สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟิรดอน   เจะแว
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซุกรี  เจ๊ะแต
3. เด็กหญิงอามาลีณา  ดือราแม
 
1. นายมะหมูด  จิตรบรรทัด
2. นางสาวฮามีด๊ะ  ดาโอะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูเฟียะ  อาแว
2. เด็กหญิงฟิรดอน  เจะแว
3. เด็กหญิงรูซานา  เจะหะ
 
1. นางซาลีนา  โรจนหัสดิน
2. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคอยรูณนีซะห์  สือแม็ง
2. เด็กหญิงนายียะห์  โตะเปาะมา
3. เด็กหญิงอูมีมุมีนี  กะแมแซเจะโกะ
 
1. นายอับดุลกอเดร์  ดารามะ
2. นายฮูเซ็น  จิตรบรรทัด
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฟัรฮาน  สาเมาะ
2. เด็กหญิงอสุวรรณ  เลาะแม
 
1. นางสาววาศีฟะฮ์  สรี
2. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฟุรกอน  เจ๊ะแต
2. เด็กชายอดิลันต์  สะรีบู
 
1. นายฮูเซ็น  จิตรบรรทัด
2. นายอับดุลกอเดร์  ดารามะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายซุลกิฟลี  บูละ
2. เด็กชายบัลกิสร์  กามะ
 
1. นายฮูเซ็น  จิตรบรรทัด
2. นายอับดุลกอเดร์  ดารามะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายซุลฟา  สามะ
2. เด็กชายอิรฟาน  สาแม็ง
 
1. นายฮูเซ็น  จิตรบรรทัด
2. นายอับดุลกอเดร์  ดารามะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงนาบีละ  วาเซ็ง
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  วาทา
3. เด็กหญิงอารีนา  ซาลาแม
 
1. นางสาวมาเรียม  หะมะ
2. นางสุณี  แวสะมาแอ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 73.4 เงิน 7 1. เด็กชายยุสรี  สาและ
 
1. นายฟาอิส  โดรอนิง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมัรซูกี  แวอาแซ
 
1. นางเดียวาตี  หะยีลาเต๊ะ
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายฟาอิส  เจะแต๊
2. เด็กชายฟุรกอน  อับดุลเลาะ
 
1. นายอิสมาแอ  เจะเหาะ
2. นายฮัมดีน  กะสูเมาะ
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอามีรา  เจ๊ะหลง
2. เด็กหญิงไซหนับ  กะกา
 
1. นายอิสมาแอ  เจะเหาะ
2. นายฮัมดีน  กะสูเมาะ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายมูฮำหมัดอาดฮา   ดือรามัด
2. เด็กชายอดุลย์  ยามิง
3. เด็กชายอาตีฟ  สรี
 
1. นายอับดุลกอเดร์  ดารามะ
2. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีฮัน  กะจิ
2. เด็กหญิงซอรีฟา  มาหามะ
3. เด็กหญิงอิลมัซ  มานิ
 
1. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
2. นางบารกี  เจะแว
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซาวานี  ยามา
2. เด็กหญิงซูฟียา  มาแห
3. เด็กหญิงสามีตา  วาเล๊าะแต
 
1. นางบารกี  เจะแว
2. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงอังฟาล  มะดีเยาะ
2. เด็กหญิงอาดีลา  สาและ
3. เด็กหญิงอามีเนาะห์  ซาเหาะ
 
1. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
2. นางบารกี  เจะแว
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรมี  กะแลแปะ
2. เด็กหญิงมารียานี  อาลี
3. เด็กชายอัฟฟาน   ยาดา
 
1. นางคอไซมะห์  ยูโซะ
2. นางบารกี  เจะแว
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.5 ทอง 4 1. เด็กชายตารีมี  หะยี
2. เด็กชายมูฮัำมหมัดยุฟรี  บือซาร์
3. เด็กชายอัสรัม   สาและ
 
1. นางสุณี  แวสะมาแอ
2. นางสาวมาเรียม  หะมะ
 
19 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 53.5 เข้าร่วม 8