สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบือเระ สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาเดีย  เปาะกู
 
1. นางพิรม  เต็มพร้อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงซัซวานี  อีลา
 
1. นางพิรม  เต็มพร้อม
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงนัจมี  หะมะ
2. เด็กหญิงอิลฮาม  ดือราแม
 
1. นายมักตา  สะอิ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงบาญัน  คำแก้ว
2. เด็กชายอนิส  เจะสะแต
3. เด็กหญิงฮาบีบี  แวดือโอะ
 
1. นางจันทรัช  นพรัตน์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรีซอฟะ  เจะเลาะ
2. เด็กหญิงบัลกิส  หะยีดาโอะ
3. เด็กหญิงอัฟฟาฟ  มะสาแม็ง
 
1. นางบังอร  แดงเจย์