รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะบิ้ง 1. เด็กหญิงนัสรีญา   เจะหะ
 
1. นางทัศนียา   แวอาลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า 1. เด็กหญิงรอบีอะห์อาดารียะ  ยามา
 
1. นายสุทัศน์  ไกรดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาเลาะ 1. เด็กหญิงมัสตูเราะห์  มาหะมะ
 
1. นางนูรมา  อาแวซอนอ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องแมว 1. เด็กหญิงฟาซีลา  เจะซู
 
1. นางชะอ้อน  นามัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กหญิงนาวีฮา  แหมะ
 
1. นางสาวนูรฮายาตี  ปูเตะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารวัน 1. เด็กชายลัญฉกร    ธรรมโชโต
 
1. นางเสาวนิตย์   ศรีทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงชนาภา  หวังมาน
 
1. นางนางมาซีนะ   สาแม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารวัน 1. เด็กชายธีรพงศ์   คงทอง
2. เด็กชายภูษณ   จันทร์เงิน
 
1. นางอัญชนา   สมประกอบ
2. นางพจนีย์  สุรีย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักแตน 1. เด็กชายนุมาน    ยูโซะ
 
1. นางสุภา   โตะหะ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยาชะรัด
 
1. นางสาวซารีณา  บือแน
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1. เด็กหญิงฟิรดอน   เจะแว
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซุกรี  เจ๊ะแต
3. เด็กหญิงอามาลีณา  ดือราแม
 
1. นายมะหมูด  จิตรบรรทัด
2. นางสาวฮามีด๊ะ  ดาโอะ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กหญิงมูรณี  หะมะ
2. เด็กชายรอกิ  แอเสาะ
3. เด็กชายอารัช  ยามา
 
1. นางยุภา  เทพพรหม
2. นางอิสรา  สร้อยแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 1. เด็กหญิงนิลาตีพะ  เจ๊ะโซ๊ะ
2. เด็กชายมาฮาดี  อีแต
 
1. นายฮาบัส  อิสมัน
2. นายอับดุลเลาะ  นิตีเมาะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 1. เด็กชายนิซอดีกีน  รีจิ
 
1. นายบูดีมัน  เปาะอิ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 1. เด็กหญิงตัสนีม  ซาเบะ
2. เด็กหญิงนูรอัสมา  มะแซ
3. เด็กหญิงรอฟฮาน่า  จิตรบรรทัด
 
1. นางรอฮีย๊ะ  หะยีกาเล็ง
2. นายธานี  มาลาศรี
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. นายอับดุลเลาะ   สุหลง
2. นายอาฮามะกูไซมะ  สุหลง
3. เด็กหญิงเพชดา   มะโย๊ะ
 
1. นายอับดุลเลาะ   ยูโซะ
2. นางอูมีกลือซง   มะเก
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 1. เด็กหญิงนูซาวานี  สาแม
2. เด็กหญิงฮาซามี  สีโสง
3. เด็กหญิงฮุสนา  เจะนิ
 
1. นางสาวฮายาตี  มูซอ
2. นางสาวนุมา  หะแว
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบกขรณี 1. เด็กหญิงนาซูฮา  เจะเลง
2. เด็กหญิงพารีดะห์  โตะลง
3. เด็กชายอัสรอฟ  เจะเลง
 
1. นางสาวรุสนี  ดือเระ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กชายณัสตาอิน  ยามะ
2. เด็กหญิงพาดีละห์  สาฮา
3. เด็กชายอับดุลก๊อฟฟาร  มาหามะ
 
1. นายมาหามะ  สะหะเม๊าะ
2. นางฝารีด๊ะ  รอเกต
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือแต 1. เด็กหญิงซูไวนะห์  ซาบา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอากีมีน   บูแว
3. เด็กหญิงโซเฟีย  วาเด็ง
 
1. นางสาวเจะฮานี  สือแม
2. นางนาบีละห์  แนซู
 
21 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กชายกาซีรัน  มะแซ
2. เด็กชายมูซา  สือมุ
 
1. นางสาวอานีซะห์  อาแวปูเตะ
2. นายรุสลี  บินนูรดีน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1. เด็กชายฟัรฮาน  สาเมาะ
2. เด็กหญิงอสุวรรณ  เลาะแม
 
1. นางสาววาศีฟะฮ์  สรี
2. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือเระ 1. เด็กชายฟารฮาน  ซาฮะ
2. เด็กชายฟิกรอน  สาอุ
 
