สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกะลาพอ 13 4 1 4 18
2 บ้านตะโละไกรทอง 11 3 2 2 16
3 วัดสารวัน 11 2 1 1 14
4 บ้านโลทู 11 1 2 0 14
5 บ้านโตะบาลา 10 4 1 2 15
6 บ้านจะเฆ่ 9 5 2 5 16
7 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 9 5 2 2 16
8 บ้านเจาะกือแย 9 3 0 3 12
9 บ้านน้ำดำ 9 0 2 2 11
10 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 8 5 2 2 15
11 บ้านตือเบาะ 8 2 4 1 14
12 บ้านสือดัง 7 4 2 2 13
13 บ้านป่าม่วง 7 4 0 2 11
14 บ้านบือเระ 6 5 0 1 11
15 บ้านป่าทุ่ง 6 1 1 2 8
16 บ้านปล่องหอย 5 6 2 0 13
17 ชุมชนบ้านบางเก่า 5 4 3 2 12
18 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 5 3 3 3 11
19 วัดโบกขรณี 5 3 1 0 9
20 บ้านปลักแตน 5 3 0 0 8
21 บ้านป่าไหม้ 5 2 0 0 7
22 บ้านบือจะ 4 3 1 0 8
23 บ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 4 2 1 1 7
24 ตะบิ้ง 4 1 2 0 7
25 บ้านบน 4 1 1 2 6
26 บ้านบาเลาะ 4 1 0 1 5
27 บ้านโคกนิบง 4 1 0 0 5
28 บ้านบาโงยือริง 3 4 0 4 7
29 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ 3 2 2 2 7
30 บ้านโต๊ะชูด 3 2 1 3 6
31 บ้านเขาดิน 3 1 3 0 7
32 บ้านอุแตบือราแง 3 1 0 0 4
33 บ้านทุ่งกินนร 3 1 0 0 4
34 บ้านบือแต 3 0 2 2 5
35 บ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 3 0 2 1 5
36 แซะโมะ 3 0 0 0 3
37 บ้านพิเทน 2 5 1 1 8
38 บ้านบาโงมูลง 2 4 0 0 6
39 บ้านตะโละแมะนา 2 2 3 0 7
40 บ้านช่องแมว 2 2 1 0 5
41 บ้านกะรุบี 2 2 0 0 4
42 บ้านชะเมาสามต้น 2 1 3 2 6
43 ปายอ 2 0 2 1 4
44 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า 2 0 0 0 2
45 บ้านจ่ากอง 2 0 0 0 2
46 บ้านบาโงยือแบ็ง 2 0 0 0 2
47 บ้านท่าช้าง 2 0 0 0 2
48 บ้านมะแนดาแล 2 0 0 0 2
49 บ้านแลแวะ 1 5 0 1 6
50 บ้านละเวง 1 3 1 2 5
51 บ้านลานช้าง 1 2 2 4 5
52 บ้านพอเหมาะ 1 2 0 2 3
53 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) 1 1 2 1 4
54 บ้านตะโละดารามัน 1 1 1 0 3
55 วัดโชติรส 1 1 0 0 2
56 บ้านมะนังยง 1 1 0 0 2
57 พัฒนศาสตร์ 1 0 0 1 1
58 บ้านกาหงษ์ 1 0 0 0 1
59 สายบุรีอิสลามวิทยา 1 0 0 0 1
60 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 0 5 1 3 6
61 บ้านกระจูด 0 2 0 0 2
62 บ้านบีติง 0 1 0 1 1
63 บ้านละอาร์ 0 1 0 0 1
64 บ้านรังมดแดง 0 1 0 0 1
65 บ้านวังไชย 0 0 2 0 2
66 บ้านมะกอ 0 0 0 2 0
67 ชุมชนบ้านแป้น 0 0 0 0 0
68 บ้านละหาร 0 0 0 0 0
รวม 250 131 65 73 519