หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
-
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
-
-
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
-
-
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
-
-
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
-
-
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
-
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
-
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 6 พ.ย. 2557 15.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 14.30 น.
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 8 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 8 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 8 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 8 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 8 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 8 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 8 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 8 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 6 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 6 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 7780 0026 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]