สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซาบีฮา  มามะ
 
1. นางจิตติมา  โกวิทางกูร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมูรณี  หะมะ
2. เด็กชายรอกิ  แอเสาะ
3. เด็กชายอารัช  ยามา
 
1. นางยุภา  เทพพรหม
2. นางอิสรา  สร้อยแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาซีรัน  มะแซ
2. เด็กชายมูซา  สือมุ
 
1. นางสาวอานีซะห์  อาแวปูเตะ
2. นายรุสลี  บินนูรดีน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายซูเฟียน  มะเซ็ง
2. เด็กหญิงนูรฮาฟีซาร์  หะยีเจ๊ะแว
 
1. นางภัทรนิจ  เสียงดัง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนายูรี  ดือราโอะ
2. เด็กหญิงนูรีซัน  วาเด็ง
 
1. นางภัทรนิจ  เสียงดัง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติญานี  สาแล๊ะ
 
1. นางมาลี  พุฒนิล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโซเฟีย  บีรู
 
1. นางลักษณา  บุญศิริ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมูฮำหมัดซุบฮี  สามะ
 
1. นางลักษณา  บุญศิริ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัสลีนา  มุสตาฟา
 
1. นางลักษณา  บุญศิริ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซับรี  เยะ
 
1. นางพัชราภรณ์  พรหมจันทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอิสตีซาน  ยูโซะ
 
1. นางพัขราภรณ์  พรหมจันทร์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซุฟยาน  ยามิง
2. เด็กชายซูฟูวัน  เจะแว
3. เด็กชายฟุรกอน  หะแวอาแซ
4. เด็กชายมูฮำหมัดรูรมาน  กาเซ็ง
5. เด็กชายอัฟฟาน  สาและ
6. เด็กชายอาซีโส  ยามา
 
1. นางสุพัตรา  กาญจนลักษณ์
2. นางยุภา  เทพพรหม
3. นางสาวสามีนา  บีรู
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคอดาฟี  สามะ
2. เด็กชายฟิตรี  การี
3. เด็กชายฟุรกอน  แสมา
4. เด็กชายมูฮำหมัดนูรดีน  หะมะ
5. เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  ยูแม
6. เด็กชายฮาบีบ  มะหลง
 
1. นายสิทธิพงษ์  ส้มเกิด
2. นางสมลักษณ์  ราชสุวรรณ
3. นายอับดุลฮาเลง  วานิ