สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปายอ สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายฟาริส  สาแม
2. เด็กชายอารีฟ  มอสาแม
 
1. นายอาเดอนัน  วาเตะ
2. นายอัสมี  มามะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรกัสมีน  กะดะแซ
2. เด็กชายฟารฮัน  รือสะ
3. เด็กหญิงอามาณีย์  มุสลีมีน
4. เด็กหญิงอามานี  สาเระ
5. เด็กชายอามีน  เบ็ญเจ๊ะวัน
 
1. นายอิดือเระ  มะเกะ
2. นางชารีพะ  บีรู
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนาสือมะห์  หะยีมะเย๊ะ
2. เด็กหญิงฮัสมีนี  สามะ
 
1. นายดนยา  กาเจร์
2. นายมูหำหมัดตอฮา  อาแด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนัสรุดดีน  กียะ
2. เด็กชายมาโซ  ซาเระ
3. เด็กชายเตาเฟ็ก  บาราเฮง
 
1. นายซอฟรี  เจะนุ
2. นายดนยา  กาเจร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอามีน  เบ็ญเจะวัน
 
1. นายฮัมดีน  กะสูเมาะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซอบารียา  จอแต๊ะ
 
1. นางสาวซาบีน่า  ศรีรักษา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนูรซีลา  ดอสะ
2. เด็กหญิงมาซีเตาะ  อูมา
3. เด็กหญิงมุสลีมะห์  ยูโซะ
 
1. นางรอฮันนา  เจ๊ะเลาะ
2. นางซารีพะ  บีรู
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกามารุสามัน  อูมา
2. เด็กชายมูฮำหมัดอิลฮัม  ปาเลาะ
 
1. นายอัสมี  มามะ
2. นายมูหำหมัดตอฮา  อาแด