1. นายพาริด  เจะแว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซุลฟาน  พินิจทรัพย์
2. เด็กชายอิสมาแอ  สาแม
 
1. นายอุสมาน  มอซู
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจ่ากอง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอารอฟัต  เจ๊ะหลง
2. เด็กชายอิมรอน  แวยูโซะ
 
1. นางฮารีซะห์  เจ๊ะหลง
2. นายมะซาวาวี  มะสาและ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1. เด็กหญิงซูฟียะห์  มะดีเยาะ
2. เด็กหญิงตัสนีม  ดีตรีเพชร
3. เด็กหญิงนาเดีย  สะแลแม
4. เด็กหญิงปาตียา  วาจิ
5. เด็กหญิงอาณีฟาร์  มะลากอ
 
1. นางสาวอรสุมา  อาม๊ะ
2. นายเจะมิง  อามิง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กหญิงซูฟารียา  รีเด็ง
2. เด็กหญิงนูรมี  อาแว
3. เด็กหญิงนูรฮัสนา  เจ๊ะเลาะ
4. เด็กหญิงมูรีนา  พวง
5. เด็กหญิงอัสมะอ์  อาแว
 
1. นางฟารีละห์  เจะโซะ
2. นางสาวอาซียะห์  แฉะ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. นางสาวนิฮาซือน๊ะ   นาแตนิ
2. เด็กชายมะบูรฮาน  สะอะ
3. เด็กหญิงมุรนี  นาแตนิ
4. เด็กชายรอซาลี  วาแม็ง
5. เด็กชายอาบูรฮาน  บินสาและ
 
1. นายรุสมาลย์  หะยีเตะ
2. นางสาวรัยยาน  ตาเยะ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายอ 1. เด็กหญิงนูรกัสมีน  กะดะแซ
2. เด็กชายฟารฮัน  รือสะ
3. เด็กหญิงอามาณีย์  มุสลีมีน
4. เด็กหญิงอามานี  สาเระ
5. เด็กชายอามีน  เบ็ญเจ๊ะวัน
 
1. นายอิดือเระ  มะเกะ
2. นางชารีพะ  บีรู
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 1. เด็กหญิงกอรีอะห์  ปัตตานี
2. เด็กหญิงนิสรีน  สาอุ
3. เด็กหญิงนูรมา  กะเด็ง
4. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  ยะโก๊ะ
5. เด็กหญิงยัสมี  ตะบิง
 
1. นางไมมูน  ยามู
2. นางสาวดาว  หะยีอาบูบากาด
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงฟิรฮานา  บราเฮง
 
1. นางซาฮีเม๊าะ  เล๊ะนุ๊
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงสารีพ๊ะ  เจะและ
 
1. นางซาฮีเม๊าะ  เล๊ะนุ๊
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กหญิงลียาณา   สาเมาะ
 
1. นางสาวลลิตา  สุขเทพ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารวัน 1. เด็กชายนิติธร   พุฒคง
2. เด็กหญิงเกศกนก    ศุกร์เพ็ง
 
1. นางมาลี   สิทธิพันธ์
2. นางกัลยาณี   ศรีเทพ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารวัน 1. เด็กหญิงกมลชนก   พรหมเอียด
2. เด็กชายภัทรพล   เพ็ชรราช
 
1. นายปฏิพัทธ์  กิ้มขู่
2. นางนิศารัตน์  ไชยวรณ์
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงซาอีมะห์  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงซูมีตา  หะมะ
3. เด็กหญิงซูรียานา  เจ๊ะตะ
4. เด็กหญิงซูไฮนี  ตาเหร์
5. เด็กหญิงดาอียะห์  รือซะ
6. เด็กหญิงต่วนซูนีตา  ปาเซ
7. เด็กหญิงนาเดีย  อูเซ็ง
8. เด็กหญิงนุรมี  มะเกะ
9. เด็กหญิงนุรฮัน  อาแด
10. เด็กหญิงนูรูลอัฏฟาล  ดาโอะ
11. เด็กหญิงปาตีฮา  ดีเยาะ
12. เด็กหญิงมูนา  ตาเหร์
13. เด็กหญิงสารีนา  ปิมูเล๊ะ
14. เด็กหญิงอายาดา  หะสีแม
15. เด็กหญิงอาวาตีฟ  อาแด
 
