียนชนม์พัฒนากรรมการ
6. นายสุรพรหม อักษรโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
7. นางสาวอารีย์ แก้วหนูนวลโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ ประภาวิชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา รักษาแท่นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวกิติมา เกื้อเกตุโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสาวจันทิมา เจ๊ะเหยงโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นางพงศ์อรุณ อรุโณทัยโรงเรียนชนม์พัฒนากรรมการ
6. นายสุรพรหม อักษรโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
7. นางสาวอารีย์ แก้วหนูนวลโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านขจัดภัยประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ติรดุลยาพงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
3. นายสมภาร เอมเสียงเพราะโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นางนิฟัตฮียะห์ คงยศโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายบรรลือ ภิกษาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวแกมกาญจน์ คชวงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ยัสสระโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นางสาวนภาภรณ์ ปากลาวโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทวดี ใจห้าวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญลักษณ์ ยวงจันทร์โรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญตา ชัยศรโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นางทิพประวรรณ์ นวมเขียนโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นายศตวรรษ เด็นเนียมโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
5. นางสาวฟ่ารีด๊ะ โต๊ะหนูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวุฒิดนัย ฟุ้งนาคมรกตโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา ชั้นน้อยโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นางขนิษฐา รัตนสุนทรโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
4. นายราชัญ สอดจิตร์โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ บุญชัยโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
6. นางอุทุมพร จันทร์ประวัติโรงเรียนบ้านทะเลนอกกรรมการ
7. นายสุทธิพงษ์ ลิปุ่นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
8. นายกัมพล ยอดมงคลโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
9. นางสมพิศ ชูภู่โรงเรียนมัชฌิมวิทยากรรมการ
10. นางสุนันท์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเด่น เสนาะเสียงโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางกรฎา โถวสกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นางกอบกาญจน์ เพชรหวลโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ หงษ์ชูโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
6. นางสุภาพร หาญสนามโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
7. นางสาวสุกัลยา นรดีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
8. นางสาวรัชนีวรรณ ชัยเพชรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
9. นางพันทิพา คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
10. นางจิราวรรณ์ เส้งคิ้วโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการ
11. นางสุภาวดี ใจดีโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุพัชริดา ดีดวงพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ์ กาญจนรุ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภรณ์ ชนะพาลโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
4. นายธัชพงษ์ โสตรทองโรงเรียนบ้านทะเลนอกกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
6. นางกานดา วิทยาโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
7. นางสาวอรอุษา ราชยอดโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอุทุมพร สมศรีโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมน อั้นเต้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายอนิตวัตต์ ตั้งธีรโชติกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
5. นางเมตตา พรหมเนตรโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
6. นางสาวทัศนารถ ตรีอาทิตย์โยธินโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
7. นางอลิษา รัตนคชโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทุมพร สมศรีโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมน อั้นเต้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
3. นางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายอนิตวัตต์ ตั้งธีรโชติกุลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
5. นางเมตตา พรหมเนตรโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
6. นางสาวทัศนารถ ตรีอาทิตย์โยธินโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
7. นางอลิษา รัตนคชโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี นวลหนูโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นางเอกรัช เฉลิมพลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นางปาริฉัตร ตั้งจิตต์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
5. นางสาววาสนา บรรเทาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา บัวลอยโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
7. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูรโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี นวลหนูโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นางเอกรัช เฉลิมพลโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
4. นางนางปาริฉัตร ตั้งจิตต์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
5. นางสาววาสนา บรรเทาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา บัวลอยโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
7. นางสุวรัตน์ วิทยชาญวิฑูรโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอภิญญา ขุนแผนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา วัฒนารถโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
4. นางสาวนิตยา หึงษาชูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
5. นางสาวทัศนารถ ตรีอาทิตย์โยธินโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
