สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงมารีแย  ลูปูซี
 
1. นายอำนวย  พรหมดำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  มาหะมะ
 
1. นายมะลาซี  หะยีเล๊าะ
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64.83 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมูนีเราะห์  กียะ
 
1. นางสาวชลลดา  แก้วมาก