สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาซูฮา  เจะเลง
2. เด็กหญิงพารีดะห์  โตะลง
3. เด็กชายอัสรอฟ  เจะเลง
 
1. นางสาวรุสนี  ดือเระ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยาลีบ๊ะห์  อูมา
 
1. นางนาซีห๊ะ  เจะเลง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรซาฟีกา  เจะคาเดร์
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นางกรวิภา  ทองแดง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาแอเสาะ  เจะแล
 
1. นางนาซีห๊ะ  เจะเลง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซอลีฮีน  หะระซอ
2. เด็กชายยศภัทร  ช่างสอน
3. เด็กชายอาราฟัน  บูละ
 
1. นายสวาด  รัตนกาญจน์