6. นางรุ่งทิวา ธรรมบำรุงโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวนิตยา หึงษาชูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ธรรมบำรุงโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเกษศิริ อริยประยูรโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษญา ศรีชายโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นางสาวฐานิศ หริกจันทร์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวลีนา โต๊ะหลีโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นางสาวอิษฎ์พร มณีรัตน์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ ชุมฉิมโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเกษศิริ อริยประยูรโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษญา ศรีชายโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นางสาวฐานิศ หริกจันทร์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวลีนา โต๊ะหลีโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นางสาวอิษฎ์พร มณีรักษ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ ชุมฉิมโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทฤศยา สุขสำราญโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร ตั้งจิตต์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นายธรรมรักษ์ คธาเพ็ชรโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการ
4. นางวีราภรณ์ เบญจประเสริฐโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทฤศยา สุขสำราญโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร ตั้งจิตต์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นางวีราภรณ์ เบญจประเสริฐโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ติงสาโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
5. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายอับดุเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ติงสาโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านทะเลนอกกรรมการ
5. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
6. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายอับดุเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
8. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
9. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
10. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ติงสาโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านทะเลนอกกรรมการ
5. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
6. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
7. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ติงสาโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
5. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายอับดุเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ติงสาโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีทองโรงเรียนบ้านทะเลนอกกรรมการ
5. นางสุมาลิน หาญโสดาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
6. นายบรรเลือง จันทร์ชุ่มโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายอับดุเล๊าะ เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
8. นายทนงศักดิ์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวกาญจนา เผือกผ่องโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ ฟุ้งฟ้าโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง สุดแน่นโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ โพชนุกูลโรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวดี แก้วอักษรโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นายอนุลักษณ์ จันทราโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธวัช รถแก้วโรงเรียนบ้านราชกรูดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันต์ ปานจันทร์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
3. นางรติรัตน์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนริสา ปูชนียกุลโรงเรียนหมิงซินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลันดา บุญประเสริฐโรงเรียนกระบุรีบ้านหินช้างกรรมการ
3. นายธิชานนท์ คงอ่อนโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกิตติโชค จองกฤษณ์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ จูงศิริโรงเรียนบ้านเกาะเหลากรรมการ
3. นายศุภชัย โสธรโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุหัทยา ค้ามีโรงเรียนบ้านปากแพรกประธานกรรมการ
2. นางสาวชมภูนุช พัดตันโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุลโรงเรียนบ้านสำนักประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะภรณ์ เหล่าอันโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นายพลากร ธีรกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางชื่นจิตต์ พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ จันทาอ่อนโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิมนต์โรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรดี สังข์ปานโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางสาวพฤกษา เจตจิตรโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทัศนา โรยสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร พรมพุ่มโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางศิภิตา กรรมแต่งโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวรุณี คงกลับโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60ประธานกรรมการ
2. นางพวงทิพย์ สุขโคนาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ ใจชื่นโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการ
4. นางสุภาวดี ธูปเถื่อนโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางบังอร สระแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางปราณี สรรพกุลโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นางสัญญา กวั้งซ้วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
4. นางสาวอาทิตา ยอดธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)กรรมการ
5. นางอรุณศรี ลิ่มสืบเชื้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
6. นายสุรพันธ์ นะแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรำพึง หยองบางไทรโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ พามาดีโรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัน นุภักดิ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บัวจันทร์โรงเรียนบ้านคลองของกรรมการ
5. นางนภัสวรรณ วงศ์กวีวิทย์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางพรพิมล ย้อยเมืองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมจิตร แวงทัยโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
3. นางวารี หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นางสาวสุดที่รัก โชติปฏิเวทกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวปานใจ ม่วงหีตโรงเรียนบ้านหินดาดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
