สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังไชย สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วัฒนศิริ
2. เด็กชายวัชรเกียรติ  เงินรัตน์
 
1. นางตวงตรรณ  ใจเสมอ
2. นางนารี  จินดารัตน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63.87 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงซีตีอาอีเสาะ  เจ๊ะเลาะ
2. เด็กหญิงซีฟาน  บาโอะ
3. เด็กชายซูเฟียน  บาโอะ
4. เด็กชายฟุรกอน  มะอีซอ
5. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  ดราแม
6. เด็กชายอัฟฮัน  เจะสนิ
 
1. นางสาวสุดา  สามแก้ว
2. นายมะยูลัน  มะและ
3. นายอนันต์  โกสุธรรม