สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=31 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=3 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 บ้านตะโละไกรทอง 14 2 0 16 11 3 2 2 16
2 บ้านกะลาพอ 10 3 1 14 13 4 1 4 18
3 บ้านจะเฆ่ 7 3 2 12 9 5 2 5 16
4 บ้านโลทู 6 5 0 11 11 1 2 0 14
5 บ้านโตะบาลา 5 2 2 9 10 4 1 2 15
6 วัดสารวัน 4 4 3 11 11 2 1 1 14
7 บ้านป่าม่วง 4 2 2 8 7 4 0 2 11
8 บ้านน้ำดำ 4 1 4 9 9 0 2 2 11
9 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 3 2 4 9 9 5 2 2 16
10 บ้านเจาะกือแย 3 2 3 8 9 3 0 3 12
11 บ้านสือดัง 3 1 3 7 7 4 2 2 13
12 บ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 3 1 1 5 4 2 1 1 7
13 บ้านเขาดิน 3 1 1 5 3 1 3 0 7
14 บ้านอุแตบือราแง 3 0 0 3 3 1 0 0 4
15 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 2 4 3 9 8 5 2 2 15
16 บ้านป่าไหม้ 2 3 1 6 5 2 0 0 7
17 วัดโบกขรณี 2 3 0 5 5 3 1 0 9
18 บ้านป่าทุ่ง 2 2 1 5 6 1 1 2 8
19 บ้านโคกนิบง 2 2 0 4 4 1 0 0 5
20 บ้านบือเระ 2 1 2 5 6 5 0 1 11
21 บ้านบาเลาะ 2 0 2 4 4 1 0 1 5
22 ปายอ 2 0 0 2 2 0 2 1 4
23 บ้านปลักแตน 1 5 2 8 5 3 0 0 8
24 บ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 1 2 1 4 3 0 2 1 5
25 แซะโมะ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
26 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 1 1 3 5 5 3 3 3 11
27 บ้านบน 1 1 2 4 4 1 1 2 6
28 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ 1 1 2 4 3 2 2 2 7
29 บ้านละเวง 1 1 2 4 1 3 1 2 5
30 ชุมชนบ้านบางเก่า 1 1 1 3 5 4 3 2 12
31 ตะบิ้ง 1 1 1 3 4 1 2 0 7
32 บ้านทุ่งกินนร 1 1 0 2 3 1 0 0 4
33 บ้านบือแต 1 1 0 2 3 0 2 2 5
34 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านตะโละแมะนา 1 0 2 3 2 2 3 0 7
36 บ้านชะเมาสามต้น 1 0 2 3 2 1 3 2 6
37 บ้านจ่ากอง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
38 บ้านช่องแมว 1 0 0 1 2 2 1 0 5
39 บ้านบาโงยือแบ็ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
40 วัดโชติรส 1 0 0 1 1 1 0 0 2
41 พัฒนศาสตร์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
42 บ้านกาหงษ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 สายบุรีอิสลามวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านตือเบาะ 0 5 0 5 8 2 4 1 14
45 บ้านโต๊ะชูด 0 2 2 4 3 2 1 3 6
46 บ้านปล่องหอย 0 2 1 3 5 6 2 0 13
47 บ้านท่าช้าง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
48 บ้านลานช้าง 0 2 0 2 1 2 2 4 5
49 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) 0 1 2 3 1 1 2 1 4
50 บ้านบือจะ 0 1 1 2 4 3 1 0 8
51 บ้านบาโงยือริง 0 1 1 2 3 4 0 4 7
52 บ้านพิเทน 0 1 0 1 2 5 1 1 8
53 บ้านบาโงมูลง 0 1 0 1 2 4 0 0 6
54 บ้านแลแวะ 0 1 0 1 1 5 0 1 6
55 บ้านกะรุบี 0 0 1 1 2 2 0 0 4
56 บ้านพอเหมาะ 0 0 1 1 1 2 0 2 3
57 บ้านตะโละดารามัน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
58 บ้านบีติง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
59 บ้านวังไชย 0 0 1 1 0 0 2 0 2
60 บ้านมะแนดาแล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
61 บ้านมะนังยง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
62 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 0 0 0 0 0 5 1 3 6
63 บ้านกระจูด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
64 บ้านละอาร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65 บ้านรังมดแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
66 บ้านมะกอ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
67 ชุมชนบ้านแป้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 บ้านละหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 109 81 66 256 250 131 65 73 446