3. นางจตุพร สุทธิรัตน์โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์กรรมการ
4. นายภานุพงศ์ ไกรทองโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ พุทธกำเนิดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี นิลสังข์โรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ เกาะยอโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา มัธยัสถ์โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
3. นายบุญประเสริฐ กมลวิทย์โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
4. นายชนกภูมิ หีบเพชรโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ขนานชีโรงเรียนบ้านควนไทรงามกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ ศิริวงษ์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
7. นางอัญชนา ไชยรักษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร ศรีสุวรรณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
9. นายบุญรวย ฉั่ววิเชียรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี เพชรไทยโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายยศ พรประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นายกรวิทย์ สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวรัติกาล ขุนนะราโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
5. นายพุทธสิน บุญญกาศโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
6. นางโกสุม นาควรพงศ์โรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
7. นางเอกญดา รังสิศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายธวัชชัย ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นายโชคดี เซ่งเหลียนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
3. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นายโชคดี เซ่งเหลียนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
3. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ลิ่มศิลาโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นายโชคดี เซ่งเหลียนโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
3. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางณัฐรดา อ่ำศรีโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
3. นางแหวสง ซื่อตรงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
4. นางอุมา รสเกิดโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางณัฐรดา อ่ำศรีโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
3. นางแหวสง ซื่อตรงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
4. นางอุมา รสเกิดโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางณัฐรดา อ่ำศรีโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิไมตรีโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
3. นางแหวสง ซื่อตรงโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
4. นางอุมา รสเกิดโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย ลีฬหพงศ์โรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย ลีฬหพงศ์โรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุนารี คงหาญโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
5. นางสาวรัติกาล ขุนนะราโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุนารี คงหาญโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ สุรงค์ภาคโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
5. นางสาวรัติกาล ขุนนะราโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุนารี คงหาญโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญทิพย์ ขนาบแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ แก้วชูใสโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ สุรางค์ภาคโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
5. นางสาวรัติกาล ขุนนะราโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นายพินิตย์ ริ่มไทยสงค์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเถกิงศักดิ์ จอกถมโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางชื่นจิตร์ พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเถกิงศักดิ์ จอกถมโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ พันธ์เมืองโรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
3. นางชื่นจิตร์ พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายปราโมช พงศ์นุรักษ์โรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ จินะทองโรงเรียนกะเปอร์วิทยากรรมการ
3. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายคมศิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
4. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
6. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
7. นายอาคม ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
9. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
10. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
11. นางสาวสุชาวลี เพชรดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ อุเสนโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
3. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
3. นายคมศิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการ
4. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นางสาวสมสกุล ทิพย์บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายสมปอง คงอุ่นโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
2. นายเอกชัย เจ้ยทองโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นายธรรมรส สุวรรณโณโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายคมศิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญจิง ดวงธัมยาลโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นายคมศิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองโรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏฐ์พิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏฐ์พิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏฐ์พิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ สงประหยัดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏฐ์พิชา หนูสมตนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา ศรีคล้ายโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สงประหยัดโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางกรรณิกา ศรีราชโรงเรียนชนม์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. นางสาวอตินุช แซ่อุ๋ยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นางสาวสุจิรา มีทองโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ด้วงนิลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสิริกร บัวบานโรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิพัชร์ ธนาฒย์วงศ์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