1. นางซาฮีเม๊าะ  เล๊ะนุ๊
2. นางสาวนาสียะห์  สาหาด
3. นางสาวปราณี  อาหลี
4. นางสาวนูรียา  มะเซ็งจะ
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กหญิงดียานี   ยะแซ
2. เด็กหญิงฟิรฮานา   มามะ
 
1. นายมะซากี   แซมะ
2. นายซูไฮมี  สามะ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสือดัง 1. เด็กหญิงการีมะห์  มาดะ
 
1. นายอูมา  มะรอเด็ง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสือดัง 1. เด็กหญิงราสมี  ดาโอะ
 
1. นางนันทวรรณ  โรจนสุวรรณ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายริซวาน   เจะแว
 
1. นายรีซัน   บุงวัง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงนูรฟาติล  อูเซ็ง
 
1. นางรูไวดา  นิเฮง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 1. เด็กหญิงซูวัยบะห์  ยีมะยี
 
1. นายซูไฮมิง  อาลี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายซูฮัรดี   นาเซ
 
1. นายรีซัน   บุงวัง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงนิมัสฌีย์  ฮาวา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซอร์ฟาน  อาแซ
 
1. นางพิม  ศรีหวัง
2. นายสมพล   ศรีหวัง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงซาฟูเราะห์   มะเด็ง
2. เด็กหญิงนูรอามาลี  อาแซ
 
1. นางวัลลภา  พรรณศรี
2. นางสาวนูไรการ์  มะแซ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กชายฟิกรี  มากะ
2. เด็กชายอิลฮาม  สือมุ
 
1. นายอับฮาร์  เบญจมนัสกุล
2. ส.ต.อ.สูกิฟลี   ดือรามะ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 1. เด็กหญิงซาฟีรา  เลาะแมปาตา
2. เด็กหญิงนิรุสนานี  แมเลาะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซาฮาดัน   เจ๊ะดาแม็ง
 
1. นางฮานาน  ฮาแว
2. นางนันทิรา   สะดีละ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 1. เด็กชายนิอิบรอเฮม   ลาเต๊ะ
2. เด็กหญิงนูรมา  บราเซะ
3. เด็กชายแวอารีฟ   เล็ง
 
1. นางฮานาน  ฮาแว
2. นางนันทิรา   สะดีละ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กชายซุลกิฟลี  บราเฮง
2. เด็กชายมูฮัมหมัดราฟฟี  ดอนิ
3. เด็กชายอัสรี  อาแว
 
1. นายอดินันท์  อาแวกือจิ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กหญิงกฤติญานี  สาแล๊ะ
 
1. นางมาลี  พุฒนิล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 1. เด็กชายอิลฮัม  สุหลง
 
1. นางสุภัตรา   หมัดหลงจิ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแซะโมะ 1. เด็กหญิงฟาซีลาห์   วาเด็ง
 
1. นายมะสักรี  มะกะ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กหญิงโซเฟีย  บีรู
 
1. นางลักษณา  บุญศิริ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กชายมูฮำหมัดซุบฮี  สามะ
 
1. นางลักษณา  บุญศิริ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กหญิงมัสลีนา  มุสตาฟา
 
1. นางลักษณา  บุญศิริ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  ดาหะแมง
 
1. นางจรรยา  นักทอง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กหญิงนูรซาฟีราห์  ซาโยะ
 
1. นางจรรยา  นักทอง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาเลาะ 1. เด็กชายนัสรัน  ยามา
 
1. นางมุสลีฮา  เจ๊ะสะแม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กหญิงอิสตีซาน  ยูโซะ
 
1. นางพัขราภรณ์  พรหมจันทร์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดยาสรี  มะมิง
2. เด็กชายอิสมาแอ  สาแม
 
1. นายอิสามะแอ  มูบิง
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายอ 1. เด็กหญิงซอบารียา  จอแต๊ะ
 
1. นางสาวซาบีน่า  ศรีรักษา
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเวง 1. เด็กชายซุลกิฟลี   บากา
 
1. นางสาวโนรมาซีลา   สาแม
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 1. เด็กชายกูสาพาวี  ต่วนยาเต็ง
 
1. นางนูรีฮัน  สาฮา
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กชายอัฮมัดอิลฮัมฮาบีบี  ลอมา
 
1. นางสาวนุลรีย๊ะ  รีจิ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กหญิงอัซรานีย์   เจ๊ะยะ
 
