หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 อาคาร 4 ห้อง 411, 412 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น., เก็บตัวห้อง 411
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 อาคาร 4 ห้อง 413, 414 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น., เก็บตัวห้อง 413
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 อาคาร 4 ห้อง 415 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 อาคาร 4 ห้อง 416 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 อาคาร 4 ห้อง 417 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ห้อง 418 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 อาคาร 4 ห้อง 419, 410 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น., เก็บตัวห้อง 410
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อาคาร 6 ห้อง 613, 614 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น., เก็บตัวห้อง 613
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคาร 6 ห้อง 613, 615 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น., เก็บตัวห้อง 613
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ห้อง 418, 419 6 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น. เก็บตัวห้อง 418
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 อาคาร 4 ห้อง 417 6 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ห้อง 416 6 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 7780 0026 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]