3. นางสาวพนิตนาฏ โพธิศิริโรงเรียนบ้านเขานางหงส์กรรมการ
4. นางสาวนภัทรศกานต์ บุญเชิญโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
5. นางสาวกอบกุล กุลมลิวัลย์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางออมจิตร พรหมมุณีโรงเรียนทับไชยาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ อุดมบัวโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สอสุวรรณ์โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อยกรรมการ
4. นางสาวโสภา เนาว์สุวรรณโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ ทองสุยโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาววิรัลญา โงกเขาโรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นางพัชชานันท์ วินิยมโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอโณทัยโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา มัฏฐาพันธ์โรงเรียนกระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวรอกีหย๊ะ นิแวโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
2. นางสาวโสภา เนาว์สุวรรณโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอกกรรมการ
3. นายมูหะหมัดนัฏมินทร์ บินบือราเฮงโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
4. นางสาวมานิดา ซ้ายสุพรรณโรงเรียนบ้านหาดทรายดำกรรมการ
5. นางมาติกา ภูริปายะนันท์โรงเรียนบ้านเกาะช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางรออีสะห์ สาลีโรงเรียนบ้านกำพวนประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงพิศ รัตนะโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นางสาววิภาพร ศรีอ่อนโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายวิทวัส ชินวงศ์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนฤมล เลื่องชื่อโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ซื่อตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นางสาวปัทมาวดี ศรีเมืองโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
4. นางสาวชไมพร แป้นคงโรงเรียนบ้านชาคลีกรรมการ
5. นางสุรีย์ พรพงษ์โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนงนุช อำพันธุ์โรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิลทิพย์ จงไกรจักรโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการ
3. นางสาวนัฐธิชา อาจหาญโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงภรณ์ เทิงสูงเนินโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
5. นางสาวชิราภรณ์ หัตถาโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอัมพร สุมณฑาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางอารมย์ วาทยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นายธนู ราบบำเพิงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นางสาววรางคณา ช่างทองมะดันโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวรัชนก สมใจโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายไตเย็บ ปฏิมินตร์โรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางศิริพร คนหมั่นโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้กรรมการ
3. นายวามิล อุ่ยเต็กเค่งโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวยาจิตร ลาภทวีโรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลวรรณ สีประสมโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววรรณระพี ไทยเกื้อโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุขสำราญ ตันสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ศิริวงษ์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นายวิรัช กัณหสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
4. นางยลดา น้ำจันทร์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
5. นายสุริยน ชัยวัชรินทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
6. นายฮาดี รัตน์เยี่ยมโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
7. นางอรุณศรี ลิ่มสืบเชื้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ ช่วยชาติโรงเรียนบ้านแหลมนาวกรรมการ
9. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
10. นายเวหา ศรีมณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
11. นางสาวอิสริยา สาลีโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
12. นายธีรพันธ์ ควรวินิจโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
13. นางมิตรอารีย์ ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
14. นายเนติพงษ์ หงส์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
15. นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
16. นางเบญจมาศ วงศ์พัฒนากุลโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุขสำราญ ตันสกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ศิริวงศ์โรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นางสาวพัชรี สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายวิรัช กัณหสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
6. นางฐิตชญา คันธะเนตรโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
7. นางยลดา น้ำจันทร์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
8. นายสุริยน ชัยวัชรินทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
9. นายฮาดี รัตน์เยี่ยมโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
10. นางอรุณศรี ลิ่มสืบเชื้อโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ ช่วยชาติโรงเรียนบ้านแหลมนาวกรรมการ
12. นายพูนศักดิ์ จินาเกตุโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
13. นายเวหา ศรีมณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
14. นายอำนาจ วาทะยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการ
15. นางสาวอิสริยา สาลีโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
16. นายธีรพันธ์ ควรวินิจโรงเรียนบ้านบางกลางกรรมการ
17. นางมิตรอารีย์ ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
18. นายเนติพงษ์ หงษ์คำโรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการ
19. นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
20. นางเบญจมาศ วงศ์พัฒนากุลโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ชูสกุลโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นางสาวปณพร เขียวหวานโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
3. นางวิไล ภัทรพิทักษ์โรงเรียนบ้านสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจรรยา ริ่มไทยสงค์โรงเรียนบ้านบางปรุประธานกรรมการ