1. นางสุภาพร   มาลายา
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1. เด็กหญิงฮานาน  หะยีสาแอ
 
1. นางลาตีป๊ะ  แวกือจิก
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. นางสาวฮาฟีซัน  ยามา
 
1. นางนิวิสณีย์   ลอมา
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 1. เด็กหญิงฟิรซาวาตี   ฮามะ
 
1. นางสาวฟาตีเมาะ   อุมา
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กชายซุฟยาน  ยามิง
2. เด็กชายซูฟูวัน  เจะแว
3. เด็กชายฟุรกอน  หะแวอาแซ
4. เด็กชายมูฮำหมัดรูรมาน  กาเซ็ง
5. เด็กชายอัฟฟาน  สาและ
6. เด็กชายอาซีโส  ยามา
 
1. นางสุพัตรา  กาญจนลักษณ์
2. นางยุภา  เทพพรหม
3. นางสาวสามีนา  บีรู
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กชายคอดาฟี  สามะ
2. เด็กชายฟิตรี  การี
3. เด็กชายฟุรกอน  แสมา
4. เด็กชายมูฮำหมัดนูรดีน  หะมะ
5. เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  ยูแม
6. เด็กชายฮาบีบ  มะหลง
 
1. นายสิทธิพงษ์  ส้มเกิด
2. นางสมลักษณ์  ราชสุวรรณ
3. นายอับดุลฮาเลง  วานิ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสือดัง 1. เด็กหญิงซอลีฮ๊ะ  เปาะซู
2. เด็กหญิงนุรดีญานา  กาเรง
3. เด็กหญิงรุสสลีนา  มาเละ
 
1. นางสายฝน  ชูนิรันด์
2. นางสุกิต  นฤมาณพงศกร
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กหญิงกัซมา  อาแวกาจิ
2. เด็กหญิงสุไรดา  ดาโอะ
3. เด็กหญิงอัยณูน  มูซอ
 
1. นางนุชนภา  แดงวิไล
2. นางทัศณีย์  มาละ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงซูรัยฮา  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงอัมรีณา  เวาะมะ
3. เด็กชายไซยิดมุสตอฟา  อัลอิดรุส
 
1. นางนที  วันทอง
2. นางนุลรีย๊ะ  รีจิ
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายอับดุลเลาะ   อูมา
2. นายอีลฮัม  นาเซ
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี   เจะสะนิ
2. นายอิสมาแอ  แมยู
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือเระ 1. เด็กหญิงพัฎลีนา  ซาเฮาะ
2. เด็กชายอิมรอน  สะอิ
 
1. นายมักตา  สะอิ
 
76 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. นายบัยฮากี   แคเม๊าะ
2. เด็กชายมะรอกี   แคเมาะ
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี   เจะสะนิ
2. นายรีซัน   บุงวัง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนิบง 1. เด็กชายนาฎิร   ดือราแม
2. เด็กชายมูหัมมัดอาดิล   เจะหลง
 
1. นายสักการียา   กะโสะ
2. นายอาหะมะเปาซี   กือนิ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดยัฟรี  รีจิ
2. นายโซเฟียน   ยามา
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี   เจะสะนิ
2. นายซูไฮมี  สามะ
 
79 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1. เด็กชายบัสซาม  แฮมา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดนาซีร  หะยีสาอิ
 
1. นางซูไรดา  กาซอ
2. นางสาวอามานี  สามะเด็ง
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. นายซูไฮมีน    เจ๊ะเซ็ง
2. เด็กชายอาซีซีย์   ฮาแว
 
1. นายมูฮำมัดซอบรี   เจะสะนิ
2. นายอับดุลเลาะ    ยูโซะ
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอักมัล  หะยีอาวัง
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัรฮัม  หะยีอาวัง
 
1. นายอาหะมะตอลา  บือราเฮง
2. นายมูฮัมหมัด  กาซอ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบกขรณี 1. เด็กชายซอลีฮีน  หะระซอ
2. เด็กชายยศภัทร  ช่างสอน
3. เด็กชายอาราฟัน  บูละ
 
1. นายสวาด  รัตนกาญจน์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กชายกูอันวา  มะรูตี
2. เด็กชายมักกือตา  สาแม
3. เด็กชายอาซูวัน  แวกาจิ
 