2. นายปริญญา สุขวิสุทธิ์โรงเรียนมัชฌิมวิทยากรรมการ
3. นางระรื่น ดิษฐประดับโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพยาพร เศษคงโรงเรียนชาติเฉลิมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาพร ช่วยชูวงศ์โรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
3. นางรัชนี สืบแทนโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางเยาวนิตย์ พรหมเรืองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวันดี สุทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาวเสาวคนธ์ ชูศรีโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางนันธิกา เหล่าเส็นโรงเรียนบ้านท่าฉางประธานกรรมการ
2. นางปราณี ซื่อตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)กรรมการ
3. นางสาวจินตณา ตันติสาครเขตโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ ทองสุยโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นางสาวธนิดา ตอวิเชียรโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
6. นางสาวรออีสะห์ สาลีโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศรินทร์ ทองสุยโรงเรียนบ้านสำนักประธานกรรมการ
2. นางนันธิกา เหล่าเส็นโรงเรียนบ้านท่าฉางกรรมการ
3. นางปราณี ซื่อตรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)กรรมการ
4. นางสาวจินตณา ตันติสาครเขตโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวรออีสะห์ สาลีโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
6. นางสาวธนิดา ตอวิเชียรโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์โรงเรียนบ้านหินช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ณะมณีโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นายราชัญ สอดจิตร์โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตรโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
5. นางสุนันท์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
6. นางสาวศริณทิพย์ มิตรพัฒน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตรโรงเรียนบ้านสำนักประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์โรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ณะมณีโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
4. นายราชัญ สอดจิตร์โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวศริณทิพย์ มิตรพัฒน์โรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
6. นางสุนันท์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายปรีชา อักษรพิบูลย์โรงเรียนบ้านบางริ้นประธานกรรมการ
2. นางธมลวรรณ ตองสู้โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายณทัย เครือสีดาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
4. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา อักษรพิบูลย์โรงเรียนบ้านบางริ้นประธานกรรมการ
2. นางธมลวรรณ ตองสู้โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางละม้าย โอวเจริญโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายณทัย เครือสีดาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางพัทธ์ธีรา รักชูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา นรดีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
4. นางกานดา วิทยาโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
5. นายปัญญารัตน์ จงประสานเกียรติโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
6. นายกัมพล ยอดมงคลโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางพัทธ์ธีรา รักชูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายปัญญารัตน์ จงประสานเกียรติโรงเรียนพิชัยรัตนาคารกรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา นรดีโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
5. นางกานดา วิทยาโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
6. นายกัมพล ยอดมงคลโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกรองการ แสงแก้วโรงเรียนบ้านสำนักประธานกรรมการ
2. นางปรัชญาพร ตุ้ยเต็มวงศ์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
3. นายกันต์ธีร์ พันธุ์ลำยองโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางเสาวภา ภูบาลโรงเรียนกระบุรีประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย ทองส่องแก้วโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
3. นายก้อรี บิลอะหลีโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
4. นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอโรงเรียนบ้านชนะบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล ปฏิมินต์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามประธานกรรมการ
2. นายขันติชัย สาลีโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ฉั่ววิเชียรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ วิชิตโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสุวรีย์ บุญนาคโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายศรายุทธ หมาดหลีโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวิมล ปฏิมินต์โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามประธานกรรมการ
2. นายขันติชัย สาลีโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายปรีชาพล ทองพลอยโรงเรียนบ้านรังแตนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวพรพรรณ เพชรทองโรงเรียนบ้านควนไทรงามประธานกรรมการ
2. นายวิทวัฒน์ เจริญเฉลิมศักดิ์โรงเรียนชนม์พัฒนากรรมการ
3. นางกาญจนาวดี หวังดีกลางโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ เพชรทองโรงเรียนบ้านควนไทรงามประธานกรรมการ
2. นายวิทวัฒน์ เจริญเฉลิมศักดิ์โรงเรียนชนม์พัฒนากรรมการ
3. นางกาญจนาวดี หวังดีกลางโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวพรจรรยา ศิลปศรโรงเรียนบ้านสองแพรกประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ พิกุลทองโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้งโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวกรองการ แสงแก้วโรงเรียนบ้านสำนักประธานกรรมการ
2. นางปรัชญาพร ตุ้ยเต็มวงศ์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
3. นายกันต์ธีร์ พันธุ์ลำยองโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวกรองการ แสงแก้วโรงเรียนบ้านสำนักประธานกรรมการ
2. นางปรัชญาพร ตุ้ยเต็มวงศ์โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
3. นายกันต์ธีร์ พันธุ์ลำยองโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายบัญชา เกตุแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ประธานกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ พูลแก้วโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเอกฉัตร แคว้นโอฬารโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพัษราภรณ์ นวลสีขาวโรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ตะโฉโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นายธวัชชัย สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
4. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางอังคณา รักชูโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพัษราภรณ์ นวลสีขาวโรงเรียนบ้านปลายคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ตะโฉโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นายธวัชชัย สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
4. นายนิรัญ เรืองดำโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางอังคณา รักชูโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ นาควิเชียรโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา รักชูโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นายณรงค์ เทพประดิษฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา เพชรสุขโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสมมิตร จรัสบุษราคัมโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นางยลดา น้ำจันทร์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา เพชรสุขโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสมมิตร จรัสบุษราคัมโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการ
3. นางยลดา น้ำจันทร์โรงเรียนบ้านบางมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางลินดา นิลวิเชียรโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ธราพรโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นางสาววณิชกุล ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวันชาติ สุทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านบางหินประธานกรรมการ
2. นายพเยาว์ ทิพย์แสงโรงเรียนบ้านบางนอนกรรมการ
3. นางสุภาวดี นาควิเชียรโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางลินดา นิลวิเชียรโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ธราพรโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
3. นางสาววณิชกุล ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุริยน ชัยวัชรินทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางพัษราภรณ์ นวลสีขาวโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา พึ่งน้ำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางมณฑา อวยชัยโรงเรียนมัชฌิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ จูงศิริโรงเรียนบ้านเกาะเหลากรรมการ
3. นางสาวจันตนา เพียรทองโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางขัตติยา ุสุขสมานพันธ์โรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเนียมโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาวอัฐรักษ์ ธนัตวรานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางขัตติยา สุขสมานพันธ์โรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเนียมโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาวอัฐรักษ์ ธนัตวรานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุมนา ศิริมังคลาโรงเรียนบ้านเกาะเหลาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา พัฒนาโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
3. นางสาวเรณุกา วิษรศรีโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุมนา ศิริมังคลาโรงเรียนบ้านเกาะเหลาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา พัฒนาโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยากรรมการ
3. นางสาวเรณุกา วิษรศรีโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนิภา อังกาบละอองโรงเรียนบ้านรังแตนประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรพร พันธุมจินดาโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
3. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิภา อังกาบละอองโรงเรียนบ้านรังแตนประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรพร พันธุมจินดาโรงเรียนศรีอรุโณทัยกรรมการ
3. นายสมชาย แป้นปรุงโรงเรียนชาติเฉลิมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางรัมภา สรรพกุลโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางกรกุลยา ช่วยชนะโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
3. นางสาวิตรี อิสระกุลโรงเรียนบ้านน้ำขาวกรรมการ
4. นางสุภัสสรา กาญจโนภาสโรงเรียนทับไชยาพัฒนากรรมการ
5. นางประวีณา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประทิน พิทักษ์จักรพิภพโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ อุปการดีโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางนพวรรณ วังน้อยโรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์กรรมการ
4. นางกัญญ์วรา ป่านเหลืองโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ วีรวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางสาวรุสนีดา พฤกษารัตน์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
7. นางอาพร แข็งแรงโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
8. นางปาริชาติ ชูเรืองโรงเรียนบ้านบางปรุกรรมการ
9. นางสาวภัทรวรรณ บุญพิศโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
10. นางสาวอรพรรณ ทาศรีนุชโรงเรียนบ้านหาดจิกกรรมการ
11. นางปรานอม สหธาราโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
12. นางปรานี วิเศษโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
13. นางจันทร์จิรา หอมหวนโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
14. นางปัทมา พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
15. นางปณพร เขียวหวานโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
16. นางสุนีรัตน์ ผุดวรรณาโรงเรียนบ้านขจัดภัยกรรมการ
17. นางอลิศา โนรัตน์โรงเรียนหมิงซินกรรมการ
18. นางสาวธนพร สืบกระพันธุ์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
19. นางสาวกานดา คงทองโรงเรียนชนม์พัฒนากรรมการ
20. นางวรางคณา เพ็ชรนวีโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
21. นางจิราภรณ์ รัตนพรโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
22. นางสาวสุกัญญา ใจเย็นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์กรรมการ
23. นางธวัลหทัย อภิรักษ์วรากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางลักขณา ภู่ไชยเจริญโรงเรียนบ้านบางริ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวอมิตตา มีแก้วโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ จินดาโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางจินดา จงเจริญโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นกรรมการ
5. นางชุลีวรรณ สำเนียงหวานโรงเรียนบ้านกำพวนกรรมการ
6. นางสาวพัทนา ผึ่งผายโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นางสาวลัดดา นิยมไทยโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่งกรรมการ
8. นางศิรินันท์ โสภาน้ำโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
9. นางสาวขวัญตา ตนคลังโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
10. นางฉวีวรรณ ช่วยสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กรรมการ
11. นางสาวอมรรัตน์ สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
12. นางจิตรา ตรีเทพโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60กรรมการ
13. นางสาวดารารัตน์ เจริญนามโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
14. นางสาวจรรยา สวนจิตต์โรงเรียนบ้านน้ำตกกรรมการ
15. นางจีรนุช จอกถมโรงเรียนบ้านหินช้างกรรมการ
16. นางพรพิมล วรโยธาโรงเรียนบ้านสำนักกรรมการ
17. นางสาวไซนับ อัตนิโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
18. นางสาวพจนีย์ ช่วยณรงค์โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
19. นางสาวปริชาติ อ่อนดำโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวกรรมการ
20. นางสาวสราวี สือม๊ะโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
21. นางสาวสุธิรา สร้างสมบัติโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
22. นางสาวกันยารัตน์ จิตพลโรงเรียนบ้านเกาะเหลากรรมการ
23. นางสาวกชธร เหมทานนท์โรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
24. นางสาวสุวรรณา คล้ายอุดมโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
25. นางจรินทร์ เพิงมากโรงเรียนบ้านทรายแดงกรรมการ
26. นางสาวสุภัทรารัตน์ จุไรโรงเรียนหมิงซินกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางฐิติชญา คันธะเนตรโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี คงทองจีนโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุพรรณโรงเรียนหมิงซินกรรมการ
4. นางสาวขวัญตา ตนคลังโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นางสาวภทรวรรณ บุญทิศโรงเรียนบ้านบางมันกรรมการ
6. นางองุ่น ลาหล้าเลิศโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
7. นางสาวชุติมันต์ ดำมีโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
8. นางสาวนิชรนุช ศรีโพธิ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
9. นางสาวพัชรีย์ จันทร์ส่องแก้วโรงเรียนบ้านเขาฝาชีกรรมการ
10. นางวรรณดา ภุมรินทร์โรงเรียนบ้านนกงางกรรมการ
11. นางปาลิดา ชัยสวัสดิ์โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทวี โลหะรุจิโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ แสงสึกโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ ด้วงเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทวี โลหะรุจิโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ แสงสึกโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ ด้วงเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรภี คงหาญโรงเรียนบ้านบางปรุประธานกรรมการ
2. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุรภี คงหาญโรงเรียนบ้านบางปรุประธานกรรมการ
2. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพยอม ธรรมณีโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพยอม ธรรมณีโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพย์สมาพร บุญเชื้อโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นายชนาเมธ แซ่เตียวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา เสนาพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ แก้วทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายนัสรณ ยีแหล่หมันโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางสาวธารินี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายนัสรณ ยีแหล่หมันโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางสาวธารินี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายนัสรณ ยีแหล่หมันโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางสาวธารินี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายนัสรณ ยีแหล่หมันโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางสาวธารินี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐิติพร สิมสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวลี ทองศรีโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางจิตรฤทัย รอดอุ่นโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายนัสรณ ยีแหล่หมันโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางสาวธารินี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนราวิชญ์ ติรพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายนัสรณ ยีแหล่หมันโรงเรียนบ้านเกาะสินไหกรรมการ
3. นางสาวธารินี ฐิตินันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางฐิติพร สิมสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวลี ทองศรีโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางจิตรฤทัย รอดอุ่นโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐิติพร สิมสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวลี ทองศรีโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางจิตรฤทัย รอดอุ่นโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฐิติพร สิมสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวลี ทองศรีโรงเรียนบ้านบางหินกรรมการ
3. นางจิตรฤทัย รอดอุ่นโรงเรียนบ้านนกงางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ใจเปี่ยมโรงเรียนบ้านสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัทธ์ธีรา รักชูโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณศรี ใหญ่สูงเนินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิภา ปิยะสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวยาวารี แซะอาหลีโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ตะโฉโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิภา ปิยะสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวยาวารี แซะอาหลีโรงเรียนบ้านบางเบนกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ตะโฉโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้งโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา แซะแดงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ภูริปาณิกโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายกำพล เหล่าวิทยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ภูริปาณิกโรงเรียนบ้านสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
3. นายกำพล เหล่าวิทยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 7780 0026 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]