1. นางยุพาวรรณ  ชัยมณี
2. นายฮำดี  ตาเห
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กชายบักรี  อาแว
2. เด็กชายมัฮยูดิน  สาและ
3. เด็กชายอาฟันดี  นิแว
 
1. นายมาฮามะ  มะนือวา
2. นายอับดุลฮากัม  ตวนกะจิ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กชายซุฟฟาร์   มีซา
2. เด็กชายอาพันดี   กาแลมา
3. เด็กชายอาฟิฟ  อาแว
 
1. นายรุสมาน   นิเฮง
2. นายตรัดมีซี   ตาวา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1. เด็กหญิงจีฮัน  กะจิ
2. เด็กหญิงซอรีฟา  มาหามะ
3. เด็กหญิงอิลมัซ  มานิ
 
1. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
2. นางบารกี  เจะแว
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 1. เด็กหญิงซูไรดา   เจะแว
2. เด็กหญิงอามีเราะ   อุมา
3. เด็กชายฮาฟี   เจ๊ะและ
 
1. นายธัญวัชร   เจตสุวัฒน์
2. นายอดินันท์   โตะหะ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กหญิงนูรฮีดานะห์   ลูดิง
2. เด็กหญิงนูรีซัน   มูลอ
3. เด็กหญิงอามีน่า   มาฮะ
 
1. นางยูลิตา  เงาะ
2. นางนิกัสมา  นิแว
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโลทู 1. เด็กหญิงซูนีตา  เจะซา
2. เด็กหญิงพาห์มี  แมแล
3. เด็กหญิงรุสนานี  เจะแต
 
1. นายมะฮัลพี  วาแม
2. นายซอปวรรณ  หะยียูโซะ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 1. เด็กหญิงซานีซะห์  โต๊ะลง
2. เด็กหญิงมารียาณี  ฮาแว
3. เด็กชายวันมูฮัมหมัดอิซฮัม  วันดาฆัง
 
1. นางมารีย๊ะ  มะนอ
2. นางซามีร่า  ยามา
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1. เด็กหญิงซาวานี  ยามา
2. เด็กหญิงซูฟียา  มาแห
3. เด็กหญิงสามีตา  วาเล๊าะแต
 
1. นางบารกี  เจะแว
2. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงซาอีด๊ะห์  เจะดิง
2. เด็กหญิงนัซวี  สะอุ
3. เด็กหญิงมารณี  การีแม็ง
 
1. นางหัสหนะ  สะแตยี
2. นางพาตีเมาะ  อิสลาม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. นางสาวพาตีเมาะ  ตาเละ
2. นางสาวสุไวนะ  โซะยามา
3. นางสาวใซนะ  สาแมะ
 
1. นางสาวจินดา  ราชนิยม
2. นางมาซีย๊ะ  วาเลาะ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตะบาลา 1. เด็กหญิงนูรมี  กะแลแปะ
2. เด็กหญิงมารียานี  อาลี
3. เด็กชายอัฟฟาน   ยาดา
 
1. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
2. นางบารกี  เจะแว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนิบง 1. เด็กหญิงซามีฮะห์   สะแม
2. เด็กหญิงพาตีเมาะห์   มาเฮาะ
3. เด็กหญิงรูไกยะห์   มะดีเยาะ
 
1. นางคณิตา   เส้งเสาร์
2. นางสาวกุสุมา   บือซา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงนูรีดา  วายะโยะ
2. เด็กหญิงฟาดีละห์  อาลี
3. เด็กหญิงแวนี  เจ๊ะเมาะ
 
1. นายมะรอพี  สาแม
2. นางพาตีเม๊าะ  มตตากีม
 
97 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบน 1. เด็กหญิงนูรมีย์  ดือเร๊ะ
 
1. นางสาวฮายาตี  มะแซ
 
98 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 1. เด็กหญิงนาซูรา   กากะ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์   เล็ง
3. เด็กชายภูรกร   สาเมาะ
 
1. นางฮานาน   ฮาแว
2. นางซัลมา   เล็ง
 
99 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติรส 1. เด็กชายนัสวาน   ดอเลาะ
2. เด็กหญิงวาเดีย   มะทา
3. เด็กหญิงอาเซียน   ลาแว
 
1. นางอังคณา   เบ่าล่าย
2. นางสาวพาตีเมาะ   ปาเกสาแม
 
100 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 1. เด็กหญิงอัฟนัน  ปิ
 
1. นางสาวนาซีพะห์  สาแม